สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-252-052 โทรสาร : 055-245-088
 ข่าวสาร - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 23/08/2562 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (56) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2 23/08/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง สสจ.พล. (66) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
3 22/08/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.5180) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการร/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (78) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
4 21/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดปฏิบัติงาน (79) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
5 21/08/2562 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) (21) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
6 21/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (42) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
7 21/08/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.5144) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 ตำแหน่ง (60) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
8 16/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้ท่ี่สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) (103) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
9 15/08/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดปฏิบัติงานประจำสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด (181) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
10 15/08/2562 งบทดลองGF เดือน กรกฎาคม 2562 (17) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
11 13/08/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.5026) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง, เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง (162) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
12 9/08/2562 ประกาศรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (92) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
13 6/08/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 23 ส.ค. 62) (81) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
14 2/08/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (370) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
15 31/07/2562 สรุปการประชุมรับตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (55) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
16 30/07/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) สังกัดสสอ.พรหมพิราม จ.พล (102) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
17 26/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,นักวิชาการสาธาณณสุข, พยาบาลวิชาชีพ, นักจัดการงานทั่วไป (233) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
18 18/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกฯ วันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกฯ สสอ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (240) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
19 12/07/2562 งบทดลองGF เดือน มิถุนายน 2562 (54) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
20 8/07/2562 แบบสำรวจบุคลากรที่ประสงค์สมัครเป็น จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (150) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
21 1/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, นักวิชาการสาธารณสุข, พยาบาลวิชาชีพ ,นักจัดการงานทั่วไป (495) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
22 27/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (136) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
23 27/06/2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การให้บริการคลินิกทั่วไป คลินิกทันตกรรม คลินิกแพทย์แผนไทย (81) กลุ่มงานคลินิคบริการ
24 27/06/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 ตำแหน่ง (241) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
25 27/06/2562 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (318) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
26 25/06/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤาภาคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (128) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
27 25/06/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (36) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
28 25/06/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (47) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
29 24/06/2562 อาหารเสริม " เอส เฟอ เน่ " อันตราย (120) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
30 19/06/2562 ประกาศรายชื่อพนักงานราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (124) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
31 18/06/2562 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (380) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
32 14/06/2562 การประชุมปรึกษาหารือการจัดระบบบริการจิตเวช แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย และการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ในกรณีการส่งรักษาต่อผู้ป่วย ไปรักษา รพ.จิตเวชพิษณุโลก (154) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
33 14/06/2562 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (148) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
34 14/06/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (ว.3695)  (213) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
35 13/06/2562 งบทดลองGF เดือน พฤษภาคม 2562 (30) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
36 12/06/2562 สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (66) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
37 12/06/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (124) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
38 11/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, แพทย์แผนไทย, เจ้าพนักงานธุรการ (184) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
39 10/06/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.3602) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ/นักจัดการงานทั่วไป (220) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
40 10/06/2562 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุข) ระดับอาวุโส สังกัด สสจ.พล. (88) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
41 7/06/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (255) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
42 7/06/2562 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี มาศึกษาดูงาน (130) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
43 3/06/2562 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อม ข้าราชการ พนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562  (173) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
44 31/05/2562 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรัสีการแพทย์ปฏิบัติการ (166) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
45 29/05/2562 เอกสารประชุมวิชาการ Long Term Care เชื่อมโยง COPD clinic กับ PCC วันที่ 2-3 พ.ค.62 ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก (เพิ่มเติม) (63) กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
46 28/05/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมบันทึกเทปถวายพระพร (171) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
47 28/05/2562 อบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาผสมปรุงอยู่ สำหรับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้าน ในเขตสุขภาพที่ ๒ (205) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
48 27/05/2562 รับสมัครเพื่อเลื่อนบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) สังกัด สสจ.พล. จำนวน 1 ตำแหน่ง (173) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
49 24/05/2562 เอกสารประชุมวิชาการ Long Term Care เชื่อมโยง COPD clinic กับ PCC วันที่ 2-3 พ.ค.62 ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก  (89) กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
50 23/05/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2562) (188) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
51 23/05/2562 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2562 (136) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
52 22/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (174) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
53 16/05/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (157) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
54 16/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยฯ ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (247) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
55 13/05/2562 งบทดลองGF เดือน เมษายน 2562 (54) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
56 9/05/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเยี่ยมผู้ป่วยโรคไต ขอพระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล (78) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
57 3/05/2562 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (99) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
58 1/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายรับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ จำนวน 18 ตำแหน่ง, ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง (259) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
59 29/04/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (85) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
60 26/04/2562 เปิด อาคารสำหรับพื้นฟูกายภาพบำบัด/การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก(เขื่อนขันธ์) (111) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
61 25/04/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ (ว.2689) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยฯ , ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (314) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
62 25/04/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการ (ว.2688) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (185) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
63 24/04/2562 การประชุมเพื่อชี้แจงแนวการดำเนินงาน โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็ว(ระยะที่๒) จังหวัดพิษณุโลก (72) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
64 23/04/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนเมษายน 2562 (88) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
65 18/04/2562 ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลกเข้าพบนานยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (61) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
66 18/04/2562 ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ ระดับเขตสุขภาพที่ 2  (54) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
67 18/04/2562 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ (ว.2513) (252) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
68 18/04/2562 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการ (ว.2512) (149) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
69 10/04/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (65) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
70 10/04/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล เพื่อรองรับเกณฑ์การประเมิน HAIT เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (60) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
71 10/04/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (89) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
72 9/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และตำแหน่งนัักวิชาการเงินและบัญชี (148) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
73 9/04/2562 KPI Template ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) (88) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
74 9/04/2562 งบทดลองGF เดือน มีนาคม 2562 (43) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
75 3/04/2562 ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นจังหวัดพิษณุโลกประจำปี ๒๕๖๒ (70) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
76 2/04/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (129) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
77 1/04/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ (ว.2096) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (138) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
78 1/04/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย (ว.2095) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (115) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
79 29/03/2562 ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (165) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
80 28/03/2562 ประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วิชาการสร้างคุณค่า งานสาธารณสุข ยุค ๔.๐ (86) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
81 27/03/2562 จังหวัดพิษณุโลก จัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำดือนมีนาคมนี้  (70) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
82 25/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ  (197) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
83 22/03/2562 ประชุมคณะทำงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง(Intermediate Care,IMC.) จังหวัดพิษณุโลก (68) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
84 22/03/2562 เสริมสร้างความรักและสามัคคีในองค์กร กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดเจ้าหน้าที่ เดือนมกราคม- มีนาคม (75) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
85 21/03/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (119) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
86 20/03/2562 ประกาศ การขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) (246) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
87 20/03/2562 นิเทศงานเครือข่ายบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 รพ.สต.หินลาดและรพ.สต.ท่าขอนเบน (65) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
88 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน 80 เครื่อง (94) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
89 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน 10 เครื่อง (76) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
90 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๑๐ เครื่อง  (77) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
91 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (55) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
92 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Eco II จำนวน ๓ เครื่อง (50) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
93 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๒๐ เครื่อง (42) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
94 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้ง พื้นจอแสดงและระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๖ เครื่อง (42) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
95 18/03/2562 นิเทศงานและตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (86) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
96 14/03/2562 งบทดลองGF เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (88) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
97 13/03/2562 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาเมืองสมุนไพร(Herbal City) จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ๒๕๕๒ (90) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
98 8/03/2562 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (117) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
99 7/03/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Risk Management หน่วยงานด้าน Non Clinic (93) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
100 7/03/2562 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2562 (89) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
101 7/03/2562 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.พล. จำนวน 4 ตำแหน่ง (186) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
102 6/03/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (รับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 22 มี.ค. 2562) (519) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
103 5/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.วังวน (75) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
104 4/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.คันโช้ง (66) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
105 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง (76) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
106 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (70) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
107 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.วัดตายม (70) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
108 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตอน (59) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
109 1/03/2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (192) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
110 25/02/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกับมหาวิทยาลัยนเรศวรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทางไกลโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง (122) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
111 25/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) สสจ.พิษณุโลก (172) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
112 22/02/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกตรวจสุขภาพ ข้าราชการ พนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกประจำปี ๒๕๖๒ (89) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
113 18/02/2562 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ อย. น้อย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) (90) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
114 18/02/2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่และการปรับเปลี่ยนการให้บริการวัคซีน DTP-HB (137) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
115 18/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง สังกัด สสจ.พล. (175) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
116 15/02/2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ Risk Management (หน่วยงานด้าน Clinic) (83) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
117 15/02/2562 งบทดลองGF เดือน มกราคม 2562 (78) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
118 15/02/2562 ตรวจคุมเข้มจับร้านขายยา ขายยาเสียสาว / ยานอนหลับ ต้อนรับวาเลนไทน์ (131) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
119 14/02/2562 รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจประเมินการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ สาขาทันตสุขภาพ ประจำปี 2562 (85) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
120 13/02/2562 ประการรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด) (239) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
121 11/02/2562 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2562 (133) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
122 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วัดตายม (85) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
123 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วัดตายม (83) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
124 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วังวน (76) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
125 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วังวน (70) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
126 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง (70) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
127 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง (67) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
128 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.คันโช้ง (66) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
129 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.คันโช้ง (74) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
130 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (65) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
131 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (61) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
132 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านนาตอน (61) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
133 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านนาตอน (80) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
134 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน ๑๐ เครื่อง  (75) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
135 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน ๘๐ เครื่อง (75) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
136 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๑๐ เครื่อง  (67) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
137 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (77) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
138 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Eco II จำนวน ๓ เครื่อง (76) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
139 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๒๐ เครื่อง (72) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
140 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้ง พื้นจอแสดงและระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๖ เครื่อง (65) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
141 6/02/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) สสจ.พิษณุโลก (198) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
142 4/02/2562 ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช องคมนตรี และคณะ ตวรจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (109) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
143 30/01/2562 ประชุมคณะทำงานคัดแยกขยะมูลฝอยในงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (81) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
144 29/01/2562 สาธารณสุขพิษณุโลกพร้อมผนึกกำลังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถสร้างสถานบริการสุขภาพ (105) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
145 28/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ) (342) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
146 24/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับย้ายรับโอนตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (279) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
147 24/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับย้ายรับโอน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ  (219) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
148 23/01/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแรง ร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day (130) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
149 22/01/2562 แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (108) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
150 18/01/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  (405) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
151 18/01/2562 แผนปฏิบัติการ สสจ.พล. ปีงบประมาณ 2562 (153) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
152 15/01/2562 งบทดลองGF เดือน ธันวาคม 2561 (76) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
153 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ๑ หลัง (87) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
154 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวน ๑ หลัง (78) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
155 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตายม ๑ หลัง (81) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
156 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยตีนตั่ง ๑ หลัง (79) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
157 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันโช้ง ๑ หลัง (82) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
158 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตอน ๑ หลัง (66) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
159 14/01/2562 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดเนินกุ่ม หมู่๔ บ้านเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก (117) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
160 11/01/2562 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (130) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
161 11/01/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (207) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
162 11/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย และรับย้ายรับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (171) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
163 11/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าพนักงานสาธารณสุข (420) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
164 10/01/2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเชิญชวนคัดแยกขยะมูลฝอยและมอบถุงผ้าในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ (109) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
165 9/01/2562 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (108) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
166 8/01/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกรณรงค์คัดแยกขยะในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลกปี ๒๕๖๒ (105) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
167 4/01/2562 พิธีปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและมอบรางวัล  (109) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
168 4/01/2562 โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปี2562 (100) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
169 3/01/2562 ประชุมคณะทำงานคัดแยกขยะมูลฝอยในงานแผ่นดินพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ครั้งที่๑/๒๕๖๒ (68) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
170 2/01/2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลสำนักงาน ปี2562 (96) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
171 28/12/2561 การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (87) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
172 28/12/2561 มอบเสื้อประกาศสงครามขยะ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพิษณุโลก (89) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
173 27/12/2561 นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 2 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  (79) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
174 26/12/2561 สาธารณสุขแถลงข่าวพร้อมช่วยเหลือประชาชนช่วงปีใหม่ (69) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
175 26/12/2561 สาธารณสุขบูรณาการหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลกตรวจกระเช้าปีใหม่ คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค (73) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
176 25/12/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (รับสมัครระหว่างวันที่ 10 - 16 มกราคม 2562 (1,871) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
177 25/12/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.7136) (351) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
178 25/12/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายข้าราชการ (ว.7138) (214) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
179 24/12/2561 การประชุมคณะ คณะทำงานด้านเขตอุสาหกรรม นวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เมืองสมุนไพรและเมืองสุขภาพ ในกรอ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (74) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
180 24/12/2561 อบรมเฃิงปฏิบัติการเรื่อง ความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรพยาบาล (75) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
181 21/12/2561 แบบลงทะเบียนผู้เข้าประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก  (121) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
182 21/12/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกตรวจกระเช้าปีใหม่คุ้มครองผู้บริโภค (73) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
183 21/12/2561 ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ฯ ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (217) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
184 18/12/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (120) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
185 18/12/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (94) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
186 18/12/2561 ประชุมโครงการ Healthy safety City ครั้งที่ ๓ (83) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
187 17/12/2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2562  (126) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
188 15/12/2561 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ Business Plan ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ในจังหวัดพิษณุโลก  (87) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
189 13/12/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  (212) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
190 13/12/2561 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (84) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
191 13/12/2561 งบทดลองGF เดือน พฤศจิกายน 61 (77) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
192 11/12/2561 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (121) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
193 10/12/2561 จังหวัดพิษณุโลก รวมใจปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก (104) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
194 7/12/2561 กิจกรรม ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ใช้ถุงผ้าแทน (112) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
195 6/12/2561 วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบตู้เย็น ให้ทางเหล่ากาชาด เนื่องใน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดพิษณุโลก”  (86) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
196 5/12/2561 จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  (92) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
197 5/12/2561 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลก (79) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
198 5/12/2561 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนำทีมจิตอาสาพัฒนาวัดมหาวนารามถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (86) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
199 4/12/2561 รายการตัวชี้วัดที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 (151) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
200 4/12/2561 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (621) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
201 4/12/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่๑๑ ๒๕๖๑ (94) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
202 4/12/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่๑๑ ๒๕๖๑ ครั้งนี้ได้มอบโล่รางวัล สุดยอดส้วมดีเด่น ระดับประเทศ และมอบประกาศนียบัตร GREEN & CLEAN Hospiltal  (71) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
203 3/12/2561 ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักรังสีกาแพทย์) (144) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
204 1/12/2561 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก​ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการจิตอาสา​พระราชทาน​ ทำความดีด้วยหัวใจ (79) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
205 29/11/2561 จังหวัดพิษณุโลก “ประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก” ตั้งเป้าลดปริมาณขยะจังหวัดพิษณุโลกให้ได้มากที่สุด (105) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
206 29/11/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ด้านเวชกรรมป้องกัน ร่วมออกรายการ Healthy Club ทางสถานนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT  (74) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
207 28/11/2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (89) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
208 27/11/2561 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (1,151) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
209 26/11/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (130) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
210 23/11/2561 การประชุมคณะทำงานด้านเขตอุตสาหกรรม นวัตกรรมอาหารผลิตภัณฑ์สมุนไพร เมืองสมุนไพรและเมืองสุขภาพ ใน กร อ จังหวัดพิษณุโลก (107) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
211 21/11/2561 สาธารณสุขแถลงข่าวชวนประชาชนร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุปีใหม่ (91) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
212 21/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (182) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
213 20/11/2561 ลอยกระทงวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมกันคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม (95) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
214 20/11/2561 สาธารณสุขตรวจ โรงพยาบาลเอกชนต่ออายุใบอนุญาต (95) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
215 20/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.พล. (186) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
216 19/11/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (159) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
217 18/11/2561 จังหวัดพิจิตร รับมอบคฑาแพทยสภา โครงการหมอชวนวิ่ง จากจังหวัดพิษณุโลก (130) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
218 16/11/2561 คณะนักวิ่งจากจังหวัดสุโขทัย ส่งมอบคฑาต่อให้กับคณะนักวิ่งจังหวัดพิษณุโลก ในโครงการ “หมอชวนวิ่ง” (151) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
219 16/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์) (171) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
220 15/11/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกเตรียมจัดงาน Healthy Safety City (79) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
221 15/11/2561 รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด (129) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
222 15/11/2561 เอกสารการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2562 (132) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
223 14/11/2561 แบบฟอร์มใบสมัครส่งวิชาการ จังหวัดพิษณุโลก (105) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
224 14/11/2561 แบบฟอร์ม และ แฟ้มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (105) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
225 14/11/2561 แบบแจ้งชื่อเรื่องและชื่อผู้นำเสนอ Best Practice  (88) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
226 14/11/2561 งบทดลองGF เดือน ตุลาคม 2561 (85) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
227 14/11/2561 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง (106) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
228 12/11/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์) (181) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
229 12/11/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (457) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
230 9/11/2561 พิษณุโลกเดินหน้าต่อเนื่องเมืองสมุนไพร (98) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
231 8/11/2561 KPI Template ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (137) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
232 8/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา (162) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
233 6/11/2561 ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัดและคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (111) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
234 6/11/2561 การยกระดับสาร "ไซบูทรามีน" เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ผู้ผลิตและผู้ขาย มีโทษหนัก (98) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
235 6/11/2561 การประชุมคณะทำงานบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (101) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
236 5/11/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกเยี่ยมดูแลเด็กศีรษะเล็ก (94) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
237 2/11/2561 แบบฟอร์มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (129) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
238 2/11/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สังกัด สสจ.พิษณุโลก (156) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
239 31/10/2561 ระวังการจำหน่ายอาหารปลอม (110) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
240 30/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า (138) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
241 29/10/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกยืนยันดูแลเด็กศีรษะเล็กมาตลอด เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเพิ่มเติม (124) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
242 29/10/2561 งานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ (139) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
243 26/10/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.พล. (204) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
244 26/10/2561 อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เยี่ยมชมงานผลิตยาสมุนไพรและงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบางกระทุ่ม  (88) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
245 26/10/2561 โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (78) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
246 26/10/2561 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานโครงการ หมอชวนวิ่ง จังหวัดพิษณุโลก (131) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
247 24/10/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหนน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (378) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
248 23/10/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (99) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
249 23/10/2561 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 (107) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
250 22/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง (147) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
251 21/10/2561 วันพยาบาลแห่งชาติ (128) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
252 19/10/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกเชิญประชาชนรับบริการทันตกรรมฟรี (109) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
253 19/10/2561 กิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (153) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
254 18/10/2561 เตรียมนักศึกษาดูงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกในวันที่14-19 มกราคม 2562 (96) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
255 18/10/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก วางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (75) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
256 17/10/2561 ประชุมสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีราคาค่าแรงบุคลากรสาธารณสุข (74) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
257 12/10/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (สอบวันพุธ ที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก) (234) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
258 12/10/2561 งบทดลองGF เดือน กันยายน 2561 (122) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
259 11/10/2561 สาธารณสุขเข้มตรวจอาหารเจทั้งก่อนและในช่วงเทศกาลกินเจ (103) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
260 9/10/2561 แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม (108) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
261 9/10/2561 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ Final Report Form (142) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
262 5/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หม้อต้มแผ่นความร้อน (134) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
263 3/10/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (69) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
264 1/10/2561 จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับจิตอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลจอมทองบำเพ็ญประโยชน์ทำดึด้วยหัวใจช่วยคนไทยปลอดโรค (186) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
265 1/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการหม้อแช่พาราฟิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (150) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
266 29/09/2561 โครงการเสริมสร้างความผาสุกความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (146) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
267 27/09/2561 โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พรหม เรด วัน ฝ่าฝืนกฎหมาย (2,441) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
268 27/09/2561 โฆษณาขายข้าว Low GI ฝ่าฝืนกฎหมาย (154) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
269 26/09/2561 กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก (128) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
270 26/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (153) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
271 26/09/2561 งานแถลงข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 (144) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
272 24/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน 7 หม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (118) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
273 24/09/2561 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2561 (120) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
274 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า (146) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
275 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 lead) (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
276 20/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ (148) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
277 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรถ์ (Fetal Doptone) (117) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
278 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (108) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
279 20/09/2561 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (100) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
280 20/09/2561 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องหม้อต้มแผ่นความร้อน (91) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
281 19/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 13 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (117) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
282 17/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านรั้วตาข่ายถัก ความยาว 140 เมตร รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (113) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
283 17/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านรั้วตาข่ายถัก ความยาว 100 เมตร รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (112) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
284 17/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย (108) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
285 14/09/2561 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (378) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
286 14/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  (128) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
287 14/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ (109) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
288 14/09/2561 งบทดลองGF เดือน สิงหาคม 2561 (140) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
289 13/09/2561 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 13 เครื่อง (128) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
290 13/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (124) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
291 13/09/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่ง จพ.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัด สสอ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา (227) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
292 12/09/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (117) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
293 7/09/2561 ประกวดราคาซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อน (119) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
294 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (109) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
295 7/09/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (95) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
296 7/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ (114) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
297 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า (103) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
298 7/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า (93) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
299 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางหม้อต้มแผ่นความร้อน (106) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
300 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ (87) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
301 6/09/2561 จังหวัดพิษณุโลก วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาสมัครเป็นจำนวนมาก  (214) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
302 6/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 200 เมตร ที่ รพ.สต.ตลุกเทียม ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (105) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
303 6/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 100 เมตร ที่ รพ.สต.นิคมทุ่งสาน ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (120) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
304 5/09/2561 ราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง (139) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
305 5/09/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง  (90) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
306 4/09/2561 จิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก กว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรม  (154) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
307 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ที่ รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล (134) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
308 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ที่ รพ.สต.บ้านดงพลวง (142) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
309 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาขุม (111) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
310 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยเจียง (171) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
311 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (107) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
312 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหางไหล (113) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
313 3/09/2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 lead ) (116) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
314 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านสุพรรณพนมทอง (120) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
315 3/09/2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรถ์ ( Fetal Doptone ) (105) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
316 3/09/2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (138) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
317 3/09/2561 อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์(Emergency Medical Responder)ประจำปี 2561 (202) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
318 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
319 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินเพิ่ม (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
320 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (104) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
321 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินกุ่ม (144) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
322 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.นครป่าหมาก (128) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
323 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหนองไผ่ (163) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
324 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านโปร่งไผ่ (126) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
325 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สวนเมี่ยง (139) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
326 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตาจูม (127) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
327 31/08/2561 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่ รพ.สต.บ้านรักไทย (113) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
328 30/08/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (199) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
329 29/08/2561 ประเมินพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเนินมะปราง (197) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
330 28/08/2561 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (428) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
331 27/08/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone)  (158) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
332 27/08/2561 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) จำนวน 33 เครื่อง (130) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
333 27/08/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ  (159) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
334 27/08/2561 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง (144) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
335 27/08/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead)  (169) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
336 27/08/2561 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead) จำนวน 31 เครื่อง (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
337 24/08/2561 ประชุมโครงการอบรมสัมมนา “สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน มุ่งสู่องค์การที่เป็นเลิศ” (หลักสูตรต่อยอดสำหรับผู้บริหาร” (137) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
338 21/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างสถานีอนามัย ที่ รพ.สต.บ้านดงพลวง (141) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
339 21/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ที่ รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล (133) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
340 21/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยเจียง  (129) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
341 20/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล (118) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
342 20/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น รพ.สต.บ้านดงพลวง (124) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
343 20/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยเจียง (119) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
344 20/08/2561 การนำเสนอ/ชี้แจงของหน่วยงานที่เกียวข้องงาน (126) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
345 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านสุพรรณพนมทอง (114) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
346 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สุพรรณพนมทอง (136) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
347 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (112) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
348 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (108) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
349 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (100) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
350 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (134) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
351 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินเพิ่ม (122) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
352 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินเพิ่ม (110) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
353 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านโปร่งไผ่ (128) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
354 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านโปร่งไผ่ (111) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
355 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย (168) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
356 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย (107) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
357 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินกุ่ม (103) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
358 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินกุ่ม (141) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
359 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.นครป่าหมาก (114) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
360 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.นครป่าหมาก (134) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
361 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาขุม (101) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
362 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาขุม (124) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
363 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.หางไหล (101) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
364 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหางไหล (112) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
365 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สวนเมี่ยง (121) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
366 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สวนเมี่ยง (138) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
367 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตาจูม (160) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
368 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตาจูม (93) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
369 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
370 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (91) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
371 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหนองไผ่ (119) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
372 17/08/2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่ รพ.สต.บ้านหนองไผ่ (109) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
373 16/08/2561 นายชินวัฒน์ ชมประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก(ด้านบริหาร ) นำเสนอผลการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมดีเด่น ในฐานะหน่วยงานชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 15-16 ส.ค. 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  (183) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
374 15/08/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (498) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
375 15/08/2561 งบทดลองGF เดือน กรกฎาคม 2561 (155) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
376 15/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ จำนวน 5 อัตรา  (444) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
377 15/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 3 อัตรา (243) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
378 12/08/2561 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา (199) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
379 12/08/2561 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (190) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
380 10/08/2561 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (223) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
381 9/08/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “การจัดบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ” One Day Surqery (ODS) (202) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
382 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงพลวง ๑ หลัง  (138) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
383 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เจริญผล ๑ หลัง  (152) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
384 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ๑ หลัง  (108) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
385 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษตรสุข ๑ หลัง  (114) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
386 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม ๑ หลัง  (114) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
387 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง ๑ หลัง  (93) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
388 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งทุ่ง ๑ หลัง  (93) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
389 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจูม ๑ หลัง  (102) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
390 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ๑ หลัง  (81) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
391 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย ๑ หลัง  (101) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
392 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งไผ่ ๑ หลัง  (91) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
393 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก ๑ หลัง  (131) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
394 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินกุ่ม ๑ หลัง  (91) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
395 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเจียง ๑ หลัง  (93) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
396 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขุม ๑ หลัง  (88) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
397 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางไหล ๑ หลัง  (86) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
398 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุพรรณพนมทอง ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง (121) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
399 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน 7 หม้อ (98) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
400 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 7 เครื่อง  (89) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
401 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง  (91) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
402 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง  (95) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
403 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรถ์(Fetal Doptone) จำนวน 33 เครื่อง  (91) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
404 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 7 เครื่อง  (119) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
405 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (KEG 12 lead) จำนวน 31 เครื่อง  (115) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
406 7/08/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมรศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณะบดีคณะแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมออกรายการบอกข่าวเล่าเรื่องทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) (191) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
407 2/08/2561 มอบเกียรติบัตรศุนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์ตรวจประเมินการดำเนินงานทันตสุขภาพในศุนย์พัฒนาเด็ก (133) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
408 2/08/2561 มอบเกียรติบัตรให้แก่จังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมตรวจสอบภายใน (134) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
409 2/08/2561 กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ( Mammogram )ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เนื่องในวโรกาสมหามงคลชัยสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก (201) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
410 2/08/2561 ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคไข้เลือดออก  (222) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
411 31/07/2561 โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชาทานและประชาชนจิตอาสา (130) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
412 31/07/2561 คำสั่ง EOC, แผนผังโครงสร้าง ICS สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และข้อสั่งการจากการประชุม EOC กรณีโรคไข้เลือดออก (330) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
413 28/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีทำบุญตักบาทถวายกุศล (107) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
414 28/07/2561 TO BE NUMBER ONE (175) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
415 26/07/2561 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ DHF  (177) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
416 26/07/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (225) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
417 24/07/2561 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ รวม 11 อัตรา  (352) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
418 24/07/2561 รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด (174) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
419 24/07/2561 แถลงข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (134) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
420 24/07/2561 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2561 (154) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
421 24/07/2561 ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (134) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
422 23/07/2561 อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (211) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
423 20/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  (197) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
424 19/07/2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอสสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน (177) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
425 19/07/2561 MV ประชาสัมพันธ์การใช้ยาสมเหตุผล (RDU - Rational Drug Use) (137) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
426 19/07/2561 เรียกเก็บคืนยา วาลซาร์แทน (Valsartan) (115) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
427 19/07/2561 ประกาศ สสจ.พิษณุโลก เรื่อง ระวังการประเมินผลสุขภาพโดยอ้างการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ (122) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
428 19/07/2561 ซ้อมแผนหน่วยแพทย์ในงานกิจกรรมวิ่งไปให้เขากอด (103) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
429 14/07/2561 “วันเบนทูล” ประจำปี 2561  (202) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
430 12/07/2561 งบทดลองGF เดือน มิถุนายน 2561 (127) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
431 11/07/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพร.นครไทย สสจ.พล. 1 อัตรา (238) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
432 11/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกสำรวจเฝ้าระวังยุงลายวัดนางพญา (200) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
433 11/07/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งไปให้เขากอดและโรคไข้เลือดออกในรายการบอกข่าวเล่าเรื่องทาง สถานีโทรทัศน์แห่งประเ ทศไทย จ.พิษณุโลก (123) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
434 9/07/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (1,091) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
435 9/07/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกปฏิบัติการใฃ้เครื่องพ่นยุ่ง ในพื้นที่ โรงเรียนจ่างนกร้อง โรงเรียนเทศบาล2 วัดคูหาสวรรค์ หอพักผู้ป่วยและบริเวณโดยรอบรัศมี 300 เมตร (177) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
436 5/07/2561 แพร่ภาพทาง เอ็มเอสเอสเคเบิลทีวี สถานการณ์ไข้เลือดออก (220) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
437 5/07/2561 Big Cleaning Day (163) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
438 5/07/2561 กิจกรรม๓ล้าน๓ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน (175) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
439 5/07/2561 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเมืองสมุนไพร (114) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
440 4/07/2561 เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ รวม 11 อัตรา (ว.3387) (523) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
441 4/07/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ รวม 11 อัตรา (ว.3386)เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ผอ.รพ.พุทธฯ และผอ.รพช.ทุกแห่ง (423) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
442 4/07/2561 ตรวจเยี่ยมแนะนำร้านขายยาและคลินิกเอกชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก (180) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
443 2/07/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (203) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
444 29/06/2561 ประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (2 ตำแหน่ง) (296) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
445 29/06/2561 งานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออก (173) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
446 28/06/2561 ประชุมคณะกรรม To Be NumBer One จังหวัดพิษณุโลก (131) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
447 28/06/2561 ประชุมพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อการขยายผลสู่การปฏิบัติจริงตามนโยบาย (205) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
448 28/06/2561 ประชุมการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan)สำหรับโรงพยาบาล (121) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
449 28/06/2561 ประกวด อสม.ดีเด่น 11สาขา จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 (191) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
450 27/06/2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนวก.พัสดุ นวก.เงินและบัญชี นวก.สาธารณสุข แพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (593) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
451 27/06/2561 ลงนามโครงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาแก่เด็กและเยาวชนก่อนพิจารณาคดีแบบบูรณาการ (112) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
452 24/06/2561 บันทึกเทปถวายพระพร…สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก (212) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
453 22/06/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการเรียนรู้ยุทธศาสตร์พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ,การป้องกันและการควบคุมโรค(PP&P) “ตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำแถวหน้าแห่งอนาคต”(The Future Leadership Training Program) (187) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
454 21/06/2561 การประกวดชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ลดเสี่ยง ลดโรค ปี ๒๕๖๑ (214) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
455 21/06/2561 กิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนมิถุนายน ปี2561 (212) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
456 21/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (2 อัตรา)  (362) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
457 19/06/2561 กิจกรรมเสวนา “ยามศึกเรารบ..ยามสงบเราบรรเลง” งานกาแฟยามเช้า ฐานบิน ถิ่นสองแคว  (223) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
458 19/06/2561 ผลการประกวดตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก (238) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
459 18/06/2561 การประกวดตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก (173) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
460 15/06/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนวก.พัสดุ/นวก.เงินและบัญชี/นวก.สาธารณสุข/แพทย์แผนไทยและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (5,061) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
461 15/06/2561 งบทดลองGF เดือน พฤษภาคม 2561 (150) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
462 15/06/2561 กิจกรรมการอบรมและซ้อมดับเพลิง สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (198) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
463 15/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการตำแหน่งนวก.พัสดุ นวก.เงินและบัญชี นวก.สาธารณสุข แพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (824) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
464 14/06/2561 แบบรายงาน ตก 1 และแบบรายงานการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  (184) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
465 14/06/2561 การประชุม Vdo Conference Eoc โรคไข้เลือดออกกับหน่วยงานระดับอำเภอทุกแห่ง (164) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
466 13/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลกปีงบประมาณ 2561 (206) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
467 13/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลกปีงบประมาณ 2561 (172) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
468 12/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (2 ตำแหน่ง 2 อัตรา) (278) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
469 8/06/2561 พิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ ๓๖ ครั้งและ๑๐๘ ครั้ง (291) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
470 7/06/2561 คณะกรรมการตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี๒๕๖๑โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้อแท้ (264) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
471 7/06/2561 คณะกรรมการตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี๒๕๖๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบัง (255) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
472 7/06/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนวก.พัสดุ/นวก.เงินและบัญชี/นวก.สาธารณสุข/แพทย์แผนไทย/นักรังสีการแพทย์) (873) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
473 5/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (207) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
474 5/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (209) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
475 5/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (259) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
476 4/06/2561 ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมแบบให้คำแนะนำโดยทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก (195) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
477 1/06/2561 ประชุมคณะกรรมวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่5/2561 (124) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
478 1/06/2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ (201) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
479 1/06/2561 ประชุมปฐมนิเทศนักเรียนทุนจบใหม่ประจำปี 2561 (156) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
480 1/06/2561 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหาร (218) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
481 1/06/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบ Souvenir ของที่ระลึกให้กับท่าน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก (150) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
482 1/06/2561 นายสมชาย พรหมมณี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมออกรายการรายการสองแควNEWS 4.0 ทางสถานีMSS เคเบิลทีวีประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี ในวันที่ 31 พฤษถาคม 2561  (191) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
483 30/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมทอดผ้าป่าที่วัดกรับพวงเหนือร่วมสมทบทุน “กมลาศรม” จำนวนเงิน 460,000 บาท ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 (141) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
484 28/05/2561 ประชาสัมพันธ์การวิ่งมินิมาราธอน “ไปให้เขากอด” กิจกรรมเริ่มวันที่ ๒๒ ก.ค.๒๕๖๑  (199) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
485 25/05/2561 ประชุมที่ปรึกษากลุ่มและครูพี่เลี้ยงหลักสูตรการพัฒนาผู้นำแถวหน้าแห่งอนาคต “The Future Leadership training program ยุทธศาสตร์การศึกษาพัฒนางาน Service Excellence  (246) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
486 24/05/2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ด้านการเงินการคลัง ผู้บริหารหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ ๒ (232) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
487 22/05/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุ จำนวน 40,908 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (216) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
488 22/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้บันทึกเทปรายการ Healthy Club  (132) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
489 21/05/2561 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จำนวน 2 ตำแหน่ง) (3,155) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
490 21/05/2561 มหกรรมการดำเนินงานและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ2561 ณ โรงแรมเดอะพาร์คพิษณุโลก (145) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
491 21/05/2561 ประชุมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) ประจำปี ๒๕๖๑ (163) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
492 18/05/2561 กิจกรรมวันพยาบาลสากล  (180) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
493 18/05/2561 ขอความร่วมมือให้บันทึกข้อมูลเพื่อปรับกรอบบุคลากรสายวิชาชีพแพทย์ในโรงพยาบาล (201) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
494 18/05/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พ.ค. 61 (348) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
495 17/05/2561 มอบประกาศนียบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเป็นวิยากรตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชิวิตรอด ปี ๒๕๖๑  (169) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
496 16/05/2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเป็นวิยากรตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชิวิตรอด ปี ๒๕๖๑ (208) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
497 16/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขพิษณุโลก ได้นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ออกกำลังกายหลังเวลาเลิกงานมาอย่างต่อเนื่อง (206) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
498 11/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกรับรางวัลชนะเลิศการประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  (152) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
499 11/05/2561 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขตสุขภาพที่๒ “คุณธรรม นำจิตอาสา สร้างคุณค่า พัฒนาสังคมไทย” ระหว่าง วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (142) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
500 10/05/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 ตำแหน่ง (793) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
501 10/05/2561 งบทดลองGF เดือน เมษายน 2561 (158) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
502 9/05/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (243) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
503 8/05/2561 โครงการสรุปผลการเรียนรู้ยุทธศาสตร์พัฒนา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการควบคุมโรค (PP&P) (205) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
504 7/05/2561 สาธารณสุขพิษณุโลกจู่โจมร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง,อาหารเสริมกลางเมืองสองแคว พบจำหน่ายอาหารปลอมอายัดผลิตภัณฑ์ทันที (180) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
505 7/05/2561 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2561 (195) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
506 2/05/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างทำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุ จำนวน 40,908 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (179) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
507 1/05/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกต้อนรับคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรมTO BE NUMBER ONE ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (147) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
508 1/05/2561 รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร (177) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
509 30/04/2561 พิธีมอบสิทธิ์การใช้ที่ราชพัสดุ  (142) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
510 27/04/2561 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (128) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
511 27/04/2561 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (184) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
512 26/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีรับมอบ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จากสมัชชาชาวพุทธจังหวัดพิษณุโลก  (152) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
513 25/04/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างทำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุ จำนวน 40,908 แผ่น (223) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
514 25/04/2561 งานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลก (163) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
515 24/04/2561 กิจกรรมงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (187) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
516 23/04/2561 กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันชุมชนในนิคมบ้านกร่าง (110) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
517 19/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเจ้าหน้าที่ขบวนจักรยานสาสุขปั่นสู้โรคร่วมปั่นจักรยานเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี (138) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
518 18/04/2561 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง ตามกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  (186) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
519 12/04/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน มีนาคม 2561 (164) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
520 12/04/2561 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 พร้อม นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลและ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  (226) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
521 11/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561  (178) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
522 11/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเสวนา “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก”  (264) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
523 10/04/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีรดน้ำขอพร นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวักพิษณุโลกพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  (144) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
524 10/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายภัคพงค์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (130) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
525 10/04/2561 ทีมสาสุข พิดโลกชอบปั่น ปั่นไปตามเส้นทางสายสุขภาพ  (102) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
526 10/04/2561 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 (238) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
527 9/04/2561 ประชุมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคดีมหากุศลเพื่อสมทบทุน ปรับปรุงภายในอาคารแพทย์แผนไทย “กมลาศรม” (200) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
528 9/04/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบคุณภาพและควบคุมคุณภาพข้อมูลในระบบบริการสุขภาพด้านการบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ  (185) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
529 7/04/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมงาน ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช (178) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
530 5/04/2561 กิจกรรม Big Cleaning Day (165) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
531 3/04/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (288) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
532 2/04/2561 กิจกรรมเทศน์มหาชาติมหากุล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (135) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
533 2/04/2561 การประชุมเครือข่ายวัณโรคจังหวัดพิษณุโลก (206) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
534 31/03/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วม งานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า (208) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
535 31/03/2561 เจ้าหน้าสำนักสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดีด้วยหัวใจ (184) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
536 30/03/2561 การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๔๖๑ (209) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
537 30/03/2561 โครงการพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต (197) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
538 30/03/2561 การอบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สำหรับผู้สูงอายุ (215) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
539 29/03/2561 ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (245) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
540 28/03/2561 อบรม / สัมมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้านการสืบสวน สอบสวน ในหน่วยงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (150) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
541 27/03/2561 ีร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (173) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
542 27/03/2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนายช่างโยธา) (298) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
543 27/03/2561 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (16 ตำแหน่ง 28 อัตรา) (560) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
544 27/03/2561 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (4 ตำแหน่ง 6 อัตรา) (329) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
545 27/03/2561 อบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สำหรับสหวิชาชีพ (236) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
546 27/03/2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกญ (207) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
547 26/03/2561 ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษนายแพทย์เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตผักปลอดภัย เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (170) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
548 22/03/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน มีนาคม 2561 (201) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
549 21/03/2561 แจ้งลำดับการนำเสนอ CQI ในการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2  (201) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
550 20/03/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (202) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
551 20/03/2561 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (พกส. 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา) (351) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
552 19/03/2561 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) (574) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
553 19/03/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2561 (196) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
554 16/03/2561 ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในองค์กร (242) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
555 16/03/2561 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการตำแหน่งนายช่างโยธา) (298) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
556 15/03/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาศึกษาดูงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (190) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
557 15/03/2561 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา GIS-RTI สำหรับบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก (176) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
558 14/03/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (169) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
559 13/03/2561 รับมอบเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด(Spirometry)จาก บริษัท GSK (170) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
560 12/03/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างโยธา (261) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
561 9/03/2561 ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในงานประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2  (254) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
562 9/03/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ครั้งที่ 1) (16 ตำแหน่ง 28 อัตรา) (652) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
563 9/03/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 (4 ตำแหน่ง 6 อัตรา) (441) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
564 28/02/2561 คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2561 สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (251) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
565 27/02/2561 สร้างเสริมสุขภาพเดินวิ่ง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ณ สวนสุขภาพชมน่าน (257) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
566 27/02/2561 ประชุมสาธารณสุขสัญจร เผยแอพพลิเคชั่น “หมอรู้จักคุณ”ลดช่องว่างแพทย์กับผู้ป่วย (219) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
567 26/02/2561 การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสัญจร เปิดตำนาน 100 ปี สธ.ที่สองแคว (286) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
568 23/02/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างโยธา (445) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
569 23/02/2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเครือข่ายด้านการสนับสนุน(BACK OFFICE) จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (284) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
570 22/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (6 อัตรา) (686) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
571 22/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (28 อัตรา) (842) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
572 21/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก (144) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
573 20/02/2561 แบบฟอร์มเสนอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สสจ.พิษณุโลก (404) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
574 20/02/2561 แบบกระบวนงานการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (223) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
575 20/02/2561 เอกสารประกอบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพิษณุโลก  (212) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
576 19/02/2561 อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง ตามกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (262) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
577 19/02/2561 คปสจ.สัญจร (1,591) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
578 15/02/2561 แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2561 (215) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
579 13/02/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน มกราคม 2561 (183) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
580 13/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา) (331) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
581 12/02/2561 กำหนดหลักสูตรนักวิจัยหน้าใหม่ (ลูกไก่) (196) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
582 12/02/2561 ใบสมัครหลักสูตรนักวิจัยหน้าใหม่ (ลูกไก่) (188) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
583 12/02/2561 นิเทศงานวิทยาลัยในสังกัดสถาบัยพระบรมราชนก วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พุทธชินราช (304) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
584 12/02/2561 อบรมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (183) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
585 8/02/2561 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ (จพ.การเงินและบัญชี) (262) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
586 7/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกให้สัมภาษณ์สำนักข่าว TNN (157) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
587 2/02/2561 นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับประเทศ สาขาสุขภาพจิตชุมชน (262) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
588 1/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกมอบอุปกรณ์ชุดรักฟัน หมั่นแปรง ที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ อำเภอ นครไทย จพิษณุโลก วันที่ 31 มกราคม 2561 (275) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
589 1/02/2561 ปั้นจักรยานรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพร้อมปลูกต้นไม้ที่โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลบ้านาจาน (241) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
590 1/02/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและคณะตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และเครือข่ายสุขภาพอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (244) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
591 1/02/2561 ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดและคณะกรรมวางแผนและประเมินผล (261) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
592 31/01/2561 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (220) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
593 31/01/2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ/นักรังสีการแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์/นวก.เงินและบัญชี) (346) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
594 26/01/2561 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ 5 มกราคม 2561  (261) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
595 24/01/2561 (วช.) แบบรายงานข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2560  (214) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
596 24/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ  (341) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
597 24/01/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ/นักรังสีฯ/นักเทคนิคฯ/นวก.เงินและบัญชี) (394) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
598 23/01/2561 อธิบดีกรมการแพทย์รุดช่วยเหลือหนุ่มอ้วนที่พิษณุโลก (151) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
599 23/01/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนวก.สถิติ/นักรังสีการแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์/นวก.เงินและบัญชี) (449) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
600 22/01/2561 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สสจ.พล. จำนวน 1 อัตรา (316) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
601 22/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอน (จพ.การเงินและบัญชี) (242) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
602 22/01/2561 การดำเนินการจัดทำแผนกำลังคน โดยใช้กรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0210.0322/ว1707 ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  (354) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
603 19/01/2561 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2561 (240) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
604 19/01/2561 ประชุมคณะทำงาน PA ด้านการเงินการคลัง จังหวัดพิษณุโลก (246) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
605 19/01/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สสอ.ชาติตระการ จ.พล. (445) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
606 19/01/2561 ประชุมทีมผู้ช่ายสาธารณสุขอำเภอและรองหัวหน้ากลุ่มงานระดมสมองการพัฒนาศักยภาพของทีม (172) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
607 18/01/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันที่ 18 มกราคม 2561 (168) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
608 17/01/2561 งานประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ( “SMART ACADEMY AMART HEALTHY”) (209) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
609 15/01/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน ธันวาคม 2560 (188) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
610 15/01/2561 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (330) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
611 15/01/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (260) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
612 12/01/2561 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานปล่อยแถวทีมจัดระเบียบสังคม (230) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
613 12/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ (สอบวันจันทร์ ที่ 15 ม.ค. 61 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก) (291) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
614 10/01/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (319) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
615 9/01/2561 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง (369) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
616 9/01/2561 เขตสุขภาพที่ ๒ ขับเคลื่อน “พชอ.” เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน (176) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
617 9/01/2561 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๐ และจัดทำแผนการฏิบัติงานรถหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กลุ่มจังหวัดที่๒ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑  (225) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
618 9/01/2561 ประกาศขอเปลี่ยนแปลงการสอบพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/รับโอนตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ_ชำนาญการ (245) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
619 9/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นวก.สาธารณสุข) (292) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
620 8/01/2561 ประกาศรายชื่อผลงานที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ 16 ม.ค.2561 (224) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
621 5/01/2561 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเผยสถิติ 7 วันอันตราย ในงานแถลงข่าวจังหวัดพิษณุโลก (215) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
622 4/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (322) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
623 3/01/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ (219) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
624 3/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป (3 ตำแหน่ง) (314) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
625 28/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ 3 ตำแหน่ง(ว.7723)(นายอำเภอ,รพศ.รพช.) (269) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
626 28/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ 3 ตำแหน่ง(ว.7724)(ผวจ.ทุกจังหวัด) (207) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
627 28/12/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (1,101) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
628 27/12/2560 สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (251) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
629 27/12/2560 การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (246) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
630 26/12/2560 โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในและหน้าที่ตรวจสอบภายในและผู้รับผิดชอบงานประเมินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดพิษณุโลก (296) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
631 25/12/2560 กระทรวงสาธารณสุขหนุนพิษณุโลกเป็นเมืองสุขภาพและสมุนไพรดูแลประชาชนควบคู่แพทย์แผนปัจจุบัน (283) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
632 25/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง (ว.7706)(เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด) (253) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
633 25/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง (ว.7705) (เรียน ผอ.รพ.ศ.รพช.สสอ) (256) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
634 25/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นวก.สาธารณสุข) (317) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
635 25/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (259) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
636 23/12/2560 รองนายก ฉัตรชัย ลงพื้นที่ รพร.ตะพานหินพร้อมมอบนโยบายสร้างสุขภาพ (231) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
637 22/12/2560 สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (194) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
638 21/12/2560 สาธารณสุขพิษณุโลกลุยตรวจกระเช้าปีใหม่ สร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภค (137) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
639 21/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นวก.สาธารณสุข) (342) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
640 19/12/2560 เอกสารชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (297) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
641 18/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป (3 ตำแหน่ง) (374) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
642 15/12/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (413) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
643 14/12/2560 ประชุมหัวหน้ากลุ่มประกันสุขภาพ (189) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
644 14/12/2560 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน พฤศจิกายน 2560 (215) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
645 13/12/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (204) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
646 12/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา (290) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
647 9/12/2560 ป.ป.ช.พิษณุโลกประกาศเกียรติคุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ผู้เป็นบุคคลต้นแบบการดำเนินชีวิตชื่อสัตย์สุจริต (234) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
648 9/12/2560 เขตสุขภาพที่ 2 ประกาศก้อง “สุจริตตามรอยพ่อ”ที่เมืองเก่า สุโขทัย (314) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
649 7/12/2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่๑ (193) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
650 7/12/2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบล การช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่อง AED (155) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
651 7/12/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบตู้เย็น ในการร่วมจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด  (187) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
652 6/12/2560 ศึกษาดูงานการจัดการระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (227) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
653 5/12/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 91 รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (157) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
654 4/12/2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานผู้ประกันตนจังหวัดพิษณุโลก ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ครั้งที่๑ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (125) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
655 1/12/2560 บันทึกความตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงาสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและโรงพยาบาลพุทธชินราช (157) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
656 1/12/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน (215) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
657 1/12/2560 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (163) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
658 1/12/2560 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (226) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
659 30/11/2560 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอครั้งที่ 1/61 (159) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
660 30/11/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (599) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
661 30/11/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย /รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (367) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
662 29/11/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง (360) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
663 29/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (304) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
664 29/11/2560 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน จำนวน 7 ตำแหน่ง (485) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
665 29/11/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (244) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
666 29/11/2560 ร่วมรายการบอกข่าวเล่าเรื่อง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)ในประเด็น วันเอดส์โลก (153) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
667 26/11/2560 กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ เ (166) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
668 25/11/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นายมนัส เรือนเหลือ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)รับเกียรติบัตรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมชาวสองแควร่วมใจ รักสัตว์เสี้ยง ลดเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า (187) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
669 22/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ครั้งที่ 1) (502) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
670 21/11/2560 จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (143) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
671 17/11/2560 แบบแจ้งชื่อเรื่องและชื่อผู้นำเสนอ Best Practice ของทุก Service plan ในงานประชุมวิชาการ สสจ.พล.ปี 2561 (227) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
672 17/11/2560 แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๖๑ (235) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
673 17/11/2560 แบบฟอร์มใบสมัครการนำเสนอผลงานวิชาการ สสจ.พล. ปี 2561 (216) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
674 16/11/2560 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ (153) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
675 16/11/2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (213) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
676 15/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ สสจ.พิษณุโลก (178) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
677 14/11/2560 กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และบริการตรวจเบาหวานแก่ประชาชน ฟรี เนื่องในสัปดาห์  (139) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
678 14/11/2560 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน ตุลาคม 2560 (195) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
679 14/11/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกแขกรับเชิญรายการ ป้าป้าพาคุยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก (209) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
680 13/11/2560 การประชุมพิจารณาแผนทางเงิน(Planfln)ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (168) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
681 10/11/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกล่าว ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (276) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
682 10/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ครั้งที่ 1) (317) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
683 3/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ฯ จำนวน 7 ตำแหน่ง (712) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
684 3/11/2560 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ระดับจังหวัดและคณะกรรมการฯของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (151) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
685 3/11/2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสู่การปฎิบัติ ปีงบประมาณ 2561 (220) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
686 3/11/2560 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (189) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
687 3/11/2560 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ระดับชำนาญการ สสจ.พิษณุโลก  (455) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
688 3/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย (166) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
689 31/10/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สสอ.พรหมพิราม (215) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
690 31/10/2560 ตัวชี้วัดที่ใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข (KPI Template) ปีงบประมาณ 2561  (1,322) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
691 31/10/2560 พิธีมอบป้ายองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  (139) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
692 30/10/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (184) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
693 30/10/2560 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (173) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
694 27/10/2560 พิธีเจริญพุทธมนต์ และพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอย  (222) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
695 27/10/2560 งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (217) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
696 25/10/2560 เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลงานด้านสาธารณสุข รอบ 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560  (265) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
697 24/10/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  (577) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
698 23/10/2560 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 (208) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
699 22/10/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก การให้ความรู้ด้านการแพทย์ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ  (139) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
700 21/10/2560 21 ตุลาคม วันพยาบาล (226) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
701 20/10/2560 อิ่มบุญ อิ่มใจ ปลอดภัย สุขภาพดี กินเจปีนี้ แนะประชาชนเลือกอาหารตามหลักโภชนาการ เน้นเต้าหู้ ถั่ว ผัก ผลไม้ ปลอดสารตกค้าง (110) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
702 18/10/2560 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (233) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
703 17/10/2560 ประชุมคณะทำงานบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 1 (213) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
704 16/10/2560 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน กย60 (210) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
705 16/10/2560 งบทดลองระบบ GFMIS เดือน กย60 (256) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
706 16/10/2560 ประชุมการดำเนินงานสื่อสาธารณะ (139) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
707 16/10/2560 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รพ.ชาติตระการ (400) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
708 13/10/2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (224) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
709 12/10/2560 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (241) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
710 12/10/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (178) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
711 11/10/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม (409) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
712 11/10/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย (290) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
713 11/10/2560 ประชุมคณะทำงานพิจารณาระบบการเรียกเก็บและการตามจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยบริการในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (207) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
714 11/10/2560 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม (277) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
715 11/10/2560 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย  (260) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
716 10/10/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง และพิธีอัญเชิญองค์นพปฎลสุวรรณฉัตร (276) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
717 6/10/2560 ชาวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน ซึ่งได้เดินทางไปรับตำแห่งใหม่เป็นนายแพทย์สาธารณ์สุขจังหวัดพะเยา (346) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
718 6/10/2560 ไฟล์เตรียมการหน่วยแพทย์พิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.พล. (288) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
719 3/10/2560 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ฯ งบลงทุน ป่ีงบประมาณ 2559 (983) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
720 3/10/2560 ระเบียบวาระการประชุม กวป. เดือน กันยายน 2560 (436) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
721 2/10/2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกต้อนรับ ในโอกาส นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  (257) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
722 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 งบลงทุน รายการปรับปรุงอาคารสถานที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (341) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
723 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 งบลงทุน (377) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
724 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบลงทุน 2561 จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (289) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
725 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบลงทุนปี 2561 จ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ สสอ.นครไทย (245) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
726 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบลงทุนปี 2561 (329) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
727 22/09/2560 ประกาศรายชื่อ วันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งจพ.ธุรการ ชำนาญงาน_ปฏิบัติงาน รพ.ชาติตระการ (489) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
728 22/09/2560 ประกาศรายชื่อ วันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุข) และนักจัดการงานทั่วไป รพร.นครไทย (491) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
729 18/09/2560 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (529) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
730 18/09/2560 งบทดลองบัญชีGFMIS เดือน สค60 (278) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
731 11/09/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (453) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
732 9/09/2560 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักทรัพยากรบุคคล และนักรังสีการแพทย์) (420) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
733 31/08/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 3 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักรังสีการแพทย์ (675) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
734 29/08/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบปฏิบัติ) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (543) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
735 28/08/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (590) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
736 23/08/2560 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล/นักรังสีการแพทย์) (658) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
737 18/08/2560 ประกาศสอบราคาจ้างซักรีดผ้า ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย สสจ.พล. จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 2560-ก.ย. 2561) (361) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
738 18/08/2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยฯ สสจ.พล. จำนวน 12 เดือน (ต.ค.2560-ก.ย.2561) (293) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
739 18/08/2560 รับย้ายข้าราชการตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 อัตรา (385) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
740 15/08/2560 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน (273) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
741 11/08/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 7 ตำแหน่ง (1,018) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
742 10/08/2560 งบทดลองรายงานระบบGFMIS เดือน กรกฎาคม 2560 (303) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
743 8/08/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (339) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
744 7/08/2560 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2560 (540) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
745 3/08/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักรังสีการแพทย์ (691) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
746 27/07/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย /รับโอน สังกัดสสจ.พิษณุโลก จำนวน 7 อัตรา (912) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
747 19/07/2560 เอกสารการประชุม PMQA วันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษนันท์ (385) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
748 12/07/2560 งบทดลองรายงานระบบGFMIS เดือน มิถุนายน 2560 (294) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
749 11/07/2560 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธา นักโภชนาการ และนายช่างเทคนิค (430) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
750 11/07/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ สังกัดสสจ.พิษณุโลก จำนวน 9 อัตรา (600) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
751 5/07/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนายช่างโยธา/นักโภชนาการ/นายช่างเทคนิค (444) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
752 30/06/2560 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับกลุ่มงานคลินิกทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (362) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
753 29/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักจัดการงานทั่วไป) (512) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
754 29/06/2560 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนายช่างโยธา/นักโภชนาการ/นายช่างเทคนิค) (682) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
755 26/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ  (731) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
756 20/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ  (797) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
757 14/06/2560 งบทดลองรายงานระบบGFMIS เดือน พฤษภาคม 2560 (292) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
758 14/06/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (868) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
759 12/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (505) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
760 8/06/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (692) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
761 31/05/2560 เอกสารประกอบการประชุม PMQA_ส่วนภูมิภาค สป.สธ.  (403) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
762 26/05/2560 ใบสมัครนำเสนอผลงางในการประชุมวิชาการ สสจ.พิษณุโลก ปี 2650 (343) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
763 24/05/2560 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นักจัดการงานทั่วไป) ในการประเมินครั้งที่ 1 (659) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
764 17/05/2560 งบทดลองระบบ GFMIS สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เดือน มีนาคม 2560 (257) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
765 16/05/2560 ประกาศรายชื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา (577) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
766 16/05/2560 งบทดลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เดือน เมษายน 2560 (240) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
767 8/05/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการแพทย์ไทย กมลาศรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (304) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
768 4/05/2560 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 15 - 19 พฤษภาคม 2560 (884) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
769 4/05/2560 เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว (412) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
770 26/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (689) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
771 25/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ รับย้าย ฺโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา สังกัดสสจ.พล. (621) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
772 19/04/2560 แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรเพื่อจัดทำทำเนียบนักวิจัยของหน่วยงาน ปี 2560 (351) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
773 12/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น และรับย้าย ให้ดำรงตำแหน่งว่าง ระดับชำนาญการพิเศษ (452) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
774 12/04/2560 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน นิติกรชำนาญการพิเศษ (396) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
775 10/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ และมีสิทธิ์เข้าการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) (765) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
776 7/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป) (817) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
777 5/04/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย กมลาศรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (327) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
778 4/04/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณปี พ.ศ.2560 (305) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
779 31/03/2560 แบบรวบรวมฐานข้อมูลวิจัย ตรวจราชการ (309) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
780 31/03/2560 ตก 1 แบบรายงานการตรวจราชการระดับอำเภอ.docx (293) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
781 31/03/2560 แบบรายงานของ วช, คู่มือประกอบการสำรวจการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 2559 (286) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
782 31/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  (1,073) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
783 29/03/2560 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการแพทย์แผนไทย กมลาศรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (342) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
784 29/03/2560 ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการแพทย์แผนไทย กมลาศรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (285) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
785 28/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการรับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นักจัดการงานทั่วไป) (1,038) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
786 21/03/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น และรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งว่าง ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง (413) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
787 21/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน นิติกรชำนาญการพิเศษ สสจ.พล. (371) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
788 20/03/2560 ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายรับรองมาตรฐาน) จำนวน 3 รายการ  (256) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
789 20/03/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (21 อัตรา) (1,163) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
790 14/03/2560 การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “หนึ่งล้านห้าแสนก้าว ศิริราชและพสกรนิกรไทยร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่-ศิริราช” (สถานีพิษณุโลก) (410) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
791 10/03/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1,240) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
792 7/03/2560 รับย้าย /รับโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา (510) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
793 3/03/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา  (477) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
794 3/03/2560 เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการตรวจราชการ วันที่ 24 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราช (241) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
795 23/02/2560 แบบรวบรวมฐานข้อมูลงานวิจัย ตรวจราชการ (321) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
796 21/02/2560 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2560 (402) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
797 16/02/2560 แบบฟอร์มใบสมัครวิชาการเขต 2 ปี 60 (323) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
798 9/02/2560 บรรยายการอบรมการสร้างผลงานในกลุ่มสนับสนุน 10 ก.พ. 60 (322) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
799 8/02/2560 แบบรายงานผลความก้าวหน้างานวิจัย ปี 2560 (283) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
800 2/02/2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ เป็นระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 จำนวน 3 อัตรา (260) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
801 2/02/2560 รายงานประจำปี 2559 (406) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
802 1/02/2560 เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปรับปรุง 30 ม.ค.2560 (621) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
803 26/01/2560 เอกสารการประชุมชี้แจงการรายงานผลงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 24 มกราคม 2560  (481) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
804 25/01/2560 รายการคำของบลงทุนระยะยาว จังหวัดพิษณุโลก (271) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
805 25/01/2560 แบบสำรวจโครงการวิจัย (286) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
806 24/01/2560 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงาน (288) กลุ่มงานนิติการ
807 20/01/2560 สรุปการประชุมถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 19 ม.ค. 60 ในประเด็นของท่าน นพ.สสจ.พล.  (363) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
808 20/01/2560 เอกสารการประชุมถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 19 ม.ค. 60 (เพิ่มเติม) (309) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
809 20/01/2560 เอกสารการประชุมถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 19 ม.ค. 60 (355) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
810 16/01/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) (264) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
811 12/01/2560 ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 3,000 ชุด สนับสนุนการดำเนินการตามโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปีงบประมาณ 2560 (273) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
812 9/01/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (293) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
813 27/12/2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (270) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
814 26/12/2559 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (419) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
815 22/12/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (223) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
816 21/12/2559 ไฟล์อบรมจริยธรรมการวิจัยฯ 4 รุ่น (475) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
817 21/12/2559 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการยื่นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์_ (465) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
818 15/12/2559 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (243) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
819 15/12/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานและตำแหน่งทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (349) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
820 9/12/2559 KPI 60 สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ Update ล่าสุด (317) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
821 8/12/2559 แบบรายงานความสอดคล้องหัวข้อวิจัย กับ KPI 2560  (298) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
822 7/12/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ รพ.วัดโบสถ์ (227) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
823 7/12/2559 ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.บางระกำ (239) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
824 2/12/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.เนินมะปราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (225) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
825 30/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (245) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
826 29/11/2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มสนับสนุน) (413) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
827 29/11/2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มวิชาชีพ) (424) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
828 28/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (236) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
829 27/11/2559 ประกาศ รพ.พรหมพิราม เรื่องการขึ้นบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (329) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
830 27/11/2559 ประกาศ รพ.พรหมพิราม เรื่องการขึ้นบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  (276) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
831 24/11/2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนในรอบเดือนตุลาคม 2559 (224) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
832 24/11/2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนในรอบเดือนกันยายน 2559 (239) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
833 24/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ และมีสิทธิ์เข้าการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) (พกส.กลุ่มสนับสนุน) (394) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
834 24/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ และมีสิทธิ์เข้าการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) (พกส.กลุ่มวิชาชีพ) (441) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
835 18/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ/ชำนาญการ สังกัดสสจ.พล. (408) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
836 17/11/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (269) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
837 17/11/2559 ตัวชี้วัด (KPI 60) ประเด็นเน้นหนัก (PA ปลัดฯ , PA ผู้ตรวจฯ , ตรวจราชการ) (402) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
838 17/11/2559 ลำดับปัญหาสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปี 2560  (458) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
839 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ สำหรับโรงพยาบาลวังทอง (261) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
840 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล สำหรับโรงพยาบาลวังทอง  (225) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
841 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (191) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
842 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ สำหรับโรงพยาบาลเนินมะปราง (220) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
843 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 4 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (214) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
844 16/11/2559 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สาธารณสุข สำหรับใช้ปฏิบัติงาน ปี 2560 (KPI 60)  (703) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
845 16/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มวิชาชีพ) (540) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
846 16/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มสนับสนุน) (381) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
847 15/11/2559 ประกาศ ขึ้นบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.โสตทัศนศึกษา (307) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
848 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านวังตาบัว (238) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
849 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านน้ำจวง (238) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
850 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาหน่วยจ่ายกลาง  (203) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
851 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในหญิง รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (228) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
852 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (198) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
853 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (227) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
854 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 24 คัน รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (221) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
855 12/11/2559 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (231) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
856 11/11/2559 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (226) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
857 11/11/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  (278) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
858 11/11/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (268) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
859 11/11/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ ที่โรงพยาบาลวัดโบสถ์ (283) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
860 11/11/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง ที่โรงพยาบาลบางระกำ (216) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
861 10/11/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เตียง ครั้งที่ 2 (220) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
862 9/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จพ.โสตทัศนศึกษา (395) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
863 8/11/2559 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงพยาบาลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม (274) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
864 7/11/2559 VDO Presentation ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข  (339) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
865 4/11/2559 แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 1  (341) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
866 4/11/2559 KPI PA 60 สำหรับทำ One Page (395) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
867 4/11/2559 เอกสารประกอบการจัดทำ One page (326) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
868 3/11/2559 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ รพ.วัดโบสถ์ (301) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
869 3/11/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ รพ.วัดโบสถ์ (252) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
870 3/11/2559 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.บางระกำ (275) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
871 3/11/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.บางระกำ (271) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
872 3/11/2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (กลุ่มวิชาชีพ) (700) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
873 3/11/2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (กลุ่มสนับสนุน) (486) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
874 3/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.โสตทัศนศึกษา (306) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
875 1/11/2559 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รพ.พรหมพิราม) (413) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
876 31/10/2559 สำรวจหัวข้อประเด็นความต้องการในการอบรมพัฒนาทีมพี่เลี้ยงการวิจัยของอำเภอ/จังหวัด (310) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
877 31/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (235) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
878 31/10/2559 แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (302) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
879 31/10/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (284) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
880 27/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  (279) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
881 27/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด (281) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
882 27/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)  (306) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
883 27/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs (252) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
884 27/10/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (266) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
885 26/10/2559 รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ (364) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
886 25/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ (250) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
887 25/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง (225) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
888 25/10/2559 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.โสตทัศนศึกษา (484) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
889 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล (277) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
890 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี (299) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
891 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ (249) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
892 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ (319) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
893 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด (241) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
894 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด (265) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
895 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน (264) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
896 21/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านวังตาบัว (279) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
897 21/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านน้ำจวง (282) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
898 21/10/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านวังตาบัว (237) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
899 21/10/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านน้ำจวง (262) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
900 20/10/2559 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 4 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (278) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
901 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 24 คัน รพ.นครไทย (269) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
902 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (215) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
903 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารหน่วยจ่ายกลาง รพ.นครไทย (290) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
904 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยในหญิง รพ.นครไทย (240) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
905 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก รพ.นครไทย (255) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
906 19/10/2559 ราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ รพ.นครไทย (240) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
907 19/10/2559 ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (206) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
908 19/10/2559 ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารหน่วยจ่ายกลาง (279) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
909 19/10/2559 ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยในหญิง (210) กลุ่มงานบริหารงา