Upload:
Drag & Drop files or click in the area above (modern browsers) and select the file(s). When the upload is complete, click the 'Return to files list' button.
If the Java Applet doesn't load, 1. make sure you have Java installed, otherwise [download link] 2. make sure nothing is blocked by your firewall
โครงการบูรณาการความร่วมมือการจดทะเบียนคนพิการ(One Stop Service) เพื่อสร้างการเข้าถึงสิทธิประโยชน์แก่คนพิการ จังหวัดพิษณุโลก ณ สวนของพ่อ ต.ดินทอง อ.วังทอง
1 มีนาคม 2563กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ101

วันที่ 1 มีนาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดย นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือการจดทะเบียนคนพิการ(One Stop Service) เพื่อสร้างการเข้าถึงสิทธิประโยชน์แก่คนพิการ จังหวัดพิษณุโลก ณ สวนของพ่อ ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แนวคิดสำคัญของโครงการคือ การแก้ปัญหาคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน ด้วยสาเหตุหลายประการ ทั้งเรื่องไม่ทราบช่องทางเข้าถึงการประเมินเพื่อออกใบรับรองความพิการและเมื่อได้รับใบรับรองความพิการแล้ว ยังอาจมีอุปสรรคในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการที่ต้องเดินทางไปติดต่อหลายหน่วยงาน และต้องผ่านการดำเนินการหลายขั้นตอน จึงต้องบูรณาการความร่วมมือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดำเนินการอย่างเชิงรุก ปรับลดขั้นตอน และที่สำคัญ คือ การจัดบริการสร้างหลักประกันแก่คนพิการทุกเรื่อง เบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service)

เป้าหมายของการดำเนินโครงการ ครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัด โดยวันนี้ถือเป็นการดำเนินครั้งแรก และเป็นการเปิดตัวโครงการ โดยกิจกรรมตามโครงการประกอบด้วย
- การจดทะเบียนคนพิการ โดยทีมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- การจัดทำบัตรประชาชนแก่ผู้พิการ โดยอำเภอวังทอง
- การตรวจ รับรองความพิการ โดยทีมแพทย์ของรพ.วังทอง และรพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
- การขึ่นทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพ โดย รพ.วังทอง
- การแนะนำสิทธิประโยชน์ของคนพิการด้านการศึกษา อาชีพและสังคม
- การขึ้นทะเบียนด้านการศึกษา โดยศูนย์การศึกษา เขตการศึกษาที่ 7 จ.พิษณุโลก
- แนะแนวการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
- แนะแนวการศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
- แนะแนวการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยกศน.
- การรับขึ้นทะเบียนสมัครงาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัด และสมาคมหมออนามัย
- การรับสมัครเข้าทำงานภาคเอกชน โดยโรงแรมดิมอิมพีเรียล และ โรงพยาบาลพิษณุเวช
- การลงทะเบียนขอกู้เงินเพื่อการประกอบอาชีพ, การขอปรับปรุงบ้าน โดยทีมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- การแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการ โดยชมรมวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้อง
- การขึ้นทะเบียนกายอุปกรณ์และการซ่อมแซมกายอุปกรณ์ โดยทีมรพ.พุทธชินราช พิษณุโลก และรพ.นครไทย

กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน โดยมีคนพิการ, ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมงานกว่า 1,000 คน

Swipe the name of file/folder to show options

Dimension
Operations