สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-252-052 โทรสาร : 055-245-088
 ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 25/06/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤาภาคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (128) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2 25/06/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (36) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
3 25/06/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (47) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
4 2/04/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (129) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
5 21/03/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (119) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
6 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน 80 เครื่อง (94) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
7 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน 10 เครื่อง (76) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
8 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๑๐ เครื่อง  (77) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
9 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (55) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
10 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Eco II จำนวน ๓ เครื่อง (50) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
11 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๒๐ เครื่อง (42) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
12 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้ง พื้นจอแสดงและระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๖ เครื่อง (42) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
13 5/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.วังวน (75) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
14 4/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.คันโช้ง (66) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
15 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง (76) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
16 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (70) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
17 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.วัดตายม (70) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
18 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตอน (59) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
19 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วัดตายม (85) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
20 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วัดตายม (83) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
21 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วังวน (76) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
22 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วังวน (70) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
23 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง (70) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
24 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง (67) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
25 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.คันโช้ง (66) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
26 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.คันโช้ง (74) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
27 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (65) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
28 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (61) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
29 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านนาตอน (61) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
30 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านนาตอน (80) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
31 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน ๑๐ เครื่อง  (75) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
32 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน ๘๐ เครื่อง (75) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
33 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๑๐ เครื่อง  (67) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
34 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (77) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
35 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Eco II จำนวน ๓ เครื่อง (76) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
36 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๒๐ เครื่อง (72) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
37 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้ง พื้นจอแสดงและระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๖ เครื่อง (65) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
38 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ๑ หลัง (87) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
39 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวน ๑ หลัง (78) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
40 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตายม ๑ หลัง (81) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
41 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยตีนตั่ง ๑ หลัง (79) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
42 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันโช้ง ๑ หลัง (82) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
43 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตอน ๑ หลัง (66) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
44 18/12/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (120) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
45 18/12/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (94) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
46 17/12/2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2562  (126) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
47 26/11/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (130) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
48 30/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า (138) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
49 22/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง (147) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
50 5/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หม้อต้มแผ่นความร้อน (134) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
51 1/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการหม้อแช่พาราฟิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (150) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
52 26/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (153) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
53 24/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน 7 หม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (118) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
54 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า (146) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
55 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 lead) (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
56 20/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ (148) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
57 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรถ์ (Fetal Doptone) (117) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
58 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (108) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
59 20/09/2561 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (100) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
60 20/09/2561 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องหม้อต้มแผ่นความร้อน (91) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
61 19/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 13 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (117) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
62 17/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านรั้วตาข่ายถัก ความยาว 140 เมตร รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (113) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
63 17/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านรั้วตาข่ายถัก ความยาว 100 เมตร รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (112) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
64 17/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย (108) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
65 14/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  (128) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
66 14/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ (109) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
67 13/09/2561 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 13 เครื่อง (128) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
68 13/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (124) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
69 12/09/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (117) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
70 7/09/2561 ประกวดราคาซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อน (119) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
71 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (109) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
72 7/09/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (95) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
73 7/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ (114) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
74 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า (103) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
75 7/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า (93) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
76 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางหม้อต้มแผ่นความร้อน (106) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
77 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ (87) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
78 6/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 200 เมตร ที่ รพ.สต.ตลุกเทียม ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (105) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
79 6/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 100 เมตร ที่ รพ.สต.นิคมทุ่งสาน ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (120) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
80 5/09/2561 ราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง (139) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
81 5/09/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง  (90) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
82 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ที่ รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล (134) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
83 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ที่ รพ.สต.บ้านดงพลวง (142) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
84 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาขุม (111) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
85 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยเจียง (171) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
86 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (107) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
87 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหางไหล (113) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
88 3/09/2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 lead ) (116) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
89 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านสุพรรณพนมทอง (120) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
90 3/09/2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรถ์ ( Fetal Doptone ) (105) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
91 3/09/2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (138) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
92 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
93 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินเพิ่ม (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
94 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (104) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
95 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินกุ่ม (144) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
96 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.นครป่าหมาก (128) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
97 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหนองไผ่ (163) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
98 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านโปร่งไผ่ (126) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
99 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สวนเมี่ยง (139) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
100 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตาจูม (127) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
101 31/08/2561 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่ รพ.สต.บ้านรักไทย (113) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
102 27/08/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone)  (158) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
103 27/08/2561 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) จำนวน 33 เครื่อง (130) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
104 27/08/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ  (159) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
105 27/08/2561 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง (144) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
106 27/08/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead)  (169) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
107 27/08/2561 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead) จำนวน 31 เครื่อง (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
108 21/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างสถานีอนามัย ที่ รพ.สต.บ้านดงพลวง (141) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
109 21/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ที่ รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล (133) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
110 21/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยเจียง  (129) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
111 20/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล (118) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
112 20/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น รพ.สต.บ้านดงพลวง (124) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
113 20/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยเจียง (119) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
114 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านสุพรรณพนมทอง (114) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
115 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สุพรรณพนมทอง (136) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
116 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (112) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
117 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (108) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
118 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (100) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
119 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (134) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
120 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินเพิ่ม (122) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
121 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินเพิ่ม (110) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
122 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านโปร่งไผ่ (128) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
123 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านโปร่งไผ่ (111) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
124 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย (168) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
125 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย (107) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
126 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินกุ่ม (103) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
127 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินกุ่ม (141) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
128 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.นครป่าหมาก (114) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
129 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.นครป่าหมาก (134) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
130 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาขุม (101) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
131 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาขุม (124) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
132 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.หางไหล (101) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
133 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหางไหล (112) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
134 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สวนเมี่ยง (121) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
135 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สวนเมี่ยง (138) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
136 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตาจูม (160) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
137 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตาจูม (93) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
138 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
139 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (91) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
140 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหนองไผ่ (119) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
141 17/08/2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่ รพ.สต.บ้านหนองไผ่ (109) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
142 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงพลวง ๑ หลัง  (138) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
143 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เจริญผล ๑ หลัง  (152) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
144 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ๑ หลัง  (108) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
145 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษตรสุข ๑ หลัง  (114) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
146 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม ๑ หลัง  (114) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
147 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง ๑ หลัง  (93) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
148 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งทุ่ง ๑ หลัง  (93) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
149 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจูม ๑ หลัง  (102) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
150 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ๑ หลัง  (81) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
151 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย ๑ หลัง  (101) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
152 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งไผ่ ๑ หลัง  (91) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
153 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก ๑ หลัง  (131) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
154 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินกุ่ม ๑ หลัง  (91) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
155 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเจียง ๑ หลัง  (93) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
156 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขุม ๑ หลัง  (88) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
157 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางไหล ๑ หลัง  (86) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
158 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุพรรณพนมทอง ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง (121) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
159 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน 7 หม้อ (98) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
160 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 7 เครื่อง  (89) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
161 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง  (91) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
162 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง  (95) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
163 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรถ์(Fetal Doptone) จำนวน 33 เครื่อง  (91) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
164 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 7 เครื่อง  (119) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
165 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (KEG 12 lead) จำนวน 31 เครื่อง  (115) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
166 22/05/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุ จำนวน 40,908 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (216) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
167 9/05/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (243) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
168 2/05/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างทำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุ จำนวน 40,908 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (179) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
169 25/04/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างทำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุ จำนวน 40,908 แผ่น (223) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
170 3/04/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (288) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
171 27/03/2561 ีร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (173) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
172 27/03/2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกญ (207) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
173 20/03/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (202) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
174 31/01/2561 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (220) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
175 27/12/2560 สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (251) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
176 27/12/2560 การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (246) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
177 22/12/2560 สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (194) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
178 14/12/2560 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน พฤศจิกายน 2560 (215) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
179 13/12/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (204) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
180 1/12/2560 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (163) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
181 1/12/2560 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (226) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
182 16/11/2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (213) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
183 15/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ สสจ.พิษณุโลก (178) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
184 3/11/2560 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (189) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
185 3/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย (166) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
186 31/10/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สสอ.พรหมพิราม (215) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
187 30/10/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (184) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
188 30/10/2560 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (173) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
189 11/10/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม (409) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
190 11/10/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย (290) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
191 11/10/2560 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม (277) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
192 11/10/2560 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย  (260) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
193 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 งบลงทุน รายการปรับปรุงอาคารสถานที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (341) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
194 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 งบลงทุน (377) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
195 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบลงทุน 2561 จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (289) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
196 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบลงทุนปี 2561 จ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ สสอ.นครไทย (245) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
197 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบลงทุนปี 2561 (329) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
198 18/08/2560 ประกาศสอบราคาจ้างซักรีดผ้า ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย สสจ.พล. จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 2560-ก.ย. 2561) (361) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
199 18/08/2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยฯ สสจ.พล. จำนวน 12 เดือน (ต.ค.2560-ก.ย.2561) (293) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
200 15/08/2560 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน (273) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
201 8/08/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (339) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
202 30/06/2560 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับกลุ่มงานคลินิกทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (362) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
203 8/05/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการแพทย์ไทย กมลาศรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (304) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
204 5/04/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย กมลาศรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (327) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
205 4/04/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณปี พ.ศ.2560 (305) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
206 29/03/2560 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการแพทย์แผนไทย กมลาศรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (342) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
207 29/03/2560 ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการแพทย์แผนไทย กมลาศรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (285) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
208 20/03/2560 ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายรับรองมาตรฐาน) จำนวน 3 รายการ  (256) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
209 2/02/2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ เป็นระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 จำนวน 3 อัตรา (260) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
210 16/01/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) (264) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
211 12/01/2560 ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 3,000 ชุด สนับสนุนการดำเนินการตามโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปีงบประมาณ 2560 (273) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
212 9/01/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (293) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
213 27/12/2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (270) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
214 22/12/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (223) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
215 15/12/2559 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (243) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
216 7/12/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ รพ.วัดโบสถ์ (227) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
217 7/12/2559 ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.บางระกำ (239) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
218 2/12/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.เนินมะปราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (225) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
219 30/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (245) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
220 28/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (236) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
221 24/11/2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนในรอบเดือนตุลาคม 2559 (224) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
222 24/11/2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนในรอบเดือนกันยายน 2559 (239) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
223 17/11/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (269) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
224 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ สำหรับโรงพยาบาลวังทอง (261) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
225 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล สำหรับโรงพยาบาลวังทอง  (225) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
226 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (191) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
227 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ สำหรับโรงพยาบาลเนินมะปราง (220) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
228 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 4 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (214) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
229 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านวังตาบัว (238) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
230 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านน้ำจวง (238) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
231 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาหน่วยจ่ายกลาง  (203) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
232 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในหญิง รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (228) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
233 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (198) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
234 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (227) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
235 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 24 คัน รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (221) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
236 12/11/2559 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (231) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
237 11/11/2559 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (226) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
238 11/11/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  (278) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
239 11/11/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (268) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
240 11/11/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ ที่โรงพยาบาลวัดโบสถ์ (283) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
241 11/11/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง ที่โรงพยาบาลบางระกำ (216) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
242 10/11/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เตียง ครั้งที่ 2 (220) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
243 8/11/2559 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงพยาบาลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม (274) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
244 3/11/2559 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ รพ.วัดโบสถ์ (301) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
245 3/11/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ รพ.วัดโบสถ์ (252) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
246 3/11/2559 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.บางระกำ (275) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
247 3/11/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.บางระกำ (271) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
248 31/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (235) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
249 31/10/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (284) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
250 27/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  (279) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
251 27/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด (281) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
252 27/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)  (306) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
253 27/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs (252) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
254 27/10/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (266) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
255 25/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ (250) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
256 25/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง (225) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
257 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล (277) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
258 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี (299) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
259 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ (249) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
260 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ (319) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
261 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด (241) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
262 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด (265) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
263 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน (264) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
264 21/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านวังตาบัว (279) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
265 21/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านน้ำจวง (282) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
266 21/10/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านวังตาบัว (237) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
267 21/10/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านน้ำจวง (262) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
268 20/10/2559 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 4 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (278) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
269 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 24 คัน รพ.นครไทย (269) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
270 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (215) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
271 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารหน่วยจ่ายกลาง รพ.นครไทย (290) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
272 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยในหญิง รพ.นครไทย (240) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
273 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก รพ.นครไทย (255) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
274 19/10/2559 ราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ รพ.นครไทย (240) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
275 19/10/2559 ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (206) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
276 19/10/2559 ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารหน่วยจ่ายกลาง (279) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
277 19/10/2559 ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยในหญิง (210) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
278 19/10/2559 ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก รพ.นครไทย (393) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
279 19/10/2559 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (209) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
280 17/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านนาขุม (255) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
281 17/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.ไทรย้อย (298) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
282 14/10/2559 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (238) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
283 14/10/2559 ราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (232) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
284 13/10/2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน (264) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
285 13/10/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (224) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
286 5/10/2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ (308) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
287 4/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง (339) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
288 4/10/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง (269) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
289 4/10/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ (278) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
290 4/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ (272) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
291 3/10/2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน(ก่อสร้าง) ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ (238) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
292 27/09/2559 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่ รพ.สต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก (307) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
293 27/09/2559 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่ รพ.สต.บ้านนาขุม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก (240) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
294 27/09/2559 ราคากลางบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านนาขุม (272) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
295 27/09/2559 ราคากลางบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.ไทรย้อย (270) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
296 22/09/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (265) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
297 19/09/2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560 (265) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
298 15/09/2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยฯ สสจ.พล. จำนวน 12 เดือน (ต.ค.2559-ก.ย.2560) (314) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
299 15/09/2559 ประกาศสอบราคาจ้างซักรีดผ้า ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย สสจ.พล. จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 2559-ก.ย. 2560) (241) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
300 15/09/2559 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (239) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
301 7/04/2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2559 (433) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
302 7/04/2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (295) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
303 7/04/2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2558 (302) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
304 16/02/2559 ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน (388) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
305 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารห้องผ่าตัด รพ.วังทอง (364) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
306 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.วัดโบสถ์ (390) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
307 1/02/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องผ่าตัด 4 ห้อง 2 ชั้น รพ.วังทอง ครั้งที่ 2 (271) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
308 1/02/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.วัดโบสถ์ ครั้งที่ 2 (291) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
309 1/02/2559 ยกเลิกประกาศประกวดราคาอาคารห้องผ่าตัด รพ.วังทอง (244) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
310 1/02/2559 ยกเลิกประกาศประกวดราคาอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.วัดโบสถ์ (240) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
311 1/02/2559 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.วัดโบสถ์ ครั้งที่ 2 (264) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
312 1/02/2559 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารห้องผ่าตัด รพ.วังทอง ครั้งที่ 2 (244) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
313 1/02/2559 ราคากลางอาคารห้องผ่าตัด 4 ห้อง 2 ชั้น รพ.วังทอง ครั้งที่ 2 (426) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
314 1/02/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.วัดโบสถ์ ครั้งที่ 2 (212) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
315 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 3 หลัง (224) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
316 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาคารพัสดุ สสจ.พิษณุโลก (281) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
317 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาคารพัสดุ รพ.บางกระทุ่ม (279) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
318 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง รพ.นครไทย (311) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
319 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาคารพักคนงาน รพ.นครไทย (281) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th