ชื่อห้องประชุม :
ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 5 อาคารใหญ่ 5 ชั้น
ความจุที่นั่ง :
150 คน
   
 
วันที่ใช้ห้อง : 27 เม.ษ. 2564
เรืองที่ประชุม :
ประชุมกรรมการอำนวยการโรงพดยาบาลสนาม
ประธานในที่ประชุม :
รองผู้ว่าฯ พิศิษ
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
45 คน
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:00:00 ถึง 16:30:00
อุปกรณ์ที่ใ้ช้ :
กลุมงานผู้จอง :
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จอง :
กรณ์วิกา
วันที่จอง :
23 เม.ย. 2564  เวลา 15:26 น.