ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 3-4 รพ.สต.หินลาด ต.หินลาด จ.พิษณุโลก (ครั้งที่ 2)
30 ธันวาคม 2563
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
70
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 3-4 รพ.สต.หินลาด(ครั้งที่ 2)