ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แบบคำขออนุญาตจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากเกินกว่า 100 คน จังหวัดพิษณุโลก
8 เมษายน 2564
กลุ่มงานควบคุมโรค
973รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. แบบคำขออนุญาตจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากเกินกว่า 500 คน
  2. แบบรับรองมาตรการขออนุญาตจัดกิจกรรม จำนวนมากเกินกว่า 500 คน
  3. ขั้นตอนการขออนุญาตจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ของจังหวัดพิษณุโลก (ระดับตำบล, อำเภอ, จังหวัด)
  4. ขั้นตอนการขออนุญาตจัดกิจกรรมที่มีการรวมคน จำนวนมากกว่า 500 คน
  5. แบบคำขออนุญาตจัดกิจกรรม จำนวนคนตั้งแต่ 151
  6. แบบรับรองมาตรการจัดกิจกรรม จำนวนคนตั้งแต