ชื่อห้องประชุม :
ห้องประชุมพุทธรักษา
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 3 อาคารใหญ่ 5 ชั้น
ความจุที่นั่ง :
40 คน
   
 
วันที่ใช้ห้อง : 27 เม.ษ. 2564
เรืองที่ประชุม :
ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล
ประธานในที่ประชุม :
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
2 คน
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 15:00:00 ถึง 16:30:00
อุปกรณ์ที่ใ้ช้ :
กลุมงานผู้จอง :
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข และคลีนิคบริการ
ชื่อผู้จอง :
สุจินดา จันทร์เกษม
วันที่จอง :
27 เม.ย. 2564  เวลา 08:57 น.