สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-252-052 โทรสาร : 055-245-088
  แนะนำหน่วยงาน - โครงสร้างบริหาร
   
 
 
 โครงสร้างการบริหาร

 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th