สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-252-052 โทรสาร : 055-245-088
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 23/08/2562 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (56) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2 23/08/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง สสจ.พล. (63) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
3 22/08/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.5180) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการร/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (77) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
4 21/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดปฏิบัติงาน (78) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
5 21/08/2562 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) (21) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
6 21/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (42) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
7 21/08/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.5144) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 ตำแหน่ง (60) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
8 16/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้ท่ี่สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) (103) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
9 15/08/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดปฏิบัติงานประจำสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด (181) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
10 15/08/2562 งบทดลองGF เดือน กรกฎาคม 2562 (17) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
11 13/08/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.5026) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง, เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง (162) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
12 9/08/2562 ประกาศรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (92) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
13 6/08/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 23 ส.ค. 62) (81) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
14 2/08/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (370) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
15 31/07/2562 สรุปการประชุมรับตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (55) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
16 30/07/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) สังกัดสสอ.พรหมพิราม จ.พล (102) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
17 26/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,นักวิชาการสาธาณณสุข, พยาบาลวิชาชีพ, นักจัดการงานทั่วไป (233) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
18 18/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกฯ วันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกฯ สสอ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (240) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
19 12/07/2562 งบทดลองGF เดือน มิถุนายน 2562 (54) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
20 8/07/2562 แบบสำรวจบุคลากรที่ประสงค์สมัครเป็น จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (150) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
21 1/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, นักวิชาการสาธารณสุข, พยาบาลวิชาชีพ ,นักจัดการงานทั่วไป (494) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
22 27/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (135) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
23 27/06/2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การให้บริการคลินิกทั่วไป คลินิกทันตกรรม คลินิกแพทย์แผนไทย (81) กลุ่มงานคลินิคบริการ
24 27/06/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 ตำแหน่ง (241) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
25 27/06/2562 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (318) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
26 24/06/2562 อาหารเสริม " เอส เฟอ เน่ " อันตราย (120) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
27 19/06/2562 ประกาศรายชื่อพนักงานราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (124) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
28 18/06/2562 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (380) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
29 14/06/2562 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (148) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
30 14/06/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (ว.3695)  (213) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
31 13/06/2562 งบทดลองGF เดือน พฤษภาคม 2562 (30) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
32 12/06/2562 สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (66) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
33 12/06/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (124) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
34 11/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, แพทย์แผนไทย, เจ้าพนักงานธุรการ (184) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
35 10/06/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.3602) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ/นักจัดการงานทั่วไป (220) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
36 10/06/2562 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุข) ระดับอาวุโส สังกัด สสจ.พล. (88) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
37 7/06/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (255) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
38 31/05/2562 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรัสีการแพทย์ปฏิบัติการ (166) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
39 29/05/2562 เอกสารประชุมวิชาการ Long Term Care เชื่อมโยง COPD clinic กับ PCC วันที่ 2-3 พ.ค.62 ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก (เพิ่มเติม) (63) กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
40 27/05/2562 รับสมัครเพื่อเลื่อนบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) สังกัด สสจ.พล. จำนวน 1 ตำแหน่ง (173) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
41 24/05/2562 เอกสารประชุมวิชาการ Long Term Care เชื่อมโยง COPD clinic กับ PCC วันที่ 2-3 พ.ค.62 ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก  (89) กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
42 23/05/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2562) (188) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
43 23/05/2562 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2562 (136) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
44 22/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (174) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
45 16/05/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (157) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
46 16/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยฯ ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (247) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
47 13/05/2562 งบทดลองGF เดือน เมษายน 2562 (54) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
48 3/05/2562 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (99) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
49 1/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายรับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ จำนวน 18 ตำแหน่ง, ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง (259) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
50 25/04/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ (ว.2689) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยฯ , ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (314) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
51 25/04/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการ (ว.2688) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งแพทย์แผนไทยฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (185) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
52 18/04/2562 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ (ว.2513) (252) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
53 18/04/2562 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการ (ว.2512) (149) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
54 10/04/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (89) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
55 9/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และตำแหน่งนัักวิชาการเงินและบัญชี (148) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
56 9/04/2562 KPI Template ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) (88) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
57 9/04/2562 งบทดลองGF เดือน มีนาคม 2562 (43) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
58 1/04/2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ (ว.2096) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (138) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
59 1/04/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย (ว.2095) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (115) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
60 29/03/2562 ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (165) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
61 25/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ  (197) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
62 20/03/2562 ประกาศ การขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) (246) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
63 14/03/2562 งบทดลองGF เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (88) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
64 7/03/2562 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.พล. จำนวน 4 ตำแหน่ง (186) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
65 6/03/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (รับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 22 มี.ค. 2562) (519) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
66 1/03/2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (192) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
67 25/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) สสจ.พิษณุโลก (172) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
68 18/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง สังกัด สสจ.พล. (175) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
69 15/02/2562 งบทดลองGF เดือน มกราคม 2562 (78) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
70 15/02/2562 ตรวจคุมเข้มจับร้านขายยา ขายยาเสียสาว / ยานอนหลับ ต้อนรับวาเลนไทน์ (131) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
71 13/02/2562 ประการรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด) (239) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
72 11/02/2562 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2562 (133) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
73 6/02/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) สสจ.พิษณุโลก (198) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
74 28/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ) (342) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
75 24/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับย้ายรับโอนตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (279) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
76 24/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับย้ายรับโอน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ  (219) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
77 22/01/2562 แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (108) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
78 18/01/2562 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  (405) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
79 18/01/2562 แผนปฏิบัติการ สสจ.พล. ปีงบประมาณ 2562 (153) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
80 15/01/2562 งบทดลองGF เดือน ธันวาคม 2561 (76) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
81 11/01/2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (207) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
82 11/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย และรับย้ายรับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (171) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
83 11/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าพนักงานสาธารณสุข (420) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
84 25/12/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (รับสมัครระหว่างวันที่ 10 - 16 มกราคม 2562 (1,871) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
85 25/12/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ว.7136) (351) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
86 25/12/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายข้าราชการ (ว.7138) (214) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
87 21/12/2561 แบบลงทะเบียนผู้เข้าประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก  (121) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
88 21/12/2561 ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ฯ ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (217) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
89 13/12/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  (212) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
90 13/12/2561 งบทดลองGF เดือน พฤศจิกายน 61 (77) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
91 4/12/2561 รายการตัวชี้วัดที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 (151) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
92 4/12/2561 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (621) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
93 3/12/2561 ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักรังสีกาแพทย์) (144) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
94 27/11/2561 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (1,151) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
95 21/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (182) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
96 20/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.พล. (186) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
97 19/11/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (159) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
98 16/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์) (171) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
99 15/11/2561 รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด (129) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
100 15/11/2561 เอกสารการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2562 (132) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
101 14/11/2561 แบบฟอร์มใบสมัครส่งวิชาการ จังหวัดพิษณุโลก (105) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
102 14/11/2561 แบบฟอร์ม และ แฟ้มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (105) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
103 14/11/2561 แบบแจ้งชื่อเรื่องและชื่อผู้นำเสนอ Best Practice  (88) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
104 14/11/2561 งบทดลองGF เดือน ตุลาคม 2561 (85) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
105 12/11/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์) (181) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
106 12/11/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (457) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
107 8/11/2561 KPI Template ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (137) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
108 8/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา (162) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
109 6/11/2561 การยกระดับสาร "ไซบูทรามีน" เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ผู้ผลิตและผู้ขาย มีโทษหนัก (98) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
110 2/11/2561 แบบฟอร์มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (129) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
111 2/11/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สังกัด สสจ.พิษณุโลก (156) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
112 31/10/2561 ระวังการจำหน่ายอาหารปลอม (110) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
113 26/10/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.พล. (204) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
114 24/10/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหนน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (378) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
115 12/10/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (สอบวันพุธ ที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก) (234) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
116 12/10/2561 งบทดลองGF เดือน กันยายน 2561 (122) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
117 9/10/2561 แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม (108) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
118 9/10/2561 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ Final Report Form (142) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
119 27/09/2561 โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พรหม เรด วัน ฝ่าฝืนกฎหมาย (2,441) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
120 27/09/2561 โฆษณาขายข้าว Low GI ฝ่าฝืนกฎหมาย (154) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
121 14/09/2561 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (378) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
122 14/09/2561 งบทดลองGF เดือน สิงหาคม 2561 (140) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
123 13/09/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่ง จพ.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัด สสอ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา (227) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
124 28/08/2561 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (428) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
125 15/08/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (498) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
126 15/08/2561 งบทดลองGF เดือน กรกฎาคม 2561 (155) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
127 15/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ จำนวน 5 อัตรา  (444) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
128 15/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 3 อัตรา (243) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
129 10/08/2561 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (223) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
130 31/07/2561 คำสั่ง EOC, แผนผังโครงสร้าง ICS สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และข้อสั่งการจากการประชุม EOC กรณีโรคไข้เลือดออก (330) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
131 26/07/2561 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ DHF  (177) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
132 26/07/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (225) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
133 24/07/2561 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ รวม 11 อัตรา  (352) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
134 24/07/2561 รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด (174) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
135 24/07/2561 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2561 (154) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
136 19/07/2561 MV ประชาสัมพันธ์การใช้ยาสมเหตุผล (RDU - Rational Drug Use) (137) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
137 19/07/2561 เรียกเก็บคืนยา วาลซาร์แทน (Valsartan) (115) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
138 19/07/2561 ประกาศ สสจ.พิษณุโลก เรื่อง ระวังการประเมินผลสุขภาพโดยอ้างการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ (122) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
139 12/07/2561 งบทดลองGF เดือน มิถุนายน 2561 (127) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
140 11/07/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพร.นครไทย สสจ.พล. 1 อัตรา (238) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
141 9/07/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (1,091) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
142 4/07/2561 เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ รวม 11 อัตรา (ว.3387) (523) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
143 4/07/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ รวม 11 อัตรา (ว.3386)เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ผอ.รพ.พุทธฯ และผอ.รพช.ทุกแห่ง (423) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
144 29/06/2561 ประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (2 ตำแหน่ง) (296) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
145 27/06/2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนวก.พัสดุ นวก.เงินและบัญชี นวก.สาธารณสุข แพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (593) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
146 21/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (2 อัตรา)  (362) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
147 15/06/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนวก.พัสดุ/นวก.เงินและบัญชี/นวก.สาธารณสุข/แพทย์แผนไทยและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (5,061) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
148 15/06/2561 งบทดลองGF เดือน พฤษภาคม 2561 (150) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
149 15/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการตำแหน่งนวก.พัสดุ นวก.เงินและบัญชี นวก.สาธารณสุข แพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (824) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
150 14/06/2561 แบบรายงาน ตก 1 และแบบรายงานการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  (184) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
151 12/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (2 ตำแหน่ง 2 อัตรา) (278) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
152 7/06/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนวก.พัสดุ/นวก.เงินและบัญชี/นวก.สาธารณสุข/แพทย์แผนไทย/นักรังสีการแพทย์) (873) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
153 21/05/2561 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จำนวน 2 ตำแหน่ง) (3,155) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
154 18/05/2561 ขอความร่วมมือให้บันทึกข้อมูลเพื่อปรับกรอบบุคลากรสายวิชาชีพแพทย์ในโรงพยาบาล (201) กลุ่มงานสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
155 18/05/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พ.ค. 61 (348) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
156 10/05/2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 ตำแหน่ง (793) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
157 10/05/2561 งบทดลองGF เดือน เมษายน 2561 (158) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
158 7/05/2561 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2561 (195) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
159 12/04/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน มีนาคม 2561 (164) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
160 10/04/2561 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 (238) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
161 27/03/2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนายช่างโยธา) (298) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
162 27/03/2561 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (16 ตำแหน่ง 28 อัตรา) (560) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
163 27/03/2561 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (4 ตำแหน่ง 6 อัตรา) (329) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
164 21/03/2561 แจ้งลำดับการนำเสนอ CQI ในการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2  (201) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
165 20/03/2561 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (พกส. 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา) (351) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
166 19/03/2561 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) (574) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
167 16/03/2561 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการตำแหน่งนายช่างโยธา) (298) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
168 14/03/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (169) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
169 12/03/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างโยธา (261) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
170 9/03/2561 ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในงานประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2  (254) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
171 9/03/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ครั้งที่ 1) (16 ตำแหน่ง 28 อัตรา) (652) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
172 9/03/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 (4 ตำแหน่ง 6 อัตรา) (441) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
173 23/02/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างโยธา (445) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
174 22/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (6 อัตรา) (686) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
175 22/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (28 อัตรา) (842) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
176 20/02/2561 แบบฟอร์มเสนอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สสจ.พิษณุโลก (404) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
177 20/02/2561 แบบกระบวนงานการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (223) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
178 20/02/2561 เอกสารประกอบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพิษณุโลก  (212) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
179 19/02/2561 คปสจ.สัญจร (1,591) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
180 15/02/2561 แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2561 (215) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
181 13/02/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน มกราคม 2561 (183) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
182 13/02/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา) (331) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
183 12/02/2561 กำหนดหลักสูตรนักวิจัยหน้าใหม่ (ลูกไก่) (196) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
184 12/02/2561 ใบสมัครหลักสูตรนักวิจัยหน้าใหม่ (ลูกไก่) (188) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
185 8/02/2561 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ (จพ.การเงินและบัญชี) (262) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
186 31/01/2561 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ/นักรังสีการแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์/นวก.เงินและบัญชี) (346) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
187 26/01/2561 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ 5 มกราคม 2561  (261) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
188 24/01/2561 (วช.) แบบรายงานข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2560  (214) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
189 24/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ  (341) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
190 24/01/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ/นักรังสีฯ/นักเทคนิคฯ/นวก.เงินและบัญชี) (394) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
191 23/01/2561 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนวก.สถิติ/นักรังสีการแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์/นวก.เงินและบัญชี) (449) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
192 22/01/2561 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สสจ.พล. จำนวน 1 อัตรา (316) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
193 22/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอน (จพ.การเงินและบัญชี) (242) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
194 22/01/2561 การดำเนินการจัดทำแผนกำลังคน โดยใช้กรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0210.0322/ว1707 ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  (354) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
195 19/01/2561 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2561 (240) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
196 19/01/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สสอ.ชาติตระการ จ.พล. (445) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
197 15/01/2561 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน ธันวาคม 2560 (188) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
198 15/01/2561 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (330) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
199 12/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ (สอบวันจันทร์ ที่ 15 ม.ค. 61 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก) (291) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
200 10/01/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (319) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
201 9/01/2561 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง (369) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
202 9/01/2561 ประกาศขอเปลี่ยนแปลงการสอบพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/รับโอนตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ_ชำนาญการ (245) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
203 9/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นวก.สาธารณสุข) (292) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
204 8/01/2561 ประกาศรายชื่อผลงานที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ 16 ม.ค.2561 (224) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
205 4/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (322) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
206 3/01/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป (3 ตำแหน่ง) (314) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
207 28/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ 3 ตำแหน่ง(ว.7723)(นายอำเภอ,รพศ.รพช.) (269) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
208 28/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ 3 ตำแหน่ง(ว.7724)(ผวจ.ทุกจังหวัด) (207) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
209 28/12/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (1,101) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
210 25/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง (ว.7706)(เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด) (253) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
211 25/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง (ว.7705) (เรียน ผอ.รพ.ศ.รพช.สสอ) (256) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
212 25/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นวก.สาธารณสุข) (317) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
213 25/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (259) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
214 21/12/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นวก.สาธารณสุข) (342) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
215 19/12/2560 เอกสารชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (297) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
216 18/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป (3 ตำแหน่ง) (374) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
217 15/12/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (413) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
218 12/12/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา (290) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
219 30/11/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (599) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
220 30/11/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย /รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (367) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
221 29/11/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง (360) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
222 29/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (304) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
223 29/11/2560 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน จำนวน 7 ตำแหน่ง (485) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
224 29/11/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (244) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
225 22/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ครั้งที่ 1) (502) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
226 17/11/2560 แบบแจ้งชื่อเรื่องและชื่อผู้นำเสนอ Best Practice ของทุก Service plan ในงานประชุมวิชาการ สสจ.พล.ปี 2561 (227) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
227 17/11/2560 แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๖๑ (235) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
228 17/11/2560 แบบฟอร์มใบสมัครการนำเสนอผลงานวิชาการ สสจ.พล. ปี 2561 (216) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
229 14/11/2560 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน ตุลาคม 2560 (195) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
230 10/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ครั้งที่ 1) (317) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
231 3/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ฯ จำนวน 7 ตำแหน่ง (712) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
232 3/11/2560 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ระดับชำนาญการ สสจ.พิษณุโลก  (455) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
233 31/10/2560 ตัวชี้วัดที่ใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข (KPI Template) ปีงบประมาณ 2561  (1,322) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
234 25/10/2560 เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลงานด้านสาธารณสุข รอบ 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560  (265) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
235 24/10/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  (577) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
236 16/10/2560 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน กย60 (210) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
237 16/10/2560 งบทดลองระบบ GFMIS เดือน กย60 (256) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
238 16/10/2560 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รพ.ชาติตระการ (400) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
239 6/10/2560 ไฟล์เตรียมการหน่วยแพทย์พิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.พล. (288) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
240 3/10/2560 ระเบียบวาระการประชุม กวป. เดือน กันยายน 2560 (436) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
241 22/09/2560 ประกาศรายชื่อ วันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งจพ.ธุรการ ชำนาญงาน_ปฏิบัติงาน รพ.ชาติตระการ (489) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
242 22/09/2560 ประกาศรายชื่อ วันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุข) และนักจัดการงานทั่วไป รพร.นครไทย (491) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
243 18/09/2560 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (529) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
244 11/09/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (453) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
245 9/09/2560 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักทรัพยากรบุคคล และนักรังสีการแพทย์) (420) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
246 31/08/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 3 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักรังสีการแพทย์ (675) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
247 29/08/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบปฏิบัติ) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (543) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
248 28/08/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (590) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
249 23/08/2560 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล/นักรังสีการแพทย์) (658) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
250 18/08/2560 รับย้ายข้าราชการตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 อัตรา (385) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
251 11/08/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 7 ตำแหน่ง (1,018) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
252 3/08/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักรังสีการแพทย์ (691) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
253 27/07/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย /รับโอน สังกัดสสจ.พิษณุโลก จำนวน 7 อัตรา (912) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
254 11/07/2560 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธา นักโภชนาการ และนายช่างเทคนิค (430) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
255 11/07/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ สังกัดสสจ.พิษณุโลก จำนวน 9 อัตรา (600) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
256 5/07/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนายช่างโยธา/นักโภชนาการ/นายช่างเทคนิค (444) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
257 29/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักจัดการงานทั่วไป) (512) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
258 29/06/2560 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนายช่างโยธา/นักโภชนาการ/นายช่างเทคนิค) (682) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
259 26/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ  (731) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
260 20/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ  (797) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
261 14/06/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (868) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
262 12/06/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (505) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
263 8/06/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (692) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
264 24/05/2560 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นักจัดการงานทั่วไป) ในการประเมินครั้งที่ 1 (659) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
265 16/05/2560 ประกาศรายชื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา (577) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
266 4/05/2560 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 15 - 19 พฤษภาคม 2560 (884) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
267 26/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (689) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
268 25/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ รับย้าย ฺโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา สังกัดสสจ.พล. (621) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
269 12/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น และรับย้าย ให้ดำรงตำแหน่งว่าง ระดับชำนาญการพิเศษ (452) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
270 12/04/2560 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน นิติกรชำนาญการพิเศษ (396) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
271 10/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ และมีสิทธิ์เข้าการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) (765) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
272 7/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป) (817) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
273 31/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  (1,073) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
274 28/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการรับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(นักจัดการงานทั่วไป) (1,038) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
275 21/03/2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น และรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งว่าง ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง (413) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
276 21/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน นิติกรชำนาญการพิเศษ สสจ.พล. (371) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
277 20/03/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (21 อัตรา) (1,163) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
278 14/03/2560 การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “หนึ่งล้านห้าแสนก้าว ศิริราชและพสกรนิกรไทยร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่-ศิริราช” (สถานีพิษณุโลก) (410) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
279 10/03/2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1,240) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
280 7/03/2560 รับย้าย /รับโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา (510) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
281 3/03/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา  (477) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
282 3/03/2560 เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการตรวจราชการ วันที่ 24 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมพลับพลึง รพ.พุทธชินราช (241) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
283 23/02/2560 แบบรวบรวมฐานข้อมูลงานวิจัย ตรวจราชการ (321) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
284 21/02/2560 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2560 (402) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
285 16/02/2560 แบบฟอร์มใบสมัครวิชาการเขต 2 ปี 60 (323) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
286 8/02/2560 แบบรายงานผลความก้าวหน้างานวิจัย ปี 2560 (283) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
287 25/01/2560 รายการคำของบลงทุนระยะยาว จังหวัดพิษณุโลก (271) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
288 25/01/2560 แบบสำรวจโครงการวิจัย (286) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
289 24/01/2560 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงาน (288) กลุ่มงานนิติการ
290 20/01/2560 สรุปการประชุมถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 19 ม.ค. 60 ในประเด็นของท่าน นพ.สสจ.พล.  (363) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
291 20/01/2560 เอกสารการประชุมถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 19 ม.ค. 60 (เพิ่มเติม) (309) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
292 20/01/2560 เอกสารการประชุมถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 19 ม.ค. 60 (355) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
293 26/12/2559 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (419) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
294 21/12/2559 ไฟล์อบรมจริยธรรมการวิจัยฯ 4 รุ่น (475) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
295 21/12/2559 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการยื่นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์_ (465) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
296 15/12/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานและตำแหน่งทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (349) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
297 9/12/2559 KPI 60 สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ Update ล่าสุด (317) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
298 8/12/2559 แบบรายงานความสอดคล้องหัวข้อวิจัย กับ KPI 2560  (298) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
299 29/11/2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มสนับสนุน) (413) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
300 29/11/2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มวิชาชีพ) (424) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
301 27/11/2559 ประกาศ รพ.พรหมพิราม เรื่องการขึ้นบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (329) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
302 27/11/2559 ประกาศ รพ.พรหมพิราม เรื่องการขึ้นบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  (276) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
303 24/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ และมีสิทธิ์เข้าการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) (พกส.กลุ่มสนับสนุน) (394) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
304 24/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ และมีสิทธิ์เข้าการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) (พกส.กลุ่มวิชาชีพ) (441) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
305 18/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ/ชำนาญการ สังกัดสสจ.พล. (408) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
306 17/11/2559 ตัวชี้วัด (KPI 60) ประเด็นเน้นหนัก (PA ปลัดฯ , PA ผู้ตรวจฯ , ตรวจราชการ) (402) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
307 17/11/2559 ลำดับปัญหาสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปี 2560  (458) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
308 16/11/2559 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สาธารณสุข สำหรับใช้ปฏิบัติงาน ปี 2560 (KPI 60)  (703) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
309 16/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มวิชาชีพ) (540) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
310 16/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มสนับสนุน) (381) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
311 15/11/2559 ประกาศ ขึ้นบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.โสตทัศนศึกษา (307) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
312 9/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จพ.โสตทัศนศึกษา (395) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
313 7/11/2559 VDO Presentation ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข  (339) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
314 4/11/2559 แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 1  (341) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
315 4/11/2559 KPI PA 60 สำหรับทำ One Page (395) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
316 4/11/2559 เอกสารประกอบการจัดทำ One page (326) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
317 3/11/2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (กลุ่มวิชาชีพ) (700) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
318 3/11/2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (กลุ่มสนับสนุน) (486) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
319 3/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.โสตทัศนศึกษา (306) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
320 1/11/2559 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รพ.พรหมพิราม) (413) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
321 31/10/2559 สำรวจหัวข้อประเด็นความต้องการในการอบรมพัฒนาทีมพี่เลี้ยงการวิจัยของอำเภอ/จังหวัด (310) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
322 31/10/2559 แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (302) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
323 26/10/2559 รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ (364) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
324 25/10/2559 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.โสตทัศนศึกษา (484) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
325 14/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (360) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
326 11/10/2559 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอน จพ.ธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน รพ.พรหมพิราม (355) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
327 7/10/2559 แบบโครงร่างการวิจัย  (456) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
328 6/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับย้าย โอน ตำแหน่งประเภทวิชาการ (454) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
329 5/10/2559 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (360) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
330 30/09/2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอน จพ.ธุรการชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน (411) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
331 28/09/2559 ประกาศ ขึ้นบัญชีบุคคลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.ธุรการ (381) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
332 26/09/2559 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2559 และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560 - 2564 ณ โรงแรมเขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท (479) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
333 20/09/2559 ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.ธุรการ (346) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
334 14/09/2559 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏฺบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (470) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
335 8/09/2559 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา (563) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
336 6/09/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (473) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
337 5/09/2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักกายภาพบำบัด) (353) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
338 30/08/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.ธุรการ (442) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
339 30/08/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (354) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
340 29/08/2559 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรนถะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (365) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
341 24/08/2559 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (705) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
342 15/08/2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด) (489) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
343 15/08/2559 รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (907) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
344 5/08/2559 เอกสารประกอบการอบรม HA หลักสูตร RM  (382) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
345 5/08/2559 เอกสารประกอบการอบรม HA หลักสูตรพื้นฐาน  (463) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
346 29/07/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (609) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
347 27/07/2559 ผลงานวิจัย ใน R2R FORUM 2016 (383) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
348 25/07/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (พกส.) (478) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
349 24/07/2559 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒/๒๕๕๙ (696) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
350 21/07/2559 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.เนินมะปราง 1 อัตรา (442) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
351 14/07/2559 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.เนินมะปราง (396) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
352 14/07/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (571) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
353 13/07/2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (945) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
354 11/07/2559 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ.ธุรการ (632) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
355 7/07/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป (2,123) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
356 5/07/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปี 2560 (764) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
357 30/06/2559 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบพนักงานราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง (6,788) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
358 29/06/2559 กำหนดสอบพนักงานราชการ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 (3,087) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
359 27/06/2559 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (1,728) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
360 25/06/2559 ประกาศรับย้าย/โอน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง  (482) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
361 22/06/2559 ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/โอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ รพ.บางกระทุ่ม (474) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
362 16/06/2559 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 13 อัตรา  (4,730) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
363 27/05/2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณารับย้าย/โอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.บางกระทุ่ม (484) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
364 7/04/2559 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (889) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
365 29/03/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (878) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
366 8/03/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (พกส.) (1,282) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
367 3/03/2559 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2559 (766) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
368 15/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ผังห้องสอบ) (1,628) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
369 15/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (รายชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ อื่นๆ) (908) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
370 15/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (รายชื่อตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข) (1,267) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
371 15/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (1) (1,104) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
372 4/02/2559 แบบฟอร์มสรุปภาพรวมโครงการวิจัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 (356) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
373 2/02/2559 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่คัดเลือกรับย้ายโอน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (510) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
374 2/02/2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาฯ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (1,121) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
375 1/02/2559 การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดคนลงตามโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค (521) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
376 1/02/2559 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (1,023) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
377 1/02/2559 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (426) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
378 1/02/2559 ประกาศ - รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา (241) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
379 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ (นายแพทย์และทันตแพทย์) (302) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
380 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก (นายแพทย์และทันตแพทย์) (278) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
381 1/02/2559 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นำเสนอการดำเนินงานภาพรวมจังหวัดพิษณุโลก (297) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
382 1/02/2559 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข, จพ.สาธารณสุข (373) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
383 1/02/2559 นโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ตรวจเยี่ยมจังหวัดพิษณุโลก (239) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
384 1/02/2559 นโยบายการดำเนินงาน นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (303) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
385 1/02/2559 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (นายแพทย์และทันตแพทย์) (353) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
386 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ (27 อัตรา) (316) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th