ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณษและเผยแพร่
29 มกราคม 2563
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
91
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณษและเผยแพร่