พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
คลิ๊กเพื่อดูเอกสาร คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสาร
ข้าราชการ ที่มุ่งให้บริการกับประชาชน จำเป็นต้องศึกษา พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เยื่องจากเป็นกฎหมายที่ให้แนวทางในการให้บริการกับประชาชน และ แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 
  
แสดงความคิดเห็น