Upload:
Drag & Drop files or click in the area above (modern browsers) and select the file(s). When the upload is complete, click the 'Return to files list' button.
If the Java Applet doesn't load, 1. make sure you have Java installed, otherwise [download link] 2. make sure nothing is blocked by your firewall
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2564
24 กุมภาพันธ์ 2564กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน37
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ เตรียมความพร้อมการดำเนินงาน เฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในจังหวัดพิษณุโลก และกำหนดมาตรการต่างๆ ณ ห้อง ประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน

Swipe the name of file/folder to show options

Dimension
Operations