ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ความพึงพอใจของสถานบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
19 พฤษภาคม 2563
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
109
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. สำรวจความพึงพอใจ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สสจ.พล.62-63