ข่าวประชาสัมพันธ์
 
คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก
18 พฤษภาคม 2563
กลุ่มงานควบคุมโรค
3,177
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก
เอกสารแนบ
  1. ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563
  2. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2040/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563
  3. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2193/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
  4. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2197/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราวและงดให้บริการบางประเภทที่มีประชาชนแออัดเบียดเสียด สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
  5. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2251/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563
  6. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2552/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563
  7. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2388/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
  8. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2389/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
  9. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชน งดการออกนอกเคหสถาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
  10. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2433/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่ จังหวัดพิษณุโลก สั่ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
  11. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2494/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2563
  12. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ให้ประชาชนปฏิบัติตาม ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 เมษายน 2563
  13. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง อนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับร้านอาหาร การบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (Delivery)ฯ ลงวันที่ 4 เมษายน 2563
  14. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 กำหนดให้ ท่าอากาศยานพิษณุโลก เป็นจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563
  15. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563
  16. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
  17. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 กรณีการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค ลงวันที่ 19 เมษายน 2563
  18. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขยายระยะเวลามาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
  19. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3295/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
  20. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3300/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563
  21. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3301/2563 เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สั่ง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563
  22. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3302/2563 เรื่อง การบังคับใช้มาตรการยับยั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตื้อเชื้อไวรัส 2019 สั่ง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563
  23. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3386/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
  24. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3387/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก สั่ง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
  25. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3582/2563 เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563