สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-252-052 โทรสาร : 055-245-088
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 22/05/2563 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (89) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2 22/05/2563 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงาน ผู้ช่วยพยาบาล (96) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
3 19/05/2563 ความพึงพอใจของสถานบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (108) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
4 18/05/2563 คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก (3,172) กลุ่มงานควบคุมโรค
5 15/05/2563 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธืิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (61) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
6 12/05/2563 งบทดลองGF เดือน เมษายน 2563 (30) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
7 5/05/2563 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2563 (48) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
8 1/05/2563 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (119) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
9 30/04/2563 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.พิษณุโลก จำนวน 2 ตำแหน่ง (165) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
10 29/04/2563 ประกาศรายชื่อข้าราชกาารผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1/2563 (145) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
11 29/04/2563 การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure:SOP)  (57) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
12 23/04/2563 ชะลอการคัดเลือกเพื่อรับย้ายร/รับโอนข้าราชการ (ว.2837) (283) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
13 21/04/2563 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2563 (171) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
14 15/04/2563 งบทดลองGF เดือน มีนาคม 2563 (30) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
15 10/04/2563 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2563 (63) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
16 3/04/2563 การให้บริการ One Stop Service (214) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
17 27/03/2563 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (149) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
18 25/03/2563 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานทีสอบคัดเลือกชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง สสจ.พล. (232) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
19 20/03/2563 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก (1,032) กลุ่มงานควบคุมโรค
20 19/03/2563 ขอเลื่อนกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (164) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
21 16/03/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ) (177) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
22 15/03/2563 งบทดลองGF เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (24) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
23 13/03/2563 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.1757) (426) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
24 12/03/2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.พิษณุโลก จำนวน 2 ตำแหน่ง (215) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
25 4/03/2563 เล่มแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2563 (79) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
26 26/02/2563 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักรังสีการแพทย์) (121) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
27 15/02/2563 งบทดลองGF เดือน มกราคม 2563 (62) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
28 13/02/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ลงวันที่ 13 ก.พ. 2563 (413) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
29 12/02/2563 รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (208) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
30 4/02/2563 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับกลุ่มการพัฒนาบุคลากร) (167) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
31 4/02/2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.355) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล, นักจัดการงานทั่วไป, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ (246) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
32 16/01/2563 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.355) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล, นักจัดการงานทั่วไป, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ (544) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
33 15/01/2563 งบทดลองGF เดือน ธันวาคม 2562 (42) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
34 14/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (2 ตำแหน่ง 3อัตรา) (341) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
35 14/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (15 ตำแหน่ง 72 อัตรา) (541) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
36 10/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (270) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
37 7/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) 15 ตำแหน่ง 72 อัตรา (603) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
38 7/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (209) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
39 27/12/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 15 ตำแหน่ง 72 อัตรา (980) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
40 27/12/2562 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (271) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
41 27/12/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (284) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
42 24/12/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ (243) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
43 18/12/2562 ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ ตำแหน่งนวก.สาธารณสุข ผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (476) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
44 16/12/2562 งบทดลองGF เดือน พฤศจิกายน 2562 (107) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
45 12/12/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (นักวิชาการสาธารณสุข)  (552) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
46 11/12/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (3 อัตรา) (647) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
47 11/12/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (75 อัตรา) (879) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
48 11/12/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ) (เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชำนาญงาน/อาวุโส) (234) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
49 26/11/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 11 ธ.ค.2562) (595) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
50 26/11/2562 เชิญประชุม คปสจ./กวป. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (108) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
51 15/11/2562 งบทดลองGF เดือน ตุลาคม 2562 (101) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
52 30/10/2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (234) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
53 24/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (269) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
54 22/10/2562 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยฯเขตสุขภาพที่๒ (155) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
55 19/10/2562 งบทดลองGF เดือน กันยายน 2562 (158) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
56 10/10/2562 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (273) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
57 24/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา (456) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
58 19/09/2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (206) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
59 13/09/2562 งบทดลองGF เดือน สิงหาคม 2562 (165) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
60 12/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นักวิชการโสตทัศนศึกษา (939) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
61 9/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้่าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาฃีพ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค  (342) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
62 6/09/2562 แบบฟอร์มการยื่นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (332) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
63 5/09/2562 ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (174) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
64 5/09/2562 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (171) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
65 4/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (232) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
66 4/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา (227) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
67 3/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธาณณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง (284) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
68 29/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง (322) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
69 28/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (270) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
70 27/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (140) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
71 26/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้ท่ี่สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) (178) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
72 23/08/2562 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (245) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
73 23/08/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง สสจ.พล. (259) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
74 22/08/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.5180) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการร/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (222) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
75 21/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดปฏิบัติงาน (195) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
76 21/08/2562 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) (117) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
77 21/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (144) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
78 21/08/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.5144) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 ตำแหน่ง (175) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
79 16/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้ท่ี่สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) (202) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
80 15/08/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดปฏิบัติงานประจำสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด (362) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
81 15/08/2562 งบทดลองGF เดือน กรกฎาคม 2562 (105) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
82 13/08/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.5026) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง, เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง (254) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
83 9/08/2562 ประกาศรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (170) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
84 6/08/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 23 ส.ค. 62) (165) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
85 2/08/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (492) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
86 31/07/2562 สรุปการประชุมรับตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (106) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
87 30/07/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) สังกัดสสอ.พรหมพิราม จ.พล (201) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
88 26/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,นักวิชาการสาธาณณสุข, พยาบาลวิชาชีพ, นักจัดการงานทั่วไป (320) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
89 18/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกฯ วันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกฯ สสอ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (340) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
90 12/07/2562 งบทดลองGF เดือน มิถุนายน 2562 (126) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
91 8/07/2562 แบบสำรวจบุคลากรที่ประสงค์สมัครเป็น จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (328) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
92 1/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, นักวิชาการสาธารณสุข, พยาบาลวิชาชีพ ,นักจัดการงานทั่วไป (589) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
93 27/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (208) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
94 27/06/2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การให้บริการคลินิกทั่วไป คลินิกทันตกรรม คลินิกแพทย์แผนไทย (157) กลุ่มงานคลินิคบริการ
95 27/06/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 ตำแหน่ง (930) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
96 27/06/2562 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (374) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
97 24/06/2562 อาหารเสริม " เอส เฟอ เน่ " อันตราย (257) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
98 19/06/2562 ประกาศรายชื่อพนักงานราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (194) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
99 18/06/2562 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (461) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
100 14/06/2562 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (211) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
101 14/06/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (ว.3695)  (285) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
102 13/06/2562 งบทดลองGF เดือน พฤษภาคม 2562 (81) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
103 12/06/2562 สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (116) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
104 12/06/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (191) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
105 11/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, แพทย์แผนไทย, เจ้าพนักงานธุรการ (247) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
106 10/06/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.3602) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ/นักจัดการงานทั่วไป (291) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
107 10/06/2562 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุข) ระดับอาวุโส สังกัด สสจ.พล. (131) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
108 7/06/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (344) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
109 31/05/2562 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรัสีการแพทย์ปฏิบัติการ (224) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
110 29/05/2562 เอกสารประชุมวิชาการ Long Term Care เชื่อมโยง COPD clinic กับ PCC วันที่ 2-3 พ.ค.62 ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก (เพิ่มเติม) (121) กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
111 27/05/2562 รับสมัครเพื่อเลื่อนบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) สังกัด สสจ.พล. จำนวน 1 ตำแหน่ง (222) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
112 24/05/2562 เอกสารประชุมวิชาการ Long Term Care เชื่อมโยง COPD clinic กับ PCC วันที่ 2-3 พ.ค.62 ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก  (159) กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
113 23/05/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2562) (244) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
114 23/05/2562 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2562 (205) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
115 22/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (239) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
116 16/05/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (219) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
117 16/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยฯ ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (360) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
118 13/05/2562 งบทดลองGF เดือน เมษายน 2562 (101) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
119 3/05/2562 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (173) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
120 1/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายรับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ จำนวน 18 ตำแหน่ง, ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง (314) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
121 25/04/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ (ว.2689) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยฯ , ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (417) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
122 25/04/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการ (ว.2688) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (248) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
123 18/04/2562 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ (ว.2513) (306) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
124 18/04/2562 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการ (ว.2512) (197) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
125 10/04/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (146) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
126 9/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และตำแหน่งนัักวิชาการเงินและบัญชี (206) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
127 9/04/2562 KPI Template ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) (147) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
128 9/04/2562 งบทดลองGF เดือน มีนาคม 2562 (96) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
129 1/04/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ (ว.2096) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (185) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
130 1/04/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย (ว.2095) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (168) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
131 29/03/2562 ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (229) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
132 25/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ  (255) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
133 20/03/2562 ประกาศ การขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) (305) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
134 14/03/2562 งบทดลองGF เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (147) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
135 7/03/2562 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.พล. จำนวน 4 ตำแหน่ง (246) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
136 6/03/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (รับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 22 มี.ค. 2562) (576) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
137 1/03/2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (248) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
138 25/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) สสจ.พิษณุโลก (221) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
139 18/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง สังกัด สสจ.พล. (229) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
140 15/02/2562 งบทดลองGF เดือน มกราคม 2562 (127) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
141 15/02/2562 ตรวจคุมเข้มจับร้านขายยา ขายยาเสียสาว / ยานอนหลับ ต้อนรับวาเลนไทน์ (248) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
142 13/02/2562 ประการรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด) (301) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
143 11/02/2562 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2562 (188) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
144 6/02/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) สสจ.พิษณุโลก (360) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
145 28/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ) (389) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
146 24/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับย้ายรับโอนตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (337) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
147 24/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับย้ายรับโอน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ  (266) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
148 22/01/2562 แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (160) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
149 18/01/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  (463) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
150 18/01/2562 แผนปฏิบัติการ สสจ.พล. ปีงบประมาณ 2562 (201) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
151 15/01/2562 งบทดลองGF เดือน ธันวาคม 2561 (134) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
152 11/01/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (310) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
153 11/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย และรับย้ายรับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (223) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
154 11/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าพนักงานสาธารณสุข (649) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
155 25/12/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (รับสมัครระหว่างวันที่ 10 - 16 มกราคม 2562 (1,992) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
156 25/12/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.7136) (405) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
157 25/12/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายข้าราชการ (ว.7138) (277) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
158 21/12/2561 แบบลงทะเบียนผู้เข้าประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก  (169) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
159 21/12/2561 ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ฯ ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (265) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
160 13/12/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  (270) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
161 13/12/2561 งบทดลองGF เดือน พฤศจิกายน 61 (127) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
162 4/12/2561 รายการตัวชี้วัดที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 (208) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
163 4/12/2561 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (849) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
164 3/12/2561 ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักรังสีกาแพทย์) (192) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
165 27/11/2561 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (1,218) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
166 21/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (229) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
167 20/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.พล. (274) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
168 19/11/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (206) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
169 16/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์) (223) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
170 15/11/2561 รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด (198) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
171 15/11/2561 เอกสารการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2562 (197) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
172 14/11/2561 แบบฟอร์มใบสมัครส่งวิชาการ จังหวัดพิษณุโลก (150) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
173 14/11/2561 แบบฟอร์ม และ แฟ้มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (161) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
174 14/11/2561 แบบแจ้งชื่อเรื่องและชื่อผู้นำเสนอ Best Practice  (138) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
175 14/11/2561 งบทดลองGF เดือน ตุลาคม 2561 (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
176 12/11/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์) (227) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
177 12/11/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (514) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
178 8/11/2561 KPI Template ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (177) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
179 8/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา (210) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
180 6/11/2561 การยกระดับสาร "ไซบูทรามีน" เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ผู้ผลิตและผู้ขาย มีโทษหนัก (140) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
181 2/11/2561 แบบฟอร์มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (176) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
182 2/11/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สังกัด สสจ.พิษณุโลก (204) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
183 31/10/2561 ระวังการจำหน่ายอาหารปลอม (201) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
184 26/10/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.พล. (255) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
185 24/10/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหนน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (423) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
186 12/10/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (สอบวันพุธ ที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก) (279) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
187 12/10/2561 งบทดลองGF เดือน กันยายน 2561 (163) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
188 9/10/2561 แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม (157) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
189 9/10/2561 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ Final Report Form (183) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
190 27/09/2561 โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พรหม เรด วัน ฝ่าฝืนกฎหมาย (4,283) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
191 27/09/2561 โฆษณาขายข้าว Low GI ฝ่าฝืนกฎหมาย (237) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
192 14/09/2561 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (421) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
193 14/09/2561 งบทดลองGF เดือน สิงหาคม 2561 (184) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
194 13/09/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่ง จพ.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัด สสอ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา (274) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
195 28/08/2561 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (485) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
196 15/08/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (567) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
197 15/08/2561 งบทดลองGF เดือน กรกฎาคม 2561 (202) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
198 15/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ จำนวน 5 อัตรา  (494) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
199 15/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 3 อัตรา (290) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
200 10/08/2561 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (269) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
201 31/07/2561 คำสั่ง EOC, แผนผังโครงสร้าง ICS สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และข้อสั่งการจากการประชุม EOC กรณีโรคไข้เลือดออก (513) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
202 26/07/2561 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ DHF  (229) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
203 26/07/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (268) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
204 24/07/2561 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ รวม 11 อัตรา  (414) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
205 24/07/2561 รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด (227) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
206 24/07/2561 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2561 (200) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
207 19/07/2561 MV ประชาสัมพันธ์การใช้ยาสมเหตุผล (RDU - Rational Drug Use) (183) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
208 19/07/2561 เรียกเก็บคืนยา วาลซาร์แทน (Valsartan) (163) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
209 19/07/2561 ประกาศ สสจ.พิษณุโลก เรื่อง ระวังการประเมินผลสุขภาพโดยอ้างการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ (172) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
210 12/07/2561 งบทดลองGF เดือน มิถุนายน 2561 (174) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
211 11/07/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพร.นครไทย สสจ.พล. 1 อัตรา (275) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
212 9/07/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (1,145) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
213 4/07/2561 เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ รวม 11 อัตรา (ว.3387) (626) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
214 4/07/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ รวม 11 อัตรา (ว.3386)เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ผอ.รพ.พุทธฯ และผอ.รพช.ทุกแห่ง (503) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
215 29/06/2561 ประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (2 ตำแหน่ง) (344) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
216 27/06/2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนวก.พัสดุ นวก.เงินและบัญชี นวก.สาธารณสุข แพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (647) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
217 21/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (2 อัตรา)  (408) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
218 15/06/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนวก.พัสดุ/นวก.เงินและบัญชี/นวก.สาธารณสุข/แพทย์แผนไทยและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (5,132) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
219 15/06/2561 งบทดลองGF เดือน พฤษภาคม 2561 (198) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
220 15/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการตำแหน่งนวก.พัสดุ นวก.เงินและบัญชี นวก.สาธารณสุข แพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (881) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
221 14/06/2561 แบบรายงาน ตก 1 และแบบรายงานการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  (225) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
222 12/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (2 ตำแหน่ง 2 อัตรา) (320) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
223 7/06/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนวก.พัสดุ/นวก.เงินและบัญชี/นวก.สาธารณสุข/แพทย์แผนไทย/นักรังสีการแพทย์) (943) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
224 21/05/2561 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จำนวน 2 ตำแหน่ง) (3,204) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
225 18/05/2561 ขอความร่วมมือให้บันทึกข้อมูลเพื่อปรับกรอบบุคลากรสายวิชาชีพแพทย์ในโรงพยาบาล (251) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
226 18/05/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พ.ค. 61 (398) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
227 10/05/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 ตำแหน่ง (838) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
228 10/05/2561 งบทดลองGF เดือน เมษายน 2561 (207) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
229 7/05/2561 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2561 (246) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
230 12/04/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน มีนาคม 2561 (213) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
231 10/04/2561 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 (290) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
232 27/03/2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนายช่างโยธา) (355) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
233 27/03/2561 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (16 ตำแหน่ง 28 อัตรา) (606) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
234 27/03/2561 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (4 ตำแหน่ง 6 อัตรา) (376) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
235 21/03/2561 แจ้งลำดับการนำเสนอ CQI ในการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2  (246) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
236 20/03/2561 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (พกส. 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา) (391) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
237 19/03/2561 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) (619) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
238 16/03/2561 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการตำแหน่งนายช่างโยธา) (343) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
239 14/03/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (209) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
240 12/03/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างโยธา (317) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
241 9/03/2561 ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในงานประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2  (293) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
242 9/03/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ครั้งที่ 1) (16 ตำแหน่ง 28 อัตรา) (699) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
243 9/03/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 (4 ตำแหน่ง 6 อัตรา) (481) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
244 23/02/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างโยธา (502) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
245 22/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (6 อัตรา) (733) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
246 22/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (28 อัตรา) (887) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
247 20/02/2561 แบบฟอร์มเสนอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สสจ.พิษณุโลก (734) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
248 20/02/2561 แบบกระบวนงานการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (270) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
249 20/02/2561 เอกสารประกอบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพิษณุโลก  (302) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
250 19/02/2561 คปสจ.สัญจร (1,636) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
251 15/02/2561 แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2561 (273) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
252 13/02/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน มกราคม 2561 (222) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
253 13/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา) (380) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
254 12/02/2561 กำหนดหลักสูตรนักวิจัยหน้าใหม่ (ลูกไก่) (244) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
255 12/02/2561 ใบสมัครหลักสูตรนักวิจัยหน้าใหม่ (ลูกไก่) (265) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
256 8/02/2561 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ (จพ.การเงินและบัญชี) (301) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
257 31/01/2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ/นักรังสีการแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์/นวก.เงินและบัญชี) (397) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
258 26/01/2561 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ 5 มกราคม 2561  (303) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
259 24/01/2561 (วช.) แบบรายงานข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2560  (257) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
260 24/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ  (389) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
261 24/01/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ/นักรังสีฯ/นักเทคนิคฯ/นวก.เงินและบัญชี) (441) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
262 23/01/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนวก.สถิติ/นักรังสีการแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์/นวก.เงินและบัญชี) (496) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
263 22/01/2561 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สสจ.พล. จำนวน 1 อัตรา (361) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
264 22/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอน (จพ.การเงินและบัญชี) (284) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
265 22/01/2561 การดำเนินการจัดทำแผนกำลังคน โดยใช้กรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0210.0322/ว1707 ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  (442) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
266 19/01/2561 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2561 (283) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
267 19/01/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สสอ.ชาติตระการ จ.พล. (551) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
268 15/01/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน ธันวาคม 2560 (230) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
269 15/01/2561 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (378) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
270 12/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ (สอบวันจันทร์ ที่ 15 ม.ค. 61 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก) (331) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
271 10/01/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (368) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
272 9/01/2561 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง (413) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
273 9/01/2561 ประกาศขอเปลี่ยนแปลงการสอบพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/รับโอนตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ_ชำนาญการ (291) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
274 9/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นวก.สาธารณสุข) (333) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
275 8/01/2561 ประกาศรายชื่อผลงานที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ 16 ม.ค.2561 (272) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
276 4/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (367) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
277 3/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป (3 ตำแหน่ง) (354) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
278 28/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ 3 ตำแหน่ง(ว.7723)(นายอำเภอ,รพศ.รพช.) (310) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
279 28/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ 3 ตำแหน่ง(ว.7724)(ผวจ.ทุกจังหวัด) (247) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
280 28/12/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (1,165) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
281 25/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง (ว.7706)(เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด) (287) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
282 25/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง (ว.7705) (เรียน ผอ.รพ.ศ.รพช.สสอ) (302) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
283 25/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นวก.สาธารณสุข) (365) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
284 25/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (306) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
285 21/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นวก.สาธารณสุข) (389) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
286 19/12/2560 เอกสารชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (393) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
287 18/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป (3 ตำแหน่ง) (423) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
288 15/12/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (457) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
289 12/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา (335) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
290 30/11/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (665) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
291 30/11/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย /รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (415) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
292 29/11/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง (410) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
293 29/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (354) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
294 29/11/2560 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน จำนวน 7 ตำแหน่ง (527) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
295 29/11/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (293) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
296 22/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ครั้งที่ 1) (546) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
297 17/11/2560 แบบแจ้งชื่อเรื่องและชื่อผู้นำเสนอ Best Practice ของทุก Service plan ในงานประชุมวิชาการ สสจ.พล.ปี 2561 (271) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
298 17/11/2560 แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๖๑ (285) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
299 17/11/2560 แบบฟอร์มใบสมัครการนำเสนอผลงานวิชาการ สสจ.พล. ปี 2561 (262) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
300 14/11/2560 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน ตุลาคม 2560 (241) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
301 10/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ครั้งที่ 1) (358) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
302 3/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ฯ จำนวน 7 ตำแหน่ง (759) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
303 3/11/2560 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ระดับชำนาญการ สสจ.พิษณุโลก  (505) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
304 31/10/2560 ตัวชี้วัดที่ใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข (KPI Template) ปีงบประมาณ 2561  (1,567) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
305 25/10/2560 เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลงานด้านสาธารณสุข รอบ 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560  (343) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
306 24/10/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  (626) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
307 16/10/2560 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน กย60 (259) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
308 16/10/2560 งบทดลองระบบ GFMIS เดือน กย60 (310) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
309 16/10/2560 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รพ.ชาติตระการ (451) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
310 6/10/2560 ไฟล์เตรียมการหน่วยแพทย์พิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.พล. (347) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
311 3/10/2560 ระเบียบวาระการประชุม กวป. เดือน กันยายน 2560 (490) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
312 22/09/2560 ประกาศรายชื่อ วันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งจพ.ธุรการ ชำนาญงาน_ปฏิบัติงาน รพ.ชาติตระการ (557) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
313 22/09/2560 ประกาศรายชื่อ วันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุข) และนักจัดการงานทั่วไป รพร.นครไทย (538) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
314 18/09/2560 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (582) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
315 11/09/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (499) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
316 9/09/2560 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักทรัพยากรบุคคล และนักรังสีการแพทย์) (479) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
317 31/08/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 3 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักรังสีการแพทย์ (744) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
318 29/08/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบปฏิบัติ) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (595) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
319 28/08/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (643) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
320 23/08/2560 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล/นักรังสีการแพทย์) (716) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
321 18/08/2560 รับย้ายข้าราชการตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 อัตรา (437) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
322 11/08/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 7 ตำแหน่ง (1,065) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
323 3/08/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักรังสีการแพทย์ (748) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
324 27/07/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย /รับโอน สังกัดสสจ.พิษณุโลก จำนวน 7 อัตรา (970) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
325 11/07/2560 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธา นักโภชนาการ และนายช่างเทคนิค (481) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
326 11/07/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ สังกัดสสจ.พิษณุโลก จำนวน 9 อัตรา (657) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
327 5/07/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนายช่างโยธา/นักโภชนาการ/นายช่างเทคนิค (499) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
328 29/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักจัดการงานทั่วไป) (576) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
329 29/06/2560 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนายช่างโยธา/นักโภชนาการ/นายช่างเทคนิค) (726) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
330 26/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ  (780) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
331 20/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ  (857) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
332 14/06/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (928) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
333 12/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (557) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
334 8/06/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (750) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
335 24/05/2560 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นักจัดการงานทั่วไป) ในการประเมินครั้งที่ 1 (701) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
336 16/05/2560 ประกาศรายชื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา (633) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
337 4/05/2560 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 15 - 19 พฤษภาคม 2560 (951) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
338 26/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (750) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
339 25/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ รับย้าย ฺโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา สังกัดสสจ.พล. (683) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
340 12/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น และรับย้าย ให้ดำรงตำแหน่งว่าง ระดับชำนาญการพิเศษ (510) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
341 12/04/2560 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน นิติกรชำนาญการพิเศษ (455) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
342 10/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ และมีสิทธิ์เข้าการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) (817) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
343 7/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป) (877) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
344 31/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  (1,122) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
345 28/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการรับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นักจัดการงานทั่วไป) (1,093) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
346 21/03/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น และรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งว่าง ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง (465) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
347 21/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน นิติกรชำนาญการพิเศษ สสจ.พล. (419) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
348 20/03/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (21 อัตรา) (1,221) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
349 14/03/2560 การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “หนึ่งล้านห้าแสนก้าว ศิริราชและพสกรนิกรไทยร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่-ศิริราช” (สถานีพิษณุโลก) (453) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
350 10/03/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1,290) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
351 7/03/2560 รับย้าย /รับโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา (564) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
352 3/03/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา  (540) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
353 3/03/2560 เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการตรวจราชการ วันที่ 24 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราช (288) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
354 23/02/2560 แบบรวบรวมฐานข้อมูลงานวิจัย ตรวจราชการ (376) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
355 21/02/2560 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2560 (441) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
356 16/02/2560 แบบฟอร์มใบสมัครวิชาการเขต 2 ปี 60 (377) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
357 8/02/2560 แบบรายงานผลความก้าวหน้างานวิจัย ปี 2560 (327) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
358 25/01/2560 รายการคำของบลงทุนระยะยาว จังหวัดพิษณุโลก (324) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
359 25/01/2560 แบบสำรวจโครงการวิจัย (332) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
360 24/01/2560 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงาน (337) กลุ่มงานนิติการ
361 20/01/2560 สรุปการประชุมถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 19 ม.ค. 60 ในประเด็นของท่าน นพ.สสจ.พล.  (411) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
362 20/01/2560 เอกสารการประชุมถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 19 ม.ค. 60 (เพิ่มเติม) (356) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
363 20/01/2560 เอกสารการประชุมถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 19 ม.ค. 60 (405) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
364 26/12/2559 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (467) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
365 21/12/2559 ไฟล์อบรมจริยธรรมการวิจัยฯ 4 รุ่น (526) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
366 21/12/2559 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการยื่นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์_ (519) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
367 15/12/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานและตำแหน่งทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (397) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
368 9/12/2559 KPI 60 สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ Update ล่าสุด (355) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
369 8/12/2559 แบบรายงานความสอดคล้องหัวข้อวิจัย กับ KPI 2560  (353) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
370 29/11/2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มสนับสนุน) (467) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
371 29/11/2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มวิชาชีพ) (473) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
372 27/11/2559 ประกาศ รพ.พรหมพิราม เรื่องการขึ้นบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (383) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
373 27/11/2559 ประกาศ รพ.พรหมพิราม เรื่องการขึ้นบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  (331) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
374 24/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ และมีสิทธิ์เข้าการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) (พกส.กลุ่มสนับสนุน) (442) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
375 24/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ และมีสิทธิ์เข้าการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) (พกส.กลุ่มวิชาชีพ) (487) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
376 18/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ/ชำนาญการ สังกัดสสจ.พล. (461) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
377 17/11/2559 ตัวชี้วัด (KPI 60) ประเด็นเน้นหนัก (PA ปลัดฯ , PA ผู้ตรวจฯ , ตรวจราชการ) (458) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
378 17/11/2559 ลำดับปัญหาสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปี 2560  (511) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
379 16/11/2559 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สาธารณสุข สำหรับใช้ปฏิบัติงาน ปี 2560 (KPI 60)  (763) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
380 16/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มวิชาชีพ) (580) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
381 16/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มสนับสนุน) (431) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
382 15/11/2559 ประกาศ ขึ้นบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.โสตทัศนศึกษา (361) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
383 9/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จพ.โสตทัศนศึกษา (441) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
384 7/11/2559 VDO Presentation ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข  (387) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
385 4/11/2559 แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 1  (381) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
386 4/11/2559 KPI PA 60 สำหรับทำ One Page (448) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
387 4/11/2559 เอกสารประกอบการจัดทำ One page (376) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
388 3/11/2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (กลุ่มวิชาชีพ) (747) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
389 3/11/2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (กลุ่มสนับสนุน) (536) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
390 3/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.โสตทัศนศึกษา (346) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
391 1/11/2559 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รพ.พรหมพิราม) (460) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
392 31/10/2559 สำรวจหัวข้อประเด็นความต้องการในการอบรมพัฒนาทีมพี่เลี้ยงการวิจัยของอำเภอ/จังหวัด (354) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
393 31/10/2559 แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (357) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
394 26/10/2559 รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ (413) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
395 25/10/2559 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.โสตทัศนศึกษา (534) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
396 14/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (409) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
397 11/10/2559 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอน จพ.ธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน รพ.พรหมพิราม (399) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
398 7/10/2559 แบบโครงร่างการวิจัย  (503) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
399 6/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้าย โอน ตำแหน่งประเภทวิชาการ (498) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
400 5/10/2559 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (401) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
401 30/09/2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอน จพ.ธุรการชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน (459) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
402 28/09/2559 ประกาศ ขึ้นบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.ธุรการ (438) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
403 26/09/2559 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2559 และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560 - 2564 ณ โรงแรมเขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท (529) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
404 20/09/2559 ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.ธุรการ (398) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
405 14/09/2559 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏฺบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (517) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
406 8/09/2559 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา (613) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
407 6/09/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (520) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
408 5/09/2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักกายภาพบำบัด) (404) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
409 30/08/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.ธุรการ (490) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
410 30/08/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (407) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
411 29/08/2559 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรนถะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (405) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
412 24/08/2559 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (750) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
413 15/08/2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด) (526) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
414 15/08/2559 รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (963) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
415 5/08/2559 เอกสารประกอบการอบรม HA หลักสูตร RM  (434) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
416 5/08/2559 เอกสารประกอบการอบรม HA หลักสูตรพื้นฐาน  (504) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
417 29/07/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (656) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
418 27/07/2559 ผลงานวิจัย ใน R2R FORUM 2016 (438) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
419 25/07/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (พกส.) (531) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
420 24/07/2559 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒/๒๕๕๙ (775) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
421 21/07/2559 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.เนินมะปราง 1 อัตรา (489) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
422 14/07/2559 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.เนินมะปราง (444) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
423 14/07/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (614) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
424 13/07/2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (1,001) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
425 11/07/2559 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.ธุรการ (676) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
426 7/07/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป (2,184) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
427 5/07/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปี 2560 (801) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
428 30/06/2559 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบพนักงานราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง (6,836) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
429 29/06/2559 กำหนดสอบพนักงานราชการ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 (3,135) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
430 27/06/2559 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (1,771) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
431 25/06/2559 ประกาศรับย้าย/โอน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง  (529) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
432 22/06/2559 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ รพ.บางกระทุ่ม (520) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
433 16/06/2559 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 13 อัตรา  (4,770) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
434 27/05/2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.บางกระทุ่ม (531) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
435 7/04/2559 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (942) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
436 29/03/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (913) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
437 8/03/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (พกส.) (1,338) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
438 3/03/2559 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2559 (816) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
439 15/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ผังห้องสอบ) (1,676) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
440 15/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (รายชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ อื่นๆ) (958) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
441 15/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (รายชื่อตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข) (1,312) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
442 15/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (1) (1,149) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
443 4/02/2559 แบบฟอร์มสรุปภาพรวมโครงการวิจัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 (411) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
444 2/02/2559 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่คัดเลือกรับย้ายโอน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (560) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
445 2/02/2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาฯ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (1,167) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
446 1/02/2559 การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดคนลงตามโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค (570) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
447 1/02/2559 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (1,073) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
448 1/02/2559 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (479) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
449 1/02/2559 ประกาศ - รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา (292) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
450 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ (นายแพทย์และทันตแพทย์) (350) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
451 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก (นายแพทย์และทันตแพทย์) (321) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
452 1/02/2559 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นำเสนอการดำเนินงานภาพรวมจังหวัดพิษณุโลก (336) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
453 1/02/2559 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข, จพ.สาธารณสุข (425) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
454 1/02/2559 นโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ตรวจเยี่ยมจังหวัดพิษณุโลก (285) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
455 1/02/2559 นโยบายการดำเนินงาน นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (353) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
456 1/02/2559 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (นายแพทย์และทันตแพทย์) (399) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
457 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ (27 อัตรา) (394) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th