สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-252-052 โทรสาร : 055-245-088
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 12/12/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (นักวิชาการสาธารณสุข)  (129) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2 11/12/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (3 อัตรา) (158) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
3 11/12/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (75 อัตรา) (188) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
4 11/12/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ) (เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชำนาญงาน/อาวุโส) (72) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
5 26/11/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 11 ธ.ค.2562) (484) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
6 26/11/2562 เชิญประชุม คปสจ./กวป. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (64) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
7 15/11/2562 งบทดลองGF เดือน ตุลาคม 2562 (62) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
8 30/10/2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (175) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
9 24/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (218) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
10 22/10/2562 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยฯเขตสุขภาพที่๒ (98) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
11 19/10/2562 งบทดลองGF เดือน กันยายน 2562 (110) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
12 10/10/2562 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (223) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
13 24/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา (371) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
14 19/09/2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (168) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
15 13/09/2562 งบทดลองGF เดือน สิงหาคม 2562 (114) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
16 12/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นักวิชการโสตทัศนศึกษา (903) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
17 9/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้่าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาฃีพ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค  (282) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
18 6/09/2562 แบบฟอร์มการยื่นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (155) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
19 5/09/2562 ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (135) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
20 5/09/2562 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (119) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
21 4/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (179) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
22 4/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา (190) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
23 3/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธาณณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง (228) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
24 29/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง (261) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
25 28/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (225) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
26 27/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (96) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
27 26/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้ท่ี่สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) (124) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
28 23/08/2562 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (197) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
29 23/08/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง สสจ.พล. (218) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
30 22/08/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.5180) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการร/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (176) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
31 21/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดปฏิบัติงาน (151) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
32 21/08/2562 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) (67) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
33 21/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (107) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
34 21/08/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.5144) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 ตำแหน่ง (142) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
35 16/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้ท่ี่สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) (164) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
36 15/08/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดปฏิบัติงานประจำสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด (293) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
37 15/08/2562 งบทดลองGF เดือน กรกฎาคม 2562 (59) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
38 13/08/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.5026) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง, เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง (216) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
39 9/08/2562 ประกาศรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (131) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
40 6/08/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 23 ส.ค. 62) (115) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
41 2/08/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (436) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
42 31/07/2562 สรุปการประชุมรับตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (77) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
43 30/07/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) สังกัดสสอ.พรหมพิราม จ.พล (146) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
44 26/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,นักวิชาการสาธาณณสุข, พยาบาลวิชาชีพ, นักจัดการงานทั่วไป (280) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
45 18/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกฯ วันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกฯ สสอ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (292) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
46 12/07/2562 งบทดลองGF เดือน มิถุนายน 2562 (72) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
47 8/07/2562 แบบสำรวจบุคลากรที่ประสงค์สมัครเป็น จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (236) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
48 1/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, นักวิชาการสาธารณสุข, พยาบาลวิชาชีพ ,นักจัดการงานทั่วไป (537) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
49 27/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (158) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
50 27/06/2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การให้บริการคลินิกทั่วไป คลินิกทันตกรรม คลินิกแพทย์แผนไทย (98) กลุ่มงานคลินิคบริการ
51 27/06/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 ตำแหน่ง (892) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
52 27/06/2562 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (341) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
53 24/06/2562 อาหารเสริม " เอส เฟอ เน่ " อันตราย (172) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
54 19/06/2562 ประกาศรายชื่อพนักงานราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (143) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
55 18/06/2562 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (404) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
56 14/06/2562 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (165) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
57 14/06/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (ว.3695)  (235) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
58 13/06/2562 งบทดลองGF เดือน พฤษภาคม 2562 (45) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
59 12/06/2562 สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (82) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
60 12/06/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (142) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
61 11/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, แพทย์แผนไทย, เจ้าพนักงานธุรการ (207) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
62 10/06/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.3602) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ/นักจัดการงานทั่วไป (244) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
63 10/06/2562 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุข) ระดับอาวุโส สังกัด สสจ.พล. (102) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
64 7/06/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (284) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
65 31/05/2562 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรัสีการแพทย์ปฏิบัติการ (183) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
66 29/05/2562 เอกสารประชุมวิชาการ Long Term Care เชื่อมโยง COPD clinic กับ PCC วันที่ 2-3 พ.ค.62 ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก (เพิ่มเติม) (80) กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
67 27/05/2562 รับสมัครเพื่อเลื่อนบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) สังกัด สสจ.พล. จำนวน 1 ตำแหน่ง (190) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
68 24/05/2562 เอกสารประชุมวิชาการ Long Term Care เชื่อมโยง COPD clinic กับ PCC วันที่ 2-3 พ.ค.62 ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก  (105) กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
69 23/05/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2562) (209) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
70 23/05/2562 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2562 (152) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
71 22/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (194) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
72 16/05/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (175) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
73 16/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยฯ ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (270) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
74 13/05/2562 งบทดลองGF เดือน เมษายน 2562 (69) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
75 3/05/2562 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (116) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
76 1/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายรับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ จำนวน 18 ตำแหน่ง, ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง (283) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
77 25/04/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ (ว.2689) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยฯ , ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (352) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
78 25/04/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการ (ว.2688) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (205) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
79 18/04/2562 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ (ว.2513) (272) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
80 18/04/2562 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการ (ว.2512) (168) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
81 10/04/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (103) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
82 9/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และตำแหน่งนัักวิชาการเงินและบัญชี (173) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
83 9/04/2562 KPI Template ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) (107) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
84 9/04/2562 งบทดลองGF เดือน มีนาคม 2562 (62) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
85 1/04/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ (ว.2096) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (154) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
86 1/04/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย (ว.2095) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (133) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
87 29/03/2562 ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (184) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
88 25/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ  (217) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
89 20/03/2562 ประกาศ การขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) (265) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
90 14/03/2562 งบทดลองGF เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (111) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
91 7/03/2562 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.พล. จำนวน 4 ตำแหน่ง (208) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
92 6/03/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (รับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 22 มี.ค. 2562) (543) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
93 1/03/2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (210) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
94 25/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) สสจ.พิษณุโลก (190) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
95 18/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง สังกัด สสจ.พล. (192) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
96 15/02/2562 งบทดลองGF เดือน มกราคม 2562 (95) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
97 15/02/2562 ตรวจคุมเข้มจับร้านขายยา ขายยาเสียสาว / ยานอนหลับ ต้อนรับวาเลนไทน์ (156) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
98 13/02/2562 ประการรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด) (268) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
99 11/02/2562 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2562 (151) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
100 6/02/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) สสจ.พิษณุโลก (253) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
101 28/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ) (357) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
102 24/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับย้ายรับโอนตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (297) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
103 24/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับย้ายรับโอน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ  (235) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
104 22/01/2562 แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (126) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
105 18/01/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  (427) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
106 18/01/2562 แผนปฏิบัติการ สสจ.พล. ปีงบประมาณ 2562 (169) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
107 15/01/2562 งบทดลองGF เดือน ธันวาคม 2561 (94) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
108 11/01/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (225) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
109 11/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย และรับย้ายรับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (192) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
110 11/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าพนักงานสาธารณสุข (535) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
111 25/12/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (รับสมัครระหว่างวันที่ 10 - 16 มกราคม 2562 (1,909) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
112 25/12/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.7136) (371) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
113 25/12/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายข้าราชการ (ว.7138) (232) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
114 21/12/2561 แบบลงทะเบียนผู้เข้าประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก  (135) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
115 21/12/2561 ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ฯ ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (236) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
116 13/12/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  (232) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
117 13/12/2561 งบทดลองGF เดือน พฤศจิกายน 61 (95) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
118 4/12/2561 รายการตัวชี้วัดที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 (172) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
119 4/12/2561 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (659) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
120 3/12/2561 ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักรังสีกาแพทย์) (159) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
121 27/11/2561 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (1,174) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
122 21/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (200) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
123 20/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.พล. (218) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
124 19/11/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (176) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
125 16/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์) (187) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
126 15/11/2561 รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด (153) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
127 15/11/2561 เอกสารการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2562 (151) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
128 14/11/2561 แบบฟอร์มใบสมัครส่งวิชาการ จังหวัดพิษณุโลก (124) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
129 14/11/2561 แบบฟอร์ม และ แฟ้มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (125) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
130 14/11/2561 แบบแจ้งชื่อเรื่องและชื่อผู้นำเสนอ Best Practice  (102) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
131 14/11/2561 งบทดลองGF เดือน ตุลาคม 2561 (103) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
132 12/11/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์) (195) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
133 12/11/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (475) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
134 8/11/2561 KPI Template ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (151) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
135 8/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา (178) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
136 6/11/2561 การยกระดับสาร "ไซบูทรามีน" เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ผู้ผลิตและผู้ขาย มีโทษหนัก (114) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
137 2/11/2561 แบบฟอร์มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (147) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
138 2/11/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สังกัด สสจ.พิษณุโลก (175) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
139 31/10/2561 ระวังการจำหน่ายอาหารปลอม (148) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
140 26/10/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.พล. (225) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
141 24/10/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหนน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (397) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
142 12/10/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (สอบวันพุธ ที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก) (250) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
143 12/10/2561 งบทดลองGF เดือน กันยายน 2561 (136) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
144 9/10/2561 แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม (127) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
145 9/10/2561 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ Final Report Form (155) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
146 27/09/2561 โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พรหม เรด วัน ฝ่าฝืนกฎหมาย (3,629) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
147 27/09/2561 โฆษณาขายข้าว Low GI ฝ่าฝืนกฎหมาย (197) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
148 14/09/2561 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (394) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
149 14/09/2561 งบทดลองGF เดือน สิงหาคม 2561 (158) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
150 13/09/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่ง จพ.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัด สสอ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา (241) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
151 28/08/2561 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (446) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
152 15/08/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (518) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
153 15/08/2561 งบทดลองGF เดือน กรกฎาคม 2561 (172) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
154 15/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ จำนวน 5 อัตรา  (461) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
155 15/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 3 อัตรา (260) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
156 10/08/2561 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (237) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
157 31/07/2561 คำสั่ง EOC, แผนผังโครงสร้าง ICS สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และข้อสั่งการจากการประชุม EOC กรณีโรคไข้เลือดออก (371) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
158 26/07/2561 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ DHF  (195) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
159 26/07/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (242) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
160 24/07/2561 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ รวม 11 อัตรา  (370) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
161 24/07/2561 รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด (192) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
162 24/07/2561 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2561 (172) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
163 19/07/2561 MV ประชาสัมพันธ์การใช้ยาสมเหตุผล (RDU - Rational Drug Use) (153) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
164 19/07/2561 เรียกเก็บคืนยา วาลซาร์แทน (Valsartan) (132) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
165 19/07/2561 ประกาศ สสจ.พิษณุโลก เรื่อง ระวังการประเมินผลสุขภาพโดยอ้างการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ (138) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
166 12/07/2561 งบทดลองGF เดือน มิถุนายน 2561 (144) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
167 11/07/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพร.นครไทย สสจ.พล. 1 อัตรา (252) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
168 9/07/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (1,110) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
169 4/07/2561 เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ รวม 11 อัตรา (ว.3387) (555) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
170 4/07/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ รวม 11 อัตรา (ว.3386)เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ผอ.รพ.พุทธฯ และผอ.รพช.ทุกแห่ง (446) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
171 29/06/2561 ประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (2 ตำแหน่ง) (311) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
172 27/06/2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนวก.พัสดุ นวก.เงินและบัญชี นวก.สาธารณสุข แพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (614) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
173 21/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (2 อัตรา)  (379) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
174 15/06/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนวก.พัสดุ/นวก.เงินและบัญชี/นวก.สาธารณสุข/แพทย์แผนไทยและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (5,078) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
175 15/06/2561 งบทดลองGF เดือน พฤษภาคม 2561 (165) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
176 15/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการตำแหน่งนวก.พัสดุ นวก.เงินและบัญชี นวก.สาธารณสุข แพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (847) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
177 14/06/2561 แบบรายงาน ตก 1 และแบบรายงานการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  (199) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
178 12/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (2 ตำแหน่ง 2 อัตรา) (291) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
179 7/06/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนวก.พัสดุ/นวก.เงินและบัญชี/นวก.สาธารณสุข/แพทย์แผนไทย/นักรังสีการแพทย์) (888) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
180 21/05/2561 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จำนวน 2 ตำแหน่ง) (3,172) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
181 18/05/2561 ขอความร่วมมือให้บันทึกข้อมูลเพื่อปรับกรอบบุคลากรสายวิชาชีพแพทย์ในโรงพยาบาล (218) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
182 18/05/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พ.ค. 61 (369) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
183 10/05/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 ตำแหน่ง (808) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
184 10/05/2561 งบทดลองGF เดือน เมษายน 2561 (175) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
185 7/05/2561 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2561 (212) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
186 12/04/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน มีนาคม 2561 (180) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
187 10/04/2561 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 (259) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
188 27/03/2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนายช่างโยธา) (322) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
189 27/03/2561 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (16 ตำแหน่ง 28 อัตรา) (576) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
190 27/03/2561 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (4 ตำแหน่ง 6 อัตรา) (344) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
191 21/03/2561 แจ้งลำดับการนำเสนอ CQI ในการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2  (217) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
192 20/03/2561 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (พกส. 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา) (365) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
193 19/03/2561 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) (592) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
194 16/03/2561 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการตำแหน่งนายช่างโยธา) (312) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
195 14/03/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (182) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
196 12/03/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างโยธา (278) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
197 9/03/2561 ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในงานประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2  (270) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
198 9/03/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ครั้งที่ 1) (16 ตำแหน่ง 28 อัตรา) (665) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
199 9/03/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 (4 ตำแหน่ง 6 อัตรา) (454) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
200 23/02/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างโยธา (462) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
201 22/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (6 อัตรา) (704) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
202 22/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (28 อัตรา) (856) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
203 20/02/2561 แบบฟอร์มเสนอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สสจ.พิษณุโลก (505) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
204 20/02/2561 แบบกระบวนงานการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (240) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
205 20/02/2561 เอกสารประกอบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพิษณุโลก  (235) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
206 19/02/2561 คปสจ.สัญจร (1,606) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
207 15/02/2561 แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2561 (234) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
208 13/02/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน มกราคม 2561 (198) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
209 13/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา) (345) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
210 12/02/2561 กำหนดหลักสูตรนักวิจัยหน้าใหม่ (ลูกไก่) (213) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
211 12/02/2561 ใบสมัครหลักสูตรนักวิจัยหน้าใหม่ (ลูกไก่) (218) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
212 8/02/2561 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ (จพ.การเงินและบัญชี) (275) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
213 31/01/2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ/นักรังสีการแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์/นวก.เงินและบัญชี) (365) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
214 26/01/2561 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ 5 มกราคม 2561  (274) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
215 24/01/2561 (วช.) แบบรายงานข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2560  (225) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
216 24/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ  (358) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
217 24/01/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ/นักรังสีฯ/นักเทคนิคฯ/นวก.เงินและบัญชี) (413) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
218 23/01/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนวก.สถิติ/นักรังสีการแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์/นวก.เงินและบัญชี) (464) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
219 22/01/2561 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สสจ.พล. จำนวน 1 อัตรา (333) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
220 22/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอน (จพ.การเงินและบัญชี) (255) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
221 22/01/2561 การดำเนินการจัดทำแผนกำลังคน โดยใช้กรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0210.0322/ว1707 ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  (378) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
222 19/01/2561 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2561 (255) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
223 19/01/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สสอ.ชาติตระการ จ.พล. (472) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
224 15/01/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน ธันวาคม 2560 (202) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
225 15/01/2561 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (346) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
226 12/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ (สอบวันจันทร์ ที่ 15 ม.ค. 61 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก) (303) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
227 10/01/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (334) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
228 9/01/2561 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง (385) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
229 9/01/2561 ประกาศขอเปลี่ยนแปลงการสอบพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/รับโอนตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ_ชำนาญการ (263) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
230 9/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นวก.สาธารณสุข) (306) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
231 8/01/2561 ประกาศรายชื่อผลงานที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ 16 ม.ค.2561 (240) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
232 4/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (341) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
233 3/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป (3 ตำแหน่ง) (329) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
234 28/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ 3 ตำแหน่ง(ว.7723)(นายอำเภอ,รพศ.รพช.) (285) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
235 28/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ 3 ตำแหน่ง(ว.7724)(ผวจ.ทุกจังหวัด) (218) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
236 28/12/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (1,129) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
237 25/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง (ว.7706)(เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด) (264) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
238 25/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง (ว.7705) (เรียน ผอ.รพ.ศ.รพช.สสอ) (271) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
239 25/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นวก.สาธารณสุข) (333) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
240 25/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (274) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
241 21/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นวก.สาธารณสุข) (360) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
242 19/12/2560 เอกสารชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (345) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
243 18/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป (3 ตำแหน่ง) (395) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
244 15/12/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (429) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
245 12/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา (307) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
246 30/11/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (628) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
247 30/11/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย /รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (388) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
248 29/11/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง (379) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
249 29/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (325) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
250 29/11/2560 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน จำนวน 7 ตำแหน่ง (498) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
251 29/11/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (263) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
252 22/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ครั้งที่ 1) (518) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
253 17/11/2560 แบบแจ้งชื่อเรื่องและชื่อผู้นำเสนอ Best Practice ของทุก Service plan ในงานประชุมวิชาการ สสจ.พล.ปี 2561 (241) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
254 17/11/2560 แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๖๑ (253) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
255 17/11/2560 แบบฟอร์มใบสมัครการนำเสนอผลงานวิชาการ สสจ.พล. ปี 2561 (230) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
256 14/11/2560 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน ตุลาคม 2560 (212) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
257 10/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ครั้งที่ 1) (327) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
258 3/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ฯ จำนวน 7 ตำแหน่ง (730) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
259 3/11/2560 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ระดับชำนาญการ สสจ.พิษณุโลก  (475) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
260 31/10/2560 ตัวชี้วัดที่ใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข (KPI Template) ปีงบประมาณ 2561  (1,425) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
261 25/10/2560 เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลงานด้านสาธารณสุข รอบ 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560  (289) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
262 24/10/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  (591) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
263 16/10/2560 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน กย60 (226) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
264 16/10/2560 งบทดลองระบบ GFMIS เดือน กย60 (275) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
265 16/10/2560 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รพ.ชาติตระการ (415) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
266 6/10/2560 ไฟล์เตรียมการหน่วยแพทย์พิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.พล. (306) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
267 3/10/2560 ระเบียบวาระการประชุม กวป. เดือน กันยายน 2560 (456) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
268 22/09/2560 ประกาศรายชื่อ วันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งจพ.ธุรการ ชำนาญงาน_ปฏิบัติงาน รพ.ชาติตระการ (510) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
269 22/09/2560 ประกาศรายชื่อ วันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุข) และนักจัดการงานทั่วไป รพร.นครไทย (504) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
270 18/09/2560 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (550) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
271 11/09/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (471) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
272 9/09/2560 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักทรัพยากรบุคคล และนักรังสีการแพทย์) (436) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
273 31/08/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 3 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักรังสีการแพทย์ (709) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
274 29/08/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบปฏิบัติ) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (560) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
275 28/08/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (608) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
276 23/08/2560 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล/นักรังสีการแพทย์) (681) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
277 18/08/2560 รับย้ายข้าราชการตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 อัตรา (402) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
278 11/08/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 7 ตำแหน่ง (1,031) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
279 3/08/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักรังสีการแพทย์ (711) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
280 27/07/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย /รับโอน สังกัดสสจ.พิษณุโลก จำนวน 7 อัตรา (935) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
281 11/07/2560 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธา นักโภชนาการ และนายช่างเทคนิค (448) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
282 11/07/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ สังกัดสสจ.พิษณุโลก จำนวน 9 อัตรา (619) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
283 5/07/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนายช่างโยธา/นักโภชนาการ/นายช่างเทคนิค (466) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
284 29/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักจัดการงานทั่วไป) (541) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
285 29/06/2560 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนายช่างโยธา/นักโภชนาการ/นายช่างเทคนิค) (696) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
286 26/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ  (743) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
287 20/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ  (826) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
288 14/06/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (889) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
289 12/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (523) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
290 8/06/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (711) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
291 24/05/2560 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นักจัดการงานทั่วไป) ในการประเมินครั้งที่ 1 (674) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
292 16/05/2560 ประกาศรายชื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา (594) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
293 4/05/2560 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 15 - 19 พฤษภาคม 2560 (903) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
294 26/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (712) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
295 25/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ รับย้าย ฺโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา สังกัดสสจ.พล. (643) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
296 12/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น และรับย้าย ให้ดำรงตำแหน่งว่าง ระดับชำนาญการพิเศษ (470) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
297 12/04/2560 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน นิติกรชำนาญการพิเศษ (413) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
298 10/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ และมีสิทธิ์เข้าการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) (786) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
299 7/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป) (836) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
300 31/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  (1,093) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
301 28/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการรับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นักจัดการงานทั่วไป) (1,057) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
302 21/03/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น และรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งว่าง ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง (432) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
303 21/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน นิติกรชำนาญการพิเศษ สสจ.พล. (387) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
304 20/03/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (21 อัตรา) (1,184) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
305 14/03/2560 การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “หนึ่งล้านห้าแสนก้าว ศิริราชและพสกรนิกรไทยร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่-ศิริราช” (สถานีพิษณุโลก) (427) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
306 10/03/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1,263) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
307 7/03/2560 รับย้าย /รับโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา (528) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
308 3/03/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา  (498) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
309 3/03/2560 เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการตรวจราชการ วันที่ 24 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราช (254) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
310 23/02/2560 แบบรวบรวมฐานข้อมูลงานวิจัย ตรวจราชการ (341) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
311 21/02/2560 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2560 (413) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
312 16/02/2560 แบบฟอร์มใบสมัครวิชาการเขต 2 ปี 60 (341) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
313 8/02/2560 แบบรายงานผลความก้าวหน้างานวิจัย ปี 2560 (300) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
314 25/01/2560 รายการคำของบลงทุนระยะยาว จังหวัดพิษณุโลก (295) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
315 25/01/2560 แบบสำรวจโครงการวิจัย (307) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
316 24/01/2560 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงาน (303) กลุ่มงานนิติการ
317 20/01/2560 สรุปการประชุมถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 19 ม.ค. 60 ในประเด็นของท่าน นพ.สสจ.พล.  (381) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
318 20/01/2560 เอกสารการประชุมถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 19 ม.ค. 60 (เพิ่มเติม) (325) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
319 20/01/2560 เอกสารการประชุมถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 19 ม.ค. 60 (374) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
320 26/12/2559 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (434) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
321 21/12/2559 ไฟล์อบรมจริยธรรมการวิจัยฯ 4 รุ่น (494) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
322 21/12/2559 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการยื่นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์_ (485) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
323 15/12/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานและตำแหน่งทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (366) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
324 9/12/2559 KPI 60 สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ Update ล่าสุด (330) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
325 8/12/2559 แบบรายงานความสอดคล้องหัวข้อวิจัย กับ KPI 2560  (322) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
326 29/11/2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มสนับสนุน) (435) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
327 29/11/2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มวิชาชีพ) (443) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
328 27/11/2559 ประกาศ รพ.พรหมพิราม เรื่องการขึ้นบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (347) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
329 27/11/2559 ประกาศ รพ.พรหมพิราม เรื่องการขึ้นบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  (297) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
330 24/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ และมีสิทธิ์เข้าการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) (พกส.กลุ่มสนับสนุน) (412) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
331 24/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ และมีสิทธิ์เข้าการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) (พกส.กลุ่มวิชาชีพ) (456) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
332 18/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ/ชำนาญการ สังกัดสสจ.พล. (429) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
333 17/11/2559 ตัวชี้วัด (KPI 60) ประเด็นเน้นหนัก (PA ปลัดฯ , PA ผู้ตรวจฯ , ตรวจราชการ) (430) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
334 17/11/2559 ลำดับปัญหาสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปี 2560  (478) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
335 16/11/2559 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สาธารณสุข สำหรับใช้ปฏิบัติงาน ปี 2560 (KPI 60)  (726) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
336 16/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มวิชาชีพ) (555) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
337 16/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มสนับสนุน) (399) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
338 15/11/2559 ประกาศ ขึ้นบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.โสตทัศนศึกษา (325) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
339 9/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จพ.โสตทัศนศึกษา (411) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
340 7/11/2559 VDO Presentation ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข  (357) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
341 4/11/2559 แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 1  (354) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
342 4/11/2559 KPI PA 60 สำหรับทำ One Page (415) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
343 4/11/2559 เอกสารประกอบการจัดทำ One page (347) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
344 3/11/2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (กลุ่มวิชาชีพ) (713) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
345 3/11/2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (กลุ่มสนับสนุน) (506) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
346 3/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.โสตทัศนศึกษา (316) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
347 1/11/2559 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รพ.พรหมพิราม) (428) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
348 31/10/2559 สำรวจหัวข้อประเด็นความต้องการในการอบรมพัฒนาทีมพี่เลี้ยงการวิจัยของอำเภอ/จังหวัด (326) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
349 31/10/2559 แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (323) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
350 26/10/2559 รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ (382) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
351 25/10/2559 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.โสตทัศนศึกษา (504) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
352 14/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (378) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
353 11/10/2559 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอน จพ.ธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน รพ.พรหมพิราม (370) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
354 7/10/2559 แบบโครงร่างการวิจัย  (476) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
355 6/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้าย โอน ตำแหน่งประเภทวิชาการ (470) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
356 5/10/2559 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (375) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
357 30/09/2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอน จพ.ธุรการชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน (428) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
358 28/09/2559 ประกาศ ขึ้นบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.ธุรการ (405) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
359 26/09/2559 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2559 และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560 - 2564 ณ โรงแรมเขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท (496) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
360 20/09/2559 ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.ธุรการ (366) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
361 14/09/2559 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏฺบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (488) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
362 8/09/2559 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา (578) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
363 6/09/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (493) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
364 5/09/2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักกายภาพบำบัด) (372) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
365 30/08/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.ธุรการ (463) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
366 30/08/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (377) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
367 29/08/2559 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรนถะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (379) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
368 24/08/2559 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (724) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
369 15/08/2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด) (501) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
370 15/08/2559 รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (932) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
371 5/08/2559 เอกสารประกอบการอบรม HA หลักสูตร RM  (406) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
372 5/08/2559 เอกสารประกอบการอบรม HA หลักสูตรพื้นฐาน  (478) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
373 29/07/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (627) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
374 27/07/2559 ผลงานวิจัย ใน R2R FORUM 2016 (404) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
375 25/07/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (พกส.) (497) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
376 24/07/2559 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒/๒๕๕๙ (713) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
377 21/07/2559 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.เนินมะปราง 1 อัตรา (461) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
378 14/07/2559 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.เนินมะปราง (415) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
379 14/07/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (587) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
380 13/07/2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (965) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
381 11/07/2559 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.ธุรการ (649) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
382 7/07/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป (2,148) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
383 5/07/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปี 2560 (781) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
384 30/06/2559 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบพนักงานราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง (6,806) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
385 29/06/2559 กำหนดสอบพนักงานราชการ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 (3,108) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
386 27/06/2559 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (1,744) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
387 25/06/2559 ประกาศรับย้าย/โอน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง  (495) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
388 22/06/2559 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ รพ.บางกระทุ่ม (495) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
389 16/06/2559 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 13 อัตรา  (4,742) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
390 27/05/2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.บางกระทุ่ม (502) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
391 7/04/2559 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (909) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
392 29/03/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (890) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
393 8/03/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (พกส.) (1,300) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
394 3/03/2559 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2559 (786) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
395 15/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ผังห้องสอบ) (1,647) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
396 15/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (รายชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ อื่นๆ) (927) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
397 15/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (รายชื่อตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข) (1,283) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
398 15/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (1) (1,120) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
399 4/02/2559 แบบฟอร์มสรุปภาพรวมโครงการวิจัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 (374) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
400 2/02/2559 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่คัดเลือกรับย้ายโอน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (528) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
401 2/02/2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาฯ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (1,141) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
402 1/02/2559 การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดคนลงตามโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค (538) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
403 1/02/2559 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (1,040) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
404 1/02/2559 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (446) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
405 1/02/2559 ประกาศ - รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา (257) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
406 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ (นายแพทย์และทันตแพทย์) (321) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
407 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก (นายแพทย์และทันตแพทย์) (295) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
408 1/02/2559 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นำเสนอการดำเนินงานภาพรวมจังหวัดพิษณุโลก (312) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
409 1/02/2559 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข, จพ.สาธารณสุข (392) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
410 1/02/2559 นโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ตรวจเยี่ยมจังหวัดพิษณุโลก (256) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
411 1/02/2559 นโยบายการดำเนินงาน นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (321) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
412 1/02/2559 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (นายแพทย์และทันตแพทย์) (372) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
413 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ (27 อัตรา) (335) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th