ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
21 มีนาคม 2562
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
154
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. สขร.1 เดือนธันวาคม