ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
2 เมษายน 2562
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
180
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์