ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก
20 มีนาคม 2563
กลุ่มงานควบคุมโรค
1,033
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. หนังสือเวียน
  2. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
  3. คำแนะนำสำหรับร้าน นวด
  4. คำแนะนำสำหรับโรงแรม
  5. คำแนะนำสำหรับศาสนสถาน
  6. คำแนะนำสำหรับ ฟิตเนส
  7. คำแนะนำสำหรับการรวมตัวของคนหมู่มาก
  8. คำแนะนำสำหรับสถานศึกษา กวดวิชา
  9. คำแนะนำสำหรับ สถานีรถไฟ
  10. คำแนะนำสำหรับสนามบิน
  11. คำแนะนำสำหรับรถสาธารณะ รถรับจ้าง
  12. คำแนะนำสำหรับร้านอาหาร
  13. คำแนะนำสำหรับสถานบริการ
  14. การทำความสะอาด
  15. ข้อแนะนำ ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019