ชื่อห้องประชุม :
ห้องประชุมพุทธรักษา
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 3 อาคารใหญ่ 5 ชั้น
ความจุที่นั่ง :
40 คน
   
 
วันที่ใช้ห้อง : 23 เม.ษ. 2564
เรืองที่ประชุม :
การจัดสรรแพทย์ใช้ทุน และใช้ระบบ Zoom ด้วย
ประธานในที่ประชุม :
นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
20 คน
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:30:00 ถึง 16:30:00
อุปกรณ์ที่ใ้ช้ :
กลุมงานผู้จอง :
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ชื่อผู้จอง :
นางนวลน้อย เพ็ชรบัว
วันที่จอง :
22 เม.ย. 2564  เวลา 17:07 น.