ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
24 ตุลาคม 2562
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
108
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. แบบ สขร_ส.ค.2562