สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-252-052 โทรสาร : 055-245-088
 ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 21/05/2563 เผยแพร่การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 (18) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2 21/05/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (10) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
3 13/05/2563 ประการเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (19) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
4 30/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (39) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
5 14/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (51) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
6 14/04/2563 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  (48) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
7 14/04/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (38) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
8 23/03/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (55) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
9 19/03/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (46) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
10 9/03/2563 ประกาศเผยแพร่แนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง บนในเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  (61) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
11 21/02/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 (77) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
12 29/01/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณษและเผยแพร่ (90) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
13 24/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (74) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
14 23/01/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 อาคาร 3 ของ สสจ.พล. (92) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
15 23/01/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารของ สสจ.พล. (80) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
16 15/01/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (59) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
17 8/01/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (75) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
18 26/12/2562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (97) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
19 13/12/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 (120) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
20 13/12/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 (93) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
21 28/11/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (161) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
22 20/11/2562 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (154) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
23 20/11/2562 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด - ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซืื้อจัดจ้าง (107) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
24 20/11/2562 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (70) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
25 12/11/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 (75) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
26 24/10/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (142) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
27 24/10/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (119) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
28 24/10/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (96) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
29 6/09/2562 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (93) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
30 28/08/2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนายทะะเบียนจังหวัด (227) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
31 27/08/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (156) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
32 27/08/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 (99) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
33 25/06/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤาภาคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (223) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
34 25/06/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (144) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
35 25/06/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
36 2/04/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (218) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
37 21/03/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (182) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
38 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน 80 เครื่อง (159) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
39 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน 10 เครื่อง (134) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
40 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๑๐ เครื่อง  (131) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
41 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (133) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
42 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Eco II จำนวน ๓ เครื่อง (114) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
43 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๒๐ เครื่อง (99) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
44 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้ง พื้นจอแสดงและระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๖ เครื่อง (102) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
45 5/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.วังวน (145) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
46 4/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.คันโช้ง (118) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
47 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง (126) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
48 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (128) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
49 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.วัดตายม (135) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
50 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตอน (117) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
51 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วัดตายม (147) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
52 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วัดตายม (157) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
53 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วังวน (126) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
54 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วังวน (126) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
55 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง (117) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
56 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง (118) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
57 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.คันโช้ง (119) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
58 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.คันโช้ง (147) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
59 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (115) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
60 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (114) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
61 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านนาตอน (120) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
62 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านนาตอน (165) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
63 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน ๑๐ เครื่อง  (123) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
64 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน ๘๐ เครื่อง (126) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
65 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๑๐ เครื่อง  (112) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
66 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (125) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
67 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Eco II จำนวน ๓ เครื่อง (129) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
68 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๒๐ เครื่อง (129) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
69 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้ง พื้นจอแสดงและระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๖ เครื่อง (112) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
70 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ๑ หลัง (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
71 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวน ๑ หลัง (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
72 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตายม ๑ หลัง (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
73 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยตีนตั่ง ๑ หลัง (147) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
74 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันโช้ง ๑ หลัง (148) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
75 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตอน ๑ หลัง (111) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
76 18/12/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (179) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
77 18/12/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (138) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
78 17/12/2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2562  (170) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
79 26/11/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (178) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
80 30/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า (184) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
81 22/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง (198) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
82 5/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หม้อต้มแผ่นความร้อน (180) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
83 1/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการหม้อแช่พาราฟิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (199) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
84 26/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (197) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
85 24/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน 7 หม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (169) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
86 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า (195) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
87 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 lead) (184) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
88 20/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ (192) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
89 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรถ์ (Fetal Doptone) (170) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
90 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (157) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
91 20/09/2561 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (152) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
92 20/09/2561 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องหม้อต้มแผ่นความร้อน (139) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
93 19/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 13 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (165) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
94 17/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านรั้วตาข่ายถัก ความยาว 140 เมตร รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (159) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
95 17/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านรั้วตาข่ายถัก ความยาว 100 เมตร รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (169) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
96 17/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย (187) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
97 14/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  (173) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
98 14/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ (161) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
99 13/09/2561 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 13 เครื่อง (172) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
100 13/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (171) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
101 12/09/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (159) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
102 7/09/2561 ประกวดราคาซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อน (171) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
103 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (156) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
104 7/09/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (141) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
105 7/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ (167) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
106 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า (152) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
107 7/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า (151) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
108 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางหม้อต้มแผ่นความร้อน (150) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
109 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ (135) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
110 6/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 200 เมตร ที่ รพ.สต.ตลุกเทียม ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (160) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
111 6/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 100 เมตร ที่ รพ.สต.นิคมทุ่งสาน ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (201) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
112 5/09/2561 ราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง (207) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
113 5/09/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง  (140) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
114 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ที่ รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล (187) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
115 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ที่ รพ.สต.บ้านดงพลวง (194) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
116 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาขุม (160) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
117 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยเจียง (221) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
118 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (151) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
119 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหางไหล (174) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
120 3/09/2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 lead ) (170) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
121 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านสุพรรณพนมทอง (168) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
122 3/09/2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรถ์ ( Fetal Doptone ) (151) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
123 3/09/2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (192) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
124 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (183) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
125 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินเพิ่ม (221) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
126 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (155) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
127 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินกุ่ม (197) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
128 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.นครป่าหมาก (179) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
129 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหนองไผ่ (210) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
130 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านโปร่งไผ่ (188) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
131 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สวนเมี่ยง (185) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
132 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตาจูม (177) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
133 31/08/2561 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่ รพ.สต.บ้านรักไทย (162) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
134 27/08/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone)  (217) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
135 27/08/2561 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) จำนวน 33 เครื่อง (171) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
136 27/08/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ  (211) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
137 27/08/2561 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง (189) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
138 27/08/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead)  (224) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
139 27/08/2561 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead) จำนวน 31 เครื่อง (185) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
140 21/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างสถานีอนามัย ที่ รพ.สต.บ้านดงพลวง (198) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
141 21/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ที่ รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล (183) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
142 21/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยเจียง  (193) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
143 20/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล (170) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
144 20/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น รพ.สต.บ้านดงพลวง (177) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
145 20/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยเจียง (174) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
146 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านสุพรรณพนมทอง (167) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
147 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สุพรรณพนมทอง (184) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
148 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (155) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
149 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (157) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
150 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (147) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
151 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (180) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
152 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินเพิ่ม (173) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
153 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินเพิ่ม (155) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
154 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านโปร่งไผ่ (187) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
155 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านโปร่งไผ่ (162) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
156 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย (220) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
157 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย (157) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
158 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินกุ่ม (157) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
159 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินกุ่ม (194) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
160 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.นครป่าหมาก (165) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
161 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.นครป่าหมาก (197) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
162 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาขุม (152) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
163 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาขุม (170) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
164 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.หางไหล (153) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
165 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหางไหล (169) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
166 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สวนเมี่ยง (167) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
167 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สวนเมี่ยง (185) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
168 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตาจูม (206) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
169 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตาจูม (141) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
170 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (177) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
171 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (131) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
172 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหนองไผ่ (162) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
173 17/08/2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่ รพ.สต.บ้านหนองไผ่ (148) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
174 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงพลวง ๑ หลัง  (185) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
175 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เจริญผล ๑ หลัง  (213) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
176 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ๑ หลัง  (152) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
177 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษตรสุข ๑ หลัง  (158) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
178 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม ๑ หลัง  (156) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
179 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง ๑ หลัง  (135) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
180 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งทุ่ง ๑ หลัง  (138) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
181 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจูม ๑ หลัง  (150) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
182 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ๑ หลัง  (121) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
183 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย ๑ หลัง  (160) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
184 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งไผ่ ๑ หลัง  (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
185 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก ๑ หลัง  (179) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
186 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินกุ่ม ๑ หลัง  (135) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
187 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเจียง ๑ หลัง  (136) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
188 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขุม ๑ หลัง  (132) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
189 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางไหล ๑ หลัง  (131) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
190 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุพรรณพนมทอง ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง (165) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
191 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน 7 หม้อ (142) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
192 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 7 เครื่อง  (131) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
193 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง  (134) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
194 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง  (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
195 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรถ์(Fetal Doptone) จำนวน 33 เครื่อง  (142) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
196 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 7 เครื่อง  (159) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
197 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (KEG 12 lead) จำนวน 31 เครื่อง  (161) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
198 22/05/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุ จำนวน 40,908 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (255) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
199 9/05/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (300) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
200 2/05/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างทำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุ จำนวน 40,908 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (226) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
201 25/04/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างทำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุ จำนวน 40,908 แผ่น (269) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
202 3/04/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (337) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
203 27/03/2561 ีร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (215) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
204 27/03/2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกญ (255) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
205 20/03/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (253) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
206 31/01/2561 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (264) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
207 27/12/2560 สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (298) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
208 27/12/2560 การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (287) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
209 22/12/2560 สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (231) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
210 14/12/2560 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน พฤศจิกายน 2560 (255) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
211 13/12/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (257) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
212 1/12/2560 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (200) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
213 1/12/2560 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (270) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
214 16/11/2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (250) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
215 15/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ สสจ.พิษณุโลก (214) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
216 3/11/2560 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (226) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
217 3/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย (213) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
218 31/10/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สสอ.พรหมพิราม (256) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
219 30/10/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (222) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
220 30/10/2560 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (216) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
221 11/10/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม (511) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
222 11/10/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย (392) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
223 11/10/2560 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม (377) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
224 11/10/2560 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย  (315) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
225 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 งบลงทุน รายการปรับปรุงอาคารสถานที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (372) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
226 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 งบลงทุน (420) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
227 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบลงทุน 2561 จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (324) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
228 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบลงทุนปี 2561 จ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ สสอ.นครไทย (282) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
229 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบลงทุนปี 2561 (372) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
230 18/08/2560 ประกาศสอบราคาจ้างซักรีดผ้า ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย สสจ.พล. จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 2560-ก.ย. 2561) (408) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
231 18/08/2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยฯ สสจ.พล. จำนวน 12 เดือน (ต.ค.2560-ก.ย.2561) (333) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
232 15/08/2560 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน (303) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
233 8/08/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (381) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
234 30/06/2560 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับกลุ่มงานคลินิกทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (416) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
235 8/05/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการแพทย์ไทย กมลาศรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (351) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
236 5/04/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย กมลาศรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (364) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
237 4/04/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณปี พ.ศ.2560 (343) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
238 29/03/2560 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการแพทย์แผนไทย กมลาศรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (457) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
239 29/03/2560 ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการแพทย์แผนไทย กมลาศรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (319) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
240 20/03/2560 ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายรับรองมาตรฐาน) จำนวน 3 รายการ  (284) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
241 2/02/2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ เป็นระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 จำนวน 3 อัตรา (295) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
242 16/01/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) (300) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
243 12/01/2560 ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 3,000 ชุด สนับสนุนการดำเนินการตามโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปีงบประมาณ 2560 (303) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
244 9/01/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (337) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
245 27/12/2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (314) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
246 22/12/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (256) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
247 15/12/2559 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (283) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
248 7/12/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ รพ.วัดโบสถ์ (267) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
249 7/12/2559 ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.บางระกำ (291) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
250 2/12/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.เนินมะปราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (275) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
251 30/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (289) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
252 28/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (274) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
253 24/11/2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนในรอบเดือนตุลาคม 2559 (270) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
254 24/11/2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนในรอบเดือนกันยายน 2559 (275) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
255 17/11/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (319) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
256 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ สำหรับโรงพยาบาลวังทอง (301) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
257 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล สำหรับโรงพยาบาลวังทอง  (274) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
258 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (241) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
259 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ สำหรับโรงพยาบาลเนินมะปราง (268) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
260 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 4 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (263) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
261 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านวังตาบัว (291) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
262 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านน้ำจวง (288) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
263 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาหน่วยจ่ายกลาง  (246) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
264 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในหญิง รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (274) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
265 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (237) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
266 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (280) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
267 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 24 คัน รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (288) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
268 12/11/2559 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (274) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
269 11/11/2559 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (270) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
270 11/11/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  (331) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
271 11/11/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (319) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
272 11/11/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ ที่โรงพยาบาลวัดโบสถ์ (320) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
273 11/11/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง ที่โรงพยาบาลบางระกำ (263) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
274 10/11/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เตียง ครั้งที่ 2 (260) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
275 8/11/2559 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงพยาบาลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม (324) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
276 3/11/2559 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ รพ.วัดโบสถ์ (348) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
277 3/11/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ รพ.วัดโบสถ์ (300) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
278 3/11/2559 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.บางระกำ (318) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
279 3/11/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.บางระกำ (315) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
280 31/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (273) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
281 31/10/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (333) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
282 27/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  (316) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
283 27/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด (334) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
284 27/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)  (341) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
285 27/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs (291) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
286 27/10/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (314) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
287 25/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ (291) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
288 25/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง (261) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
289 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล (329) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
290 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี (336) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
291 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ (290) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
292 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ (370) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
293 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด (288) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
294 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด (322) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
295 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน (303) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
296 21/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านวังตาบัว (336) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
297 21/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านน้ำจวง (337) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
298 21/10/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านวังตาบัว (297) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
299 21/10/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านน้ำจวง (308) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
300 20/10/2559 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 4 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (327) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
301 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 24 คัน รพ.นครไทย (323) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
302 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (251) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
303 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารหน่วยจ่ายกลาง รพ.นครไทย (338) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
304 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยในหญิง รพ.นครไทย (291) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
305 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก รพ.นครไทย (304) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
306 19/10/2559 ราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ รพ.นครไทย (285) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
307 19/10/2559 ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (244) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
308 19/10/2559 ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารหน่วยจ่ายกลาง (325) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
309 19/10/2559 ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยในหญิง (259) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
310 19/10/2559 ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก รพ.นครไทย (421) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
311 19/10/2559 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (248) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
312 17/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านนาขุม (297) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
313 17/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.ไทรย้อย (384) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
314 14/10/2559 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (283) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
315 14/10/2559 ราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (270) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
316 13/10/2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน (305) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
317 13/10/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (272) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
318 5/10/2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ (354) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
319 4/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง (376) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
320 4/10/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง (312) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
321 4/10/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ (323) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
322 4/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ (321) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
323 3/10/2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน(ก่อสร้าง) ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ (273) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
324 27/09/2559 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่ รพ.สต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก (360) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
325 27/09/2559 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่ รพ.สต.บ้านนาขุม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก (272) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
326 27/09/2559 ราคากลางบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านนาขุม (313) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
327 27/09/2559 ราคากลางบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.ไทรย้อย (326) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
328 22/09/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (307) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
329 19/09/2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560 (303) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
330 15/09/2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยฯ สสจ.พล. จำนวน 12 เดือน (ต.ค.2559-ก.ย.2560) (363) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
331 15/09/2559 ประกาศสอบราคาจ้างซักรีดผ้า ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย สสจ.พล. จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 2559-ก.ย. 2560) (289) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
332 15/09/2559 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (295) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
333 7/04/2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2559 (480) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
334 7/04/2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (337) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
335 7/04/2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2558 (344) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
336 16/02/2559 ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน (435) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
337 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารห้องผ่าตัด รพ.วังทอง (400) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
338 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.วัดโบสถ์ (430) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
339 1/02/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องผ่าตัด 4 ห้อง 2 ชั้น รพ.วังทอง ครั้งที่ 2 (311) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
340 1/02/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.วัดโบสถ์ ครั้งที่ 2 (335) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
341 1/02/2559 ยกเลิกประกาศประกวดราคาอาคารห้องผ่าตัด รพ.วังทอง (286) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
342 1/02/2559 ยกเลิกประกาศประกวดราคาอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.วัดโบสถ์ (277) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
343 1/02/2559 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.วัดโบสถ์ ครั้งที่ 2 (307) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
344 1/02/2559 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารห้องผ่าตัด รพ.วังทอง ครั้งที่ 2 (290) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
345 1/02/2559 ราคากลางอาคารห้องผ่าตัด 4 ห้อง 2 ชั้น รพ.วังทอง ครั้งที่ 2 (467) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
346 1/02/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.วัดโบสถ์ ครั้งที่ 2 (236) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
347 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 3 หลัง (265) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
348 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาคารพัสดุ สสจ.พิษณุโลก (323) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
349 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาคารพัสดุ รพ.บางกระทุ่ม (322) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
350 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง รพ.นครไทย (371) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
351 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาคารพักคนงาน รพ.นครไทย (335) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th