bootstrap table

Plk Health Software Center

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ซอฟท์แวร์ เซ็นเตอร์
ทีมพัฒนามุ่งพัฒนาโปรแกรมสำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุน
การทำงานให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Address

1  ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง
                   
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Contacts

Email: sos_plk@yahoo.com              
Phone: 055-252052 ต่อ 455