ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
30 ตุลาคม 2562
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
243
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล