สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-252-052 โทรสาร : 055-245-088
  แนะนำหน่วยงาน - ประวัติความเป็นมา
   
 
 
 เกี่ยวกับเรา
    ตั้งอยู่เลขที่ 1  ถนนอาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เริ่มก่อสร้างเมื่อปีใดไม่ปรากฎ หลักฐาน แต่จากการรวบรวมข้อมูลจากคำบอกเล่า รวมถึงหลักฐานที่มีผู้รู้บันทึกไว้ บางส่วน ทราบว่า เดิมสำนักงานสาธารณ สุขจังหวัด มีชื่อเรียกว่า อนามัยจังหวัด มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกหลังเก่าซึ่งเป็นเรือนไม้ (ที่ว่าการอำเภอเมืองในปัจจุบัน) จนถึงในสมัยของ นายแพทย์อุทัย สุดสุขซึ่งดำรงตำแหน่ง อนามัยจังหวัด ในปี พ.ศ. 2500 จึงได้ย้ายที่ตั้งสำนักงาน ไปอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม( ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก หลังเก่าซึ่งมี 4 ชั้น ตั้งอยู่คู่กับศาลากลางจังหวัด พิษณุโลกหลังปัจจุบัน) .....จนกระทั่งในสมัยที่ นายแพทย์ชัชวาล วีระพันธ์ ดำรงตำแหน่ง อนามัยจังหวัด ประมาณปี พ.ศ. 2508 – 2509 ซึ่งเป็นยุคของการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ ณ เลขที่ 1 ถนน อาทิตย์วงศ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในปัจจุบัน บนพื้นที่ขนาด 2.53 ไร่ ก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังแรก (อาคาร2 ในปัจจุบัน) ด้วยเงินงบประมาณของงานกามโรค 250,000 บาท และของอนามัยจังหวัด 250,000 บาท รวมเป็นงบประมาณ ในการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน หลังแรก 500,000 บาท โดยยังคงใช้ชื่อเดิมว่าอนามัยจังหวัด จนถึงปี พ.ศ.2513 กรมควบคุมโรคจึงได้มาจัดตั้ง อาคารศูนย์วัณโรค (อาคาร กมลาศรมในปัจจุบัน ) ขึ้นในบริเวณพื้นที่เดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการในสมัย ของ นายแพทย์บุญสม ผลดี ซึ่งดำรงตำแหน่ง ในปี พ.ศ.2514 -2516 ได้มีการทำพิธีปลดป้ายเพื่อเปลี่ยนชื่อจาก อนามัยจังหวัด เป็น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ แต่ตำแหน่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยังคงเรียกว่า อนามัยจังหวัดเช่นเดิม ในปี พ.ศ. 2516 (สมัยของ นายแพทย์อุดม สุวัจนานนท์) เปลี่ยนการเรียกตำแหน่งอนามัยจังหวัด เป็น ตำแหน่ง นายแพทย์ใหญ่ และเปลี่ยนเป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในสมัยของ นายแพทย์ อำนวย อุทธังกูร ในปี พ.ศ. 2521 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
รายนาม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เรียงตามลำดับ และระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ดังนี้
นายแพทย์พระชาญเวชกิจ เริ่มก่อตั้ง จนถึง พ.ศ. 2478
นายแพทย์บุญเกิด ธนชาติ พ.ศ. 2478- 2485
นายแพทย์หลวงพิศิษย์ แพทยากร พ.ศ. 2485-(รอการตรวจสอบ)
นายแพทย์ชัยสิริ เขตตานุรักษ์ พ.ศ. (รอการตรวจสอบ)
นายแพทย์บัณฑิตเลขะวัฒน์ พ.ศ. (รอการตรวจสอบ)
นายแพทย์พิสิษฐ์ จุลฤกษ์ พ.ศ. (รอการตรวจสอบ)
นายแพทย์ขุนนิยม สุขวิสุทธิ์ พ.ศ. (รอการตรวจสอบ)
นายแพทย์อุทัย สุดสุข พ.ศ. (รอการตรวจสอบ) -2499
นายแพทย์อินทรง อินทรภักดี พ.ศ. 2500-2503
นายแพทย์ชัชวาล วีระพันธุ์ พ.ศ. 2503-2513
นายแพทย์จำรูญ มีขนอน พ.ศ. 2513-2514
นายแพทย์บุญสม ผลดี พ.ศ. 2514-2516
นายแพทย์อุดม สุวัจนานนท์ พ.ศ. 2516-2520
นายแพทย์โอภาส มีนะกรรณ พ.ศ. 2520-2521
นายแพทย์อำนวย อุทธังกร พ.ศ. 2521-2523
นายแพทย์จีระศักดิ์ เนตราคม พ.ศ. 2523-2524
นายแพทย์ชัชวาล วีระพันธุ์ พ.ศ. 2524-2530
นายแพทย์ชัยชนะ สุวรรณเวช พ.ศ. 2530-2532
นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ พ.ศ. 2532-2533
นายแพทย์ทวีศักดิ์ บัวน้ำจืด พ.ศ. 2533-2534
นายแพทย์องอาจ วชิรพันธุ์สกุล พ.ศ. 2535-2537
นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ พ.ศ. 2536-2539
นายแพทย์บุญเลิศ ลิ้มทองกุล พ.ศ. 2539-2546
นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม 25 พ.ย. 2546-22 ก.ค. 2551
นายแพทย์วุฒิไกร ศักดิ์สุรกานต์ 23 ก.ค. 2551-2 ก.พ.2553
นายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ 3 ก.พ. 2553- 30 ก.ย. 2558
นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ 1 ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน
 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th