สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-252-052 โทรสาร : 055-245-088
 ข่าวกิจกรรม - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 14/06/2562 การประชุมปรึกษาหารือการจัดระบบบริการจิตเวช แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย และการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ในกรณีการส่งรักษาต่อผู้ป่วย ไปรักษา รพ.จิตเวชพิษณุโลก (154) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
2 7/06/2562 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี มาศึกษาดูงาน (130) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
3 3/06/2562 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อม ข้าราชการ พนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562  (172) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
4 28/05/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมบันทึกเทปถวายพระพร (171) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
5 28/05/2562 อบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาผสมปรุงอยู่ สำหรับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้าน ในเขตสุขภาพที่ ๒ (205) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
6 9/05/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเยี่ยมผู้ป่วยโรคไต ขอพระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล (78) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
7 29/04/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (85) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
8 26/04/2562 เปิด อาคารสำหรับพื้นฟูกายภาพบำบัด/การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก(เขื่อนขันธ์) (111) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
9 24/04/2562 การประชุมเพื่อชี้แจงแนวการดำเนินงาน โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็ว(ระยะที่๒) จังหวัดพิษณุโลก (72) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
10 23/04/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนเมษายน 2562 (88) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
11 18/04/2562 ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลกเข้าพบนานยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (61) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
12 18/04/2562 ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ ระดับเขตสุขภาพที่ 2  (54) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
13 10/04/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (65) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
14 10/04/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล เพื่อรองรับเกณฑ์การประเมิน HAIT เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (60) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
15 3/04/2562 ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นจังหวัดพิษณุโลกประจำปี ๒๕๖๒ (70) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
16 28/03/2562 ประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วิชาการสร้างคุณค่า งานสาธารณสุข ยุค ๔.๐ (86) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
17 27/03/2562 จังหวัดพิษณุโลก จัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำดือนมีนาคมนี้  (70) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
18 22/03/2562 ประชุมคณะทำงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง(Intermediate Care,IMC.) จังหวัดพิษณุโลก (68) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
19 22/03/2562 เสริมสร้างความรักและสามัคคีในองค์กร กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดเจ้าหน้าที่ เดือนมกราคม- มีนาคม (75) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
20 20/03/2562 นิเทศงานเครือข่ายบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หินลาดและรพ.สต.ท่าขอนเบน (65) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
21 18/03/2562 นิเทศงานและตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (86) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
22 13/03/2562 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาเมืองสมุนไพร(Herbal City) จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ๒๕๕๒ (90) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
23 8/03/2562 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (117) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
24 7/03/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Risk Management หน่วยงานด้าน Non Clinic (93) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
25 7/03/2562 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2562 (89) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
26 25/02/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกับมหาวิทยาลัยนเรศวรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทางไกลโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง (122) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
27 22/02/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกตรวจสุขภาพ ข้าราชการ พนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกประจำปี ๒๕๖๒ (89) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
28 18/02/2562 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ อย. น้อย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) (90) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
29 18/02/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่และการปรับเปลี่ยนการให้บริการวัคซีน DTP-HB (137) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
30 15/02/2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ Risk Management (หน่วยงานด้าน Clinic) (83) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
31 14/02/2562 รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจประเมินการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ สาขาทันตสุขภาพ ประจำปี 2562 (85) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
32 4/02/2562 ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช องคมนตรี และคณะ ตวรจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (109) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
33 30/01/2562 ประชุมคณะทำงานคัดแยกขยะมูลฝอยในงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (81) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
34 29/01/2562 สาธารณสุขพิษณุโลกพร้อมผนึกกำลังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถสร้างสถานบริการสุขภาพ (105) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
35 23/01/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแรง ร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day (130) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
36 14/01/2562 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดเนินกุ่ม หมู่๔ บ้านเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก (117) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
37 11/01/2562 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (130) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
38 10/01/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเชิญชวนคัดแยกขยะมูลฝอยและมอบถุงผ้าในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ (109) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
39 9/01/2562 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (108) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
40 8/01/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกรณรงค์คัดแยกขยะในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลกปี ๒๕๖๒ (105) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
41 4/01/2562 พิธีปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและมอบรางวัล  (109) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
42 4/01/2562 โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปี2562 (100) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
43 3/01/2562 ประชุมคณะทำงานคัดแยกขยะมูลฝอยในงานแผ่นดินพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ครั้งที่๑/๒๕๖๒ (68) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
44 2/01/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลสำนักงาน ปี2562 (96) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
45 28/12/2561 การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (87) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
46 28/12/2561 มอบเสื้อประกาศสงครามขยะ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพิษณุโลก (89) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
47 27/12/2561 นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 2 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  (79) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
48 26/12/2561 สาธารณสุขแถลงข่าวพร้อมช่วยเหลือประชาชนช่วงปีใหม่ (69) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
49 26/12/2561 สาธารณสุขบูรณาการหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลกตรวจกระเช้าปีใหม่ คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค (73) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
50 24/12/2561 การประชุมคณะ คณะทำงานด้านเขตอุสาหกรรม นวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เมืองสมุนไพรและเมืองสุขภาพ ในกรอ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (74) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
51 24/12/2561 อบรมเฃิงปฏิบัติการเรื่อง ความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรพยาบาล (75) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
52 21/12/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกตรวจกระเช้าปีใหม่คุ้มครองผู้บริโภค (73) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
53 18/12/2561 ประชุมโครงการ Healthy safety City ครั้งที่ ๓ (83) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
54 15/12/2561 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ Business Plan ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ในจังหวัดพิษณุโลก  (87) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
55 13/12/2561 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (84) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
56 11/12/2561 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (121) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
57 10/12/2561 จังหวัดพิษณุโลก รวมใจปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก (104) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
58 7/12/2561 กิจกรรม ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ใช้ถุงผ้าแทน (112) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
59 6/12/2561 วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบตู้เย็น ให้ทางเหล่ากาชาด เนื่องใน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดพิษณุโลก”  (86) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
60 5/12/2561 จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  (92) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
61 5/12/2561 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลก (79) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
62 5/12/2561 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนำทีมจิตอาสาพัฒนาวัดมหาวนารามถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (86) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
63 4/12/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่๑๑ ๒๕๖๑ (94) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
64 4/12/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่๑๑ ๒๕๖๑ ครั้งนี้ได้มอบโล่รางวัล สุดยอดส้วมดีเด่น ระดับประเทศ และมอบประกาศนียบัตร GREEN & CLEAN Hospiltal  (71) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
65 1/12/2561 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก​ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการจิตอาสา​พระราชทาน​ ทำความดีด้วยหัวใจ (79) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
66 29/11/2561 จังหวัดพิษณุโลก “ประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก” ตั้งเป้าลดปริมาณขยะจังหวัดพิษณุโลกให้ได้มากที่สุด (105) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
67 29/11/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ด้านเวชกรรมป้องกัน ร่วมออกรายการ Healthy Club ทางสถานนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT  (74) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
68 28/11/2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (89) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
69 23/11/2561 การประชุมคณะทำงานด้านเขตอุตสาหกรรม นวัตกรรมอาหารผลิตภัณฑ์สมุนไพร เมืองสมุนไพรและเมืองสุขภาพ ใน กร อ จังหวัดพิษณุโลก (107) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
70 21/11/2561 สาธารณสุขแถลงข่าวชวนประชาชนร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุปีใหม่ (91) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
71 20/11/2561 ลอยกระทงวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมกันคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม (95) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
72 20/11/2561 สาธารณสุขตรวจ โรงพยาบาลเอกชนต่ออายุใบอนุญาต (95) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
73 18/11/2561 จังหวัดพิจิตร รับมอบคฑาแพทยสภา โครงการหมอชวนวิ่ง จากจังหวัดพิษณุโลก (130) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
74 16/11/2561 คณะนักวิ่งจากจังหวัดสุโขทัย ส่งมอบคฑาต่อให้กับคณะนักวิ่งจังหวัดพิษณุโลก ในโครงการ “หมอชวนวิ่ง” (151) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
75 15/11/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกเตรียมจัดงาน Healthy Safety City (79) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
76 14/11/2561 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง (106) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
77 9/11/2561 พิษณุโลกเดินหน้าต่อเนื่องเมืองสมุนไพร (98) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
78 6/11/2561 ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัดและคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (111) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
79 6/11/2561 การประชุมคณะทำงานบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (101) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
80 5/11/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกเยี่ยมดูแลเด็กศีรษะเล็ก (94) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
81 29/10/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกยืนยันดูแลเด็กศีรษะเล็กมาตลอด เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเพิ่มเติม (124) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
82 29/10/2561 งานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ (139) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
83 26/10/2561 อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เยี่ยมชมงานผลิตยาสมุนไพรและงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบางกระทุ่ม  (88) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
84 26/10/2561 โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (78) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
85 26/10/2561 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานโครงการ หมอชวนวิ่ง จังหวัดพิษณุโลก (131) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
86 23/10/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (99) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
87 23/10/2561 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 (107) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
88 21/10/2561 วันพยาบาลแห่งชาติ (128) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
89 19/10/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกเชิญประชาชนรับบริการทันตกรรมฟรี (109) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
90 19/10/2561 กิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (153) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
91 18/10/2561 เตรียมนักศึกษาดูงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกในวันที่14-19 มกราคม 2562 (96) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
92 18/10/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก วางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (75) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
93 17/10/2561 ประชุมสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีราคาค่าแรงบุคลากรสาธารณสุข (74) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
94 11/10/2561 สาธารณสุขเข้มตรวจอาหารเจทั้งก่อนและในช่วงเทศกาลกินเจ (103) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
95 3/10/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (69) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
96 1/10/2561 จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับจิตอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลจอมทองบำเพ็ญประโยชน์ทำดึด้วยหัวใจช่วยคนไทยปลอดโรค (186) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
97 29/09/2561 โครงการเสริมสร้างความผาสุกความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (146) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
98 26/09/2561 กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก (128) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
99 26/09/2561 งานแถลงข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 (144) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
100 24/09/2561 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2561 (120) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
101 6/09/2561 จังหวัดพิษณุโลก วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาสมัครเป็นจำนวนมาก  (214) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
102 4/09/2561 จิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก กว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรม  (154) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
103 3/09/2561 อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์(Emergency Medical Responder)ประจำปี 2561 (202) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
104 30/08/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (199) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
105 29/08/2561 ประเมินพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเนินมะปราง (197) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
106 24/08/2561 ประชุมโครงการอบรมสัมมนา “สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน มุ่งสู่องค์การที่เป็นเลิศ” (หลักสูตรต่อยอดสำหรับผู้บริหาร” (137) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
107 20/08/2561 การนำเสนอ/ชี้แจงของหน่วยงานที่เกียวข้องงาน (126) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
108 16/08/2561 นายชินวัฒน์ ชมประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก(ด้านบริหาร ) นำเสนอผลการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมดีเด่น ในฐานะหน่วยงานชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 15-16 ส.ค. 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  (183) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
109 12/08/2561 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา (199) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
110 12/08/2561 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (190) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
111 9/08/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “การจัดบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ” One Day Surqery (ODS) (202) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
112 7/08/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมรศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณะบดีคณะแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมออกรายการบอกข่าวเล่าเรื่องทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) (191) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
113 2/08/2561 มอบเกียรติบัตรศุนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์ตรวจประเมินการดำเนินงานทันตสุขภาพในศุนย์พัฒนาเด็ก (133) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
114 2/08/2561 มอบเกียรติบัตรให้แก่จังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมตรวจสอบภายใน (134) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
115 2/08/2561 กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ( Mammogram )ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เนื่องในวโรกาสมหามงคลชัยสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก (201) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
116 2/08/2561 ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคไข้เลือดออก  (222) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
117 31/07/2561 โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชาทานและประชาชนจิตอาสา (130) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
118 28/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีทำบุญตักบาทถวายกุศล (107) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
119 28/07/2561 TO BE NUMBER ONE (175) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
120 24/07/2561 แถลงข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (134) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
121 24/07/2561 ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (134) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
122 23/07/2561 อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (211) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
123 20/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  (197) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
124 19/07/2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอสสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน (177) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
125 19/07/2561 ซ้อมแผนหน่วยแพทย์ในงานกิจกรรมวิ่งไปให้เขากอด (103) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
126 14/07/2561 “วันเบนทูล” ประจำปี 2561  (202) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
127 11/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกสำรวจเฝ้าระวังยุงลายวัดนางพญา (200) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
128 11/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งไปให้เขากอดและโรคไข้เลือดออกในรายการบอกข่าวเล่าเรื่องทาง สถานีโทรทัศน์แห่งประเ ทศไทย จ.พิษณุโลก (123) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
129 9/07/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกปฏิบัติการใฃ้เครื่องพ่นยุ่ง ในพื้นที่ โรงเรียนจ่างนกร้อง โรงเรียนเทศบาล2 วัดคูหาสวรรค์ หอพักผู้ป่วยและบริเวณโดยรอบรัศมี 300 เมตร (177) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
130 5/07/2561 แพร่ภาพทาง เอ็มเอสเอสเคเบิลทีวี สถานการณ์ไข้เลือดออก (220) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
131 5/07/2561 Big Cleaning Day (163) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
132 5/07/2561 กิจกรรม๓ล้าน๓ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน (175) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
133 5/07/2561 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเมืองสมุนไพร (114) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
134 4/07/2561 ตรวจเยี่ยมแนะนำร้านขายยาและคลินิกเอกชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก (180) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
135 2/07/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (203) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
136 29/06/2561 งานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออก (173) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
137 28/06/2561 ประชุมคณะกรรม To Be NumBer One จังหวัดพิษณุโลก (131) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
138 28/06/2561 ประชุมพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อการขยายผลสู่การปฏิบัติจริงตามนโยบาย (205) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
139 28/06/2561 ประชุมการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan)สำหรับโรงพยาบาล (121) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
140 28/06/2561 ประกวด อสม.ดีเด่น 11สาขา จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 (191) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
141 27/06/2561 ลงนามโครงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาแก่เด็กและเยาวชนก่อนพิจารณาคดีแบบบูรณาการ (112) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
142 24/06/2561 บันทึกเทปถวายพระพร…สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก (212) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
143 22/06/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการเรียนรู้ยุทธศาสตร์พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ,การป้องกันและการควบคุมโรค(PP&P) “ตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำแถวหน้าแห่งอนาคต”(The Future Leadership Training Program) (187) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
144 21/06/2561 การประกวดชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ลดเสี่ยง ลดโรค ปี ๒๕๖๑ (214) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
145 21/06/2561 กิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนมิถุนายน ปี2561 (212) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
146 19/06/2561 กิจกรรมเสวนา “ยามศึกเรารบ..ยามสงบเราบรรเลง” งานกาแฟยามเช้า ฐานบิน ถิ่นสองแคว  (223) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
147 19/06/2561 ผลการประกวดตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก (238) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
148 18/06/2561 การประกวดตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก (173) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
149 15/06/2561 กิจกรรมการอบรมและซ้อมดับเพลิง สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (198) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
150 14/06/2561 การประชุม Vdo Conference Eoc โรคไข้เลือดออกกับหน่วยงานระดับอำเภอทุกแห่ง (164) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
151 13/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลกปีงบประมาณ 2561 (206) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
152 13/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลกปีงบประมาณ 2561 (172) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
153 8/06/2561 พิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ ๓๖ ครั้งและ๑๐๘ ครั้ง (291) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
154 7/06/2561 คณะกรรมการตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี๒๕๖๑โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้อแท้ (264) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
155 7/06/2561 คณะกรรมการตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี๒๕๖๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบัง (255) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
156 5/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (207) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
157 5/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (209) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
158 5/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (259) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
159 4/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (195) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
160 1/06/2561 ประชุมคณะกรรมวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่5/2561 (124) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
161 1/06/2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ (201) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
162 1/06/2561 ประชุมปฐมนิเทศนักเรียนทุนจบใหม่ประจำปี 2561 (156) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
163 1/06/2561 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหาร (218) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
164 1/06/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบ Souvenir ของที่ระลึกให้กับท่าน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก (150) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
165 1/06/2561 นายสมชาย พรหมมณี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมออกรายการรายการสองแควNEWS 4.0 ทางสถานีMSS เคเบิลทีวีประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี ในวันที่ 31 พฤษถาคม 2561  (191) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
166 30/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมทอดผ้าป่าที่วัดกรับพวงเหนือร่วมสมทบทุน “กมลาศรม” จำนวนเงิน 460,000 บาท ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 (141) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
167 28/05/2561 ประชาสัมพันธ์การวิ่งมินิมาราธอน “ไปให้เขากอด” กิจกรรมเริ่มวันที่ ๒๒ ก.ค.๒๕๖๑  (199) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
168 25/05/2561 ประชุมที่ปรึกษากลุ่มและครูพี่เลี้ยงหลักสูตรการพัฒนาผู้นำแถวหน้าแห่งอนาคต “The Future Leadership training program ยุทธศาสตร์การศึกษาพัฒนางาน Service Excellence  (246) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
169 24/05/2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ด้านการเงินการคลัง ผู้บริหารหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ ๒ (232) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
170 22/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้บันทึกเทปรายการ Healthy Club  (132) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
171 21/05/2561 มหกรรมการดำเนินงานและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ2561 ณ โรงแรมเดอะพาร์คพิษณุโลก (145) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
172 21/05/2561 ประชุมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) ประจำปี ๒๕๖๑ (163) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
173 18/05/2561 กิจกรรมวันพยาบาลสากล  (180) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
174 17/05/2561 มอบประกาศนียบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเป็นวิยากรตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชิวิตรอด ปี ๒๕๖๑  (169) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
175 16/05/2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเป็นวิยากรตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชิวิตรอด ปี ๒๕๖๑ (208) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
176 16/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขพิษณุโลก ได้นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ออกกำลังกายหลังเวลาเลิกงานมาอย่างต่อเนื่อง (206) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
177 11/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกรับรางวัลชนะเลิศการประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  (152) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
178 11/05/2561 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขตสุขภาพที่๒ “คุณธรรม นำจิตอาสา สร้างคุณค่า พัฒนาสังคมไทย” ระหว่าง วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (142) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
179 8/05/2561 โครงการสรุปผลการเรียนรู้ยุทธศาสตร์พัฒนา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการควบคุมโรค (PP&P) (205) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
180 7/05/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกจู่โจมร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง,อาหารเสริมกลางเมืองสองแคว พบจำหน่ายอาหารปลอมอายัดผลิตภัณฑ์ทันที (180) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
181 1/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกต้อนรับคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรมTO BE NUMBER ONE ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (147) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
182 1/05/2561 รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร (177) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
183 30/04/2561 พิธีมอบสิทธิ์การใช้ที่ราชพัสดุ  (142) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
184 27/04/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (128) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
185 27/04/2561 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (184) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
186 26/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีรับมอบ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จากสมัชชาชาวพุทธจังหวัดพิษณุโลก  (152) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
187 25/04/2561 งานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลก (163) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
188 24/04/2561 กิจกรรมงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (187) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
189 23/04/2561 กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันชุมชนในนิคมบ้านกร่าง (110) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
190 19/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเจ้าหน้าที่ขบวนจักรยานสาสุขปั่นสู้โรคร่วมปั่นจักรยานเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี (138) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
191 18/04/2561 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง ตามกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  (186) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
192 12/04/2561 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 พร้อม นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลและ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  (226) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
193 11/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561  (178) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
194 11/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเสวนา “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก”  (264) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
195 10/04/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีรดน้ำขอพร นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวักพิษณุโลกพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  (144) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
196 10/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายภัคพงค์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (130) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
197 10/04/2561 ทีมสาสุข พิดโลกชอบปั่น ปั่นไปตามเส้นทางสายสุขภาพ  (102) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
198 9/04/2561 ประชุมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคดีมหากุศลเพื่อสมทบทุน ปรับปรุงภายในอาคารแพทย์แผนไทย “กมลาศรม” (200) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
199 9/04/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบคุณภาพและควบคุมคุณภาพข้อมูลในระบบบริการสุขภาพด้านการบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ  (185) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
200 7/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมงาน ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช (178) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
201 5/04/2561 กิจกรรม Big Cleaning Day (165) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
202 2/04/2561 กิจกรรมเทศน์มหาชาติมหากุล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (135) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
203 2/04/2561 การประชุมเครือข่ายวัณโรคจังหวัดพิษณุโลก (206) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
204 31/03/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วม งานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า (208) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
205 31/03/2561 เจ้าหน้าสำนักสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดีด้วยหัวใจ (184) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
206 30/03/2561 การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๔๖๑ (209) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
207 30/03/2561 โครงการพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต (197) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
208 30/03/2561 การอบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สำหรับผู้สูงอายุ (215) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
209 29/03/2561 ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (245) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
210 28/03/2561 อบรม / สัมมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้านการสืบสวน สอบสวน ในหน่วยงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (150) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
211 27/03/2561 อบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สำหรับสหวิชาชีพ (236) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
212 26/03/2561 ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษนายแพทย์เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตผักปลอดภัย เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (170) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
213 22/03/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน มีนาคม 2561 (201) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
214 19/03/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2561 (196) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
215 16/03/2561 ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในองค์กร (242) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
216 15/03/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาศึกษาดูงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (190) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
217 15/03/2561 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา GIS-RTI สำหรับบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก (176) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
218 13/03/2561 รับมอบเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด(Spirometry)จาก บริษัท GSK (170) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
219 28/02/2561 คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2561 สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (251) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
220 27/02/2561 สร้างเสริมสุขภาพเดินวิ่ง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ณ สวนสุขภาพชมน่าน (257) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
221 27/02/2561 ประชุมสาธารณสุขสัญจร เผยแอพพลิเคชั่น “หมอรู้จักคุณ”ลดช่องว่างแพทย์กับผู้ป่วย (219) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
222 26/02/2561 การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสัญจร เปิดตำนาน 100 ปี สธ.ที่สองแคว (286) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
223 23/02/2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเครือข่ายด้านการสนับสนุน(BACK OFFICE) จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (284) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
224 21/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก (144) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
225 19/02/2561 อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง ตามกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (262) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
226 12/02/2561 นิเทศงานวิทยาลัยในสังกัดสถาบัยพระบรมราชนก วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พุทธชินราช (304) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
227 12/02/2561 อบรมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (183) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
228 7/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกให้สัมภาษณ์สำนักข่าว TNN (156) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
229 2/02/2561 นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับประเทศ สาขาสุขภาพจิตชุมชน (262) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
230 1/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกมอบอุปกรณ์ชุดรักฟัน หมั่นแปรง ที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ อำเภอ นครไทย จพิษณุโลก วันที่ 31 มกราคม 2561 (275) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
231 1/02/2561 ปั้นจักรยานรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพร้อมปลูกต้นไม้ที่โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลบ้านาจาน (241) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
232 1/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและคณะตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และเครือข่ายสุขภาพอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (244) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
233 1/02/2561 ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดและคณะกรรมวางแผนและประเมินผล (261) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
234 23/01/2561 อธิบดีกรมการแพทย์รุดช่วยเหลือหนุ่มอ้วนที่พิษณุโลก (151) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
235 19/01/2561 ประชุมคณะทำงาน PA ด้านการเงินการคลัง จังหวัดพิษณุโลก (246) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
236 19/01/2561 ประชุมทีมผู้ช่ายสาธารณสุขอำเภอและรองหัวหน้ากลุ่มงานระดมสมองการพัฒนาศักยภาพของทีม (172) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
237 18/01/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันที่ 18 มกราคม 2561 (168) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
238 17/01/2561 งานประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ( “SMART ACADEMY AMART HEALTHY”) (209) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
239 15/01/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (260) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
240 12/01/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานปล่อยแถวทีมจัดระเบียบสังคม (230) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
241 9/01/2561 เขตสุขภาพที่ ๒ ขับเคลื่อน “พชอ.” เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน (176) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
242 9/01/2561 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๐ และจัดทำแผนการฏิบัติงานรถหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กลุ่มจังหวัดที่๒ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑  (225) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
243 5/01/2561 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเผยสถิติ 7 วันอันตราย ในงานแถลงข่าวจังหวัดพิษณุโลก (215) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
244 3/01/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ (219) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
245 26/12/2560 โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในและหน้าที่ตรวจสอบภายในและผู้รับผิดชอบงานประเมินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดพิษณุโลก (296) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
246 25/12/2560 กระทรวงสาธารณสุขหนุนพิษณุโลกเป็นเมืองสุขภาพและสมุนไพรดูแลประชาชนควบคู่แพทย์แผนปัจจุบัน (283) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
247 23/12/2560 รองนายก ฉัตรชัย ลงพื้นที่ รพร.ตะพานหินพร้อมมอบนโยบายสร้างสุขภาพ (231) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
248 21/12/2560 สาธารณสุขพิษณุโลกลุยตรวจกระเช้าปีใหม่ สร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภค (137) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
249 14/12/2560 ประชุมหัวหน้ากลุ่มประกันสุขภาพ (189) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
250 9/12/2560 ป.ป.ช.พิษณุโลกประกาศเกียรติคุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ผู้เป็นบุคคลต้นแบบการดำเนินชีวิตชื่อสัตย์สุจริต (234) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
251 9/12/2560 เขตสุขภาพที่ 2 ประกาศก้อง “สุจริตตามรอยพ่อ”ที่เมืองเก่า สุโขทัย (314) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
252 7/12/2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่๑ (193) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
253 7/12/2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบล การช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่อง AED (155) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
254 7/12/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบตู้เย็น ในการร่วมจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด  (187) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
255 6/12/2560 ศึกษาดูงานการจัดการระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (227) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
256 5/12/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 91 รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (157) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
257 4/12/2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานผู้ประกันตนจังหวัดพิษณุโลก ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ครั้งที่๑ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (125) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
258 1/12/2560 บันทึกความตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงาสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและโรงพยาบาลพุทธชินราช (157) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
259 1/12/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน (215) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
260 30/11/2560 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอครั้งที่ 1/61 (159) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
261 29/11/2560 ร่วมรายการบอกข่าวเล่าเรื่อง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)ในประเด็น วันเอดส์โลก (153) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
262 26/11/2560 กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ เ (166) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
263 25/11/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นายมนัส เรือนเหลือ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)รับเกียรติบัตรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมชาวสองแควร่วมใจ รักสัตว์เสี้ยง ลดเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า (187) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
264 21/11/2560 จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (143) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
265 16/11/2560 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ (153) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
266 14/11/2560 กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และบริการตรวจเบาหวานแก่ประชาชน ฟรี เนื่องในสัปดาห์  (139) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
267 14/11/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกแขกรับเชิญรายการ ป้าป้าพาคุยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก (209) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
268 13/11/2560 การประชุมพิจารณาแผนทางเงิน(Planfln)ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (168) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
269 10/11/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกล่าว ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (276) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
270 3/11/2560 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ระดับจังหวัดและคณะกรรมการฯของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (151) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
271 3/11/2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสู่การปฎิบัติ ปีงบประมาณ 2561 (220) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
272 31/10/2560 พิธีมอบป้ายองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  (139) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
273 27/10/2560 พิธีเจริญพุทธมนต์ และพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอย  (222) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
274 27/10/2560 งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (217) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
275 23/10/2560 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 (208) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
276 22/10/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก การให้ความรู้ด้านการแพทย์ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ  (139) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
277 21/10/2560 21 ตุลาคม วันพยาบาล (226) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
278 20/10/2560 อิ่มบุญ อิ่มใจ ปลอดภัย สุขภาพดี กินเจปีนี้ แนะประชาชนเลือกอาหารตามหลักโภชนาการ เน้นเต้าหู้ ถั่ว ผัก ผลไม้ ปลอดสารตกค้าง (110) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
279 18/10/2560 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (233) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
280 17/10/2560 ประชุมคณะทำงานบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 1 (213) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
281 16/10/2560 ประชุมการดำเนินงานสื่อสาธารณะ (139) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
282 13/10/2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (224) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
283 12/10/2560 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (241) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
284 12/10/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (178) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
285 11/10/2560 ประชุมคณะทำงานพิจารณาระบบการเรียกเก็บและการตามจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยบริการในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (207) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
286 10/10/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง และพิธีอัญเชิญองค์นพปฎลสุวรรณฉัตร (276) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
287 6/10/2560 ชาวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน ซึ่งได้เดินทางไปรับตำแห่งใหม่เป็นนายแพทย์สาธารณ์สุขจังหวัดพะเยา (346) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
288 2/10/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกต้อนรับ ในโอกาส นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  (257) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th