สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-252-052 โทรสาร : 055-245-088
 เอกสารดาวน์โหลด
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มงาน
1 18/09/2560 งบทดลองบัญชีGFMIS เดือน สค60 (440) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2 10/08/2560 งบทดลองรายงานระบบGFMIS เดือน กรกฎาคม 2560 (469) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
3 7/08/2560 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2560 (797) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
4 19/07/2560 เอกสารการประชุม PMQA วันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษนันท์ (522) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
5 12/07/2560 งบทดลองรายงานระบบGFMIS เดือน มิถุนายน 2560 (459) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
6 14/06/2560 งบทดลองรายงานระบบGFMIS เดือน พฤษภาคม 2560 (442) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
7 31/05/2560 เอกสารประกอบการประชุม PMQA_ส่วนภูมิภาค สป.สธ.  (536) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
8 26/05/2560 ใบสมัครนำเสนอผลงางในการประชุมวิชาการ สสจ.พิษณุโลก ปี 2650 (486) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
9 17/05/2560 งบทดลองระบบ GFMIS สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เดือน มีนาคม 2560 (392) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
10 16/05/2560 งบทดลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เดือน เมษายน 2560 (381) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
11 4/05/2560 เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว (567) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
12 19/04/2560 แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรเพื่อจัดทำทำเนียบนักวิจัยของหน่วยงาน ปี 2560 (490) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
13 31/03/2560 แบบรวบรวมฐานข้อมูลวิจัย ตรวจราชการ (437) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
14 31/03/2560 ตก 1 แบบรายงานการตรวจราชการระดับอำเภอ.docx (425) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
15 31/03/2560 แบบรายงานของ วช, คู่มือประกอบการสำรวจการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 2559 (428) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
16 9/02/2560 บรรยายการอบรมการสร้างผลงานในกลุ่มสนับสนุน 10 ก.พ. 60 (437) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
17 2/02/2560 รายงานประจำปี 2559 (626) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
18 1/02/2560 เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปรับปรุง 30 ม.ค.2560 (838) กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
19 26/01/2560 เอกสารการประชุมชี้แจงการรายงานผลงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 24 มกราคม 2560  (604) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | www.plkhealth.go.th