ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤาภาคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
25 มิถุนายน 2562
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
184
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม