สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-252-052 โทรสาร : 055-245-088
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 23/04/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์) (14) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2 23/04/2564 คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก (17,547) กลุ่มงานควบคุมโรค
3 10/04/2564 งบทดลองGF เดือน มีนาคม 2564 (23) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
4 9/04/2564 ขอความร่วมมือผู้อาศัยในจังหวัดพิษณุโลก ที่มีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง (534) กลุ่มงานควบคุมโรค
5 9/04/2564 ขอความร่วมมือผู้อาศัยในจังหวัดพิษณุโลก ที่มีประวัติเดินทางไปยังตลาดในพื้นที่เขตบางแค กรุณากรอกข้อมูลตาม QR Code นี้ (156) กลุ่มงานควบคุมโรค
6 8/04/2564 แบบคำขออนุญาตจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากเกินกว่า 100 คน จังหวัดพิษณุโลก (973) กลุ่มงานควบคุมโรค
7 23/03/2564 แบบคำขอการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อการทำงาน (293) กลุ่มงานควบคุมโรค
8 18/03/2564 แนวทางปฎิบัติสำหรับนักเรียน/นิสิต/นันศึกษา ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก (356) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
9 15/03/2564 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (พนักงานราชการ) (108) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
10 11/03/2564 งบทดลองGF เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (36) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
11 5/03/2564 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (35) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
12 24/02/2564 ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ (136) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
13 24/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (6 ตำแหน่ง 7 อัตรา) (151) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
14 22/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ (121) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
15 15/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา) (164) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
16 10/02/2564 งบทดลองGF เดือน มกราคม 2564 (45) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
17 8/02/2564 ประกาศยกเลิิกการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ (เฉพาะตำแหน่ง) (126) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
18 5/02/2564 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2564 (38) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
19 4/02/2564 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ (178) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
20 3/02/2564 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ (6 ตำแหน่ง 7 อัตรา) (121) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
21 1/02/2564 แนวปฎิบัติสำหรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 (1,479) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
22 1/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 9 ราย (154) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
23 29/01/2564 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.บางกระทุ่ม สสจ.พล. (93) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
24 27/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (126) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
25 27/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยและเจ้าพนักงานธุรการ (174) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
26 26/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข และ ผู้ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE) (208) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
27 25/01/2564 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล (81) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
28 21/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE (265) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
29 19/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (162) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
30 19/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ว461) (89) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
31 15/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และ จพ.ธุรการ) (221) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
32 15/01/2564 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธbเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงานผู้ช่วยพยาบาล (92) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
33 14/01/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (6 ตำแหน่ง 7 อัตรา) (285) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
34 13/01/2564 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม 2563 (36) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
35 11/01/2564 งบทดลองGF เดือน ธันวาคม 2563 (48) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
36 8/01/2564 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ (ตำแหน่งแพทย์แผนไทย/นักรังสีการแพทย์/เจ้าพนักงานธุรการ) (281) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
37 5/01/2564 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์) (203) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
38 5/01/2564 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 12 อัตรา (ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์) (180) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
39 30/12/2563 ผู้ประสงค์เข้าจังหวัดพิษณุโลก สแกนลงทะเบียนรายงานตัว ผ่าน QR Code Save Phitsanulok (1,322) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
40 28/12/2563 ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1 ต.ค. 63 (เพิ่มเติม) (139) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
41 25/12/2563 เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุขประจำปี 2564 (110) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
42 23/12/2563 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อน สสอ. (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) 2 ตำแหน่ง (155) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
43 22/12/2563 ประกาศนโยบายสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2564 (92) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
44 17/12/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งแพทย์แผนไทย/นักรังสีการแพทย์/เจ้าพนักงานธุรการ) (454) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
45 16/12/2563 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย (73) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
46 16/12/2563 ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (71) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
47 16/12/2563 ขอเชิญบุคลากรในสังเข้ารับการอบรม (71) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
48 10/12/2563 งบทดลองGF เดือน พฤศจิกายน 2563 (44) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
49 3/12/2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 2 ตำแหน่ง (179) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
50 2/12/2563 เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ (91) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
51 1/12/2563 แบบฟอร์มยื่นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (97) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
52 27/11/2563 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง สังกัด สสจ.พล. (161) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
53 18/11/2563 ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (รพ.บางระกำ) (190) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
54 17/11/2563 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 2 ตำแหน่ง (185) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
55 12/11/2563 งบทดลองGF เดือน ตุลาคม 2563 (59) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
56 9/11/2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สสจ.พล. (213) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
57 28/10/2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สสจ.พล. (163) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
58 27/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 1 และ2 ตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (301) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
59 26/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และนักวิชาการเงินและบัญชี (195) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
60 20/10/2563 งบทดลองGF เดือน กันยายน 2563 (78) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
61 15/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และนักวิชาการเงินและบัญชี) (277) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
62 15/10/2563 ประกาศรายชื่อผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้ายรับโอนตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ (188) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
63 12/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักรังษีการแพทย์ปฏิบัติการ (177) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
64 12/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (208) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
65 6/10/2563 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และ นักวิชาการเงินและบัญชี) (319) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
66 1/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (221) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
67 22/09/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และนักวิชาการเงินและบัญชี) (394) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
68 22/09/2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (200) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
69 21/09/2563 ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1 ต.ค. 63 (303) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
70 11/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราช ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ว.5869) (246) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
71 11/09/2563 งบทดลองGF เดือน สิงหาคม 2563 (96) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
72 11/09/2563 ยกเลิกการับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน จำนวน 11 อัตรา (ตำแหน่งจพ.สาธารณสุข,จพ.วิทยาศาสตร์,นวก.สาธารณสุข,และพยาบาลวิชาชีพ) (271) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
73 8/09/2563 ประกาศการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการหน่วยปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (121) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
74 8/09/2563 ประกาศการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการหน่วยปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (103) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
75 28/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (331) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
76 27/08/2563 เผยแพร่การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 (77) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
77 19/08/2563 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) สสจ.พล. (156) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
78 19/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส (184) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
79 19/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (145) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
80 19/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (246) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
81 14/08/2563 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (468) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
82 13/08/2563 งบทดลองGF เดือน กรกฎาคม 2563 (70) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
83 11/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 2 (316) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
84 10/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (นักวิชาการพัสดุ) (162) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
85 7/08/2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (243) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
86 6/08/2563 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.พล. 2 ตำแหน่ง (149) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
87 3/08/2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่เสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส (ว.4934) (178) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
88 30/07/2563 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (433) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
89 30/07/2563 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (184) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
90 30/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสสจ.พล. 2 ตำแหน่ง (147) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
91 14/07/2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง (242) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
92 13/07/2563 งบทดลองGF เดือน มิถุนายน 2563 (67) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
93 10/07/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ) (412) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
94 9/07/2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง สังกัดสสจ.พิษณุโลก (257) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
95 30/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 13 ราย (215) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
96 26/06/2563 ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (141) กลุ่มงานคลินิคบริการ
97 24/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (936) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
98 22/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (427) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
99 19/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (478) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
100 11/06/2563 งบทดลองGF เดือน พฤษภาคม 2563 (73) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
101 10/06/2563 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 (128) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
102 8/06/2563 รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ จำนวน 24 อัตรา  (270) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
103 22/05/2563 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (204) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
104 22/05/2563 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล (252) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
105 19/05/2563 ความพึงพอใจของสถานบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (187) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
106 15/05/2563 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธืิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (160) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
107 12/05/2563 งบทดลองGF เดือน เมษายน 2563 (99) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
108 5/05/2563 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2563 (151) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
109 1/05/2563 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (230) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
110 30/04/2563 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.พิษณุโลก จำนวน 2 ตำแหน่ง (261) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
111 29/04/2563 ประกาศรายชื่อข้าราชกาารผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1/2563 (244) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
112 29/04/2563 การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure:SOP)  (160) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
113 23/04/2563 ชะลอการคัดเลือกเพื่อรับย้ายร/รับโอนข้าราชการ (ว.2837) (422) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
114 21/04/2563 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2563 (258) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
115 15/04/2563 งบทดลองGF เดือน มีนาคม 2563 (97) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
116 10/04/2563 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2563 (145) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
117 3/04/2563 การให้บริการ One Stop Service (325) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
118 27/03/2563 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (314) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
119 25/03/2563 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานทีสอบคัดเลือกชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง สสจ.พล. (311) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
120 20/03/2563 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก (2,408) กลุ่มงานควบคุมโรค
121 19/03/2563 ขอเลื่อนกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (220) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
122 16/03/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ) (243) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
123 15/03/2563 งบทดลองGF เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (88) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
124 13/03/2563 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.1757) (564) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
125 12/03/2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.พิษณุโลก จำนวน 2 ตำแหน่ง (316) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
126 4/03/2563 เล่มแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2563 (189) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
127 26/02/2563 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักรังสีการแพทย์) (210) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
128 15/02/2563 งบทดลองGF เดือน มกราคม 2563 (134) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
129 13/02/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ลงวันที่ 13 ก.พ. 2563 (525) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
130 12/02/2563 รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (302) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
131 4/02/2563 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับกลุ่มการพัฒนาบุคลากร) (222) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
132 4/02/2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.355) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล, นักจัดการงานทั่วไป, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ (326) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
133 16/01/2563 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.355) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล, นักจัดการงานทั่วไป, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ (749) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
134 15/01/2563 งบทดลองGF เดือน ธันวาคม 2562 (116) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
135 14/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (2 ตำแหน่ง 3อัตรา) (452) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
136 14/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (15 ตำแหน่ง 72 อัตรา) (630) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
137 10/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (354) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
138 7/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) 15 ตำแหน่ง 72 อัตรา (677) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
139 7/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (287) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
140 27/12/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 15 ตำแหน่ง 72 อัตรา (1,045) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
141 27/12/2562 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (339) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
142 27/12/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (361) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
143 24/12/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ (323) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
144 18/12/2562 ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ ตำแหน่งนวก.สาธารณสุข ผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (540) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
145 16/12/2562 งบทดลองGF เดือน พฤศจิกายน 2562 (171) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
146 12/12/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (นักวิชาการสาธารณสุข)  (628) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
147 11/12/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (3 อัตรา) (746) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
148 11/12/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (75 อัตรา) (965) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
149 11/12/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ) (เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชำนาญงาน/อาวุโส) (314) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
150 26/11/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 11 ธ.ค.2562) (661) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
151 26/11/2562 เชิญประชุม คปสจ./กวป. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (163) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
152 15/11/2562 งบทดลองGF เดือน ตุลาคม 2562 (179) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
153 30/10/2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (298) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
154 24/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (365) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
155 22/10/2562 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยฯเขตสุขภาพที่๒ (239) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
156 19/10/2562 งบทดลองGF เดือน กันยายน 2562 (208) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
157 10/10/2562 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (325) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
158 24/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา (518) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
159 19/09/2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (254) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
160 13/09/2562 งบทดลองGF เดือน สิงหาคม 2562 (218) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
161 12/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นักวิชการโสตทัศนศึกษา (1,002) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
162 9/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้่าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาฃีพ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค  (426) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
163 6/09/2562 แบบฟอร์มการยื่นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (653) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
164 5/09/2562 ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (248) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
165 5/09/2562 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (221) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
166 4/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (287) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
167 4/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา (301) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
168 3/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธาณณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง (340) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
169 29/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง (392) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
170 28/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (338) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
171 27/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (204) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
172 26/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้ท่ี่สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) (220) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
173 23/08/2562 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (303) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
174 23/08/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง สสจ.พล. (326) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
175 22/08/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.5180) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการร/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (278) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
176 21/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดปฏิบัติงาน (253) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
177 21/08/2562 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) (183) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
178 21/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (204) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
179 21/08/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.5144) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 ตำแหน่ง (238) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
180 16/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้ท่ี่สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) (255) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
181 15/08/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดปฏิบัติงานประจำสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด (499) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
182 15/08/2562 งบทดลองGF เดือน กรกฎาคม 2562 (180) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
183 13/08/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.5026) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง, เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง (317) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
184 9/08/2562 ประกาศรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (248) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
185 6/08/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 23 ส.ค. 62) (241) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
186 2/08/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (540) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
187 31/07/2562 สรุปการประชุมรับตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (163) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
188 30/07/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) สังกัดสสอ.พรหมพิราม จ.พล (263) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
189 26/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,นักวิชาการสาธาณณสุข, พยาบาลวิชาชีพ, นักจัดการงานทั่วไป (374) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
190 18/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกฯ วันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกฯ สสอ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (396) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
191 12/07/2562 งบทดลองGF เดือน มิถุนายน 2562 (197) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
192 8/07/2562 แบบสำรวจบุคลากรที่ประสงค์สมัครเป็น จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (453) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
193 1/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, นักวิชาการสาธารณสุข, พยาบาลวิชาชีพ ,นักจัดการงานทั่วไป (648) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
194 27/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (279) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
195 27/06/2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การให้บริการคลินิกทั่วไป คลินิกทันตกรรม คลินิกแพทย์แผนไทย (228) กลุ่มงานคลินิคบริการ
196 27/06/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 ตำแหน่ง (988) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
197 27/06/2562 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (467) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
198 24/06/2562 อาหารเสริม " เอส เฟอ เน่ " อันตราย (367) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
199 19/06/2562 ประกาศรายชื่อพนักงานราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (252) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
200 18/06/2562 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (535) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
201 14/06/2562 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (260) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
202 14/06/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (ว.3695)  (361) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
203 13/06/2562 งบทดลองGF เดือน พฤษภาคม 2562 (155) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
204 12/06/2562 สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (187) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
205 12/06/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (263) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
206 11/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, แพทย์แผนไทย, เจ้าพนักงานธุรการ (299) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
207 10/06/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.3602) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ/นักจัดการงานทั่วไป (352) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
208 10/06/2562 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุข) ระดับอาวุโส สังกัด สสจ.พล. (204) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
209 7/06/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (392) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
210 31/05/2562 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรัสีการแพทย์ปฏิบัติการ (282) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
211 29/05/2562 เอกสารประชุมวิชาการ Long Term Care เชื่อมโยง COPD clinic กับ PCC วันที่ 2-3 พ.ค.62 ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก (เพิ่มเติม) (195) กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
212 27/05/2562 รับสมัครเพื่อเลื่อนบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) สังกัด สสจ.พล. จำนวน 1 ตำแหน่ง (290) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
213 24/05/2562 เอกสารประชุมวิชาการ Long Term Care เชื่อมโยง COPD clinic กับ PCC วันที่ 2-3 พ.ค.62 ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก  (220) กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
214 23/05/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2562) (296) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
215 23/05/2562 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2562 (265) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
216 22/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (318) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
217 16/05/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (313) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
218 16/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยฯ ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (609) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
219 13/05/2562 งบทดลองGF เดือน เมษายน 2562 (160) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
220 3/05/2562 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (238) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
221 1/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายรับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ จำนวน 18 ตำแหน่ง, ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง (384) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
222 25/04/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ (ว.2689) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยฯ , ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (528) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
223 25/04/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการ (ว.2688) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (310) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
224 18/04/2562 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ (ว.2513) (362) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
225 18/04/2562 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการ (ว.2512) (266) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
226 10/04/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (216) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
227 9/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และตำแหน่งนัักวิชาการเงินและบัญชี (270) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
228 9/04/2562 KPI Template ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) (209) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
229 9/04/2562 งบทดลองGF เดือน มีนาคม 2562 (162) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
230 1/04/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ (ว.2096) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (237) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
231 1/04/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย (ว.2095) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (216) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
232 29/03/2562 ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (282) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
233 25/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ  (309) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
234 20/03/2562 ประกาศ การขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) (370) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
235 14/03/2562 งบทดลองGF เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (207) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
236 7/03/2562 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.พล. จำนวน 4 ตำแหน่ง (337) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
237 6/03/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (รับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 22 มี.ค. 2562) (629) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
238 1/03/2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (337) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
239 25/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) สสจ.พิษณุโลก (265) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
240 18/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง สังกัด สสจ.พล. (284) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
241 15/02/2562 งบทดลองGF เดือน มกราคม 2562 (174) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
242 15/02/2562 ตรวจคุมเข้มจับร้านขายยา ขายยาเสียสาว / ยานอนหลับ ต้อนรับวาเลนไทน์ (373) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
243 13/02/2562 ประการรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด) (352) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
244 11/02/2562 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2562 (239) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
245 6/02/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) สสจ.พิษณุโลก (581) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
246 28/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ) (438) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
247 24/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับย้ายรับโอนตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (403) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
248 24/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับย้ายรับโอน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ  (316) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
249 22/01/2562 แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (215) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
250 18/01/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  (533) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
251 18/01/2562 แผนปฏิบัติการ สสจ.พล. ปีงบประมาณ 2562 (249) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
252 15/01/2562 งบทดลองGF เดือน ธันวาคม 2561 (220) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
253 11/01/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (371) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
254 11/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย และรับย้ายรับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (316) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
255 11/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าพนักงานสาธารณสุข (810) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
256 25/12/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (รับสมัครระหว่างวันที่ 10 - 16 มกราคม 2562 (2,094) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
257 25/12/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.7136) (462) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
258 25/12/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายข้าราชการ (ว.7138) (325) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
259 21/12/2561 แบบลงทะเบียนผู้เข้าประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก  (228) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
260 21/12/2561 ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ฯ ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (328) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
261 13/12/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  (332) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
262 13/12/2561 งบทดลองGF เดือน พฤศจิกายน 61 (187) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
263 4/12/2561 รายการตัวชี้วัดที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 (260) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
264 4/12/2561 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (1,107) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
265 3/12/2561 ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักรังสีกาแพทย์) (244) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
266 27/11/2561 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (1,294) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
267 21/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (268) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
268 20/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.พล. (336) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
269 19/11/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (249) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
270 16/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์) (268) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
271 15/11/2561 รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด (260) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
272 15/11/2561 เอกสารการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2562 (282) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
273 14/11/2561 แบบฟอร์มใบสมัครส่งวิชาการ จังหวัดพิษณุโลก (201) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
274 14/11/2561 แบบฟอร์ม และ แฟ้มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (223) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
275 14/11/2561 แบบแจ้งชื่อเรื่องและชื่อผู้นำเสนอ Best Practice  (198) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
276 14/11/2561 งบทดลองGF เดือน ตุลาคม 2561 (194) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
277 12/11/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์) (283) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
278 12/11/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (611) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
279 8/11/2561 KPI Template ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (220) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
280 8/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา (258) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
281 6/11/2561 การยกระดับสาร "ไซบูทรามีน" เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ผู้ผลิตและผู้ขาย มีโทษหนัก (188) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
282 2/11/2561 แบบฟอร์มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (261) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
283 2/11/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สังกัด สสจ.พิษณุโลก (254) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
284 31/10/2561 ระวังการจำหน่ายอาหารปลอม (261) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
285 26/10/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.พล. (308) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
286 24/10/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหนน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (472) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
287 12/10/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (สอบวันพุธ ที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก) (337) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
288 12/10/2561 งบทดลองGF เดือน กันยายน 2561 (210) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
289 9/10/2561 แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม (213) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
290 9/10/2561 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ Final Report Form (225) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
291 27/09/2561 โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พรหม เรด วัน ฝ่าฝืนกฎหมาย (5,500) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
292 27/09/2561 โฆษณาขายข้าว Low GI ฝ่าฝืนกฎหมาย (305) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
293 14/09/2561 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (464) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
294 14/09/2561 งบทดลองGF เดือน สิงหาคม 2561 (237) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
295 13/09/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่ง จพ.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัด สสอ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา (330) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
296 28/08/2561 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (575) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
297 15/08/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (629) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
298 15/08/2561 งบทดลองGF เดือน กรกฎาคม 2561 (257) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
299 15/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ จำนวน 5 อัตรา  (532) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
300 15/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 3 อัตรา (336) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
301 10/08/2561 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (323) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
302 31/07/2561 คำสั่ง EOC, แผนผังโครงสร้าง ICS สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และข้อสั่งการจากการประชุม EOC กรณีโรคไข้เลือดออก (760) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
303 26/07/2561 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ DHF  (290) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
304 26/07/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (333) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
305 24/07/2561 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ รวม 11 อัตรา  (458) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
306 24/07/2561 รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด (322) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
307 24/07/2561 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2561 (243) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
308 19/07/2561 MV ประชาสัมพันธ์การใช้ยาสมเหตุผล (RDU - Rational Drug Use) (235) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
309 19/07/2561 เรียกเก็บคืนยา วาลซาร์แทน (Valsartan) (204) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
310 19/07/2561 ประกาศ สสจ.พิษณุโลก เรื่อง ระวังการประเมินผลสุขภาพโดยอ้างการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ (216) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
311 12/07/2561 งบทดลองGF เดือน มิถุนายน 2561 (241) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
312 11/07/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพร.นครไทย สสจ.พล. 1 อัตรา (331) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
313 9/07/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (1,206) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
314 4/07/2561 เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ รวม 11 อัตรา (ว.3387) (681) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
315 4/07/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ รวม 11 อัตรา (ว.3386)เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ผอ.รพ.พุทธฯ และผอ.รพช.ทุกแห่ง (602) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
316 29/06/2561 ประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (2 ตำแหน่ง) (414) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
317 27/06/2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนวก.พัสดุ นวก.เงินและบัญชี นวก.สาธารณสุข แพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (709) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
318 21/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (2 อัตรา)  (448) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
319 15/06/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนวก.พัสดุ/นวก.เงินและบัญชี/นวก.สาธารณสุข/แพทย์แผนไทยและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (5,191) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
320 15/06/2561 งบทดลองGF เดือน พฤษภาคม 2561 (253) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
321 15/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการตำแหน่งนวก.พัสดุ นวก.เงินและบัญชี นวก.สาธารณสุข แพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (939) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
322 14/06/2561 แบบรายงาน ตก 1 และแบบรายงานการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  (278) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
323 12/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (2 ตำแหน่ง 2 อัตรา) (384) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
324 7/06/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนวก.พัสดุ/นวก.เงินและบัญชี/นวก.สาธารณสุข/แพทย์แผนไทย/นักรังสีการแพทย์) (1,025) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
325 21/05/2561 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จำนวน 2 ตำแหน่ง) (3,271) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
326 18/05/2561 ขอความร่วมมือให้บันทึกข้อมูลเพื่อปรับกรอบบุคลากรสายวิชาชีพแพทย์ในโรงพยาบาล (303) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
327 18/05/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พ.ค. 61 (443) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
328 10/05/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 ตำแหน่ง (889) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
329 10/05/2561 งบทดลองGF เดือน เมษายน 2561 (257) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
330 7/05/2561 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2561 (301) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
331 12/04/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน มีนาคม 2561 (267) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
332 10/04/2561 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 (334) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
333 27/03/2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนายช่างโยธา) (416) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
334 27/03/2561 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (16 ตำแหน่ง 28 อัตรา) (660) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
335 27/03/2561 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (4 ตำแหน่ง 6 อัตรา) (435) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
336 21/03/2561 แจ้งลำดับการนำเสนอ CQI ในการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2  (315) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
337 20/03/2561 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (พกส. 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา) (436) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
338 19/03/2561 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) (676) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
339 16/03/2561 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการตำแหน่งนายช่างโยธา) (405) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
340 14/03/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (271) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
341 12/03/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างโยธา (362) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
342 9/03/2561 ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในงานประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2  (348) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
343 9/03/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ครั้งที่ 1) (16 ตำแหน่ง 28 อัตรา) (748) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
344 9/03/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 (4 ตำแหน่ง 6 อัตรา) (538) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
345 23/02/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างโยธา (580) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
346 22/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (6 อัตรา) (802) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
347 22/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (28 อัตรา) (954) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
348 20/02/2561 แบบฟอร์มเสนอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สสจ.พิษณุโลก (1,075) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
349 20/02/2561 แบบกระบวนงานการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (337) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
350 20/02/2561 เอกสารประกอบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพิษณุโลก  (359) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
351 19/02/2561 คปสจ.สัญจร (1,681) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
352 15/02/2561 แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2561 (319) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
353 13/02/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน มกราคม 2561 (278) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
354 13/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา) (438) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
355 12/02/2561 กำหนดหลักสูตรนักวิจัยหน้าใหม่ (ลูกไก่) (286) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
356 12/02/2561 ใบสมัครหลักสูตรนักวิจัยหน้าใหม่ (ลูกไก่) (322) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
357 8/02/2561 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ (จพ.การเงินและบัญชี) (353) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
358 31/01/2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ/นักรังสีการแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์/นวก.เงินและบัญชี) (464) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
359 26/01/2561 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ 5 มกราคม 2561  (360) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
360 24/01/2561 (วช.) แบบรายงานข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2560  (333) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
361 24/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ  (464) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
362 24/01/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ/นักรังสีฯ/นักเทคนิคฯ/นวก.เงินและบัญชี) (494) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
363 23/01/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนวก.สถิติ/นักรังสีการแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์/นวก.เงินและบัญชี) (565) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
364 22/01/2561 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สสจ.พล. จำนวน 1 อัตรา (403) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
365 22/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอน (จพ.การเงินและบัญชี) (334) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
366 22/01/2561 การดำเนินการจัดทำแผนกำลังคน โดยใช้กรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0210.0322/ว1707 ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  (523) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
367 19/01/2561 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2561 (327) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
368 19/01/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สสอ.ชาติตระการ จ.พล. (737) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
369 15/01/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน ธันวาคม 2560 (276) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
370 15/01/2561 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (419) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
371 12/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ (สอบวันจันทร์ ที่ 15 ม.ค. 61 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก) (412) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
372 10/01/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (429) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
373 9/01/2561 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง (494) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
374 9/01/2561 ประกาศขอเปลี่ยนแปลงการสอบพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/รับโอนตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ_ชำนาญการ (344) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
375 9/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นวก.สาธารณสุข) (378) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
376 8/01/2561 ประกาศรายชื่อผลงานที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ 16 ม.ค.2561 (317) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
377 4/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (423) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
378 3/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป (3 ตำแหน่ง) (394) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
379 28/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ 3 ตำแหน่ง(ว.7723)(นายอำเภอ,รพศ.รพช.) (346) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
380 28/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ 3 ตำแหน่ง(ว.7724)(ผวจ.ทุกจังหวัด) (304) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
381 28/12/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (1,224) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
382 25/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง (ว.7706)(เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด) (332) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
383 25/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง (ว.7705) (เรียน ผอ.รพ.ศ.รพช.สสอ) (351) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
384 25/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นวก.สาธารณสุข) (421) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
385 25/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (368) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
386 21/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นวก.สาธารณสุข) (432) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
387 19/12/2560 เอกสารชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (439) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
388 18/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป (3 ตำแหน่ง) (489) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
389 15/12/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (505) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
390 12/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา (383) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
391 30/11/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (723) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
392 30/11/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย /รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (479) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
393 29/11/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง (460) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
394 29/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (407) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
395 29/11/2560 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน จำนวน 7 ตำแหน่ง (583) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
396 29/11/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (339) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
397 22/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ครั้งที่ 1) (599) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
398 17/11/2560 แบบแจ้งชื่อเรื่องและชื่อผู้นำเสนอ Best Practice ของทุก Service plan ในงานประชุมวิชาการ สสจ.พล.ปี 2561 (325) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
399 17/11/2560 แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๖๑ (335) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
400 17/11/2560 แบบฟอร์มใบสมัครการนำเสนอผลงานวิชาการ สสจ.พล. ปี 2561 (321) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
401 14/11/2560 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน ตุลาคม 2560 (296) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
402 10/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ครั้งที่ 1) (406) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
403 3/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ฯ จำนวน 7 ตำแหน่ง (841) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
404 3/11/2560 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ระดับชำนาญการ สสจ.พิษณุโลก  (566) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
405 31/10/2560 ตัวชี้วัดที่ใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข (KPI Template) ปีงบประมาณ 2561  (1,678) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
406 25/10/2560 เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลงานด้านสาธารณสุข รอบ 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560  (467) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
407 24/10/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  (675) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
408 16/10/2560 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน กย60 (318) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
409 16/10/2560 งบทดลองระบบ GFMIS เดือน กย60 (354) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
410 16/10/2560 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รพ.ชาติตระการ (512) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
411 6/10/2560 ไฟล์เตรียมการหน่วยแพทย์พิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.พล. (417) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
412 3/10/2560 ระเบียบวาระการประชุม กวป. เดือน กันยายน 2560 (540) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
413 22/09/2560 ประกาศรายชื่อ วันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งจพ.ธุรการ ชำนาญงาน_ปฏิบัติงาน รพ.ชาติตระการ (627) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
414 22/09/2560 ประกาศรายชื่อ วันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุข) และนักจัดการงานทั่วไป รพร.นครไทย (593) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
415 18/09/2560 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (633) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
416 11/09/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (547) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
417 9/09/2560 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักทรัพยากรบุคคล และนักรังสีการแพทย์) (531) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
418 31/08/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 3 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักรังสีการแพทย์ (792) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
419 29/08/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบปฏิบัติ) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (654) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
420 28/08/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (694) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
421 23/08/2560 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล/นักรังสีการแพทย์) (771) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
422 18/08/2560 รับย้ายข้าราชการตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 อัตรา (486) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
423 11/08/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 7 ตำแหน่ง (1,115) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
424 3/08/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักรังสีการแพทย์ (815) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
425 27/07/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย /รับโอน สังกัดสสจ.พิษณุโลก จำนวน 7 อัตรา (1,031) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
426 11/07/2560 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธา นักโภชนาการ และนายช่างเทคนิค (552) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
427 11/07/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ สังกัดสสจ.พิษณุโลก จำนวน 9 อัตรา (713) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
428 5/07/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนายช่างโยธา/นักโภชนาการ/นายช่างเทคนิค (544) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
429 29/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักจัดการงานทั่วไป) (638) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
430 29/06/2560 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนายช่างโยธา/นักโภชนาการ/นายช่างเทคนิค) (774) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
431 26/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ  (824) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
432 20/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ  (909) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
433 14/06/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (987) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
434 12/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (603) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
435 8/06/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (805) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
436 24/05/2560 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นักจัดการงานทั่วไป) ในการประเมินครั้งที่ 1 (746) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
437 16/05/2560 ประกาศรายชื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา (682) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
438 4/05/2560 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 15 - 19 พฤษภาคม 2560 (1,010) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
439 26/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (796) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
440 25/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ รับย้าย ฺโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา สังกัดสสจ.พล. (764) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
441 12/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น และรับย้าย ให้ดำรงตำแหน่งว่าง ระดับชำนาญการพิเศษ (563) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
442 12/04/2560 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน นิติกรชำนาญการพิเศษ (501) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
443 10/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ และมีสิทธิ์เข้าการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) (857) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
444 7/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป) (927) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
445 31/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  (1,169) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
446 28/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการรับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นักจัดการงานทั่วไป) (1,142) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
447 21/03/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น และรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งว่าง ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง (509) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
448 21/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน นิติกรชำนาญการพิเศษ สสจ.พล. (473) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
449 20/03/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (21 อัตรา) (1,268) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
450 14/03/2560 การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “หนึ่งล้านห้าแสนก้าว ศิริราชและพสกรนิกรไทยร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่-ศิริราช” (สถานีพิษณุโลก) (497) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
451 10/03/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1,337) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
452 7/03/2560 รับย้าย /รับโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา (603) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
453 3/03/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา  (627) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
454 3/03/2560 เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการตรวจราชการ วันที่ 24 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราช (337) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
455 23/02/2560 แบบรวบรวมฐานข้อมูลงานวิจัย ตรวจราชการ (427) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
456 21/02/2560 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2560 (485) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
457 16/02/2560 แบบฟอร์มใบสมัครวิชาการเขต 2 ปี 60 (438) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
458 8/02/2560 แบบรายงานผลความก้าวหน้างานวิจัย ปี 2560 (383) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
459 25/01/2560 รายการคำของบลงทุนระยะยาว จังหวัดพิษณุโลก (382) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
460 25/01/2560 แบบสำรวจโครงการวิจัย (376) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
461 24/01/2560 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงาน (386) กลุ่มงานนิติการ
462 20/01/2560 สรุปการประชุมถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 19 ม.ค. 60 ในประเด็นของท่าน นพ.สสจ.พล.  (469) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
463 20/01/2560 เอกสารการประชุมถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 19 ม.ค. 60 (เพิ่มเติม) (400) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
464 20/01/2560 เอกสารการประชุมถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 19 ม.ค. 60 (471) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
465 26/12/2559 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (529) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
466 21/12/2559 ไฟล์อบรมจริยธรรมการวิจัยฯ 4 รุ่น (581) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
467 21/12/2559 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการยื่นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์_ (588) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
468 15/12/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานและตำแหน่งทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (468) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
469 9/12/2559 KPI 60 สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ Update ล่าสุด (415) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
470 8/12/2559 แบบรายงานความสอดคล้องหัวข้อวิจัย กับ KPI 2560  (389) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
471 29/11/2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มสนับสนุน) (506) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
472 29/11/2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มวิชาชีพ) (541) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
473 27/11/2559 ประกาศ รพ.พรหมพิราม เรื่องการขึ้นบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (445) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
474 27/11/2559 ประกาศ รพ.พรหมพิราม เรื่องการขึ้นบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  (379) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
475 24/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ และมีสิทธิ์เข้าการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) (พกส.กลุ่มสนับสนุน) (497) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
476 24/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ และมีสิทธิ์เข้าการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) (พกส.กลุ่มวิชาชีพ) (563) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
477 18/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ/ชำนาญการ สังกัดสสจ.พล. (528) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
478 17/11/2559 ตัวชี้วัด (KPI 60) ประเด็นเน้นหนัก (PA ปลัดฯ , PA ผู้ตรวจฯ , ตรวจราชการ) (514) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
479 17/11/2559 ลำดับปัญหาสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปี 2560  (566) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
480 16/11/2559 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สาธารณสุข สำหรับใช้ปฏิบัติงาน ปี 2560 (KPI 60)  (817) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
481 16/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มวิชาชีพ) (631) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
482 16/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มสนับสนุน) (482) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
483 15/11/2559 ประกาศ ขึ้นบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.โสตทัศนศึกษา (420) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
484 9/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จพ.โสตทัศนศึกษา (493) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
485 7/11/2559 VDO Presentation ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข  (445) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
486 4/11/2559 แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 1  (453) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
487 4/11/2559 KPI PA 60 สำหรับทำ One Page (493) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
488 4/11/2559 เอกสารประกอบการจัดทำ One page (435) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
489 3/11/2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (กลุ่มวิชาชีพ) (807) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
490 3/11/2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (กลุ่มสนับสนุน) (590) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
491 3/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.โสตทัศนศึกษา (393) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
492 1/11/2559 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รพ.พรหมพิราม) (516) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
493 31/10/2559 สำรวจหัวข้อประเด็นความต้องการในการอบรมพัฒนาทีมพี่เลี้ยงการวิจัยของอำเภอ/จังหวัด (402) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
494 31/10/2559 แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (419) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
495 26/10/2559 รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ (480) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
496 25/10/2559 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.โสตทัศนศึกษา (580) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
497 14/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (454) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
498 11/10/2559 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอน จพ.ธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน รพ.พรหมพิราม (460) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
499 7/10/2559 แบบโครงร่างการวิจัย  (574) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
500 6/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้าย โอน ตำแหน่งประเภทวิชาการ (545) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
501 5/10/2559 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (444) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
502 30/09/2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอน จพ.ธุรการชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน (507) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
503 28/09/2559 ประกาศ ขึ้นบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.ธุรการ (488) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
504 26/09/2559 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2559 และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560 - 2564 ณ โรงแรมเขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท (574) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
505 20/09/2559 ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.ธุรการ (444) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
506 14/09/2559 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏฺบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (559) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
507 8/09/2559 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา (657) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
508 6/09/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (568) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
509 5/09/2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักกายภาพบำบัด) (469) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
510 30/08/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.ธุรการ (543) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
511 30/08/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (477) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
512 29/08/2559 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรนถะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (458) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
513 24/08/2559 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (802) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
514 15/08/2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด) (594) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
515 15/08/2559 รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (1,009) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
516 5/08/2559 เอกสารประกอบการอบรม HA หลักสูตร RM  (479) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
517 5/08/2559 เอกสารประกอบการอบรม HA หลักสูตรพื้นฐาน  (558) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
518 29/07/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (698) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
519 27/07/2559 ผลงานวิจัย ใน R2R FORUM 2016 (496) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
520 25/07/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (พกส.) (581) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
521 24/07/2559 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒/๒๕๕๙ (869) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
522 21/07/2559 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.เนินมะปราง 1 อัตรา (537) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
523 14/07/2559 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.เนินมะปราง (504) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
524 14/07/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (670) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
525 13/07/2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (1,064) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
526 11/07/2559 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.ธุรการ (736) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
527 7/07/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป (2,234) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
528 5/07/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปี 2560 (844) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
529 30/06/2559 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบพนักงานราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง (6,887) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
530 29/06/2559 กำหนดสอบพนักงานราชการ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 (3,198) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
531 27/06/2559 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (1,839) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
532 25/06/2559 ประกาศรับย้าย/โอน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง  (577) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
533 22/06/2559 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ รพ.บางกระทุ่ม (576) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
534 16/06/2559 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 13 อัตรา  (4,838) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
535 27/05/2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.บางกระทุ่ม (590) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
536 7/04/2559 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (986) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
537 29/03/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (976) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
538 8/03/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (พกส.) (1,423) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
539 3/03/2559 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2559 (873) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
540 15/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ผังห้องสอบ) (1,737) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
541 15/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (รายชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ อื่นๆ) (1,015) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
542 15/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (รายชื่อตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข) (1,383) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
543 15/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (1) (1,205) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
544 4/02/2559 แบบฟอร์มสรุปภาพรวมโครงการวิจัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 (482) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
545 2/02/2559 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่คัดเลือกรับย้ายโอน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (607) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
546 2/02/2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาฯ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (1,231) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
547 1/02/2559 การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดคนลงตามโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค (624) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
548 1/02/2559 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (1,140) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
549 1/02/2559 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (537) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
550 1/02/2559 ประกาศ - รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา (347) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
551 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ (นายแพทย์และทันตแพทย์) (400) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
552 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก (นายแพทย์และทันตแพทย์) (395) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
553 1/02/2559 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นำเสนอการดำเนินงานภาพรวมจังหวัดพิษณุโลก (371) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
554 1/02/2559 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข, จพ.สาธารณสุข (481) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
555 1/02/2559 นโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ตรวจเยี่ยมจังหวัดพิษณุโลก (321) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
556 1/02/2559 นโยบายการดำเนินงาน นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (407) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
557 1/02/2559 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (นายแพทย์และทันตแพทย์) (452) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
558 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ (27 อัตรา) (451) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th