ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แนวปฎิบัติสำหรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19
1 กุมภาพันธ์ 2564
กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
1,481
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. แนวปฏิบัติสำหรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564
  2. แนวปฏิบัติสำหรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2564