สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-252-052 โทรสาร : 055-245-088
 ดาวน์โหลดเอกสาร
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 3/10/2560 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ฯ งบลงทุน ป่ีงบประมาณ 2559 (1,083) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2 1/02/2559 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ป่ีงบประมาณ 2559 (792) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
3 1/02/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2557 (650) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
4 1/02/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2556 (627) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
5 1/02/2559 ผลการจัดจ้าง งบลงทุน ประจำเดือนมีนาคม 2558 (711) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
6 1/02/2559 ผลการจัดจ้าง งบลงทุน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (288) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
7 1/02/2559 ผลการจัดจ้าง งบลงทุน ประจำเดือนมกราคม 2558 (265) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
8 1/02/2559 ผลการจัดจ้าง งบลงทุน ประจำเดือนธันวาคม 2557 (263) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
9 1/02/2559 ผลการจัดจ้าง งบลงทุน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (288) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
10 1/02/2559 ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 150 ปอนด์ จำนวน 2 เครื่อง (320) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
11 1/02/2559 ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 150 ปอนด์ จำนวน 2 เครื่อง (286) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
12 1/02/2559 ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลพรหมพิราม  (299) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
13 1/02/2559 ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลพรหมพิราม  (265) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
14 1/02/2559 ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 10 เครื่อง (277) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
15 1/02/2559 ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 10 เครื่อง (290) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th