สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-252-052 โทรสาร : 055-245-088
 ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 23/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ (0) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2 21/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร (5) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
3 21/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร (3) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
4 21/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ (2) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
5 21/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน (2) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
6 21/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นมาตรฐาน (2) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
7 21/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก (9) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
8 19/04/2564 การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (19) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
9 9/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (26) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
10 9/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย (15) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
11 9/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพขนาดเล็กที่ติดอยู่ เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา (13) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
12 9/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) (11) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
13 9/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่อง Syringe Driver (10) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
14 2/04/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร (26) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
15 2/04/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน (26) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
16 29/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความดันโลหิตอัตดนมัติ แบบสอดแขน (33) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
17 29/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (22) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
18 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน (26) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
19 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นมาตรฐาน ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่องตรวจ (blade) ไม่น้อยกว่า 1 อัน การส่องตรวจทางเดินหายใจมองจากจอภาพแสดงผล จอภาพที่ใช้ร่วม มีขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา สามารถเก็บบันทึกภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลและใช้ในการเรียน การสอนได้ (16) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
20 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ (31) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
21 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง (20) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
22 25/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นมาตรฐานประกอบด้วย อุปกรณ์ส่องตรวจ (blade) ไม่น้อยกว่า ๑ อัน การส่องตรวจทางเดินหายใจมองจากจอภาพแสดงผล จอภาพที่ใช้ร่วม มีขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา สามารถเก็บบันทึกภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลและใช้ในการเรียน การสอนได้ (24) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
23 25/03/2564 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร (16) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
24 25/03/2564 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) (17) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
25 25/03/2564 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน (17) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
26 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก เพิ่มเติมเพื่อแนบคุณลักษณะเฉพาะให้ผู้ค้าหาข้อมูลง่าย (22) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
27 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง เพิ่มเติมเพื่อแนบคุณลักษณะเฉพาะให้ผู้ค้าหาข้อมูลง่าย (20) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
28 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา เพิ่มเติมเพื่อแนบคุณลักษณะเฉพาะให้ผู้ค้าหาข้อมูลง่าย (23) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
29 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เพิ่มเติมเพื่อแนบคุณลักษณะเฉพาะให้ผู้ค้าหาข้อมูลง่าย (21) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
30 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย เพิ่มเติมเพื่อแนบคุณลักษณะเฉพาะให้ผู้ค้าหาข้อมูลง่าย (18) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
31 24/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร (23) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
32 24/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร (14) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
33 24/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ (11) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
34 23/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย (22) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
35 23/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (16) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
36 23/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก (27) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
37 23/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (13) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
38 23/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)  (12) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
39 23/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์  (18) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
40 23/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน (7) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
41 23/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพาสำหรับบริการปฐมภูมิ (11) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
42 23/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร  (13) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
43 22/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก (30) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
44 22/03/2564 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน (38) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
45 22/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (9) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
46 22/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA  (28) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
47 22/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร (13) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
48 22/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร (13) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
49 22/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย  (5) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
50 22/03/2564 ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน  (10) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
51 22/03/2564 ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (13) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
52 22/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
53 22/03/2564 ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนอัตโนมัติชนิดพกพา (13) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
54 22/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
55 22/03/2564 ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (21) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
56 22/03/2564 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (17) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
57 15/03/2564 รายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 ไตรมาส 2 (35) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
58 12/03/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) (51) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
59 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง จำนวน 3 คัน วงเงิน 7,500,000 บาท (46) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
60 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน จำนวน 67 เตียง วงเงิน 2,412,000 บาท  (50) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
61 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 2,600,000 บาท  (30) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
62 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตดนมัติ(AED) (45) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
63 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 10 เครื่อง วงเงิน 1,500,000 บาท (36) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
64 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 61 เครื่อง วงเงิน 2,440,000 บาท (27) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
65 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรียด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 74 เครื่อง วงเงิน 7,030,000 บาท (32) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
66 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Puise Oximeter) ชนิดพกพา จำนวน 35 เครื่อง วงเงิน 680,000 บาท (22) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
67 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 82 เครื่อง วงเงิน 2,870,000 บาท (24) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
68 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน จำนวน 120 เครื่อง วงเงิน 8,400,000 บาท (28) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
69 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาณและความดันเคลื่อนที่ได้ จำนวน 4 เครื่อง วงเงิน 1,800,000 บาท (25) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
70 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 3 เครื่อง วงเงิน 750,000 บาท  (26) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
71 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ ฯลฯ จำนวน 5 เครื่อง วงเงิน 2,750,000 บาท (25) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
72 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 2,000,000 บาท (27) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
73 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร จำนวน 53 เครื่อง วงเงิน 1,325,000 บาท (31) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
74 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 6 เครื่อง วงเงิน 6,000,000 บาท  (26) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
75 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเหลือดำ 1 สาย จำนวน 19 เครื่อง วงเงิน 1,045,000 บาท (28) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
76 5/03/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 (22) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
77 3/02/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (สขร.1) (73) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
78 3/02/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563) (47) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
79 13/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ ๓-๔ รพ.สต.หินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (86) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
80 13/01/2564 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  (201) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
81 30/12/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 3-4 รพ.สต.หินลาด ต.หินลาด จ.พิษณุโลก (ครั้งที่ 2) (70) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
82 30/12/2563 ประกาศราคาราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 3-4 รพ.สต.หินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก (ครั้งที่ 2) (41) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
83 18/12/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 3-4 รพ.สต.ตำบลหินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก (56) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
84 18/12/2563 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 3-4 รพ.สต.ตำบลหินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก (49) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
85 7/12/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (สขร.1) (74) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
86 3/12/2563 เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง (80) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
87 3/12/2563 เผยแพร่แนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  (58) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
88 2/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง โครงสร้าง หลัง พื้นบ้าน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ห้องสุขา เปลี่ยนประตู พร้อมทาสี บ้านพักราชการ รพ.สต.บ้านปรือกระเทียม ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (88) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
89 2/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.นครป่ากมาก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (74) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
90 2/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านแหลมครก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (47) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
91 2/12/2563 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (58) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
92 2/12/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (สขร.1) (61) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
93 23/11/2563 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (53) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
94 18/11/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง โครงสร้าง หลัง พื้นบ้าน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ห้องสุขา เปลี่ยนประตู พร้อมทาสีบ้านพักราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือกระเทียม (57) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
95 18/11/2563 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุง โครงสร้าง หลัง พื้นบ้าน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ห้องสุขา เปลี่ยนประตู พร้อมทาสีบ้านพักราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือกระเทียม (74) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
96 17/11/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก (73) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
97 17/11/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมครก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก (57) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
98 17/11/2563 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก (58) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
99 17/11/2563 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมครก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก  (45) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
100 27/10/2563 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2564 (88) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
101 19/10/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐.๐๐ ตารางเมตร ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งตารอด ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง แบบเลขที่ ๑๑๐๕๗ วงเงิน ๑,๐๒๒,๗๐๐ บาท (85) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
102 15/10/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563) (64) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
103 12/10/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 (สขร.1) (64) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
104 30/09/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรับปรุง โครงสร้าง หลัง พื้นบ้าน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ห้องสุขา เปลี่ยนประตู พร้อมทาสี บ้านพัก ขรก. รพ.สต.บ้านปรือกระเทียม ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๕๘,๐๐๐ บาท (87) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
105 30/09/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ ๓-๔ รพ.สต.หินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๑๑,๐๐๐ บาท (79) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
106 30/09/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.นครป่าหมาก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๗๐๖,๘๐๐ บาท (68) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
107 30/09/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านแหลมครก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖๔๑,๑๐๐ บาท (72) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
108 3/09/2563 เผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ไตรมาส 4 (98) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
109 3/09/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ไตรมาส 4 (95) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
110 26/08/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสองหาคม 2563 (สขร.1) (105) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
111 14/08/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 (สขร.1) (73) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
112 21/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ของ สสจ.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (149) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
113 16/07/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 (83) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
114 16/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (106) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
115 3/07/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (116) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
116 3/07/2563 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (144) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
117 8/06/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 (128) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
118 21/05/2563 เผยแพร่การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 (107) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
119 21/05/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (115) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
120 13/05/2563 ประการเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (104) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
121 30/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (136) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
122 14/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (126) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
123 14/04/2563 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  (141) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
124 14/04/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (112) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
125 23/03/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (158) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
126 19/03/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (134) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
127 9/03/2563 ประกาศเผยแพร่แนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง บนในเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  (141) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
128 21/02/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 (158) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
129 29/01/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณษและเผยแพร่ (179) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
130 24/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (156) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
131 23/01/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 อาคาร 3 ของ สสจ.พล. (186) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
132 23/01/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารของ สสจ.พล. (151) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
133 15/01/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (140) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
134 8/01/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (160) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
135 26/12/2562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (188) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
136 13/12/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 (192) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
137 13/12/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 (163) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
138 28/11/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (252) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
139 20/11/2562 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (229) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
140 20/11/2562 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด - ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซืื้อจัดจ้าง (180) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
141 20/11/2562 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (155) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
142 12/11/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 (164) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
143 24/10/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (204) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
144 24/10/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (208) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
145 24/10/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (158) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
146 6/09/2562 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (156) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
147 28/08/2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนายทะะเบียนจังหวัด (287) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
148 27/08/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (211) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
149 27/08/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 (169) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
150 25/06/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤาภาคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (290) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
151 25/06/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (209) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
152 25/06/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (201) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
153 2/04/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (282) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
154 21/03/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (269) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
155 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน 80 เครื่อง (203) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
156 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน 10 เครื่อง (197) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
157 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๑๐ เครื่อง  (198) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
158 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (189) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
159 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Eco II จำนวน ๓ เครื่อง (184) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
160 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๒๐ เครื่อง (151) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
161 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้ง พื้นจอแสดงและระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๖ เครื่อง (155) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
162 5/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.วังวน (194) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
163 4/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.คันโช้ง (187) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
164 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง (203) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
165 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (179) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
166 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.วัดตายม (187) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
167 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตอน (168) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
168 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วัดตายม (221) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
169 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วัดตายม (225) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
170 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วังวน (209) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
171 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วังวน (189) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
172 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง (185) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
173 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง (173) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
174 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.คันโช้ง (184) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
175 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.คันโช้ง (254) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
176 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (172) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
177 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (174) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
178 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านนาตอน (189) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
179 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านนาตอน (230) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
180 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน ๑๐ เครื่อง  (179) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
181 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน ๘๐ เครื่อง (185) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
182 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๑๐ เครื่อง  (182) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
183 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (193) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
184 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Eco II จำนวน ๓ เครื่อง (178) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
185 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๒๐ เครื่อง (202) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
186 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้ง พื้นจอแสดงและระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๖ เครื่อง (161) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
187 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ๑ หลัง (198) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
188 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวน ๑ หลัง (204) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
189 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตายม ๑ หลัง (185) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
190 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยตีนตั่ง ๑ หลัง (222) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
191 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันโช้ง ๑ หลัง (256) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
192 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตอน ๑ หลัง (173) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
193 18/12/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (238) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
194 18/12/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (203) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
195 17/12/2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2562  (244) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
196 26/11/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (243) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
197 30/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า (252) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
198 22/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง (271) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
199 5/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หม้อต้มแผ่นความร้อน (238) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
200 1/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการหม้อแช่พาราฟิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (244) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
201 26/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (253) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
202 24/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน 7 หม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (237) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
203 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า (258) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
204 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 lead) (250) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
205 20/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ (249) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
206 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรถ์ (Fetal Doptone) (244) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
207 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (211) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
208 20/09/2561 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (198) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
209 20/09/2561 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องหม้อต้มแผ่นความร้อน (185) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
210 19/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 13 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (216) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
211 17/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านรั้วตาข่ายถัก ความยาว 140 เมตร รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (233) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
212 17/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านรั้วตาข่ายถัก ความยาว 100 เมตร รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (227) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
213 17/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย (286) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
214 14/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  (251) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
215 14/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ (221) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
216 13/09/2561 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 13 เครื่อง (229) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
217 13/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (237) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
218 12/09/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (213) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
219 7/09/2561 ประกวดราคาซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อน (225) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
220 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (232) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
221 7/09/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (222) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
222 7/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ (208) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
223 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า (204) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
224 7/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า (234) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
225 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางหม้อต้มแผ่นความร้อน (209) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
226 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ (194) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
227 6/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 200 เมตร ที่ รพ.สต.ตลุกเทียม ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (208) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
228 6/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 100 เมตร ที่ รพ.สต.นิคมทุ่งสาน ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (379) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
229 5/09/2561 ราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง (254) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
230 5/09/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง  (195) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
231 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ที่ รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล (244) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
232 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ที่ รพ.สต.บ้านดงพลวง (252) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
233 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาขุม (227) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
234 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยเจียง (285) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
235 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (204) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
236 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหางไหล (223) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
237 3/09/2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 lead ) (246) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
238 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านสุพรรณพนมทอง (218) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
239 3/09/2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรถ์ ( Fetal Doptone ) (204) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
240 3/09/2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (250) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
241 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (251) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
242 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินเพิ่ม (279) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
243 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (205) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
244 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินกุ่ม (255) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
245 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.นครป่าหมาก (241) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
246 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหนองไผ่ (257) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
247 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านโปร่งไผ่ (250) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
248 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สวนเมี่ยง (247) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
249 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตาจูม (248) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
250 31/08/2561 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่ รพ.สต.บ้านรักไทย (214) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
251 27/08/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone)  (281) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
252 27/08/2561 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) จำนวน 33 เครื่อง (220) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
253 27/08/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ  (270) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
254 27/08/2561 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง (257) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
255 27/08/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead)  (294) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
256 27/08/2561 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead) จำนวน 31 เครื่อง (229) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
257 21/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างสถานีอนามัย ที่ รพ.สต.บ้านดงพลวง (263) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
258 21/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ที่ รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล (235) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
259 21/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยเจียง  (261) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
260 20/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล (217) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
261 20/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น รพ.สต.บ้านดงพลวง (243) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
262 20/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยเจียง (212) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
263 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านสุพรรณพนมทอง (235) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
264 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สุพรรณพนมทอง (237) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
265 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (212) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
266 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (208) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
267 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (196) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
268 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (252) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
269 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินเพิ่ม (213) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
270 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินเพิ่ม (217) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
271 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านโปร่งไผ่ (243) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
272 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านโปร่งไผ่ (212) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
273 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย (277) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
274 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย (201) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
275 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินกุ่ม (219) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
276 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินกุ่ม (243) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
277 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.นครป่าหมาก (225) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
278 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.นครป่าหมาก (241) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
279 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาขุม (201) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
280 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาขุม (208) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
281 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.หางไหล (203) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
282 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหางไหล (205) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
283 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สวนเมี่ยง (224) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
284 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สวนเมี่ยง (224) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
285 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตาจูม (265) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
286 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตาจูม (237) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
287 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (216) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
288 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (184) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
289 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหนองไผ่ (208) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
290 17/08/2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่ รพ.สต.บ้านหนองไผ่ (188) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
291 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงพลวง ๑ หลัง  (252) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
292 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เจริญผล ๑ หลัง  (285) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
293 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ๑ หลัง  (200) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
294 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษตรสุข ๑ หลัง  (203) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
295 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม ๑ หลัง  (194) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
296 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง ๑ หลัง  (202) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
297 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งทุ่ง ๑ หลัง  (203) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
298 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจูม ๑ หลัง  (206) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
299 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ๑ หลัง  (176) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
300 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย ๑ หลัง  (225) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
301 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งไผ่ ๑ หลัง  (200) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
302 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก ๑ หลัง  (256) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
303 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินกุ่ม ๑ หลัง  (190) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
304 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเจียง ๑ หลัง  (186) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
305 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขุม ๑ หลัง  (172) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
306 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางไหล ๑ หลัง  (171) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
307 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุพรรณพนมทอง ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง (236) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
308 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน 7 หม้อ (186) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
309 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 7 เครื่อง  (186) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
310 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง  (185) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
311 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง  (184) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
312 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรถ์(Fetal Doptone) จำนวน 33 เครื่อง  (193) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
313 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 7 เครื่อง  (193) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
314 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (KEG 12 lead) จำนวน 31 เครื่อง  (196) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
315 22/05/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุ จำนวน 40,908 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (331) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
316 9/05/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (369) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
317 2/05/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างทำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุ จำนวน 40,908 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (291) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
318 25/04/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างทำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุ จำนวน 40,908 แผ่น (314) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
319 3/04/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (380) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
320 27/03/2561 ีร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (267) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
321 27/03/2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกญ (304) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
322 20/03/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (301) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
323 31/01/2561 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (318) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
324 27/12/2560 สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (364) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
325 27/12/2560 การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (327) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
326 22/12/2560 สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (272) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
327 14/12/2560 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน พฤศจิกายน 2560 (306) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
328 13/12/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (313) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
329 1/12/2560 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (256) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
330 1/12/2560 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (326) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
331 16/11/2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (311) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
332 15/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ สสจ.พิษณุโลก (266) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
333 3/11/2560 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (267) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
334 3/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย (268) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
335 31/10/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สสอ.พรหมพิราม (289) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
336 30/10/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (288) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
337 30/10/2560 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (270) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
338 11/10/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม (608) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
339 11/10/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย (480) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
340 11/10/2560 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม (470) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
341 11/10/2560 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย  (360) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
342 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 งบลงทุน รายการปรับปรุงอาคารสถานที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (420) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
343 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 งบลงทุน (470) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
344 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบลงทุน 2561 จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (375) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
345 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบลงทุนปี 2561 จ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ สสอ.นครไทย (321) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
346 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบลงทุนปี 2561 (423) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
347 18/08/2560 ประกาศสอบราคาจ้างซักรีดผ้า ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย สสจ.พล. จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 2560-ก.ย. 2561) (453) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
348 18/08/2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยฯ สสจ.พล. จำนวน 12 เดือน (ต.ค.2560-ก.ย.2561) (383) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
349 15/08/2560 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน (354) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
350 8/08/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (443) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
351 30/06/2560 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับกลุ่มงานคลินิกทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (501) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
352 8/05/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการแพทย์ไทย กมลาศรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (397) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
353 5/04/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย กมลาศรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (427) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
354 4/04/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณปี พ.ศ.2560 (402) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
355 29/03/2560 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการแพทย์แผนไทย กมลาศรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (587) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
356 29/03/2560 ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการแพทย์แผนไทย กมลาศรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (364) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
357 20/03/2560 ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายรับรองมาตรฐาน) จำนวน 3 รายการ  (331) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
358 2/02/2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ เป็นระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 จำนวน 3 อัตรา (353) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
359 16/01/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) (355) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
360 12/01/2560 ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 3,000 ชุด สนับสนุนการดำเนินการตามโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปีงบประมาณ 2560 (370) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
361 9/01/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (389) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
362 27/12/2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (359) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
363 22/12/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (298) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
364 15/12/2559 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (370) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
365 7/12/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ รพ.วัดโบสถ์ (331) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
366 7/12/2559 ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.บางระกำ (329) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
367 2/12/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.เนินมะปราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (314) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
368 30/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (341) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
369 28/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (325) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
370 24/11/2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนในรอบเดือนตุลาคม 2559 (316) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
371 24/11/2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนในรอบเดือนกันยายน 2559 (316) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
372 17/11/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (364) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
373 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ สำหรับโรงพยาบาลวังทอง (345) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
374 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล สำหรับโรงพยาบาลวังทอง  (327) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
375 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (287) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
376 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ สำหรับโรงพยาบาลเนินมะปราง (307) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
377 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 4 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (329) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
378 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านวังตาบัว (338) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
379 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านน้ำจวง (331) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
380 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาหน่วยจ่ายกลาง  (296) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
381 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในหญิง รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (310) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
382 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (289) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
383 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (329) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
384 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 24 คัน รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (345) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
385 12/11/2559 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (335) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
386 11/11/2559 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (326) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
387 11/11/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  (371) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
388 11/11/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (374) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
389 11/11/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ ที่โรงพยาบาลวัดโบสถ์ (361) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
390 11/11/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง ที่โรงพยาบาลบางระกำ (302) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
391 10/11/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เตียง ครั้งที่ 2 (323) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
392 8/11/2559 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงพยาบาลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม (367) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
393 3/11/2559 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ รพ.วัดโบสถ์ (391) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
394 3/11/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ รพ.วัดโบสถ์ (349) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
395 3/11/2559 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.บางระกำ (366) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
396 3/11/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.บางระกำ (372) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
397 31/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (328) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
398 31/10/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (400) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
399 27/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  (384) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
400 27/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด (376) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
401 27/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)  (383) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
402 27/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs (333) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
403 27/10/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (378) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
404 25/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ (330) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
405 25/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง (309) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
406 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล (385) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
407 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี (391) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
408 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ (344) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
409 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ (410) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
410 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด (326) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
411 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด (364) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
412 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน (349) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
413 21/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านวังตาบัว (389) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
414 21/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านน้ำจวง (376) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
415 21/10/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านวังตาบัว (368) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
416 21/10/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านน้ำจวง (369) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
417 20/10/2559 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 4 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (377) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
418 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 24 คัน รพ.นครไทย (369) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
419 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (283) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
420 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารหน่วยจ่ายกลาง รพ.นครไทย (390) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
421 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยในหญิง รพ.นครไทย (329) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
422 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก รพ.นครไทย (338) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
423 19/10/2559 ราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ รพ.นครไทย (343) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
424 19/10/2559 ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (308) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
425 19/10/2559 ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารหน่วยจ่ายกลาง (379) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
426 19/10/2559 ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยในหญิง (300) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
427 19/10/2559 ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก รพ.นครไทย (464) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
428 19/10/2559 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (284) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
429 17/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านนาขุม (333) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
430 17/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.ไทรย้อย (420) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
431 14/10/2559 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (344) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
432 14/10/2559 ราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (331) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
433 13/10/2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน (358) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
434 13/10/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (313) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
435 5/10/2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ (393) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
436 4/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง (415) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
437 4/10/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง (354) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
438 4/10/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ (365) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
439 4/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ (373) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
440 3/10/2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน(ก่อสร้าง) ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ (332) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
441 27/09/2559 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่ รพ.สต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก (440) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
442 27/09/2559 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่ รพ.สต.บ้านนาขุม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก (323) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
443 27/09/2559 ราคากลางบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านนาขุม (366) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
444 27/09/2559 ราคากลางบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.ไทรย้อย (372) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
445 22/09/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (358) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
446 19/09/2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560 (366) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
447 15/09/2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยฯ สสจ.พล. จำนวน 12 เดือน (ต.ค.2559-ก.ย.2560) (410) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
448 15/09/2559 ประกาศสอบราคาจ้างซักรีดผ้า ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย สสจ.พล. จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 2559-ก.ย. 2560) (341) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
449 15/09/2559 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (358) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
450 7/04/2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2559 (556) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
451 7/04/2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (394) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
452 7/04/2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2558 (406) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
453 16/02/2559 ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน (483) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
454 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารห้องผ่าตัด รพ.วังทอง (458) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
455 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.วัดโบสถ์ (472) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
456 1/02/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องผ่าตัด 4 ห้อง 2 ชั้น รพ.วังทอง ครั้งที่ 2 (355) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
457 1/02/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.วัดโบสถ์ ครั้งที่ 2 (375) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
458 1/02/2559 ยกเลิกประกาศประกวดราคาอาคารห้องผ่าตัด รพ.วังทอง (333) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
459 1/02/2559 ยกเลิกประกาศประกวดราคาอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.วัดโบสถ์ (322) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
460 1/02/2559 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.วัดโบสถ์ ครั้งที่ 2 (347) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
461 1/02/2559 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารห้องผ่าตัด รพ.วังทอง ครั้งที่ 2 (342) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
462 1/02/2559 ราคากลางอาคารห้องผ่าตัด 4 ห้อง 2 ชั้น รพ.วังทอง ครั้งที่ 2 (517) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
463 1/02/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.วัดโบสถ์ ครั้งที่ 2 (309) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
464 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 3 หลัง (309) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
465 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาคารพัสดุ สสจ.พิษณุโลก (358) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
466 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาคารพัสดุ รพ.บางกระทุ่ม (369) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
467 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง รพ.นครไทย (427) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
468 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาคารพักคนงาน รพ.นครไทย (414) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th