ข่าวประชาสัมพันธ์
 
คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก
23 เมษายน 2564
กลุ่มงานควบคุมโรค
17,549
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก
เอกสารแนบ
  1. ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563
  2. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2040/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563
  3. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2193/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
  4. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2197/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราวและงดให้บริการบางประเภทที่มีประชาชนแออัดเบียดเสียด สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
  5. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2251/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563
  6. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2552/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563
  7. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2388/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
  8. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2389/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
  9. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชน งดการออกนอกเคหสถาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
  10. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2433/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่ จังหวัดพิษณุโลก สั่ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
  11. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2494/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2563
  12. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ให้ประชาชนปฏิบัติตาม ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 เมษายน 2563
  13. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง อนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับร้านอาหาร การบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (Delivery)ฯ ลงวันที่ 4 เมษายน 2563
  14. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 กำหนดให้ ท่าอากาศยานพิษณุโลก เป็นจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563
  15. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563
  16. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
  17. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 กรณีการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค ลงวันที่ 19 เมษายน 2563
  18. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขยายระยะเวลามาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
  19. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3295/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
  20. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3300/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563
  21. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3301/2563 เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สั่ง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563
  22. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3302/2563 เรื่อง การบังคับใช้มาตรการยับยั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตื้อเชื้อไวรัส 2019 สั่ง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563
  23. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3386/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
  24. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3387/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก สั่ง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
  25. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3582/2563 เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563
  26. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3995/2563 เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
  27. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 4294/2563 เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563
  28. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 4720/2563 เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
  29. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 5313/2563 เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563
  30. คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563
  31. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก มาตรการในการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
  32. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 9660/2563 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
  33. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 1/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สั่ง ณ วันที่ 3 มกราคม 2564
  34. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 175/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2564
  35. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 349/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สั่ง ณ วันที่ 14 มกราคม 2564
  36. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 584/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม 2564
  37. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 713/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม 2564
  38. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 897/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สั่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
  39. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2717/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน 2564
  40. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2878/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน 2564