ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา
 
ประกาศเผยแพร่แนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง บนในเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
9 มีนาคม 2563
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
61
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง