เวอร์ชั่นเต็ม: ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน

narit 2008-3-5 09:31

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๘

[[i] แก้ไขล่าสุด narit เมื่อ 2010-6-14 12:00 [/i]]

narit 2008-3-5 09:46

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

[[i] แก้ไขล่าสุด narit เมื่อ 2010-6-14 11:59 [/i]]

jariya 2008-3-5 10:06

คำสั่งมอบอำนาจ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบอำนาจในการลงนามเป็นผู้รับสัญญาในการลาไปศึกษา หรือฝึกอบรมายในประเทศ การแก้ไขสัญญา การเรียกชดใช้ค่าปรับและค่าเสียหาย การอนุมัติให้ผ่อนชำระหนี้และการทำหนังสือรับสาพหนี้ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๗๖๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙

[[i] แก้ไขล่าสุด jariya เมื่อ 2010-6-14 11:55 [/i]]

jariya 2008-3-5 10:34

คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๗๖๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ มอบอำนาจในการลงนามเป็นผู้รับสัญญาในการลาไปศึกษา หรือฝึกอบรมายในประเทศ การแก้ไขสัญญา การเรียกชดใช้ค่าปรับและค่าเสียหาย การอนุมัติให้ผ่อนชำระหนี้และการทำหนังสือรับสาพหนี้ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มีคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ ๑๒๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ มอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

[[i] แก้ไขล่าสุด jariya เมื่อ 2010-7-30 15:35 [/i]]

narit 2008-3-11 14:32

ซักซ้อมการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๔.๒/ว ๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐  ตามทกระทรวงสาธารณสุข จัดทำคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๗๖๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำสัญญา การรวบรวมเอกสารในการคำนวณค่าปรับกรณีผิดสัญญา

narit 2008-9-8 08:27

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฯ

กระทรวงการคลังมีหนังสือที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว๔๒ ลงวันที่ ๘ พฤษาคม ๒๕๕๑ ได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
   โดยกระทรวงการคลังแจ้งว่าได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม แฏบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๘ และได้แจ้งเวียน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม แฏบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙
    [b]และแจ้งว่ากระทรวงการคลังมิได้มีฐานะเป็นคู่สัญญาโดยตรงในการจัดทำสัญญาและเพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจในการบริหารราชการ จึงให้ส่วนราชการที่เป็นคู่สัญญาเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบคำนวณเงินที่ต้องชดใช้ และติดตามผลการชดใช้เงินจนเสร็จสิ้นโดยไม่ต้องส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบอีกแต่อย่างใด[/b]
  สำหรับการพิจารณาขอผ่อนชำระหนี้และการขอผ่อนผันกรณีผิดสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม แฏบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๘ และ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙  กระทรวงการคลังยังคงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบตามที่กำหนดในระเบียบต่อไป

narit 2008-9-30 10:08

ว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนรายได้

ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นข้อบังคับที่อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.๒๔๙๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๕

      ข้อบังคับดังกล่าว ได้ว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ [b]"การหักรายรับจ่ายขาด"[/b] ซึ่งหมายความว่า  การหักรายจ่ายจากเงินรายรับที่ต้องนำส่งเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑  หรือ [b]"การถอนคืนงินรายรับ"[/b] หมายความว่าการถอนคืนเงินรายรับที่นำส่งเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชี ๑ ไปแล้ว เพื่อนำมาเบิกจ่ายคืน

      สำหรับรายจ่ายที่สามารถหักจ่ายจากเงินรายรับที่ต้องส่งคลัง  ได้แก่ ๑) รายจ่ายที่หักนั้นเป็นรายจ่ายที่มีกฎหมายอนุญาตให้จ่ายได้ ๒) รายจ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายตามระียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง เพื่อจ่ายเป็นค่าสินบน รางวัล หรือค่าใช้จ่ายในการจัดให้ได้มา่ซึ่งเงินอันพึงต้องชำระให้แก่รัฐบาล หรือ ๓) รายจ่ายที่ต้องจ่ายคืนให้แก่บุคคลใด ๆ เพราะเป็นเงินอันไม่พึวต้องชำระให้แก่รัฐบาล

      สำหรับการถอนคืนเงินรายรับนั้น ให้ส่วนราชการทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ยกเว้น ๑) การถอนคืนเงินค่าขายเอกสารที่ได้รับจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในายหลังเพื่อจ่ายผู้ซื้อเอกสาร ๒) การถอนคืนเงินที่ได้รับชดใช้เป็นค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดซึ่งผู้กระทำไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดน้อยกว่าที่ำด้จ่ายไว้ ตามที่กระทรวงการคัลงกำหนด หรือ ๓) การถอนเงินที่ได้รับจากการผิดสัญญาศึกษาดูงานไว้เกินความรับผิด   อ่านรายละเอียดได้ที่ [url]http://www.cgd.go.th/uploadfile/doc/5323_doc.pdf[/url]

[[i] แก้ไขล่าสุด narit เมื่อ 2008-9-30 11:06 [/i]]
หน้า: [1]
เวอร์ชั่นเต็ม: ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน