ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (แบบ สขร.1) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
24 ตุลาคม 2562
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
134
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. แบบ สขร_ก.ย..2562