สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-252-052 โทรสาร : 055-245-088
 ข่าวสาร - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 2/06/2563 สสจ.พล. ร่วมพิธีมอบธง " หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด " จังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก (6) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
2 2/06/2563 อธิบดีกรมสุขภาพจิต ตรวจเยี่ยมและให้นโยบายการดำเนินงานการฟื้นฟูจิตใจฯแก่หน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดพิษณุโลก (10) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
3 29/05/2563 สสจ.พล.จัดประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการวางแผนและประเมิน สสจ.พิษณุโลก ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (35) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
4 29/05/2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 2 ครั้งที่ 1 / 2563 (16) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
5 28/05/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมหารือในการเปิดทำการเรียนการสอนของสถานศึกษา ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 (30) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
6 27/05/2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ณ รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก (103) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
7 22/05/2563 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (89) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
8 22/05/2563 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล (95) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
9 21/05/2563 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลพิษณุเวช เข้าแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน ในโอกาสดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (78) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
10 21/05/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (37) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
11 21/05/2563 เผยแพร่การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 (18) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
12 21/05/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (10) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
13 20/05/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 25 / 2563 (62) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
14 19/05/2563 ความพึงพอใจของสถานบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (108) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
15 18/05/2563 คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก (3,170) กลุ่มงานควบคุมโรค
16 18/05/2563 สสจ.พล.จัดกิจกรรมอำเภอปลอดโควิด-19 เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าพื้นที่ ที่มีธงเขียวปักปลอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  (52) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
17 15/05/2563 สสจ.พล.ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณควบคุมป้องกันโรค โควิด 19 และงบลงทุนประจำปี 2563 (51) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
18 15/05/2563 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธืิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (61) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
19 15/05/2563 ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 และผอ.รพ.จิตเวช พิษณุโลก เข้าแสดงความยินดีกับนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน ในโอกาสดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.พิษณุโลก (39) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
20 14/05/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการและถ่ายทอดนโยบายสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2563 (39) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
21 13/05/2563 ประการเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (19) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
22 12/05/2563 งบทดลองGF เดือน เมษายน 2563 (30) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
23 8/05/2563 สสจ.พล. ส่งเจ้าหน้าที่ ตรวจแนะนำ กิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนตามมาตรการของจังหวัดพิษณุโลก ให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 (76) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
24 7/05/2563 สสจ.พิษณุโลก, ปกครอง จ.พิษณุโลก, เทศบาลนครพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการตรวจ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนฯ ของสถานประกอบการ ร้านค้าและสถานที่ต่างๆ  (86) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
25 5/05/2563 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2563 (48) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
26 5/05/2563 สสจ.พล. รพ.พุทธชินราขพิษณุโลก สสอ.เมือง และสคร.2 ร่วมประชุมแนวทางการผ่อนปรนตาม New Normal (86) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
27 1/05/2563 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (119) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
28 30/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (39) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
29 30/04/2563 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.พิษณุโลก จำนวน 2 ตำแหน่ง (165) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
30 29/04/2563 ประกาศรายชื่อข้าราชกาารผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1/2563 (145) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
31 29/04/2563 การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure:SOP)  (57) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
32 28/04/2563 สสจ.พล.ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน ตามมาตรการของจังหวัดในการคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก (69) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
33 28/04/2563 รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกออกรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่อง NBT North 11 (38) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
34 27/04/2563 ประชุมระดมสมองแนวทางการทำบรรทัดฐานใหม่ (new normal) กับส่วนราชการสาธารณสุขในจังหวัดพิษณุโลก (86) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
35 26/04/2563 รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกชี้แจงสถานการณ์ โควิด-19 พร้อมทั้งการคลาย lock ที่จะเกิดขึ้นในเดือน พ.ค. 63 (81) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
36 24/04/2563 นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท รักษาการ นพ.สสจ.พิษณุโลก ร่วมหารือกับพลตรีวุฒิไชย อิศระ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการจัดตั้งคลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic)  (38) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
37 24/04/2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ (47) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
38 23/04/2563 ชะลอการคัดเลือกเพื่อรับย้ายร/รับโอนข้าราชการ (ว.2837) (283) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
39 21/04/2563 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2563 (171) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
40 15/04/2563 งบทดลองGF เดือน มีนาคม 2563 (30) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
41 14/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (51) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
42 14/04/2563 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  (48) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
43 14/04/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (38) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
44 10/04/2563 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2563 (63) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
45 3/04/2563 การให้บริการ One Stop Service (213) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
46 27/03/2563 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (148) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
47 25/03/2563 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานทีสอบคัดเลือกชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง สสจ.พล. (232) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
48 23/03/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (54) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
49 20/03/2563 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก (1,032) กลุ่มงานควบคุมโรค
50 19/03/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (46) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
51 19/03/2563 ขอเลื่อนกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (164) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
52 16/03/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ) (177) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
53 15/03/2563 งบทดลองGF เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (24) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
54 13/03/2563 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.1757) (426) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
55 12/03/2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.พิษณุโลก จำนวน 2 ตำแหน่ง (215) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
56 11/03/2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง อ.เนินมะปราง (113) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
57 9/03/2563 ประกาศเผยแพร่แนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง บนในเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  (60) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
58 4/03/2563 เล่มแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2563 (79) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
59 1/03/2563 โครงการบูรณาการความร่วมมือการจดทะเบียนคนพิการ(One Stop Service) เพื่อสร้างการเข้าถึงสิทธิประโยชน์แก่คนพิการ จังหวัดพิษณุโลก ณ สวนของพ่อ ต.ดินทอง อ.วังทอง  (101) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
60 26/02/2563 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักรังสีการแพทย์) (121) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
61 26/02/2563 ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 (111) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
62 21/02/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 (77) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
63 15/02/2563 งบทดลองGF เดือน มกราคม 2563 (62) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
64 13/02/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ลงวันที่ 13 ก.พ. 2563 (413) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
65 12/02/2563 รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (208) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
66 11/02/2563 กิจกรรม จิตอาสา รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019  (105) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
67 11/02/2563 X-ray Digital Mobile ตรวจคัดกรองโรควัณโรคแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ (91) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
68 4/02/2563 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับกลุ่มการพัฒนาบุคลากร) (167) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
69 4/02/2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.355) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล, นักจัดการงานทั่วไป, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ (246) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
70 4/02/2563 กิจกรรม จิตอาสาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (85) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
71 29/01/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณษและเผยแพร่ (90) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
72 24/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (74) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
73 23/01/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 อาคาร 3 ของ สสจ.พล. (92) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
74 23/01/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารของ สสจ.พล. (80) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
75 16/01/2563 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.355) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล, นักจัดการงานทั่วไป, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ (544) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
76 15/01/2563 งบทดลองGF เดือน ธันวาคม 2562 (42) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
77 15/01/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (59) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
78 14/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (2 ตำแหน่ง 3อัตรา) (341) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
79 14/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (15 ตำแหน่ง 72 อัตรา) (541) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
80 13/01/2563 "ปฏิบัติการเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยทางสุขภาพของผู้ต้องขัง" 12 มกราคม 2563 (129) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
81 10/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (270) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
82 8/01/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (75) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
83 7/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) 15 ตำแหน่ง 72 อัตรา (603) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
84 7/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (209) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
85 7/01/2563 ปฏิบัติการเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยทางสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก  (233) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
86 5/01/2563 การประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณี ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์เป็นพิษในผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก  (215) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
87 4/01/2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก บูรณาการและสนธิกำลังบุคลากร, เครื่องมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เข้าคัดกรอง ประเมินสุขภาพ เจาะเลือดและดูแลรักษาผู้ต้องขัง 3,400 คน จากโรคกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง  (153) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
88 27/12/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 15 ตำแหน่ง 72 อัตรา (980) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
89 27/12/2562 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (271) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
90 27/12/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (284) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
91 26/12/2562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (97) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
92 26/12/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน จัดบริการตรวจสุขภาพช่องปาก และทำการถอนฟัน ผ่าฟันคุดแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ จำนวน 366 คน ตาม  (122) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
93 24/12/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ (243) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
94 20/12/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ร่วมประชุมและนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดตามโครงการ  (114) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
95 19/12/2562 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓  (88) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
96 18/12/2562 ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ ตำแหน่งนวก.สาธารณสุข ผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (476) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
97 16/12/2562 งบทดลองGF เดือน พฤศจิกายน 2562 (107) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
98 13/12/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 (120) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
99 13/12/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 (93) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
100 13/12/2562 การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในเรือนจำ ของจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (112) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
101 12/12/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (นักวิชาการสาธารณสุข)  (552) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
102 11/12/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (3 อัตรา) (647) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
103 11/12/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (75 อัตรา) (879) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
104 11/12/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ) (เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชำนาญงาน/อาวุโส) (234) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
105 5/12/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่่งชาติ (147) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
106 29/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 (173) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
107 28/11/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (161) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
108 28/11/2562 นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการ “ ราชทัณฑ์ปันสุข ” ทำความดี ด้วยหัวใจ ณ เรือนจำกลางพิษณุโลก (167) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
109 27/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก, เทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “การมอบกระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” (154) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
110 26/11/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยรพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม "สภากาแฟ ยามเช้า" ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (171) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
111 26/11/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 11 ธ.ค.2562) (595) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
112 26/11/2562 เชิญประชุม คปสจ./กวป. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (108) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
113 21/11/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมการพัฒนาระบบโปรแกรมข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขระดับอำเภอ โดยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (156) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
114 20/11/2562 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (154) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
115 20/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก (112) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
116 20/11/2562 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด - ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซืื้อจัดจ้าง (107) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
117 20/11/2562 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (70) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
118 19/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเพื่อพิจารณาการขอย้าย ขอโอน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2563 (138) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
119 15/11/2562 งบทดลองGF เดือน ตุลาคม 2562 (101) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
120 14/11/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ตามแผนการเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก อายุ 1 – 12 ปี ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และยังได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด ไม่ครบ 2 เข็มตามเกณฑ์ (116) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
121 14/11/2562 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมอภิปรายสรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตร Public Health Leadership for Change  (100) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
122 13/11/2562 นพ. ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม “การคัดเลือกคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ (62) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
123 12/11/2562 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร สสจ.หลังใหม่และการก่อสร้างรพ.พุทธ ณ บึงแก่งใหญ่  (95) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
124 12/11/2562 นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (89) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
125 12/11/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 (75) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
126 8/11/2562 นพ. ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพอำเภอ  (72) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
127 8/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เขตสุขภาพที่ 2  (66) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
128 7/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและบุคลากร ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกจัดทีมตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหารในเทศกาลลอยกระทง “สองแคว แล อดีต” ปี 2562 (76) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
129 7/11/2562 ผู้แทนสำนักพระราชวัง ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE (97) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
130 4/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562-2563 (95) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
131 4/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพอำเภอ  (72) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
132 3/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและบุคลากรสาธารณสุข ร่วมกิจกรรม "วิ่งสานฝันเพื่อน้อง 9 อำเภอ" (97) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
133 1/11/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีเปิดงานตลาดน้ำต้นก้ามปู พิษณุโลก (83) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
134 30/10/2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (234) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
135 29/10/2562 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย (129) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
136 24/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (269) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
137 24/10/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (142) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
138 24/10/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (119) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
139 24/10/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (96) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
140 23/10/2562 น้อมรำลึกและถวายราชสดุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พระปิยมหาราช (117) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
141 22/10/2562 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยฯเขตสุขภาพที่๒ (155) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
142 21/10/2562 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติ (117) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
143 19/10/2562 งบทดลองGF เดือน กันยายน 2562 (158) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
144 18/10/2562 การประชุมเพื่อติดตาม ขับเคลื่อนการดำเนินงานการใช้งาน Application หมอรู้จักคุณ (94) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
145 13/10/2562 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (133) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
146 11/10/2562 บุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนให้ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 รายการ  (221) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
147 10/10/2562 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (273) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
148 10/10/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ชี้แจงนโยบายและแนวทางการทำงาน ปีงบประมาณ 2563 (107) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
149 9/10/2562 การรณรงค์ให้ยุติการใช้สารเคมี 3 ชนิด เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ (114) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
150 8/10/2562 การประชุมเตรียมการรับเสด็จองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one (113) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
151 2/10/2562 การพัฒนากลยุทธ กลวิธีในแผนปฏิบัติการ 2563 (178) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
152 30/09/2562 การลงนามบันทึกความเข้าใจในการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขและส่งมอบ รพ.สต.พลายชุมพล ให้กับเทศบาลตำบลพลายชุมพล  (170) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
153 30/09/2562 นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเจไซทีฮุกตึ๊ง เนื่องในเทศกาลกินเจ (120) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
154 27/09/2562 การจัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 (146) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
155 24/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา (456) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
156 24/09/2562 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบนโยบายและแนวทางการทำงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (109) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
157 19/09/2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (206) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
158 13/09/2562 งบทดลองGF เดือน สิงหาคม 2562 (165) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
159 12/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นักวิชการโสตทัศนศึกษา (939) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
160 9/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้่าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาฃีพ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค  (342) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
161 6/09/2562 แบบฟอร์มการยื่นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (332) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
162 6/09/2562 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (93) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
163 5/09/2562 ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (174) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
164 5/09/2562 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (171) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
165 4/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (232) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
166 4/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา (227) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
167 3/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธาณณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง (284) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
168 29/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง (322) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
169 28/08/2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนายทะะเบียนจังหวัด (227) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
170 28/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (270) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
171 27/08/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (156) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
172 27/08/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 (99) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
173 27/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (140) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
174 26/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้ท่ี่สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) (178) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
175 23/08/2562 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (245) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
176 23/08/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง สสจ.พล. (259) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
177 22/08/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.5180) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการร/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (222) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
178 21/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดปฏิบัติงาน (195) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
179 21/08/2562 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) (117) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
180 21/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (144) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
181 21/08/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.5144) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 ตำแหน่ง (175) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
182 16/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้ท่ี่สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) (202) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
183 15/08/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดปฏิบัติงานประจำสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด (362) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
184 15/08/2562 งบทดลองGF เดือน กรกฎาคม 2562 (105) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
185 13/08/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.5026) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง, เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง (254) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
186 9/08/2562 ประกาศรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (170) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
187 6/08/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 23 ส.ค. 62) (165) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
188 2/08/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (492) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
189 31/07/2562 สรุปการประชุมรับตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (106) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
190 30/07/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) สังกัดสสอ.พรหมพิราม จ.พล (201) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
191 26/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,นักวิชาการสาธาณณสุข, พยาบาลวิชาชีพ, นักจัดการงานทั่วไป (320) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
192 18/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกฯ วันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกฯ สสอ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (340) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
193 12/07/2562 งบทดลองGF เดือน มิถุนายน 2562 (126) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
194 8/07/2562 แบบสำรวจบุคลากรที่ประสงค์สมัครเป็น จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (328) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
195 1/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, นักวิชาการสาธารณสุข, พยาบาลวิชาชีพ ,นักจัดการงานทั่วไป (589) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
196 27/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (208) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
197 27/06/2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การให้บริการคลินิกทั่วไป คลินิกทันตกรรม คลินิกแพทย์แผนไทย (157) กลุ่มงานคลินิคบริการ
198 27/06/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 ตำแหน่ง (930) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
199 27/06/2562 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (374) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
200 25/06/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤาภาคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (223) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
201 25/06/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (144) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
202 25/06/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
203 24/06/2562 อาหารเสริม " เอส เฟอ เน่ " อันตราย (257) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
204 19/06/2562 ประกาศรายชื่อพนักงานราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (194) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
205 18/06/2562 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (461) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
206 14/06/2562 การประชุมปรึกษาหารือการจัดระบบบริการจิตเวช แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย และการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ในกรณีการส่งรักษาต่อผู้ป่วย ไปรักษา รพ.จิตเวชพิษณุโลก (263) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
207 14/06/2562 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (211) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
208 14/06/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (ว.3695)  (285) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
209 13/06/2562 งบทดลองGF เดือน พฤษภาคม 2562 (81) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
210 12/06/2562 สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (116) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
211 12/06/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (191) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
212 11/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, แพทย์แผนไทย, เจ้าพนักงานธุรการ (247) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
213 10/06/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.3602) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ/นักจัดการงานทั่วไป (291) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
214 10/06/2562 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุข) ระดับอาวุโส สังกัด สสจ.พล. (131) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
215 7/06/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (344) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
216 7/06/2562 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี มาศึกษาดูงาน (215) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
217 3/06/2562 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อม ข้าราชการ พนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562  (282) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
218 31/05/2562 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรัสีการแพทย์ปฏิบัติการ (224) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
219 29/05/2562 เอกสารประชุมวิชาการ Long Term Care เชื่อมโยง COPD clinic กับ PCC วันที่ 2-3 พ.ค.62 ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก (เพิ่มเติม) (121) กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
220 28/05/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมบันทึกเทปถวายพระพร (261) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
221 28/05/2562 อบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาผสมปรุงอยู่ สำหรับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้าน ในเขตสุขภาพที่ ๒ (309) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
222 27/05/2562 รับสมัครเพื่อเลื่อนบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) สังกัด สสจ.พล. จำนวน 1 ตำแหน่ง (222) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
223 24/05/2562 เอกสารประชุมวิชาการ Long Term Care เชื่อมโยง COPD clinic กับ PCC วันที่ 2-3 พ.ค.62 ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก  (159) กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
224 23/05/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2562) (244) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
225 23/05/2562 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2562 (205) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
226 22/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (239) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
227 16/05/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (219) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
228 16/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยฯ ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (360) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
229 13/05/2562 งบทดลองGF เดือน เมษายน 2562 (101) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
230 9/05/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเยี่ยมผู้ป่วยโรคไต ขอพระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล (122) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
231 3/05/2562 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (173) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
232 1/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายรับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ จำนวน 18 ตำแหน่ง, ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง (314) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
233 25/04/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ (ว.2689) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยฯ , ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (417) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
234 25/04/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการ (ว.2688) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (248) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
235 24/04/2562 การประชุมเพื่อชี้แจงแนวการดำเนินงาน โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็ว(ระยะที่๒) จังหวัดพิษณุโลก (129) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
236 23/04/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนเมษายน 2562 (135) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
237 18/04/2562 ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลกเข้าพบนานยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (105) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
238 18/04/2562 ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ ระดับเขตสุขภาพที่ 2  (96) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
239 18/04/2562 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ (ว.2513) (306) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
240 18/04/2562 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการ (ว.2512) (197) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
241 10/04/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (107) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
242 10/04/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล เพื่อรองรับเกณฑ์การประเมิน HAIT เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (99) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
243 10/04/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (146) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
244 9/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และตำแหน่งนัักวิชาการเงินและบัญชี (206) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
245 9/04/2562 KPI Template ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) (147) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
246 9/04/2562 งบทดลองGF เดือน มีนาคม 2562 (96) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
247 3/04/2562 ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นจังหวัดพิษณุโลกประจำปี ๒๕๖๒ (113) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
248 2/04/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (218) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
249 1/04/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ (ว.2096) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (185) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
250 1/04/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย (ว.2095) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (168) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
251 29/03/2562 ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (229) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
252 28/03/2562 ประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วิชาการสร้างคุณค่า งานสาธารณสุข ยุค ๔.๐ (127) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
253 27/03/2562 จังหวัดพิษณุโลก จัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำดือนมีนาคมนี้  (124) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
254 25/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ  (255) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
255 22/03/2562 ประชุมคณะทำงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง(Intermediate Care,IMC.) จังหวัดพิษณุโลก (109) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
256 22/03/2562 เสริมสร้างความรักและสามัคคีในองค์กร กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดเจ้าหน้าที่ เดือนมกราคม- มีนาคม (124) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
257 21/03/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (182) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
258 20/03/2562 ประกาศ การขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) (305) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
259 20/03/2562 นิเทศงานเครือข่ายบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หินลาดและรพ.สต.ท่าขอนเบน (103) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
260 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน 80 เครื่อง (159) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
261 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน 10 เครื่อง (134) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
262 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๑๐ เครื่อง  (131) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
263 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (133) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
264 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Eco II จำนวน ๓ เครื่อง (114) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
265 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๒๐ เครื่อง (99) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
266 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้ง พื้นจอแสดงและระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๖ เครื่อง (102) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
267 18/03/2562 นิเทศงานและตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (131) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
268 14/03/2562 งบทดลองGF เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (147) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
269 13/03/2562 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาเมืองสมุนไพร(Herbal City) จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ๒๕๕๒ (141) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
270 8/03/2562 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (161) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
271 7/03/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Risk Management หน่วยงานด้าน Non Clinic (134) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
272 7/03/2562 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2562 (136) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
273 7/03/2562 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.พล. จำนวน 4 ตำแหน่ง (246) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
274 6/03/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (รับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 22 มี.ค. 2562) (576) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
275 5/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.วังวน (145) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
276 4/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.คันโช้ง (118) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
277 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง (126) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
278 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (128) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
279 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.วัดตายม (135) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
280 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตอน (117) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
281 1/03/2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (248) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
282 25/02/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกับมหาวิทยาลัยนเรศวรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทางไกลโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง (168) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
283 25/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) สสจ.พิษณุโลก (221) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
284 22/02/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกตรวจสุขภาพ ข้าราชการ พนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกประจำปี ๒๕๖๒ (133) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
285 18/02/2562 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ อย. น้อย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) (134) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
286 18/02/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่และการปรับเปลี่ยนการให้บริการวัคซีน DTP-HB (179) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
287 18/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง สังกัด สสจ.พล. (229) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
288 15/02/2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ Risk Management (หน่วยงานด้าน Clinic) (128) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
289 15/02/2562 งบทดลองGF เดือน มกราคม 2562 (127) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
290 15/02/2562 ตรวจคุมเข้มจับร้านขายยา ขายยาเสียสาว / ยานอนหลับ ต้อนรับวาเลนไทน์ (248) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
291 14/02/2562 รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจประเมินการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ สาขาทันตสุขภาพ ประจำปี 2562 (130) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
292 13/02/2562 ประการรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด) (301) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
293 11/02/2562 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2562 (188) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
294 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วัดตายม (147) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
295 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วัดตายม (157) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
296 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วังวน (126) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
297 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วังวน (126) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
298 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง (117) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
299 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง (118) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
300 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.คันโช้ง (119) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
301 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.คันโช้ง (147) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
302 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (115) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
303 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (114) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
304 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านนาตอน (120) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
305 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านนาตอน (165) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
306 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน ๑๐ เครื่อง  (123) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
307 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน ๘๐ เครื่อง (126) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
308 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๑๐ เครื่อง  (112) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
309 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (125) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
310 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Eco II จำนวน ๓ เครื่อง (129) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
311 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๒๐ เครื่อง (129) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
312 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้ง พื้นจอแสดงและระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๖ เครื่อง (112) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
313 6/02/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) สสจ.พิษณุโลก (360) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
314 4/02/2562 ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช องคมนตรี และคณะ ตวรจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (152) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
315 30/01/2562 ประชุมคณะทำงานคัดแยกขยะมูลฝอยในงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (127) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
316 29/01/2562 สาธารณสุขพิษณุโลกพร้อมผนึกกำลังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถสร้างสถานบริการสุขภาพ (151) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
317 28/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ) (389) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
318 24/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับย้ายรับโอนตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (337) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
319 24/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับย้ายรับโอน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ  (266) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
320 23/01/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแรง ร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day (178) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
321 22/01/2562 แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (160) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
322 18/01/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  (463) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
323 18/01/2562 แผนปฏิบัติการ สสจ.พล. ปีงบประมาณ 2562 (201) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
324 15/01/2562 งบทดลองGF เดือน ธันวาคม 2561 (134) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
325 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ๑ หลัง (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
326 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวน ๑ หลัง (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
327 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตายม ๑ หลัง (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
328 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยตีนตั่ง ๑ หลัง (147) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
329 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันโช้ง ๑ หลัง (148) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
330 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตอน ๑ หลัง (111) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
331 14/01/2562 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดเนินกุ่ม หมู่๔ บ้านเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก (159) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
332 11/01/2562 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (180) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
333 11/01/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (310) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
334 11/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย และรับย้ายรับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (223) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
335 11/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าพนักงานสาธารณสุข (649) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
336 10/01/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเชิญชวนคัดแยกขยะมูลฝอยและมอบถุงผ้าในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ (153) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
337 9/01/2562 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (154) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
338 8/01/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกรณรงค์คัดแยกขยะในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลกปี ๒๕๖๒ (146) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
339 4/01/2562 พิธีปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและมอบรางวัล  (167) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
340 4/01/2562 โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปี2562 (152) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
341 3/01/2562 ประชุมคณะทำงานคัดแยกขยะมูลฝอยในงานแผ่นดินพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ครั้งที่๑/๒๕๖๒ (99) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
342 2/01/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลสำนักงาน ปี2562 (140) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
343 28/12/2561 การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (126) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
344 28/12/2561 มอบเสื้อประกาศสงครามขยะ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพิษณุโลก (128) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
345 27/12/2561 นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 2 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  (118) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
346 26/12/2561 สาธารณสุขแถลงข่าวพร้อมช่วยเหลือประชาชนช่วงปีใหม่ (110) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
347 26/12/2561 สาธารณสุขบูรณาการหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลกตรวจกระเช้าปีใหม่ คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค (118) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
348 25/12/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (รับสมัครระหว่างวันที่ 10 - 16 มกราคม 2562 (1,992) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
349 25/12/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.7136) (405) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
350 25/12/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายข้าราชการ (ว.7138) (277) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
351 24/12/2561 การประชุมคณะ คณะทำงานด้านเขตอุสาหกรรม นวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เมืองสมุนไพรและเมืองสุขภาพ ในกรอ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (113) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
352 24/12/2561 อบรมเฃิงปฏิบัติการเรื่อง ความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรพยาบาล (118) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
353 21/12/2561 แบบลงทะเบียนผู้เข้าประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก  (169) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
354 21/12/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกตรวจกระเช้าปีใหม่คุ้มครองผู้บริโภค (133) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
355 21/12/2561 ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ฯ ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (265) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
356 18/12/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (179) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
357 18/12/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (138) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
358 18/12/2561 ประชุมโครงการ Healthy safety City ครั้งที่ ๓ (124) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
359 17/12/2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2562  (170) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
360 15/12/2561 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ Business Plan ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ในจังหวัดพิษณุโลก  (128) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
361 13/12/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  (270) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
362 13/12/2561 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (136) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
363 13/12/2561 งบทดลองGF เดือน พฤศจิกายน 61 (127) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
364 11/12/2561 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (159) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
365 10/12/2561 จังหวัดพิษณุโลก รวมใจปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก (146) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
366 7/12/2561 กิจกรรม ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ใช้ถุงผ้าแทน (153) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
367 6/12/2561 วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบตู้เย็น ให้ทางเหล่ากาชาด เนื่องใน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดพิษณุโลก”  (118) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
368 5/12/2561 จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  (133) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
369 5/12/2561 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลก (127) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
370 5/12/2561 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนำทีมจิตอาสาพัฒนาวัดมหาวนารามถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (129) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
371 4/12/2561 รายการตัวชี้วัดที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 (208) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
372 4/12/2561 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (849) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
373 4/12/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่๑๑ ๒๕๖๑ (139) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
374 4/12/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่๑๑ ๒๕๖๑ ครั้งนี้ได้มอบโล่รางวัล สุดยอดส้วมดีเด่น ระดับประเทศ และมอบประกาศนียบัตร GREEN & CLEAN Hospiltal  (108) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
375 3/12/2561 ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักรังสีกาแพทย์) (192) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
376 1/12/2561 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก​ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการจิตอาสา​พระราชทาน​ ทำความดีด้วยหัวใจ (113) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
377 29/11/2561 จังหวัดพิษณุโลก “ประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก” ตั้งเป้าลดปริมาณขยะจังหวัดพิษณุโลกให้ได้มากที่สุด (148) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
378 29/11/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ด้านเวชกรรมป้องกัน ร่วมออกรายการ Healthy Club ทางสถานนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT  (110) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
379 28/11/2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (133) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
380 27/11/2561 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (1,218) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
381 26/11/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (178) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
382 23/11/2561 การประชุมคณะทำงานด้านเขตอุตสาหกรรม นวัตกรรมอาหารผลิตภัณฑ์สมุนไพร เมืองสมุนไพรและเมืองสุขภาพ ใน กร อ จังหวัดพิษณุโลก (147) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
383 21/11/2561 สาธารณสุขแถลงข่าวชวนประชาชนร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุปีใหม่ (133) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
384 21/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (229) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
385 20/11/2561 ลอยกระทงวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมกันคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม (143) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
386 20/11/2561 สาธารณสุขตรวจ โรงพยาบาลเอกชนต่ออายุใบอนุญาต (140) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
387 20/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.พล. (274) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
388 19/11/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (206) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
389 18/11/2561 จังหวัดพิจิตร รับมอบคฑาแพทยสภา โครงการหมอชวนวิ่ง จากจังหวัดพิษณุโลก (176) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
390 16/11/2561 คณะนักวิ่งจากจังหวัดสุโขทัย ส่งมอบคฑาต่อให้กับคณะนักวิ่งจังหวัดพิษณุโลก ในโครงการ “หมอชวนวิ่ง” (204) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
391 16/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์) (223) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
392 15/11/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกเตรียมจัดงาน Healthy Safety City (121) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
393 15/11/2561 รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด (198) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
394 15/11/2561 เอกสารการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2562 (197) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
395 14/11/2561 แบบฟอร์มใบสมัครส่งวิชาการ จังหวัดพิษณุโลก (150) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
396 14/11/2561 แบบฟอร์ม และ แฟ้มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (161) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
397 14/11/2561 แบบแจ้งชื่อเรื่องและชื่อผู้นำเสนอ Best Practice  (138) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
398 14/11/2561 งบทดลองGF เดือน ตุลาคม 2561 (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
399 14/11/2561 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง (150) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
400 12/11/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์) (227) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
401 12/11/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (514) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
402 9/11/2561 พิษณุโลกเดินหน้าต่อเนื่องเมืองสมุนไพร (144) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
403 8/11/2561 KPI Template ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (177) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
404 8/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา (210) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
405 6/11/2561 ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัดและคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (163) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
406 6/11/2561 การยกระดับสาร "ไซบูทรามีน" เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ผู้ผลิตและผู้ขาย มีโทษหนัก (140) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
407 6/11/2561 การประชุมคณะทำงานบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (147) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
408 5/11/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกเยี่ยมดูแลเด็กศีรษะเล็ก (138) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
409 2/11/2561 แบบฟอร์มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (176) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
410 2/11/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สังกัด สสจ.พิษณุโลก (204) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
411 31/10/2561 ระวังการจำหน่ายอาหารปลอม (201) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
412 30/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า (184) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
413 29/10/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกยืนยันดูแลเด็กศีรษะเล็กมาตลอด เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเพิ่มเติม (163) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
414 29/10/2561 งานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ (178) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
415 26/10/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.พล. (255) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
416 26/10/2561 อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เยี่ยมชมงานผลิตยาสมุนไพรและงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบางกระทุ่ม  (127) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
417 26/10/2561 โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (112) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
418 26/10/2561 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานโครงการ หมอชวนวิ่ง จังหวัดพิษณุโลก (171) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
419 24/10/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหนน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (423) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
420 23/10/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (139) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
421 23/10/2561 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 (150) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
422 22/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง (197) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
423 21/10/2561 วันพยาบาลแห่งชาติ (166) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
424 19/10/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกเชิญประชาชนรับบริการทันตกรรมฟรี (154) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
425 19/10/2561 กิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (190) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
426 18/10/2561 เตรียมนักศึกษาดูงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกในวันที่14-19 มกราคม 2562 (132) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
427 18/10/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก วางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (115) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
428 17/10/2561 ประชุมสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีราคาค่าแรงบุคลากรสาธารณสุข (115) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
429 12/10/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (สอบวันพุธ ที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก) (279) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
430 12/10/2561 งบทดลองGF เดือน กันยายน 2561 (163) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
431 11/10/2561 สาธารณสุขเข้มตรวจอาหารเจทั้งก่อนและในช่วงเทศกาลกินเจ (140) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
432 9/10/2561 แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม (157) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
433 9/10/2561 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ Final Report Form (183) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
434 5/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หม้อต้มแผ่นความร้อน (180) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
435 3/10/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (99) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
436 1/10/2561 จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับจิตอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลจอมทองบำเพ็ญประโยชน์ทำดึด้วยหัวใจช่วยคนไทยปลอดโรค (237) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
437 1/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการหม้อแช่พาราฟิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (199) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
438 29/09/2561 โครงการเสริมสร้างความผาสุกความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (192) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
439 27/09/2561 โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พรหม เรด วัน ฝ่าฝืนกฎหมาย (4,282) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
440 27/09/2561 โฆษณาขายข้าว Low GI ฝ่าฝืนกฎหมาย (237) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
441 26/09/2561 กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก (170) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
442 26/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (197) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
443 26/09/2561 งานแถลงข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 (185) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
444 24/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน 7 หม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (169) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
445 24/09/2561 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2561 (155) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
446 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า (195) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
447 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 lead) (184) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
448 20/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ (192) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
449 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรถ์ (Fetal Doptone) (170) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
450 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (157) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
451 20/09/2561 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (152) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
452 20/09/2561 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องหม้อต้มแผ่นความร้อน (139) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
453 19/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 13 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (165) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
454 17/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านรั้วตาข่ายถัก ความยาว 140 เมตร รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (159) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
455 17/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านรั้วตาข่ายถัก ความยาว 100 เมตร รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (169) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
456 17/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย (187) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
457 14/09/2561 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (421) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
458 14/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  (173) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
459 14/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ (161) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
460 14/09/2561 งบทดลองGF เดือน สิงหาคม 2561 (184) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
461 13/09/2561 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 13 เครื่อง (172) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
462 13/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (171) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
463 13/09/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่ง จพ.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัด สสอ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา (274) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
464 12/09/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (159) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
465 7/09/2561 ประกวดราคาซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อน (171) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
466 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (156) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
467 7/09/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (141) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
468 7/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ (167) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
469 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า (152) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
470 7/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า (151) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
471 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางหม้อต้มแผ่นความร้อน (150) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
472 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ (135) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
473 6/09/2561 จังหวัดพิษณุโลก วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาสมัครเป็นจำนวนมาก  (251) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
474 6/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 200 เมตร ที่ รพ.สต.ตลุกเทียม ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (160) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
475 6/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 100 เมตร ที่ รพ.สต.นิคมทุ่งสาน ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (201) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
476 5/09/2561 ราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง (207) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
477 5/09/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง  (140) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
478 4/09/2561 จิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก กว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรม  (202) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
479 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ที่ รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล (187) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
480 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ที่ รพ.สต.บ้านดงพลวง (194) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
481 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาขุม (160) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
482 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยเจียง (221) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
483 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (151) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
484 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหางไหล (174) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
485 3/09/2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 lead ) (170) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
486 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านสุพรรณพนมทอง (168) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
487 3/09/2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรถ์ ( Fetal Doptone ) (151) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
488 3/09/2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (192) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
489 3/09/2561 อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์(Emergency Medical Responder)ประจำปี 2561 (244) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
490 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (183) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
491 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินเพิ่ม (221) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
492 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (155) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
493 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินกุ่ม (197) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
494 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.นครป่าหมาก (179) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
495 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหนองไผ่ (210) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
496 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านโปร่งไผ่ (188) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
497 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สวนเมี่ยง (185) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
498 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตาจูม (177) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
499 31/08/2561 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่ รพ.สต.บ้านรักไทย (162) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
500 30/08/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (236) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
501 29/08/2561 ประเมินพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเนินมะปราง (239) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
502 28/08/2561 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (485) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
503 27/08/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone)  (217) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
504 27/08/2561 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) จำนวน 33 เครื่อง (171) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
505 27/08/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ  (211) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
506 27/08/2561 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง (189) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
507 27/08/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead)  (224) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
508 27/08/2561 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead) จำนวน 31 เครื่อง (185) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
509 24/08/2561 ประชุมโครงการอบรมสัมมนา “สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน มุ่งสู่องค์การที่เป็นเลิศ” (หลักสูตรต่อยอดสำหรับผู้บริหาร” (169) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
510 21/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างสถานีอนามัย ที่ รพ.สต.บ้านดงพลวง (198) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
511 21/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ที่ รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล (183) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
512 21/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยเจียง  (193) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
513 20/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล (170) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
514 20/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น รพ.สต.บ้านดงพลวง (177) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
515 20/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยเจียง (174) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
516 20/08/2561 การนำเสนอ/ชี้แจงของหน่วยงานที่เกียวข้องงาน (164) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
517 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านสุพรรณพนมทอง (167) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
518 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สุพรรณพนมทอง (184) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
519 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (155) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
520 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (157) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
521 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (147) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
522 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (180) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
523 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินเพิ่ม (173) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
524 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินเพิ่ม (155) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
525 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านโปร่งไผ่ (187) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
526 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านโปร่งไผ่ (162) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
527 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย (220) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
528 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย (157) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
529 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินกุ่ม (157) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
530 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินกุ่ม (194) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
531 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.นครป่าหมาก (165) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
532 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.นครป่าหมาก (197) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
533 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาขุม (152) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
534 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาขุม (170) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
535 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.หางไหล (153) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
536 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหางไหล (169) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
537 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สวนเมี่ยง (167) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
538 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สวนเมี่ยง (185) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
539 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตาจูม (206) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
540 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตาจูม (141) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
541 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (177) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
542 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (131) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
543 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหนองไผ่ (162) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
544 17/08/2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่ รพ.สต.บ้านหนองไผ่ (148) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
545 16/08/2561 นายชินวัฒน์ ชมประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก(ด้านบริหาร ) นำเสนอผลการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมดีเด่น ในฐานะหน่วยงานชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 15-16 ส.ค. 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  (223) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
546 15/08/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (567) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
547 15/08/2561 งบทดลองGF เดือน กรกฎาคม 2561 (202) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
548 15/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ จำนวน 5 อัตรา  (494) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
549 15/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 3 อัตรา (290) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
550 12/08/2561 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา (242) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
551 12/08/2561 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (233) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
552 10/08/2561 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (269) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
553 9/08/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “การจัดบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ” One Day Surqery (ODS) (245) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
554 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงพลวง ๑ หลัง  (185) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
555 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เจริญผล ๑ หลัง  (213) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
556 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ๑ หลัง  (152) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
557 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษตรสุข ๑ หลัง  (158) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
558 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม ๑ หลัง  (156) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
559 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง ๑ หลัง  (135) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
560 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งทุ่ง ๑ หลัง  (138) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
561 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจูม ๑ หลัง  (150) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
562 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ๑ หลัง  (121) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
563 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย ๑ หลัง  (160) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
564 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งไผ่ ๑ หลัง  (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
565 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก ๑ หลัง  (179) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
566 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินกุ่ม ๑ หลัง  (135) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
567 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเจียง ๑ หลัง  (136) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
568 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขุม ๑ หลัง  (132) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
569 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางไหล ๑ หลัง  (131) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
570 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุพรรณพนมทอง ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง (165) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
571 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน 7 หม้อ (142) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
572 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 7 เครื่อง  (131) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
573 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง  (134) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
574 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง  (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
575 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรถ์(Fetal Doptone) จำนวน 33 เครื่อง  (142) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
576 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 7 เครื่อง  (159) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
577 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (KEG 12 lead) จำนวน 31 เครื่อง  (161) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
578 7/08/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมรศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณะบดีคณะแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมออกรายการบอกข่าวเล่าเรื่องทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) (235) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
579 2/08/2561 มอบเกียรติบัตรศุนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์ตรวจประเมินการดำเนินงานทันตสุขภาพในศุนย์พัฒนาเด็ก (176) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
580 2/08/2561 มอบเกียรติบัตรให้แก่จังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมตรวจสอบภายใน (173) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
581 2/08/2561 กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ( Mammogram )ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เนื่องในวโรกาสมหามงคลชัยสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก (237) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
582 2/08/2561 ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคไข้เลือดออก  (263) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
583 31/07/2561 โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชาทานและประชาชนจิตอาสา (170) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
584 31/07/2561 คำสั่ง EOC, แผนผังโครงสร้าง ICS สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และข้อสั่งการจากการประชุม EOC กรณีโรคไข้เลือดออก (513) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
585 28/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีทำบุญตักบาทถวายกุศล (145) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
586 28/07/2561 TO BE NUMBER ONE (207) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
587 26/07/2561 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ DHF  (229) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
588 26/07/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (268) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
589 24/07/2561 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ รวม 11 อัตรา  (414) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
590 24/07/2561 รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด (227) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
591 24/07/2561 แถลงข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (168) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
592 24/07/2561 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2561 (200) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
593 24/07/2561 ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (175) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
594 23/07/2561 อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (246) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
595 20/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  (237) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
596 19/07/2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอสสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน (218) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
597 19/07/2561 MV ประชาสัมพันธ์การใช้ยาสมเหตุผล (RDU - Rational Drug Use) (183) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
598 19/07/2561 เรียกเก็บคืนยา วาลซาร์แทน (Valsartan) (163) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
599 19/07/2561 ประกาศ สสจ.พิษณุโลก เรื่อง ระวังการประเมินผลสุขภาพโดยอ้างการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ (172) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
600 19/07/2561 ซ้อมแผนหน่วยแพทย์ในงานกิจกรรมวิ่งไปให้เขากอด (143) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
601 14/07/2561 “วันเบนทูล” ประจำปี 2561  (253) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
602 12/07/2561 งบทดลองGF เดือน มิถุนายน 2561 (174) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
603 11/07/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพร.นครไทย สสจ.พล. 1 อัตรา (275) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
604 11/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกสำรวจเฝ้าระวังยุงลายวัดนางพญา (251) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
605 11/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งไปให้เขากอดและโรคไข้เลือดออกในรายการบอกข่าวเล่าเรื่องทาง สถานีโทรทัศน์แห่งประเ ทศไทย จ.พิษณุโลก (165) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
606 9/07/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (1,145) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
607 9/07/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกปฏิบัติการใฃ้เครื่องพ่นยุ่ง ในพื้นที่ โรงเรียนจ่างนกร้อง โรงเรียนเทศบาล2 วัดคูหาสวรรค์ หอพักผู้ป่วยและบริเวณโดยรอบรัศมี 300 เมตร (217) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
608 5/07/2561 แพร่ภาพทาง เอ็มเอสเอสเคเบิลทีวี สถานการณ์ไข้เลือดออก (260) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
609 5/07/2561 Big Cleaning Day (215) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
610 5/07/2561 กิจกรรม๓ล้าน๓ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน (217) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
611 5/07/2561 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเมืองสมุนไพร (151) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
612 4/07/2561 เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ รวม 11 อัตรา (ว.3387) (626) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
613 4/07/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ รวม 11 อัตรา (ว.3386)เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ผอ.รพ.พุทธฯ และผอ.รพช.ทุกแห่ง (503) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
614 4/07/2561 ตรวจเยี่ยมแนะนำร้านขายยาและคลินิกเอกชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก (226) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
615 2/07/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (244) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
616 29/06/2561 ประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (2 ตำแหน่ง) (344) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
617 29/06/2561 งานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออก (208) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
618 28/06/2561 ประชุมคณะกรรม To Be NumBer One จังหวัดพิษณุโลก (168) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
619 28/06/2561 ประชุมพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อการขยายผลสู่การปฏิบัติจริงตามนโยบาย (241) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
620 28/06/2561 ประชุมการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan)สำหรับโรงพยาบาล (152) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
621 28/06/2561 ประกวด อสม.ดีเด่น 11สาขา จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 (228) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
622 27/06/2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนวก.พัสดุ นวก.เงินและบัญชี นวก.สาธารณสุข แพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (647) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
623 27/06/2561 ลงนามโครงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาแก่เด็กและเยาวชนก่อนพิจารณาคดีแบบบูรณาการ (151) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
624 24/06/2561 บันทึกเทปถวายพระพร…สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก (252) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
625 22/06/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการเรียนรู้ยุทธศาสตร์พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ,การป้องกันและการควบคุมโรค(PP&P) “ตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำแถวหน้าแห่งอนาคต”(The Future Leadership Training Program) (231) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
626 21/06/2561 การประกวดชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ลดเสี่ยง ลดโรค ปี ๒๕๖๑ (253) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
627 21/06/2561 กิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนมิถุนายน ปี2561 (247) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
628 21/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (2 อัตรา)  (408) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
629 19/06/2561 กิจกรรมเสวนา “ยามศึกเรารบ..ยามสงบเราบรรเลง” งานกาแฟยามเช้า ฐานบิน ถิ่นสองแคว  (262) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
630 19/06/2561 ผลการประกวดตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก (277) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
631 18/06/2561 การประกวดตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก (217) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
632 15/06/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนวก.พัสดุ/นวก.เงินและบัญชี/นวก.สาธารณสุข/แพทย์แผนไทยและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (5,132) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
633 15/06/2561 งบทดลองGF เดือน พฤษภาคม 2561 (198) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
634 15/06/2561 กิจกรรมการอบรมและซ้อมดับเพลิง สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (239) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
635 15/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการตำแหน่งนวก.พัสดุ นวก.เงินและบัญชี นวก.สาธารณสุข แพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (881) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
636 14/06/2561 แบบรายงาน ตก 1 และแบบรายงานการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  (225) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
637 14/06/2561 การประชุม Vdo Conference Eoc โรคไข้เลือดออกกับหน่วยงานระดับอำเภอทุกแห่ง (213) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
638 13/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลกปีงบประมาณ 2561 (248) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
639 13/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลกปีงบประมาณ 2561 (243) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
640 12/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (2 ตำแหน่ง 2 อัตรา) (320) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
641 8/06/2561 พิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ ๓๖ ครั้งและ๑๐๘ ครั้ง (323) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
642 7/06/2561 คณะกรรมการตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี๒๕๖๑โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้อแท้ (316) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
643 7/06/2561 คณะกรรมการตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี๒๕๖๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบัง (283) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
644 7/06/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนวก.พัสดุ/นวก.เงินและบัญชี/นวก.สาธารณสุข/แพทย์แผนไทย/นักรังสีการแพทย์) (943) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
645 5/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (235) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
646 5/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (250) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
647 5/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (322) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
648 4/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (234) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
649 1/06/2561 ประชุมคณะกรรมวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่5/2561 (161) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
650 1/06/2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ (232) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
651 1/06/2561 ประชุมปฐมนิเทศนักเรียนทุนจบใหม่ประจำปี 2561 (202) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
652 1/06/2561 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหาร (254) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
653 1/06/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบ Souvenir ของที่ระลึกให้กับท่าน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก (189) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
654 1/06/2561 นายสมชาย พรหมมณี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมออกรายการรายการสองแควNEWS 4.0 ทางสถานีMSS เคเบิลทีวีประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี ในวันที่ 31 พฤษถาคม 2561  (234) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
655 30/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมทอดผ้าป่าที่วัดกรับพวงเหนือร่วมสมทบทุน “กมลาศรม” จำนวนเงิน 460,000 บาท ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 (188) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
656 28/05/2561 ประชาสัมพันธ์การวิ่งมินิมาราธอน “ไปให้เขากอด” กิจกรรมเริ่มวันที่ ๒๒ ก.ค.๒๕๖๑  (262) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
657 25/05/2561 ประชุมที่ปรึกษากลุ่มและครูพี่เลี้ยงหลักสูตรการพัฒนาผู้นำแถวหน้าแห่งอนาคต “The Future Leadership training program ยุทธศาสตร์การศึกษาพัฒนางาน Service Excellence  (290) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
658 24/05/2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ด้านการเงินการคลัง ผู้บริหารหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ ๒ (269) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
659 22/05/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุ จำนวน 40,908 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (255) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
660 22/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้บันทึกเทปรายการ Healthy Club  (170) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
661 21/05/2561 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จำนวน 2 ตำแหน่ง) (3,204) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
662 21/05/2561 มหกรรมการดำเนินงานและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ2561 ณ โรงแรมเดอะพาร์คพิษณุโลก (185) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
663 21/05/2561 ประชุมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) ประจำปี ๒๕๖๑ (193) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
664 18/05/2561 กิจกรรมวันพยาบาลสากล  (224) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
665 18/05/2561 ขอความร่วมมือให้บันทึกข้อมูลเพื่อปรับกรอบบุคลากรสายวิชาชีพแพทย์ในโรงพยาบาล (251) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
666 18/05/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พ.ค. 61 (398) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
667 17/05/2561 มอบประกาศนียบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเป็นวิยากรตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชิวิตรอด ปี ๒๕๖๑  (212) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
668 16/05/2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเป็นวิยากรตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชิวิตรอด ปี ๒๕๖๑ (248) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
669 16/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขพิษณุโลก ได้นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ออกกำลังกายหลังเวลาเลิกงานมาอย่างต่อเนื่อง (243) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
670 11/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกรับรางวัลชนะเลิศการประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  (200) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
671 11/05/2561 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขตสุขภาพที่๒ “คุณธรรม นำจิตอาสา สร้างคุณค่า พัฒนาสังคมไทย” ระหว่าง วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (200) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
672 10/05/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 ตำแหน่ง (838) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
673 10/05/2561 งบทดลองGF เดือน เมษายน 2561 (207) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
674 9/05/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (300) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
675 8/05/2561 โครงการสรุปผลการเรียนรู้ยุทธศาสตร์พัฒนา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการควบคุมโรค (PP&P) (249) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
676 7/05/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกจู่โจมร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง,อาหารเสริมกลางเมืองสองแคว พบจำหน่ายอาหารปลอมอายัดผลิตภัณฑ์ทันที (224) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
677 7/05/2561 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2561 (246) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
678 2/05/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างทำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุ จำนวน 40,908 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (226) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
679 1/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกต้อนรับคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรมTO BE NUMBER ONE ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (180) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
680 1/05/2561 รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร (217) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
681 30/04/2561 พิธีมอบสิทธิ์การใช้ที่ราชพัสดุ  (184) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
682 27/04/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (159) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
683 27/04/2561 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (221) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
684 26/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีรับมอบ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จากสมัชชาชาวพุทธจังหวัดพิษณุโลก  (199) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
685 25/04/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างทำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุ จำนวน 40,908 แผ่น (269) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
686 25/04/2561 งานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลก (201) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
687 24/04/2561 กิจกรรมงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (230) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
688 23/04/2561 กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันชุมชนในนิคมบ้านกร่าง (151) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
689 19/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเจ้าหน้าที่ขบวนจักรยานสาสุขปั่นสู้โรคร่วมปั่นจักรยานเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี (180) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
690 18/04/2561 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง ตามกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  (222) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
691 12/04/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน มีนาคม 2561 (213) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
692 12/04/2561 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 พร้อม นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลและ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  (267) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
693 11/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561  (214) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
694 11/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเสวนา “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก”  (323) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
695 10/04/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีรดน้ำขอพร นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวักพิษณุโลกพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  (179) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
696 10/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายภัคพงค์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (172) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
697 10/04/2561 ทีมสาสุข พิดโลกชอบปั่น ปั่นไปตามเส้นทางสายสุขภาพ  (150) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
698 10/04/2561 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 (290) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
699 9/04/2561 ประชุมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคดีมหากุศลเพื่อสมทบทุน ปรับปรุงภายในอาคารแพทย์แผนไทย “กมลาศรม” (238) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
700 9/04/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบคุณภาพและควบคุมคุณภาพข้อมูลในระบบบริการสุขภาพด้านการบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ  (225) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
701 7/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมงาน ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช (214) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
702 5/04/2561 กิจกรรม Big Cleaning Day (205) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
703 3/04/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (337) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
704 2/04/2561 กิจกรรมเทศน์มหาชาติมหากุล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (173) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
705 2/04/2561 การประชุมเครือข่ายวัณโรคจังหวัดพิษณุโลก (260) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
706 31/03/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วม งานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า (252) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
707 31/03/2561 เจ้าหน้าสำนักสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดีด้วยหัวใจ (222) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
708 30/03/2561 การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๔๖๑ (253) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
709 30/03/2561 โครงการพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต (238) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
710 30/03/2561 การอบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สำหรับผู้สูงอายุ (252) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
711 29/03/2561 ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (300) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
712 28/03/2561 อบรม / สัมมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้านการสืบสวน สอบสวน ในหน่วยงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (185) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
713 27/03/2561 ีร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (215) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
714 27/03/2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนายช่างโยธา) (355) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
715 27/03/2561 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (16 ตำแหน่ง 28 อัตรา) (606) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
716 27/03/2561 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (4 ตำแหน่ง 6 อัตรา) (376) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
717 27/03/2561 อบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สำหรับสหวิชาชีพ (269) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
718 27/03/2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกญ (255) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
719 26/03/2561 ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษนายแพทย์เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตผักปลอดภัย เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (201) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
720 22/03/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน มีนาคม 2561 (250) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
721 21/03/2561 แจ้งลำดับการนำเสนอ CQI ในการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2  (246) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
722 20/03/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (253) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
723 20/03/2561 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (พกส. 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา) (391) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
724 19/03/2561 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) (619) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
725 19/03/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2561 (232) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
726 16/03/2561 ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในองค์กร (280) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
727 16/03/2561 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการตำแหน่งนายช่างโยธา) (343) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
728 15/03/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาศึกษาดูงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (229) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
729 15/03/2561 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา GIS-RTI สำหรับบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก (206) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
730 14/03/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (209) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
731 13/03/2561 รับมอบเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด(Spirometry)จาก บริษัท GSK (221) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
732 12/03/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างโยธา (317) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
733 9/03/2561 ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในงานประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2  (293) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
734 9/03/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ครั้งที่ 1) (16 ตำแหน่ง 28 อัตรา) (699) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
735 9/03/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 (4 ตำแหน่ง 6 อัตรา) (481) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
736 28/02/2561 คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2561 สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (295) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
737 27/02/2561 สร้างเสริมสุขภาพเดินวิ่ง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ณ สวนสุขภาพชมน่าน (306) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
738 27/02/2561 ประชุมสาธารณสุขสัญจร เผยแอพพลิเคชั่น “หมอรู้จักคุณ”ลดช่องว่างแพทย์กับผู้ป่วย (260) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
739 26/02/2561 การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสัญจร เปิดตำนาน 100 ปี สธ.ที่สองแคว (329) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
740 23/02/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างโยธา (502) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
741 23/02/2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเครือข่ายด้านการสนับสนุน(BACK OFFICE) จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (334) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
742 22/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (6 อัตรา) (733) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
743 22/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (28 อัตรา) (887) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
744 21/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก (178) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
745 20/02/2561 แบบฟอร์มเสนอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สสจ.พิษณุโลก (734) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
746 20/02/2561 แบบกระบวนงานการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (270) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
747 20/02/2561 เอกสารประกอบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพิษณุโลก  (302) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
748 19/02/2561 อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง ตามกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (307) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
749 19/02/2561 คปสจ.สัญจร (1,636) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
750 15/02/2561 แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2561 (273) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
751 13/02/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน มกราคม 2561 (222) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
752 13/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา) (380) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
753 12/02/2561 กำหนดหลักสูตรนักวิจัยหน้าใหม่ (ลูกไก่) (244) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
754 12/02/2561 ใบสมัครหลักสูตรนักวิจัยหน้าใหม่ (ลูกไก่) (265) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
755 12/02/2561 นิเทศงานวิทยาลัยในสังกัดสถาบัยพระบรมราชนก วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พุทธชินราช (347) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
756 12/02/2561 อบรมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (222) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
757 8/02/2561 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ (จพ.การเงินและบัญชี) (301) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
758 7/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกให้สัมภาษณ์สำนักข่าว TNN (191) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
759 2/02/2561 นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับประเทศ สาขาสุขภาพจิตชุมชน (305) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
760 1/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกมอบอุปกรณ์ชุดรักฟัน หมั่นแปรง ที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ อำเภอ นครไทย จพิษณุโลก วันที่ 31 มกราคม 2561 (313) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
761 1/02/2561 ปั้นจักรยานรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพร้อมปลูกต้นไม้ที่โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลบ้านาจาน (287) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
762 1/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและคณะตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และเครือข่ายสุขภาพอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (286) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
763 1/02/2561 ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดและคณะกรรมวางแผนและประเมินผล (310) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
764 31/01/2561 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (264) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
765 31/01/2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ/นักรังสีการแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์/นวก.เงินและบัญชี) (397) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
766 26/01/2561 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ 5 มกราคม 2561  (303) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
767 24/01/2561 (วช.) แบบรายงานข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2560  (257) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
768 24/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ  (389) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
769 24/01/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ/นักรังสีฯ/นักเทคนิคฯ/นวก.เงินและบัญชี) (441) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
770 23/01/2561 อธิบดีกรมการแพทย์รุดช่วยเหลือหนุ่มอ้วนที่พิษณุโลก (187) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
771 23/01/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนวก.สถิติ/นักรังสีการแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์/นวก.เงินและบัญชี) (496) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
772 22/01/2561 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สสจ.พล. จำนวน 1 อัตรา (361) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
773 22/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอน (จพ.การเงินและบัญชี) (284) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
774 22/01/2561 การดำเนินการจัดทำแผนกำลังคน โดยใช้กรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0210.0322/ว1707 ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  (442) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
775 19/01/2561 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2561 (283) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
776 19/01/2561 ประชุมคณะทำงาน PA ด้านการเงินการคลัง จังหวัดพิษณุโลก (285) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
777 19/01/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สสอ.ชาติตระการ จ.พล. (551) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
778 19/01/2561 ประชุมทีมผู้ช่ายสาธารณสุขอำเภอและรองหัวหน้ากลุ่มงานระดมสมองการพัฒนาศักยภาพของทีม (222) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
779 18/01/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันที่ 18 มกราคม 2561 (210) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
780 17/01/2561 งานประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ( “SMART ACADEMY AMART HEALTHY”) (253) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
781 15/01/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน ธันวาคม 2560 (230) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
782 15/01/2561 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (378) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
783 15/01/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (308) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
784 12/01/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานปล่อยแถวทีมจัดระเบียบสังคม (268) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
785 12/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ (สอบวันจันทร์ ที่ 15 ม.ค. 61 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก) (331) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
786 10/01/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (368) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
787 9/01/2561 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง (413) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
788 9/01/2561 เขตสุขภาพที่ ๒ ขับเคลื่อน “พชอ.” เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน (228) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
789 9/01/2561 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๐ และจัดทำแผนการฏิบัติงานรถหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กลุ่มจังหวัดที่๒ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑  (265) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
790 9/01/2561 ประกาศขอเปลี่ยนแปลงการสอบพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/รับโอนตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ_ชำนาญการ (291) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
791 9/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นวก.สาธารณสุข) (333) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
792 8/01/2561 ประกาศรายชื่อผลงานที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ 16 ม.ค.2561 (272) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
793 5/01/2561 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเผยสถิติ 7 วันอันตราย ในงานแถลงข่าวจังหวัดพิษณุโลก (251) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
794 4/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (367) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
795 3/01/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ (271) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
796 3/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป (3 ตำแหน่ง) (354) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
797 28/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ 3 ตำแหน่ง(ว.7723)(นายอำเภอ,รพศ.รพช.) (310) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
798 28/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ 3 ตำแหน่ง(ว.7724)(ผวจ.ทุกจังหวัด) (247) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
799 28/12/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (1,165) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
800 27/12/2560 สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (298) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
801 27/12/2560 การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (287) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
802 26/12/2560 โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในและหน้าที่ตรวจสอบภายในและผู้รับผิดชอบงานประเมินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดพิษณุโลก (353) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
803 25/12/2560 กระทรวงสาธารณสุขหนุนพิษณุโลกเป็นเมืองสุขภาพและสมุนไพรดูแลประชาชนควบคู่แพทย์แผนปัจจุบัน (340) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
804 25/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง (ว.7706)(เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด) (287) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
805 25/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง (ว.7705) (เรียน ผอ.รพ.ศ.รพช.สสอ) (302) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
806 25/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นวก.สาธารณสุข) (365) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
807 25/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (306) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
808 23/12/2560 รองนายก ฉัตรชัย ลงพื้นที่ รพร.ตะพานหินพร้อมมอบนโยบายสร้างสุขภาพ (273) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
809 22/12/2560 สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (231) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
810 21/12/2560 สาธารณสุขพิษณุโลกลุยตรวจกระเช้าปีใหม่ สร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภค (181) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
811 21/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นวก.สาธารณสุข) (389) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
812 19/12/2560 เอกสารชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (393) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
813 18/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป (3 ตำแหน่ง) (423) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
814 15/12/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (457) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
815 14/12/2560 ประชุมหัวหน้ากลุ่มประกันสุขภาพ (226) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
816 14/12/2560 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน พฤศจิกายน 2560 (255) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
817 13/12/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (257) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
818 12/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา (335) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
819 9/12/2560 ป.ป.ช.พิษณุโลกประกาศเกียรติคุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ผู้เป็นบุคคลต้นแบบการดำเนินชีวิตชื่อสัตย์สุจริต (271) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
820 9/12/2560 เขตสุขภาพที่ 2 ประกาศก้อง “สุจริตตามรอยพ่อ”ที่เมืองเก่า สุโขทัย (355) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
821 7/12/2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่๑ (232) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
822 7/12/2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบล การช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่อง AED (195) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
823 7/12/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบตู้เย็น ในการร่วมจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด  (222) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
824 6/12/2560 ศึกษาดูงานการจัดการระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (269) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
825 5/12/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 91 รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (200) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
826 4/12/2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานผู้ประกันตนจังหวัดพิษณุโลก ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ครั้งที่๑ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (163) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
827 1/12/2560 บันทึกความตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงาสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและโรงพยาบาลพุทธชินราช (190) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
828 1/12/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน (259) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
829 1/12/2560 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (200) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
830 1/12/2560 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (270) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
831 30/11/2560 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอครั้งที่ 1/61 (204) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
832 30/11/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (665) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
833 30/11/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย /รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (415) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
834 29/11/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง (410) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
835 29/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (354) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
836 29/11/2560 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน จำนวน 7 ตำแหน่ง (527) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
837 29/11/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (293) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
838 29/11/2560 ร่วมรายการบอกข่าวเล่าเรื่อง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)ในประเด็น วันเอดส์โลก (190) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
839 26/11/2560 กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ เ (205) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
840 25/11/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นายมนัส เรือนเหลือ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)รับเกียรติบัตรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมชาวสองแควร่วมใจ รักสัตว์เสี้ยง ลดเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า (220) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
841 22/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ครั้งที่ 1) (546) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
842 21/11/2560 จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (190) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
843 17/11/2560 แบบแจ้งชื่อเรื่องและชื่อผู้นำเสนอ Best Practice ของทุก Service plan ในงานประชุมวิชาการ สสจ.พล.ปี 2561 (271) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
844 17/11/2560 แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๖๑ (285) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
845 17/11/2560 แบบฟอร์มใบสมัครการนำเสนอผลงานวิชาการ สสจ.พล. ปี 2561 (262) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
846 16/11/2560 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ (181) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
847 16/11/2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (250) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
848 15/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ สสจ.พิษณุโลก (214) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
849 14/11/2560 กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และบริการตรวจเบาหวานแก่ประชาชน ฟรี เนื่องในสัปดาห์  (194) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
850 14/11/2560 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน ตุลาคม 2560 (241) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
851 14/11/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกแขกรับเชิญรายการ ป้าป้าพาคุยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก (248) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
852 13/11/2560 การประชุมพิจารณาแผนทางเงิน(Planfln)ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (207) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
853 10/11/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกล่าว ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (317) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
854 10/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ครั้งที่ 1) (358) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
855 3/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ฯ จำนวน 7 ตำแหน่ง (759) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
856 3/11/2560 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ระดับจังหวัดและคณะกรรมการฯของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (192) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
857 3/11/2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสู่การปฎิบัติ ปีงบประมาณ 2561 (266) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
858 3/11/2560 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (226) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
859 3/11/2560 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ระดับชำนาญการ สสจ.พิษณุโลก  (505) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
860 3/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย (213) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
861 31/10/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สสอ.พรหมพิราม (256) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
862 31/10/2560 ตัวชี้วัดที่ใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข (KPI Template) ปีงบประมาณ 2561  (1,567) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
863 31/10/2560 พิธีมอบป้ายองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  (172) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
864 30/10/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (222) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
865 30/10/2560 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (216) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
866 27/10/2560 พิธีเจริญพุทธมนต์ และพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอย  (258) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
867 27/10/2560 งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (258) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
868 25/10/2560 เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลงานด้านสาธารณสุข รอบ 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560  (343) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
869 24/10/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  (626) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
870 23/10/2560 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 (239) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
871 22/10/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก การให้ความรู้ด้านการแพทย์ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ  (173) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
872 21/10/2560 21 ตุลาคม วันพยาบาล (281) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
873 20/10/2560 อิ่มบุญ อิ่มใจ ปลอดภัย สุขภาพดี กินเจปีนี้ แนะประชาชนเลือกอาหารตามหลักโภชนาการ เน้นเต้าหู้ ถั่ว ผัก ผลไม้ ปลอดสารตกค้าง (142) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
874 18/10/2560 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (273) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
875 17/10/2560 ประชุมคณะทำงานบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 1 (243) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
876 16/10/2560 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน กย60 (259) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
877 16/10/2560 งบทดลองระบบ GFMIS เดือน กย60 (310) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
878 16/10/2560 ประชุมการดำเนินงานสื่อสาธารณะ (183) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
879 16/10/2560 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รพ.ชาติตระการ (451) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
880 13/10/2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (263) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
881 12/10/2560 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (280) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
882 12/10/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (228) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
883 11/10/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม (511) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
884 11/10/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย (391) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
885 11/10/2560 ประชุมคณะทำงานพิจารณาระบบการเรียกเก็บและการตามจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยบริการในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (259) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
886 11/10/2560 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม (377) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
887 11/10/2560 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย  (315) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
888 10/10/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง และพิธีอัญเชิญองค์นพปฎลสุวรรณฉัตร (317) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
889 6/10/2560 ชาวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน ซึ่งได้เดินทางไปรับตำแห่งใหม่เป็นนายแพทย์สาธารณ์สุขจังหวัดพะเยา (395) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
890 6/10/2560 ไฟล์เตรียมการหน่วยแพทย์พิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.พล. (347) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
891 3/10/2560 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ฯ งบลงทุน ป่ีงบประมาณ 2559 (1,082) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
892 3/10/2560 ระเบียบวาระการประชุม กวป. เดือน กันยายน 2560 (490) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
893 2/10/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกต้อนรับ ในโอกาส นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  (300) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
894 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 งบลงทุน รายการปรับปรุงอาคารสถานที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (372) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
895 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 งบลงทุน (420) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
896 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบลงทุน 2561 จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (324) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
897 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบลงทุนปี 2561 จ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ สสอ.นครไทย (282) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
898 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบ