สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th
 
 ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 17/11/2566 ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ (200) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2 17/11/2566 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (201) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
3 8/11/2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 ประจำเดือนตุลาคม 2566 (164) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
4 8/11/2566 เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (162) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
5 8/11/2566 เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
6 8/11/2566 เผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2567 (64) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
7 8/11/2566 เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (72) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
8 18/10/2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 ประจำเดือนกันยายน 2566 (122) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
9 17/10/2566 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องงานยานพาหนะ จำนวน 1 ห้อง วงเงิน 600,500 บาท (101) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
10 25/09/2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (168) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
11 25/09/2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (150) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
12 8/09/2566 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 (115) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
13 8/09/2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 ประจำเดือนกันยายน 2566 (97) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
14 8/09/2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (88) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
15 7/09/2566 แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไม่รวมแผนงาน/โครงการ) (142) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
16 17/08/2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (81) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
17 10/07/2566 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก รายไตรมาสที่ 3 (91) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
18 10/07/2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (80) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
19 4/07/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (89) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
20 23/06/2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (71) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
21 23/06/2566 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 (98) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
22 12/06/2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (75) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
23 24/05/2566 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (97) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
24 24/05/2566 ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (84) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
25 9/05/2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 ประจำเดือนเมษายน 2566 (72) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
26 11/04/2566 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 2 (72) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
27 11/04/2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 รอบประจำเดือนมีนาคม 2566  (66) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
28 30/03/2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (80) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
29 29/03/2566 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผลตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 2 (66) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
30 29/03/2566 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (67) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
31 29/03/2566 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 ประจำเดือนมีนาคม 2566 (59) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
32 29/03/2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 ประจำเดือนมีนาคม 2566 (56) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
33 23/03/2566 รายการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี พ.ศ.2566 (82) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
34 23/03/2566 แบบฟอร์มเผยแพร่การปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี พ.ศ. 2566 (61) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
35 23/03/2566 บันทึกขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี พ.ศ.2566 (65) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
36 23/03/2566 เผยแพร่การปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน  (62) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
37 17/03/2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (83) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
38 17/03/2566 แบบการขอเผยแพร่ข้อมูลแบบ สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (62) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
39 17/03/2566 บันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (71) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
40 17/03/2566 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (61) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
41 24/02/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เสาธงชาติ รั้วจุดพักขยะติดเชื้อ และปรับปรุงอาคารคลินิกแพทย์แผนไทย(กมลาศรม) (80) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
42 21/02/2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ (72) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
43 21/02/2566 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (78) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
44 21/02/2566 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (61) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
45 21/02/2566 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ (51) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
46 21/02/2566 เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (80) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
47 15/02/2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร 1 ประจำเดือนมกราคม 2566 (69) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
48 9/02/2566 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (72) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
49 3/02/2566 ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (86) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
50 27/01/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เสาธงชาติ รั้วจุดพักขยะติดเชื้อ และปรับปรุงอาคารคลินิกแพทย์แผนไทย (กมลาศรม) (64) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
51 27/01/2566 ราคากลางงานก่อสร้าง เสาธงชาติ รั้วจุดพักขยะติดเชื้อ และปรับปรุงอาคารคลินิกแพทย์แผนไทย (กมลาศรม) (59) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
52 18/01/2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2565 (64) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
53 18/01/2566 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 1 (75) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
54 6/01/2566 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (76) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
55 6/01/2566 ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ (82) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
56 16/12/2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 (65) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
57 21/11/2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 2566 รายการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 18 รายการ (89) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
58 15/11/2565 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ วงเงิน 1,238,000 บาท (93) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
59 7/10/2565 แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (115) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
60 6/10/2565 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ เป็นระยะเวลา ๓ ปี สำหรับ รพ.พุทธิชินราช  (78) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
61 6/10/2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (80) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
62 6/10/2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (62) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
63 5/10/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหลอดเลือด ชนิด 2 ระนาบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (58) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
64 30/09/2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 (76) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
65 26/09/2565 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (63) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
66 26/09/2565 ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (80) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
67 16/09/2565 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน จำนวน 3 เครื่อง (76) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
68 16/09/2565 ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน จำนวน 3 เครื่อง (66) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
69 10/09/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ  (69) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
70 26/08/2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 (สขร.1) (76) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
71 25/08/2565 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี(รพ.พุทธชินราช) (75) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
72 23/08/2565 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน วงเงิน 1,380,000 บาท  (88) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
73 23/08/2565 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 1,104,000 บาท  (63) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
74 18/08/2565 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (79) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
75 3/08/2565 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหลอดเลือด ชนิด 2 ระนาบ จำนวน 1 เครื่อง (67) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
76 25/07/2565 ประกาศร่างประประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ  (82) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
77 22/07/2565 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2565- เดือนมิถุนายน 2565) (97) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
78 22/07/2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 (สขร.1) (56) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
79 20/06/2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 (สขร.1) (66) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
80 30/05/2565 เผยแพร่แผนการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (84) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
81 25/05/2565 ประกาศยกเลิกเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (75) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
82 23/05/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์  (62) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
83 9/05/2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 (สขร.1) (65) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
84 22/04/2565 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (76) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
85 17/04/2565 ประกาศร่างประประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (78) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
86 4/04/2565 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (64) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
87 31/03/2565 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ 65 (76) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
88 31/03/2565 รายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ไตรมาส 2 (74) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
89 31/03/2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (สขร.1) (60) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
90 16/03/2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (สขร.1) (56) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
91 10/02/2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 (สขร.1) (91) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
92 4/01/2565 เผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (157) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
93 24/12/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (สขร.1) (69) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
94 24/12/2564 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (67) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
95 17/12/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (สขร.1) (74) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
96 10/11/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 (สขร.1) (74) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
97 18/10/2564 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2564- เดือนกันยายน 2564) (71) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
98 18/10/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 (สขร.1) (104) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
99 8/10/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมพื้นชั้นล่างอาคาร สสจ.พล.จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (62) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
100 29/09/2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมพื้นชื้นล่างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สสจ.พล. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (76) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
101 29/09/2564 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างต่อเติมพื้นชื้นล่างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สสจ.พล. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (54) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
102 3/09/2564 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการซ่อมแซมบ้านพัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งไผ่ ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก วงเงิน ๕๔๒,๐๐๐ บาท (82) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
103 3/09/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ๑ รายการ วงเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท (71) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
104 3/09/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการต่อเติมพื้นชั้นล่างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ รายการ วงเงิน ๖๒๖,๐๐๐ บาท (89) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
105 2/09/2564 เผยแพร่รายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 (92) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
106 2/09/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (สขร.1) (72) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
107 24/08/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี ด้วยวิธี e-bidding (73) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
108 18/08/2564 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (84) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
109 2/08/2564 เอกสารประกาศประกวดราคาซื้อยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (93) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
110 2/08/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางจัดซื้อยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี (55) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
111 21/07/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางจัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (66) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
112 21/07/2564 ประกาศแผนจัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (83) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
113 19/07/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (67) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
114 19/07/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 (97) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
115 14/06/2564 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 บนเว็บไซต์ (125) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
116 11/06/2564 ประกาศแผนการจัดซื้อยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กสำหรับเด็กอายุ ๖-๑๒ ปี (83) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
117 9/06/2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 (สขร.1) (95) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
118 24/05/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) (103) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
119 20/05/2564 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1ประจำเดือนเมษายน 2564 (116) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
120 6/05/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) (141) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
121 28/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (96) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
122 28/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร (131) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
123 28/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (119) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
124 28/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน (117) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
125 28/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ (102) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
126 28/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา (105) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
127 28/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน (107) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
128 28/04/2564 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) รอบสอง (90) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
129 28/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564) (84) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
130 28/04/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 (สขร.1) (121) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
131 23/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ (92) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
132 21/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร (91) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
133 21/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร (97) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
134 21/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ (102) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
135 21/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน (93) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
136 21/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นมาตรฐาน (91) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
137 21/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก (92) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
138 19/04/2564 การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (113) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
139 9/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (111) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
140 9/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย (102) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
141 9/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพขนาดเล็กที่ติดอยู่ เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา (123) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
142 9/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) (119) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
143 9/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่อง Syringe Driver (88) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
144 2/04/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร (102) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
145 2/04/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน (121) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
146 29/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความดันโลหิตอัตดนมัติ แบบสอดแขน (113) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
147 29/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (123) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
148 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน (128) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
149 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นมาตรฐาน ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่องตรวจ (blade) ไม่น้อยกว่า 1 อัน การส่องตรวจทางเดินหายใจมองจากจอภาพแสดงผล จอภาพที่ใช้ร่วม มีขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา สามารถเก็บบันทึกภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลและใช้ในการเรียน การสอนได้ (154) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
150 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ (144) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
151 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง (122) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
152 25/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นมาตรฐานประกอบด้วย อุปกรณ์ส่องตรวจ (blade) ไม่น้อยกว่า ๑ อัน การส่องตรวจทางเดินหายใจมองจากจอภาพแสดงผล จอภาพที่ใช้ร่วม มีขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา สามารถเก็บบันทึกภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลและใช้ในการเรียน การสอนได้ (125) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
153 25/03/2564 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร (103) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
154 25/03/2564 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) (98) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
155 25/03/2564 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน (100) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
156 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก เพิ่มเติมเพื่อแนบคุณลักษณะเฉพาะให้ผู้ค้าหาข้อมูลง่าย (107) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
157 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง เพิ่มเติมเพื่อแนบคุณลักษณะเฉพาะให้ผู้ค้าหาข้อมูลง่าย (105) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
158 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา เพิ่มเติมเพื่อแนบคุณลักษณะเฉพาะให้ผู้ค้าหาข้อมูลง่าย (111) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
159 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เพิ่มเติมเพื่อแนบคุณลักษณะเฉพาะให้ผู้ค้าหาข้อมูลง่าย (114) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
160 25/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย เพิ่มเติมเพื่อแนบคุณลักษณะเฉพาะให้ผู้ค้าหาข้อมูลง่าย (96) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
161 24/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร (101) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
162 24/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร (117) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
163 24/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ (98) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
164 23/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย (108) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
165 23/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (111) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
166 23/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก (115) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
167 23/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (94) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
168 23/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)  (97) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
169 23/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์  (104) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
170 23/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน (80) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
171 23/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพาสำหรับบริการปฐมภูมิ (112) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
172 23/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร  (95) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
173 22/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก (132) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
174 22/03/2564 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน (109) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
175 22/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (107) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
176 22/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA  (111) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
177 22/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร (97) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
178 22/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร (184) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
179 22/03/2564 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย  (110) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
180 22/03/2564 ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน  (96) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
181 22/03/2564 ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (121) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
182 22/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (112) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
183 22/03/2564 ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนอัตโนมัติชนิดพกพา (101) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
184 22/03/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (105) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
185 22/03/2564 ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (133) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
186 22/03/2564 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (99) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
187 15/03/2564 รายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 ไตรมาส 2 (117) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
188 12/03/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) (135) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
189 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง จำนวน 3 คัน วงเงิน 7,500,000 บาท (135) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
190 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน จำนวน 67 เตียง วงเงิน 2,412,000 บาท  (132) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
191 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 2,600,000 บาท  (108) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
192 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตดนมัติ(AED) (189) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
193 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 10 เครื่อง วงเงิน 1,500,000 บาท (110) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
194 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 61 เครื่อง วงเงิน 2,440,000 บาท (108) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
195 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรียด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 74 เครื่อง วงเงิน 7,030,000 บาท (109) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
196 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Puise Oximeter) ชนิดพกพา จำนวน 35 เครื่อง วงเงิน 680,000 บาท (87) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
197 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 82 เครื่อง วงเงิน 2,870,000 บาท (100) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
198 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน จำนวน 120 เครื่อง วงเงิน 8,400,000 บาท (112) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
199 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาณและความดันเคลื่อนที่ได้ จำนวน 4 เครื่อง วงเงิน 1,800,000 บาท (95) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
200 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 3 เครื่อง วงเงิน 750,000 บาท  (110) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
201 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ ฯลฯ จำนวน 5 เครื่อง วงเงิน 2,750,000 บาท (113) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
202 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 2,000,000 บาท (106) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
203 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร จำนวน 53 เครื่อง วงเงิน 1,325,000 บาท (108) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
204 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 6 เครื่อง วงเงิน 6,000,000 บาท  (107) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
205 5/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเหลือดำ 1 สาย จำนวน 19 เครื่อง วงเงิน 1,045,000 บาท (102) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
206 5/03/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 (151) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
207 3/02/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (สขร.1) (158) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
208 3/02/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563) (126) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
209 13/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ ๓-๔ รพ.สต.หินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (183) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
210 13/01/2564 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  (293) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
211 30/12/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 3-4 รพ.สต.หินลาด ต.หินลาด จ.พิษณุโลก (ครั้งที่ 2) (151) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
212 30/12/2563 ประกาศราคาราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 3-4 รพ.สต.หินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก (ครั้งที่ 2) (116) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
213 18/12/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 3-4 รพ.สต.ตำบลหินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก (150) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
214 18/12/2563 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 3-4 รพ.สต.ตำบลหินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก (122) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
215 7/12/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (สขร.1) (144) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
216 3/12/2563 เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง (161) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
217 3/12/2563 เผยแพร่แนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  (157) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
218 2/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง โครงสร้าง หลัง พื้นบ้าน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ห้องสุขา เปลี่ยนประตู พร้อมทาสี บ้านพักราชการ รพ.สต.บ้านปรือกระเทียม ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (239) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
219 2/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.นครป่ากมาก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (142) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
220 2/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านแหลมครก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (123) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
221 2/12/2563 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (129) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
222 2/12/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (สขร.1) (130) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
223 23/11/2563 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (122) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
224 18/11/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง โครงสร้าง หลัง พื้นบ้าน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ห้องสุขา เปลี่ยนประตู พร้อมทาสีบ้านพักราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือกระเทียม (132) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
225 18/11/2563 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุง โครงสร้าง หลัง พื้นบ้าน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ห้องสุขา เปลี่ยนประตู พร้อมทาสีบ้านพักราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือกระเทียม (164) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
226 17/11/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก (157) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
227 17/11/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมครก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก (127) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
228 17/11/2563 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก (136) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
229 17/11/2563 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมครก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก  (117) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
230 27/10/2563 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2564 (159) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
231 19/10/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐.๐๐ ตารางเมตร ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งตารอด ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง แบบเลขที่ ๑๑๐๕๗ วงเงิน ๑,๐๒๒,๗๐๐ บาท (156) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
232 15/10/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563) (137) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
233 12/10/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 (สขร.1) (136) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
234 30/09/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรับปรุง โครงสร้าง หลัง พื้นบ้าน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ห้องสุขา เปลี่ยนประตู พร้อมทาสี บ้านพัก ขรก. รพ.สต.บ้านปรือกระเทียม ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๕๘,๐๐๐ บาท (189) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
235 30/09/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ ๓-๔ รพ.สต.หินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕๑๑,๐๐๐ บาท (156) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
236 30/09/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.นครป่าหมาก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๗๐๖,๘๐๐ บาท (142) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
237 30/09/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านแหลมครก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖๔๑,๑๐๐ บาท (174) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
238 3/09/2563 เผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ไตรมาส 4 (165) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
239 3/09/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ไตรมาส 4 (159) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
240 26/08/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสองหาคม 2563 (สขร.1) (172) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
241 14/08/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 (สขร.1) (142) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
242 21/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ของ สสจ.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (220) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
243 16/07/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 (146) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
244 16/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (179) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
245 3/07/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (184) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
246 3/07/2563 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (245) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
247 8/06/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 (199) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
248 21/05/2563 เผยแพร่การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 (169) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
249 21/05/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (188) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
250 13/05/2563 ประการเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (169) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
251 30/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (208) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
252 14/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (206) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
253 14/04/2563 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  (237) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
254 14/04/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (178) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
255 23/03/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (239) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
256 19/03/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (208) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
257 9/03/2563 ประกาศเผยแพร่แนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง บนในเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  (222) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
258 21/02/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 (229) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
259 29/01/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณษและเผยแพร่ (245) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
260 24/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (232) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
261 23/01/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 อาคาร 3 ของ สสจ.พล. (277) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
262 23/01/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารของ สสจ.พล. (228) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
263 15/01/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (213) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
264 8/01/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (227) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
265 26/12/2562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (256) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
266 13/12/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 (271) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
267 13/12/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 (230) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
268 28/11/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (314) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
269 20/11/2562 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (304) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
270 20/11/2562 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด - ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซืื้อจัดจ้าง (262) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
271 20/11/2562 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (224) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
272 12/11/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 (230) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
273 24/10/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (280) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
274 24/10/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (274) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
275 24/10/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (232) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
276 6/09/2562 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (230) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
277 28/08/2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนายทะะเบียนจังหวัด (346) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
278 27/08/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (279) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
279 27/08/2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 (233) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
280 25/06/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤาภาคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (364) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
281 25/06/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (285) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
282 25/06/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (276) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
283 2/04/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (356) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
284 21/03/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (341) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
285 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน 80 เครื่อง (276) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
286 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน 10 เครื่อง (265) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
287 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๑๐ เครื่อง  (278) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
288 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (259) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
289 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Eco II จำนวน ๓ เครื่อง (257) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
290 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๒๐ เครื่อง (223) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
291 18/03/2562 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้ง พื้นจอแสดงและระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๖ เครื่อง (220) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
292 5/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.วังวน (264) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
293 4/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.คันโช้ง (263) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
294 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง (272) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
295 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (260) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
296 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.วัดตายม (260) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
297 1/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตอน (241) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
298 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วัดตายม (299) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
299 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วัดตายม (298) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
300 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วังวน (277) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
301 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.วังวน (262) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
302 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง (272) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
303 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง (241) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
304 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.คันโช้ง (250) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
305 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.คันโช้ง (332) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
306 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (248) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
307 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (243) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
308 11/02/2562 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านนาตอน (258) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
309 11/02/2562 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านนาตอน (303) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
310 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน ๑๐ เครื่อง  (253) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
311 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน ๘๐ เครื่อง (249) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
312 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๑๐ เครื่อง  (259) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
313 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (285) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
314 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Eco II จำนวน ๓ เครื่อง (251) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
315 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๒๐ เครื่อง (281) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
316 7/02/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้ง พื้นจอแสดงและระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๖ เครื่อง (233) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
317 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ๑ หลัง (264) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
318 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวน ๑ หลัง (280) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
319 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตายม ๑ หลัง (251) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
320 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยตีนตั่ง ๑ หลัง (296) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
321 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันโช้ง ๑ หลัง (335) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
322 14/01/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตอน ๑ หลัง (247) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
323 18/12/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (302) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
324 18/12/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (273) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
325 17/12/2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2562  (323) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
326 26/11/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (320) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
327 30/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า (324) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
328 22/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง (339) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
329 5/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หม้อต้มแผ่นความร้อน (312) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
330 1/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการหม้อแช่พาราฟิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (319) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
331 26/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (319) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
332 24/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน 7 หม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (312) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
333 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า (332) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
334 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 lead) (333) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
335 20/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ (333) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
336 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรถ์ (Fetal Doptone) (317) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
337 20/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (282) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
338 20/09/2561 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (265) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
339 20/09/2561 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องหม้อต้มแผ่นความร้อน (256) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
340 19/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 13 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (293) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
341 17/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านรั้วตาข่ายถัก ความยาว 140 เมตร รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (305) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
342 17/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านรั้วตาข่ายถัก ความยาว 100 เมตร รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (304) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
343 17/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย (349) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
344 14/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  (310) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
345 14/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ (289) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
346 13/09/2561 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 13 เครื่อง (298) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
347 13/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (309) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
348 12/09/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (285) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
349 7/09/2561 ประกวดราคาซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อน (305) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
350 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (309) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
351 7/09/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (293) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
352 7/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ (284) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
353 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า (276) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
354 7/09/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า (304) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
355 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางหม้อต้มแผ่นความร้อน (281) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
356 7/09/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ (257) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
357 6/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 200 เมตร ที่ รพ.สต.ตลุกเทียม ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (291) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
358 6/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 100 เมตร ที่ รพ.สต.นิคมทุ่งสาน ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (496) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
359 5/09/2561 ราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง (319) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
360 5/09/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง  (272) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
361 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ที่ รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล (314) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
362 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ที่ รพ.สต.บ้านดงพลวง (319) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
363 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาขุม (295) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
364 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยเจียง (363) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
365 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (275) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
366 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหางไหล (299) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
367 3/09/2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 lead ) (332) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
368 3/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านสุพรรณพนมทอง (292) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
369 3/09/2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรถ์ ( Fetal Doptone ) (274) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
370 3/09/2561 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ (321) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
371 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (325) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
372 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินเพิ่ม (364) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
373 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (264) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
374 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินกุ่ม (332) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
375 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.นครป่าหมาก (313) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
376 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหนองไผ่ (340) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
377 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านโปร่งไผ่ (317) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
378 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สวนเมี่ยง (316) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
379 31/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตาจูม (331) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
380 31/08/2561 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่ รพ.สต.บ้านรักไทย (289) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
381 27/08/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone)  (359) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
382 27/08/2561 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) จำนวน 33 เครื่อง (289) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
383 27/08/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ  (334) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
384 27/08/2561 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง (335) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
385 27/08/2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead)  (363) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
386 27/08/2561 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead) จำนวน 31 เครื่อง (309) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
387 21/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างสถานีอนามัย ที่ รพ.สต.บ้านดงพลวง (336) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
388 21/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ที่ รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล (304) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
389 21/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยเจียง  (376) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
390 20/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล (284) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
391 20/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น รพ.สต.บ้านดงพลวง (311) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
392 20/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านห้วยเจียง (279) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
393 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านสุพรรณพนมทอง (317) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
394 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สุพรรณพนมทอง (314) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
395 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (282) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
396 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง (288) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
397 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (267) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
398 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านเกษตรสุข (401) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
399 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินเพิ่ม (284) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
400 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินเพิ่ม (297) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
401 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านโปร่งไผ่ (327) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
402 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านโปร่งไผ่ (287) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
403 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย (357) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
404 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านรักไทย (284) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
405 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินกุ่ม (290) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
406 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.เนินกุ่ม (308) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
407 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.นครป่าหมาก (293) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
408 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.นครป่าหมาก (345) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
409 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาขุม (269) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
410 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาขุม (297) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
411 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.หางไหล (279) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
412 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหางไหล (274) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
413 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สวนเมี่ยง (298) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
414 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.สวนเมี่ยง (296) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
415 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตาจูม (331) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
416 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านนาตาจูม (315) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
417 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (286) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
418 17/08/2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (255) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
419 17/08/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) รพ.สต.บ้านหนองไผ่ (275) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
420 17/08/2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ที่ รพ.สต.บ้านหนองไผ่ (249) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
421 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงพลวง ๑ หลัง  (326) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
422 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เจริญผล ๑ หลัง  (381) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
423 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ๑ หลัง  (283) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
424 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษตรสุข ๑ หลัง  (285) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
425 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม ๑ หลัง  (259) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
426 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง ๑ หลัง  (281) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
427 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งทุ่ง ๑ หลัง  (303) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
428 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจูม ๑ หลัง  (277) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
429 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ๑ หลัง  (245) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
430 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย ๑ หลัง  (295) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
431 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งไผ่ ๑ หลัง  (302) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
432 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก ๑ หลัง  (338) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
433 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินกุ่ม ๑ หลัง  (261) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
434 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเจียง ๑ หลัง  (263) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
435 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขุม ๑ หลัง  (253) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
436 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางไหล ๑ หลัง  (242) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
437 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุพรรณพนมทอง ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง (326) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
438 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน 7 หม้อ (267) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
439 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 7 เครื่อง  (260) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
440 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง  (250) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
441 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 35 เครื่อง  (264) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
442 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรถ์(Fetal Doptone) จำนวน 33 เครื่อง  (266) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
443 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 7 เครื่อง  (267) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
444 7/08/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (KEG 12 lead) จำนวน 31 เครื่อง  (271) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
445 22/05/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุ จำนวน 40,908 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (399) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
446 9/05/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (443) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
447 2/05/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างทำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุ จำนวน 40,908 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (368) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
448 25/04/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างทำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุ จำนวน 40,908 แผ่น (391) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
449 3/04/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (463) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
450 27/03/2561 ีร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (351) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
451 27/03/2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกญ (378) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
452 20/03/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (380) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
453 31/01/2561 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (405) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
454 27/12/2560 สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (438) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
455 27/12/2560 การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (403) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
456 22/12/2560 สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (344) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
457 14/12/2560 งบทดลองบัญชี GFMIS เดือน พฤศจิกายน 2560 (390) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
458 13/12/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (400) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
459 1/12/2560 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (329) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
460 1/12/2560 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (396) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
461 16/11/2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (385) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
462 15/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ สสจ.พิษณุโลก (336) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
463 3/11/2560 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (335) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
464 3/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย (340) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
465 31/10/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สสอ.พรหมพิราม (366) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
466 30/10/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (361) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
467 30/10/2560 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (358) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
468 11/10/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม (685) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
469 11/10/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย (561) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
470 11/10/2560 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม (546) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
471 11/10/2560 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย  (441) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
472 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 งบลงทุน รายการปรับปรุงอาคารสถานที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (493) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
473 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 งบลงทุน (540) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
474 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบลงทุน 2561 จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (458) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
475 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบลงทุนปี 2561 จ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ สสอ.นครไทย (390) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
476 26/09/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบลงทุนปี 2561 (500) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
477 18/08/2560 ประกาศสอบราคาจ้างซักรีดผ้า ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย สสจ.พล. จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 2560-ก.ย. 2561) (531) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
478 18/08/2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยฯ สสจ.พล. จำนวน 12 เดือน (ต.ค.2560-ก.ย.2561) (457) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
479 15/08/2560 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน (431) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
480 8/08/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (511) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
481 30/06/2560 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับกลุ่มงานคลินิกทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (578) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
482 8/05/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการแพทย์ไทย กมลาศรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (480) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
483 5/04/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย กมลาศรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (509) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
484 4/04/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณปี พ.ศ.2560 (472) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
485 29/03/2560 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการแพทย์แผนไทย กมลาศรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (678) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
486 29/03/2560 ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการแพทย์แผนไทย กมลาศรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (428) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
487 20/03/2560 ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายรับรองมาตรฐาน) จำนวน 3 รายการ  (408) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
488 2/02/2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ เป็นระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 จำนวน 3 อัตรา (440) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
489 16/01/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) (429) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
490 12/01/2560 ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 3,000 ชุด สนับสนุนการดำเนินการตามโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปีงบประมาณ 2560 (446) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
491 9/01/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (465) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
492 27/12/2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (444) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
493 22/12/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (382) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
494 15/12/2559 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (451) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
495 7/12/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ รพ.วัดโบสถ์ (404) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
496 7/12/2559 ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.บางระกำ (404) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
497 2/12/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.เนินมะปราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (393) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
498 30/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (414) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
499 28/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (398) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
500 24/11/2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนในรอบเดือนตุลาคม 2559 (398) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
501 24/11/2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนในรอบเดือนกันยายน 2559 (398) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
502 17/11/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (435) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
503 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ สำหรับโรงพยาบาลวังทอง (422) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
504 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล สำหรับโรงพยาบาลวังทอง  (401) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
505 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (367) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
506 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ สำหรับโรงพยาบาลเนินมะปราง (386) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
507 16/11/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 4 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (422) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
508 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านวังตาบัว (420) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
509 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านน้ำจวง (406) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
510 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาหน่วยจ่ายกลาง  (366) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
511 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในหญิง รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (385) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
512 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (356) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
513 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (405) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
514 14/11/2559 ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 24 คัน รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (423) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
515 12/11/2559 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย (400) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
516 11/11/2559 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (389) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
517 11/11/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  (446) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
518 11/11/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (444) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
519 11/11/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ ที่โรงพยาบาลวัดโบสถ์ (434) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
520 11/11/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง ที่โรงพยาบาลบางระกำ (388) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
521 10/11/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เตียง ครั้งที่ 2 (402) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
522 8/11/2559 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงพยาบาลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม (446) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
523 3/11/2559 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ รพ.วัดโบสถ์ (464) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
524 3/11/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง พัสดุ รพ.วัดโบสถ์ (421) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
525 3/11/2559 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.บางระกำ (451) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
526 3/11/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.บางระกำ (453) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
527 31/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (423) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
528 31/10/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (472) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
529 27/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  (465) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
530 27/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด (452) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
531 27/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)  (459) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
532 27/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs (416) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
533 27/10/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (456) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
534 25/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ (410) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
535 25/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง (388) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
536 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล (463) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
537 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี (467) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
538 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ (422) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
539 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ (489) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
540 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด (402) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
541 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด (440) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
542 21/10/2559 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน (419) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
543 21/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านวังตาบัว (462) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
544 21/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านน้ำจวง (460) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
545 21/10/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านวังตาบัว (446) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
546 21/10/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านน้ำจวง (440) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
547 20/10/2559 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 4 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (452) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
548 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 24 คัน รพ.นครไทย (440) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
549 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (363) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
550 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารหน่วยจ่ายกลาง รพ.นครไทย (464) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
551 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยในหญิง รพ.นครไทย (403) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
552 19/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก รพ.นครไทย (413) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
553 19/10/2559 ราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ รพ.นครไทย (411) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
554 19/10/2559 ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (384) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
555 19/10/2559 ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารหน่วยจ่ายกลาง (454) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
556 19/10/2559 ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยในหญิง (384) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
557 19/10/2559 ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก รพ.นครไทย (555) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
558 19/10/2559 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (367) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
559 17/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านนาขุม (414) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
560 17/10/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.ไทรย้อย (489) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
561 14/10/2559 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (417) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
562 14/10/2559 ราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (408) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
563 13/10/2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน (439) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
564 13/10/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (402) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
565 5/10/2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ (479) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
566 4/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง (493) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
567 4/10/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง (424) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
568 4/10/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ (458) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
569 4/10/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ (454) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
570 3/10/2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน(ก่อสร้าง) ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ (412) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
571 27/09/2559 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่ รพ.สต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก (517) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
572 27/09/2559 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่ รพ.สต.บ้านนาขุม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก (401) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
573 27/09/2559 ราคากลางบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านนาขุม (432) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
574 27/09/2559 ราคากลางบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.ไทรย้อย (448) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
575 22/09/2559 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (439) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
576 19/09/2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560 (446) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
577 15/09/2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยฯ สสจ.พล. จำนวน 12 เดือน (ต.ค.2559-ก.ย.2560) (485) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
578 15/09/2559 ประกาศสอบราคาจ้างซักรีดผ้า ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย สสจ.พล. จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 2559-ก.ย. 2560) (425) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
579 15/09/2559 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (439) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
580 7/04/2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2559 (645) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
581 7/04/2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (481) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
582 7/04/2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2558 (490) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
583 16/02/2559 ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน (576) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
584 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารห้องผ่าตัด รพ.วังทอง (551) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
585 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.วัดโบสถ์ (558) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
586 1/02/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องผ่าตัด 4 ห้อง 2 ชั้น รพ.วังทอง ครั้งที่ 2 (438) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
587 1/02/2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.วัดโบสถ์ ครั้งที่ 2 (472) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
588 1/02/2559 ยกเลิกประกาศประกวดราคาอาคารห้องผ่าตัด รพ.วังทอง (421) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
589 1/02/2559 ยกเลิกประกาศประกวดราคาอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.วัดโบสถ์ (411) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
590 1/02/2559 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.วัดโบสถ์ ครั้งที่ 2 (425) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
591 1/02/2559 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารห้องผ่าตัด รพ.วังทอง ครั้งที่ 2 (435) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
592 1/02/2559 ราคากลางอาคารห้องผ่าตัด 4 ห้อง 2 ชั้น รพ.วังทอง ครั้งที่ 2 (602) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
593 1/02/2559 ราคากลางก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.วัดโบสถ์ ครั้งที่ 2 (393) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
594 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 3 หลัง (397) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
595 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาคารพัสดุ สสจ.พิษณุโลก (451) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
596 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาคารพัสดุ รพ.บางกระทุ่ม (458) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
597 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง รพ.นครไทย (526) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
598 1/02/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาคารพักคนงาน รพ.นครไทย (519) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป