ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา
 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มีนาคม 2563
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
55
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. ประกาศ