สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-252-052 โทรสาร : 055-245-088
 ข่าวกิจกรรม - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 2/06/2563 สสจ.พล. ร่วมพิธีมอบธง " หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด " จังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก (6) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
2 2/06/2563 อธิบดีกรมสุขภาพจิต ตรวจเยี่ยมและให้นโยบายการดำเนินงานการฟื้นฟูจิตใจฯแก่หน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดพิษณุโลก (10) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
3 29/05/2563 สสจ.พล.จัดประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการวางแผนและประเมิน สสจ.พิษณุโลก ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (35) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
4 29/05/2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 2 ครั้งที่ 1 / 2563 (16) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
5 28/05/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมหารือในการเปิดทำการเรียนการสอนของสถานศึกษา ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 (30) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
6 27/05/2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ณ รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก (103) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
7 21/05/2563 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลพิษณุเวช เข้าแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน ในโอกาสดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (78) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
8 21/05/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (37) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
9 20/05/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 25 / 2563 (62) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
10 18/05/2563 สสจ.พล.จัดกิจกรรมอำเภอปลอดโควิด-19 เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าพื้นที่ ที่มีธงเขียวปักปลอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  (52) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
11 15/05/2563 สสจ.พล.ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณควบคุมป้องกันโรค โควิด 19 และงบลงทุนประจำปี 2563 (51) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
12 15/05/2563 ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 และผอ.รพ.จิตเวช พิษณุโลก เข้าแสดงความยินดีกับนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน ในโอกาสดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.พิษณุโลก (39) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
13 14/05/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการและถ่ายทอดนโยบายสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2563 (39) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
14 8/05/2563 สสจ.พล. ส่งเจ้าหน้าที่ ตรวจแนะนำ กิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนตามมาตรการของจังหวัดพิษณุโลก ให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 (76) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
15 7/05/2563 สสจ.พิษณุโลก, ปกครอง จ.พิษณุโลก, เทศบาลนครพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการตรวจ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนฯ ของสถานประกอบการ ร้านค้าและสถานที่ต่างๆ  (86) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
16 5/05/2563 สสจ.พล. รพ.พุทธชินราขพิษณุโลก สสอ.เมือง และสคร.2 ร่วมประชุมแนวทางการผ่อนปรนตาม New Normal (86) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
17 28/04/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน ตามมาตรการของจังหวัดในการคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก (69) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
18 28/04/2563 รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกออกรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่อง NBT North 11 (38) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
19 27/04/2563 ประชุมระดมสมองแนวทางการทำบรรทัดฐานใหม่ (new normal) กับส่วนราชการสาธารณสุขในจังหวัดพิษณุโลก (86) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
20 26/04/2563 รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกชี้แจงสถานการณ์ โควิด-19 พร้อมทั้งการคลาย lock ที่จะเกิดขึ้นในเดือน พ.ค. 63 (81) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
21 24/04/2563 นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท รักษาการ นพ.สสจ.พิษณุโลก ร่วมหารือกับพลตรีวุฒิไชย อิศระ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการจัดตั้งคลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic)  (38) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
22 24/04/2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ (47) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
23 11/03/2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง อ.เนินมะปราง (113) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
24 1/03/2563 โครงการบูรณาการความร่วมมือการจดทะเบียนคนพิการ(One Stop Service) เพื่อสร้างการเข้าถึงสิทธิประโยชน์แก่คนพิการ จังหวัดพิษณุโลก ณ สวนของพ่อ ต.ดินทอง อ.วังทอง  (101) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
25 26/02/2563 ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 (111) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
26 11/02/2563 กิจกรรม จิตอาสา รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019  (105) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
27 11/02/2563 X-ray Digital Mobile ตรวจคัดกรองโรควัณโรคแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ (91) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
28 4/02/2563 กิจกรรม จิตอาสาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (85) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
29 13/01/2563 "ปฏิบัติการเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยทางสุขภาพของผู้ต้องขัง" 12 มกราคม 2563 (129) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
30 7/01/2563 ปฏิบัติการเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยทางสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก  (233) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
31 5/01/2563 การประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณี ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์เป็นพิษในผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก  (215) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
32 4/01/2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก บูรณาการและสนธิกำลังบุคลากร, เครื่องมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เข้าคัดกรอง ประเมินสุขภาพ เจาะเลือดและดูแลรักษาผู้ต้องขัง 3,400 คน จากโรคกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง  (153) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
33 26/12/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน จัดบริการตรวจสุขภาพช่องปาก และทำการถอนฟัน ผ่าฟันคุดแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ จำนวน 366 คน ตาม  (122) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
34 20/12/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ร่วมประชุมและนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดตามโครงการ  (114) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
35 19/12/2562 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓  (88) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
36 13/12/2562 การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในเรือนจำ ของจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (112) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
37 5/12/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่่งชาติ (147) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
38 29/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 (173) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
39 28/11/2562 นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการ “ ราชทัณฑ์ปันสุข ” ทำความดี ด้วยหัวใจ ณ เรือนจำกลางพิษณุโลก (167) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
40 27/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก, เทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “การมอบกระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” (154) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
41 26/11/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยรพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม "สภากาแฟ ยามเช้า" ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (171) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
42 21/11/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมการพัฒนาระบบโปรแกรมข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขระดับอำเภอ โดยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (156) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
43 20/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก (112) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
44 19/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเพื่อพิจารณาการขอย้าย ขอโอน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2563 (138) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
45 14/11/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ตามแผนการเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก อายุ 1 – 12 ปี ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และยังได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด ไม่ครบ 2 เข็มตามเกณฑ์ (116) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
46 14/11/2562 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมอภิปรายสรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตร Public Health Leadership for Change  (100) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
47 13/11/2562 นพ. ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม “การคัดเลือกคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ (62) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
48 12/11/2562 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร สสจ.หลังใหม่และการก่อสร้างรพ.พุทธ ณ บึงแก่งใหญ่  (95) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
49 12/11/2562 นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (89) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
50 8/11/2562 นพ. ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพอำเภอ  (72) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
51 8/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เขตสุขภาพที่ 2  (66) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
52 7/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและบุคลากร ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกจัดทีมตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหารในเทศกาลลอยกระทง “สองแคว แล อดีต” ปี 2562 (76) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
53 7/11/2562 ผู้แทนสำนักพระราชวัง ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE (97) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
54 4/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562-2563 (95) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
55 4/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพอำเภอ  (72) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
56 3/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและบุคลากรสาธารณสุข ร่วมกิจกรรม "วิ่งสานฝันเพื่อน้อง 9 อำเภอ" (97) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
57 1/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีเปิดงานตลาดน้ำต้นก้ามปู พิษณุโลก (83) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
58 29/10/2562 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย (129) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
59 23/10/2562 น้อมรำลึกและถวายราชสดุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พระปิยมหาราช (117) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
60 21/10/2562 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติ (117) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
61 18/10/2562 การประชุมเพื่อติดตาม ขับเคลื่อนการดำเนินงานการใช้งาน Application หมอรู้จักคุณ (94) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
62 13/10/2562 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (133) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
63 11/10/2562 บุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนให้ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 รายการ  (221) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
64 10/10/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ชี้แจงนโยบายและแนวทางการทำงาน ปีงบประมาณ 2563 (107) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
65 9/10/2562 การรณรงค์ให้ยุติการใช้สารเคมี 3 ชนิด เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ (114) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
66 8/10/2562 การประชุมเตรียมการรับเสด็จองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one (113) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
67 2/10/2562 การพัฒนากลยุทธ กลวิธีในแผนปฏิบัติการ 2563 (178) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
68 30/09/2562 การลงนามบันทึกความเข้าใจในการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขและส่งมอบ รพ.สต.พลายชุมพล ให้กับเทศบาลตำบลพลายชุมพล  (170) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
69 30/09/2562 นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเจไซทีฮุกตึ๊ง เนื่องในเทศกาลกินเจ (120) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
70 27/09/2562 การจัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 (146) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
71 24/09/2562 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบนโยบายและแนวทางการทำงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (109) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
72 14/06/2562 การประชุมปรึกษาหารือการจัดระบบบริการจิตเวช แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย และการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ในกรณีการส่งรักษาต่อผู้ป่วย ไปรักษา รพ.จิตเวชพิษณุโลก (263) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
73 7/06/2562 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี มาศึกษาดูงาน (215) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
74 3/06/2562 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อม ข้าราชการ พนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562  (282) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
75 28/05/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมบันทึกเทปถวายพระพร (261) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
76 28/05/2562 อบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาผสมปรุงอยู่ สำหรับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้าน ในเขตสุขภาพที่ ๒ (309) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
77 9/05/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเยี่ยมผู้ป่วยโรคไต ขอพระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล (122) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
78 24/04/2562 การประชุมเพื่อชี้แจงแนวการดำเนินงาน โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็ว(ระยะที่๒) จังหวัดพิษณุโลก (129) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
79 23/04/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนเมษายน 2562 (135) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
80 18/04/2562 ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลกเข้าพบนานยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (105) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
81 18/04/2562 ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ ระดับเขตสุขภาพที่ 2  (96) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
82 10/04/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (107) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
83 10/04/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล เพื่อรองรับเกณฑ์การประเมิน HAIT เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (99) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
84 3/04/2562 ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นจังหวัดพิษณุโลกประจำปี ๒๕๖๒ (113) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
85 28/03/2562 ประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วิชาการสร้างคุณค่า งานสาธารณสุข ยุค ๔.๐ (127) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
86 27/03/2562 จังหวัดพิษณุโลก จัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำดือนมีนาคมนี้  (124) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
87 22/03/2562 ประชุมคณะทำงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง(Intermediate Care,IMC.) จังหวัดพิษณุโลก (109) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
88 22/03/2562 เสริมสร้างความรักและสามัคคีในองค์กร กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดเจ้าหน้าที่ เดือนมกราคม- มีนาคม (124) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
89 20/03/2562 นิเทศงานเครือข่ายบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หินลาดและรพ.สต.ท่าขอนเบน (103) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
90 18/03/2562 นิเทศงานและตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (131) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
91 13/03/2562 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาเมืองสมุนไพร(Herbal City) จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ๒๕๕๒ (141) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
92 8/03/2562 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (161) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
93 7/03/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Risk Management หน่วยงานด้าน Non Clinic (134) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
94 7/03/2562 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2562 (136) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
95 25/02/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกับมหาวิทยาลัยนเรศวรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทางไกลโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง (168) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
96 22/02/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกตรวจสุขภาพ ข้าราชการ พนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกประจำปี ๒๕๖๒ (133) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
97 18/02/2562 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ อย. น้อย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) (134) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
98 18/02/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่และการปรับเปลี่ยนการให้บริการวัคซีน DTP-HB (179) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
99 15/02/2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ Risk Management (หน่วยงานด้าน Clinic) (128) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
100 14/02/2562 รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจประเมินการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ สาขาทันตสุขภาพ ประจำปี 2562 (130) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
101 4/02/2562 ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช องคมนตรี และคณะ ตวรจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (152) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
102 30/01/2562 ประชุมคณะทำงานคัดแยกขยะมูลฝอยในงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (127) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
103 29/01/2562 สาธารณสุขพิษณุโลกพร้อมผนึกกำลังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถสร้างสถานบริการสุขภาพ (151) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
104 23/01/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแรง ร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day (178) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
105 14/01/2562 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดเนินกุ่ม หมู่๔ บ้านเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก (159) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
106 11/01/2562 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (180) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
107 10/01/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเชิญชวนคัดแยกขยะมูลฝอยและมอบถุงผ้าในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ (153) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
108 9/01/2562 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (154) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
109 8/01/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกรณรงค์คัดแยกขยะในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลกปี ๒๕๖๒ (146) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
110 4/01/2562 พิธีปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและมอบรางวัล  (167) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
111 4/01/2562 โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปี2562 (152) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
112 3/01/2562 ประชุมคณะทำงานคัดแยกขยะมูลฝอยในงานแผ่นดินพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ครั้งที่๑/๒๕๖๒ (99) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
113 2/01/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลสำนักงาน ปี2562 (140) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
114 28/12/2561 การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (126) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
115 28/12/2561 มอบเสื้อประกาศสงครามขยะ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพิษณุโลก (128) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
116 27/12/2561 นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 2 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  (118) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
117 26/12/2561 สาธารณสุขแถลงข่าวพร้อมช่วยเหลือประชาชนช่วงปีใหม่ (110) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
118 26/12/2561 สาธารณสุขบูรณาการหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลกตรวจกระเช้าปีใหม่ คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค (118) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
119 24/12/2561 การประชุมคณะ คณะทำงานด้านเขตอุสาหกรรม นวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เมืองสมุนไพรและเมืองสุขภาพ ในกรอ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (113) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
120 24/12/2561 อบรมเฃิงปฏิบัติการเรื่อง ความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรพยาบาล (118) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
121 21/12/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกตรวจกระเช้าปีใหม่คุ้มครองผู้บริโภค (133) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
122 18/12/2561 ประชุมโครงการ Healthy safety City ครั้งที่ ๓ (124) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
123 15/12/2561 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ Business Plan ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ในจังหวัดพิษณุโลก  (128) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
124 13/12/2561 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (136) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
125 11/12/2561 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (159) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
126 10/12/2561 จังหวัดพิษณุโลก รวมใจปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก (146) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
127 7/12/2561 กิจกรรม ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ใช้ถุงผ้าแทน (153) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
128 6/12/2561 วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบตู้เย็น ให้ทางเหล่ากาชาด เนื่องใน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดพิษณุโลก”  (118) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
129 5/12/2561 จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  (133) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
130 5/12/2561 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลก (127) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
131 5/12/2561 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนำทีมจิตอาสาพัฒนาวัดมหาวนารามถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (129) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
132 4/12/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่๑๑ ๒๕๖๑ (139) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
133 4/12/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่๑๑ ๒๕๖๑ ครั้งนี้ได้มอบโล่รางวัล สุดยอดส้วมดีเด่น ระดับประเทศ และมอบประกาศนียบัตร GREEN & CLEAN Hospiltal  (108) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
134 1/12/2561 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก​ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการจิตอาสา​พระราชทาน​ ทำความดีด้วยหัวใจ (113) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
135 29/11/2561 จังหวัดพิษณุโลก “ประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก” ตั้งเป้าลดปริมาณขยะจังหวัดพิษณุโลกให้ได้มากที่สุด (148) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
136 29/11/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ด้านเวชกรรมป้องกัน ร่วมออกรายการ Healthy Club ทางสถานนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT  (110) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
137 28/11/2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (133) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
138 23/11/2561 การประชุมคณะทำงานด้านเขตอุตสาหกรรม นวัตกรรมอาหารผลิตภัณฑ์สมุนไพร เมืองสมุนไพรและเมืองสุขภาพ ใน กร อ จังหวัดพิษณุโลก (147) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
139 21/11/2561 สาธารณสุขแถลงข่าวชวนประชาชนร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุปีใหม่ (133) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
140 20/11/2561 ลอยกระทงวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมกันคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม (143) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
141 20/11/2561 สาธารณสุขตรวจ โรงพยาบาลเอกชนต่ออายุใบอนุญาต (140) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
142 18/11/2561 จังหวัดพิจิตร รับมอบคฑาแพทยสภา โครงการหมอชวนวิ่ง จากจังหวัดพิษณุโลก (176) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
143 16/11/2561 คณะนักวิ่งจากจังหวัดสุโขทัย ส่งมอบคฑาต่อให้กับคณะนักวิ่งจังหวัดพิษณุโลก ในโครงการ “หมอชวนวิ่ง” (204) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
144 15/11/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกเตรียมจัดงาน Healthy Safety City (121) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
145 14/11/2561 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง (150) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
146 9/11/2561 พิษณุโลกเดินหน้าต่อเนื่องเมืองสมุนไพร (144) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
147 6/11/2561 ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัดและคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (163) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
148 6/11/2561 การประชุมคณะทำงานบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (147) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
149 5/11/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกเยี่ยมดูแลเด็กศีรษะเล็ก (138) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
150 29/10/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกยืนยันดูแลเด็กศีรษะเล็กมาตลอด เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเพิ่มเติม (163) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
151 29/10/2561 งานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ (178) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
152 26/10/2561 อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เยี่ยมชมงานผลิตยาสมุนไพรและงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบางกระทุ่ม  (127) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
153 26/10/2561 โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (112) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
154 26/10/2561 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานโครงการ หมอชวนวิ่ง จังหวัดพิษณุโลก (171) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
155 23/10/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (139) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
156 23/10/2561 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 (150) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
157 21/10/2561 วันพยาบาลแห่งชาติ (166) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
158 19/10/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกเชิญประชาชนรับบริการทันตกรรมฟรี (154) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
159 19/10/2561 กิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (190) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
160 18/10/2561 เตรียมนักศึกษาดูงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกในวันที่14-19 มกราคม 2562 (132) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
161 18/10/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก วางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (115) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
162 17/10/2561 ประชุมสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีราคาค่าแรงบุคลากรสาธารณสุข (115) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
163 11/10/2561 สาธารณสุขเข้มตรวจอาหารเจทั้งก่อนและในช่วงเทศกาลกินเจ (140) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
164 3/10/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (99) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
165 1/10/2561 จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับจิตอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลจอมทองบำเพ็ญประโยชน์ทำดึด้วยหัวใจช่วยคนไทยปลอดโรค (237) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
166 29/09/2561 โครงการเสริมสร้างความผาสุกความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (192) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
167 26/09/2561 กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก (170) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
168 26/09/2561 งานแถลงข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 (185) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
169 24/09/2561 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2561 (155) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
170 6/09/2561 จังหวัดพิษณุโลก วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาสมัครเป็นจำนวนมาก  (251) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
171 4/09/2561 จิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก กว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรม  (202) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
172 3/09/2561 อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์(Emergency Medical Responder)ประจำปี 2561 (244) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
173 30/08/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (236) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
174 29/08/2561 ประเมินพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเนินมะปราง (239) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
175 24/08/2561 ประชุมโครงการอบรมสัมมนา “สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน มุ่งสู่องค์การที่เป็นเลิศ” (หลักสูตรต่อยอดสำหรับผู้บริหาร” (169) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
176 20/08/2561 การนำเสนอ/ชี้แจงของหน่วยงานที่เกียวข้องงาน (164) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
177 16/08/2561 นายชินวัฒน์ ชมประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก(ด้านบริหาร ) นำเสนอผลการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมดีเด่น ในฐานะหน่วยงานชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 15-16 ส.ค. 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  (223) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
178 12/08/2561 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา (242) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
179 12/08/2561 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (233) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
180 9/08/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “การจัดบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ” One Day Surqery (ODS) (245) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
181 7/08/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมรศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณะบดีคณะแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมออกรายการบอกข่าวเล่าเรื่องทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) (235) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
182 2/08/2561 มอบเกียรติบัตรศุนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์ตรวจประเมินการดำเนินงานทันตสุขภาพในศุนย์พัฒนาเด็ก (176) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
183 2/08/2561 มอบเกียรติบัตรให้แก่จังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมตรวจสอบภายใน (173) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
184 2/08/2561 กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ( Mammogram )ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เนื่องในวโรกาสมหามงคลชัยสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก (237) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
185 2/08/2561 ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคไข้เลือดออก  (263) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
186 31/07/2561 โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชาทานและประชาชนจิตอาสา (170) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
187 28/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีทำบุญตักบาทถวายกุศล (145) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
188 28/07/2561 TO BE NUMBER ONE (207) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
189 24/07/2561 แถลงข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (168) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
190 24/07/2561 ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (175) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
191 23/07/2561 อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (246) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
192 20/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  (237) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
193 19/07/2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอสสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน (218) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
194 19/07/2561 ซ้อมแผนหน่วยแพทย์ในงานกิจกรรมวิ่งไปให้เขากอด (143) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
195 14/07/2561 “วันเบนทูล” ประจำปี 2561  (253) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
196 11/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกสำรวจเฝ้าระวังยุงลายวัดนางพญา (251) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
197 11/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งไปให้เขากอดและโรคไข้เลือดออกในรายการบอกข่าวเล่าเรื่องทาง สถานีโทรทัศน์แห่งประเ ทศไทย จ.พิษณุโลก (165) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
198 9/07/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกปฏิบัติการใฃ้เครื่องพ่นยุ่ง ในพื้นที่ โรงเรียนจ่างนกร้อง โรงเรียนเทศบาล2 วัดคูหาสวรรค์ หอพักผู้ป่วยและบริเวณโดยรอบรัศมี 300 เมตร (217) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
199 5/07/2561 แพร่ภาพทาง เอ็มเอสเอสเคเบิลทีวี สถานการณ์ไข้เลือดออก (260) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
200 5/07/2561 Big Cleaning Day (215) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
201 5/07/2561 กิจกรรม๓ล้าน๓ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน (217) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
202 5/07/2561 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเมืองสมุนไพร (151) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
203 4/07/2561 ตรวจเยี่ยมแนะนำร้านขายยาและคลินิกเอกชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก (226) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
204 2/07/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (244) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
205 29/06/2561 งานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออก (208) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
206 28/06/2561 ประชุมคณะกรรม To Be NumBer One จังหวัดพิษณุโลก (168) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
207 28/06/2561 ประชุมพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อการขยายผลสู่การปฏิบัติจริงตามนโยบาย (241) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
208 28/06/2561 ประชุมการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan)สำหรับโรงพยาบาล (152) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
209 28/06/2561 ประกวด อสม.ดีเด่น 11สาขา จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 (228) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
210 27/06/2561 ลงนามโครงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาแก่เด็กและเยาวชนก่อนพิจารณาคดีแบบบูรณาการ (151) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
211 24/06/2561 บันทึกเทปถวายพระพร…สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก (252) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
212 22/06/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการเรียนรู้ยุทธศาสตร์พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ,การป้องกันและการควบคุมโรค(PP&P) “ตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำแถวหน้าแห่งอนาคต”(The Future Leadership Training Program) (231) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
213 21/06/2561 การประกวดชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ลดเสี่ยง ลดโรค ปี ๒๕๖๑ (253) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
214 21/06/2561 กิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนมิถุนายน ปี2561 (247) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
215 19/06/2561 กิจกรรมเสวนา “ยามศึกเรารบ..ยามสงบเราบรรเลง” งานกาแฟยามเช้า ฐานบิน ถิ่นสองแคว  (262) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
216 19/06/2561 ผลการประกวดตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก (277) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
217 18/06/2561 การประกวดตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก (217) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
218 15/06/2561 กิจกรรมการอบรมและซ้อมดับเพลิง สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (239) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
219 14/06/2561 การประชุม Vdo Conference Eoc โรคไข้เลือดออกกับหน่วยงานระดับอำเภอทุกแห่ง (213) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
220 13/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลกปีงบประมาณ 2561 (248) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
221 13/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลกปีงบประมาณ 2561 (243) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
222 8/06/2561 พิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ ๓๖ ครั้งและ๑๐๘ ครั้ง (323) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
223 7/06/2561 คณะกรรมการตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี๒๕๖๑โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้อแท้ (316) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
224 7/06/2561 คณะกรรมการตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี๒๕๖๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบัง (283) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
225 5/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (235) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
226 5/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (250) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
227 5/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (322) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
228 4/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (234) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
229 1/06/2561 ประชุมคณะกรรมวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่5/2561 (161) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
230 1/06/2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ (232) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
231 1/06/2561 ประชุมปฐมนิเทศนักเรียนทุนจบใหม่ประจำปี 2561 (202) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
232 1/06/2561 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหาร (254) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
233 1/06/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบ Souvenir ของที่ระลึกให้กับท่าน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก (189) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
234 1/06/2561 นายสมชาย พรหมมณี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมออกรายการรายการสองแควNEWS 4.0 ทางสถานีMSS เคเบิลทีวีประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี ในวันที่ 31 พฤษถาคม 2561  (234) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
235 30/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมทอดผ้าป่าที่วัดกรับพวงเหนือร่วมสมทบทุน “กมลาศรม” จำนวนเงิน 460,000 บาท ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 (188) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
236 28/05/2561 ประชาสัมพันธ์การวิ่งมินิมาราธอน “ไปให้เขากอด” กิจกรรมเริ่มวันที่ ๒๒ ก.ค.๒๕๖๑  (262) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
237 25/05/2561 ประชุมที่ปรึกษากลุ่มและครูพี่เลี้ยงหลักสูตรการพัฒนาผู้นำแถวหน้าแห่งอนาคต “The Future Leadership training program ยุทธศาสตร์การศึกษาพัฒนางาน Service Excellence  (290) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
238 24/05/2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ด้านการเงินการคลัง ผู้บริหารหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ ๒ (269) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
239 22/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้บันทึกเทปรายการ Healthy Club  (170) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
240 21/05/2561 มหกรรมการดำเนินงานและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ2561 ณ โรงแรมเดอะพาร์คพิษณุโลก (185) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
241 21/05/2561 ประชุมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) ประจำปี ๒๕๖๑ (193) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
242 18/05/2561 กิจกรรมวันพยาบาลสากล  (224) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
243 17/05/2561 มอบประกาศนียบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเป็นวิยากรตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชิวิตรอด ปี ๒๕๖๑  (212) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
244 16/05/2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเป็นวิยากรตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชิวิตรอด ปี ๒๕๖๑ (248) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
245 16/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขพิษณุโลก ได้นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ออกกำลังกายหลังเวลาเลิกงานมาอย่างต่อเนื่อง (243) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
246 11/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกรับรางวัลชนะเลิศการประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  (200) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
247 11/05/2561 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขตสุขภาพที่๒ “คุณธรรม นำจิตอาสา สร้างคุณค่า พัฒนาสังคมไทย” ระหว่าง วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (200) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
248 8/05/2561 โครงการสรุปผลการเรียนรู้ยุทธศาสตร์พัฒนา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการควบคุมโรค (PP&P) (249) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
249 7/05/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกจู่โจมร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง,อาหารเสริมกลางเมืองสองแคว พบจำหน่ายอาหารปลอมอายัดผลิตภัณฑ์ทันที (224) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
250 1/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกต้อนรับคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรมTO BE NUMBER ONE ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (180) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
251 1/05/2561 รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร (217) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
252 30/04/2561 พิธีมอบสิทธิ์การใช้ที่ราชพัสดุ  (184) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
253 27/04/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (159) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
254 27/04/2561 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (221) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
255 26/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีรับมอบ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จากสมัชชาชาวพุทธจังหวัดพิษณุโลก  (199) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
256 25/04/2561 งานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลก (201) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
257 24/04/2561 กิจกรรมงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (230) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
258 23/04/2561 กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันชุมชนในนิคมบ้านกร่าง (151) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
259 19/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเจ้าหน้าที่ขบวนจักรยานสาสุขปั่นสู้โรคร่วมปั่นจักรยานเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี (180) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
260 18/04/2561 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง ตามกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  (222) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
261 12/04/2561 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 พร้อม นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลและ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  (267) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
262 11/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561  (214) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
263 11/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเสวนา “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก”  (323) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
264 10/04/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีรดน้ำขอพร นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวักพิษณุโลกพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  (179) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
265 10/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายภัคพงค์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (172) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
266 10/04/2561 ทีมสาสุข พิดโลกชอบปั่น ปั่นไปตามเส้นทางสายสุขภาพ  (150) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
267 9/04/2561 ประชุมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคดีมหากุศลเพื่อสมทบทุน ปรับปรุงภายในอาคารแพทย์แผนไทย “กมลาศรม” (238) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
268 9/04/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบคุณภาพและควบคุมคุณภาพข้อมูลในระบบบริการสุขภาพด้านการบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ  (225) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
269 7/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมงาน ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช (214) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
270 5/04/2561 กิจกรรม Big Cleaning Day (205) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
271 2/04/2561 กิจกรรมเทศน์มหาชาติมหากุล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (173) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
272 2/04/2561 การประชุมเครือข่ายวัณโรคจังหวัดพิษณุโลก (260) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
273 31/03/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วม งานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า (252) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
274 31/03/2561 เจ้าหน้าสำนักสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดีด้วยหัวใจ (222) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
275 30/03/2561 การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๔๖๑ (253) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
276 30/03/2561 โครงการพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต (238) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
277 30/03/2561 การอบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สำหรับผู้สูงอายุ (252) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
278 29/03/2561 ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (300) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
279 28/03/2561 อบรม / สัมมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้านการสืบสวน สอบสวน ในหน่วยงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (185) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
280 27/03/2561 อบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สำหรับสหวิชาชีพ (269) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
281 26/03/2561 ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษนายแพทย์เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตผักปลอดภัย เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (201) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
282 22/03/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน มีนาคม 2561 (250) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
283 19/03/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2561 (232) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
284 16/03/2561 ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในองค์กร (280) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
285 15/03/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาศึกษาดูงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (229) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
286 15/03/2561 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา GIS-RTI สำหรับบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก (206) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
287 13/03/2561 รับมอบเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด(Spirometry)จาก บริษัท GSK (221) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
288 28/02/2561 คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2561 สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (295) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
289 27/02/2561 สร้างเสริมสุขภาพเดินวิ่ง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ณ สวนสุขภาพชมน่าน (306) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
290 27/02/2561 ประชุมสาธารณสุขสัญจร เผยแอพพลิเคชั่น “หมอรู้จักคุณ”ลดช่องว่างแพทย์กับผู้ป่วย (260) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
291 26/02/2561 การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสัญจร เปิดตำนาน 100 ปี สธ.ที่สองแคว (329) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
292 23/02/2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเครือข่ายด้านการสนับสนุน(BACK OFFICE) จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (334) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
293 21/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก (178) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
294 19/02/2561 อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง ตามกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (307) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
295 12/02/2561 นิเทศงานวิทยาลัยในสังกัดสถาบัยพระบรมราชนก วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พุทธชินราช (347) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
296 12/02/2561 อบรมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (222) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
297 7/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกให้สัมภาษณ์สำนักข่าว TNN (191) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
298 2/02/2561 นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับประเทศ สาขาสุขภาพจิตชุมชน (305) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
299 1/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกมอบอุปกรณ์ชุดรักฟัน หมั่นแปรง ที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ อำเภอ นครไทย จพิษณุโลก วันที่ 31 มกราคม 2561 (313) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
300 1/02/2561 ปั้นจักรยานรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพร้อมปลูกต้นไม้ที่โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลบ้านาจาน (287) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
301 1/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและคณะตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และเครือข่ายสุขภาพอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (286) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
302 1/02/2561 ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดและคณะกรรมวางแผนและประเมินผล (310) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
303 23/01/2561 อธิบดีกรมการแพทย์รุดช่วยเหลือหนุ่มอ้วนที่พิษณุโลก (187) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
304 19/01/2561 ประชุมคณะทำงาน PA ด้านการเงินการคลัง จังหวัดพิษณุโลก (285) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
305 19/01/2561 ประชุมทีมผู้ช่ายสาธารณสุขอำเภอและรองหัวหน้ากลุ่มงานระดมสมองการพัฒนาศักยภาพของทีม (222) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
306 18/01/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันที่ 18 มกราคม 2561 (210) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
307 17/01/2561 งานประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ( “SMART ACADEMY AMART HEALTHY”) (253) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
308 15/01/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (308) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
309 12/01/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานปล่อยแถวทีมจัดระเบียบสังคม (268) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
310 9/01/2561 เขตสุขภาพที่ ๒ ขับเคลื่อน “พชอ.” เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน (228) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
311 9/01/2561 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๐ และจัดทำแผนการฏิบัติงานรถหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กลุ่มจังหวัดที่๒ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑  (265) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
312 5/01/2561 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเผยสถิติ 7 วันอันตราย ในงานแถลงข่าวจังหวัดพิษณุโลก (251) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
313 3/01/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ (271) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
314 26/12/2560 โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในและหน้าที่ตรวจสอบภายในและผู้รับผิดชอบงานประเมินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดพิษณุโลก (353) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
315 25/12/2560 กระทรวงสาธารณสุขหนุนพิษณุโลกเป็นเมืองสุขภาพและสมุนไพรดูแลประชาชนควบคู่แพทย์แผนปัจจุบัน (340) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
316 23/12/2560 รองนายก ฉัตรชัย ลงพื้นที่ รพร.ตะพานหินพร้อมมอบนโยบายสร้างสุขภาพ (273) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
317 21/12/2560 สาธารณสุขพิษณุโลกลุยตรวจกระเช้าปีใหม่ สร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภค (181) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
318 14/12/2560 ประชุมหัวหน้ากลุ่มประกันสุขภาพ (226) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
319 9/12/2560 ป.ป.ช.พิษณุโลกประกาศเกียรติคุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ผู้เป็นบุคคลต้นแบบการดำเนินชีวิตชื่อสัตย์สุจริต (271) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
320 9/12/2560 เขตสุขภาพที่ 2 ประกาศก้อง “สุจริตตามรอยพ่อ”ที่เมืองเก่า สุโขทัย (355) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
321 7/12/2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่๑ (232) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
322 7/12/2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบล การช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่อง AED (195) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
323 7/12/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบตู้เย็น ในการร่วมจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด  (222) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
324 6/12/2560 ศึกษาดูงานการจัดการระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (269) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
325 5/12/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 91 รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (200) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
326 4/12/2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานผู้ประกันตนจังหวัดพิษณุโลก ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ครั้งที่๑ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (163) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
327 1/12/2560 บันทึกความตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงาสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและโรงพยาบาลพุทธชินราช (190) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
328 1/12/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน (259) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
329 30/11/2560 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอครั้งที่ 1/61 (204) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
330 29/11/2560 ร่วมรายการบอกข่าวเล่าเรื่อง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)ในประเด็น วันเอดส์โลก (190) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
331 26/11/2560 กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ เ (205) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
332 25/11/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นายมนัส เรือนเหลือ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)รับเกียรติบัตรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมชาวสองแควร่วมใจ รักสัตว์เสี้ยง ลดเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า (220) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
333 21/11/2560 จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (190) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
334 16/11/2560 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ (181) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
335 14/11/2560 กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และบริการตรวจเบาหวานแก่ประชาชน ฟรี เนื่องในสัปดาห์  (194) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
336 14/11/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกแขกรับเชิญรายการ ป้าป้าพาคุยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก (248) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
337 13/11/2560 การประชุมพิจารณาแผนทางเงิน(Planfln)ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (207) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
338 10/11/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกล่าว ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (317) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
339 3/11/2560 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ระดับจังหวัดและคณะกรรมการฯของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (192) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
340 3/11/2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสู่การปฎิบัติ ปีงบประมาณ 2561 (266) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
341 31/10/2560 พิธีมอบป้ายองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  (172) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
342 27/10/2560 พิธีเจริญพุทธมนต์ และพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอย  (258) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
343 27/10/2560 งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (258) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
344 23/10/2560 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 (239) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
345 22/10/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก การให้ความรู้ด้านการแพทย์ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ  (173) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
346 21/10/2560 21 ตุลาคม วันพยาบาล (281) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
347 20/10/2560 อิ่มบุญ อิ่มใจ ปลอดภัย สุขภาพดี กินเจปีนี้ แนะประชาชนเลือกอาหารตามหลักโภชนาการ เน้นเต้าหู้ ถั่ว ผัก ผลไม้ ปลอดสารตกค้าง (142) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
348 18/10/2560 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (273) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
349 17/10/2560 ประชุมคณะทำงานบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 1 (243) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
350 16/10/2560 ประชุมการดำเนินงานสื่อสาธารณะ (183) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
351 13/10/2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (263) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
352 12/10/2560 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (280) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
353 12/10/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (228) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
354 11/10/2560 ประชุมคณะทำงานพิจารณาระบบการเรียกเก็บและการตามจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยบริการในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (259) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
355 10/10/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง และพิธีอัญเชิญองค์นพปฎลสุวรรณฉัตร (317) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
356 6/10/2560 ชาวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน ซึ่งได้เดินทางไปรับตำแห่งใหม่เป็นนายแพทย์สาธารณ์สุขจังหวัดพะเยา (395) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
357 2/10/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกต้อนรับ ในโอกาส นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  (300) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th