ประวัติการจองห้องประชุม (ลำดับตามวันที่จองหรือวันที่แก้ไขล่าสุด)
ลำดับ เรื่อง ห้องที่จอง วันเริ่มประชุม วันสิ้นสุดการประชุม ชื่อผู้จอง วันที่จอง (เวลา) เพิ่มเติม
1  VDO conference การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและตอบโต้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนโควิด-19  ห้องประชุมพุทธรักษา  20 พ.ค. 2564  20 พ.ค. 2564  มณฑลธรรศ ทองอ่ำ  14 พ.ค. 2564 (16:39:32) เพิ่มเติม
2  การพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเชี่ยวชาญ และชำนาญการพิเศษ  ห้องประชุมใต้ตึก5ชั้น  25 มิ.ย. 2564  25 มิ.ย. 2564  นางนฤมล ทิมอุบล  14 พ.ค. 2564 (16:35:26) เพิ่มเติม
3  ประชุมกลั่นกรองใบอนุญาต  ห้องประชุมใต้ตึก5ชั้น  15 มิ.ย. 2564  15 มิ.ย. 2564  นส.กฤษณา มาศขาว  14 พ.ค. 2564 (15:35:19) เพิ่มเติม
4  ประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ห้องประชุมพุทธรักษา  17 พ.ค. 2564  17 พ.ค. 2564  นางสาวปรียารัตน์  14 พ.ค. 2564 (11:37:36) เพิ่มเติม
5  สอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ห้องประชุมใต้ตึก5ชั้น  01 มิ.ย. 2564  01 มิ.ย. 2564  ลลิดา 811  14 พ.ค. 2564 (11:18:10) เพิ่มเติม
6  ประชุมชี้แจงการประกาศใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศร่วมด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น  ห้องประชุมพุทธรักษา  24 พ.ค. 2564  24 พ.ค. 2564  นางศุลาวัลย์ โคกทอง  14 พ.ค. 2564 (10:06:49) เพิ่มเติม
7  ประชุมคณะทำงานสถานศึกษาปลอดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ห้องประชุมใต้ตึก5ชั้น  15 พ.ค. 2564  15 พ.ค. 2564  อรวรา ทิพย์กำพร  13 พ.ค. 2564 (09:50:58) เพิ่มเติม
8  ประชุม คกก. PHEOC  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  13 พ.ค. 2564  13 พ.ค. 2564  นายสันติ แก้วชูเชิด  12 พ.ค. 2564 (09:18:33) เพิ่มเติม
9  คัดเลือกผลงานเด่นผู้สูงอายุ6ประเภท  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  08 มิ.ย. 2564  08 มิ.ย. 2564  นางกาญจนา ศรรุ่ง  11 พ.ค. 2564 (14:31:19) เพิ่มเติม
10  ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ปี64  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  17 พ.ค. 2564  17 พ.ค. 2564  นางนวลน้อย เพ็ชรบัว  11 พ.ค. 2564 (09:44:23) เพิ่มเติม
11  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ห้องประชุมใต้ตึก5ชั้น  18 พ.ค. 2564  18 พ.ค. 2564  นางนฤมล ทิมอุบล  07 พ.ค. 2564 (19:36:15) เพิ่มเติม
12  พิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชา  ห้องประชุมพุทธรักษา  04 มิ.ย. 2564  04 มิ.ย. 2564  ปฐมพร 811  07 พ.ค. 2564 (16:24:31) เพิ่มเติม
13  พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ห้องประชุมงานประกันฯชั้น4  14 พ.ค. 2564  14 พ.ค. 2564  นางสาวกรรณิกา ภู่กัน  07 พ.ค. 2564 (10:41:02) เพิ่มเติม
14  ประชุม Conference Co Lab  Web Conference ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ใช้ห้องประชุม  07 พ.ค. 2564  07 พ.ค. 2564  ปัญจศร เนียมใบ  07 พ.ค. 2564 (09:13:48) เพิ่มเติม
15  ประชุมอนุกรรมการ ม.41  ห้องประชุมพุทธรักษา  20 พ.ค. 2564  20 พ.ค. 2564  นายสันติ แก้วชูเชิด  06 พ.ค. 2564 (14:29:12) เพิ่มเติม
16  เตรียมลงทะเบียนวัคซีนกลุ่มเสี่ยง  ห้องประชุมพุทธรักษา  07 พ.ค. 2564  07 พ.ค. 2564  ปานประดับ ปานเกิด  06 พ.ค. 2564 (11:02:26) เพิ่มเติม
17  ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก ผอ ชาติตระการ  ห้องประชุมพุทธรักษา  14 พ.ค. 2564  14 พ.ค. 2564  ปรีดาพร เทียนสว่าง  06 พ.ค. 2564 (09:59:04) เพิ่มเติม
18  ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 15/2564  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  06 พ.ค. 2564  06 พ.ค. 2564  ปัญจศร เนียมใบ  05 พ.ค. 2564 (19:37:01) เพิ่มเติม
19  คัดเลือกผลงานเด่นผู้สูงอายุ6ประเภท  ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์  07 มิ.ย. 2564  07 มิ.ย. 2564  นางกาญจนา ศรรุ่ง  05 พ.ค. 2564 (17:08:58) เพิ่มเติม
20  สอบคัดเลือกหน.กง.ส่งเสริมฯ  ห้องประชุมพุทธรักษา  18 พ.ค. 2564  18 พ.ค. 2564  นางนวลน้อย เพ็ชรบัว  05 พ.ค. 2564 (15:26:06) เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 6753 รายการ แบ่ง 338 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337] หน้าถัดไป>>