ชื่อห้องประชุม :
ห้องประชุมใต้ตึก5ชั้น
สถานที่ตั้ง :
ชั้นล่างอาคารใหญ่ 5 ชั้น
ความจุที่นั่ง :
40 คน
   
 
วันที่ใช้ห้อง : 23 เม.ษ. 2564
เรืองที่ประชุม :
คัดเลือก พกส.
ประธานในที่ประชุม :
นพ.สสจ.พล
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
8 คน
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:00:00 ถึง 16:30:00
อุปกรณ์ที่ใ้ช้ :
กลุมงานผู้จอง :
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ชื่อผู้จอง :
คนึง เธียรจินดากุล
วันที่จอง :
07 เม.ย. 2564  เวลา 15:20 น.