ชื่อห้อง :
ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์
ที่ตั้ง :
ชั้น 5 อาคารใหญ่ 5 ชั้น
ความจุที่นั่ง :
150 คน
อุปกรณ์ในห้อง :
เครื่องเสียง โปรเจ็คเตอร์
ชื่อห้อง :
ห้องประชุมพุทธรักษา
ที่ตั้ง :
ชั้น 3 อาคารใหญ่ 5 ชั้น
ความจุที่นั่ง :
40 คน
อุปกรณ์ในห้อง :
เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายแผ่นทึบ
ชื่อห้อง :
ห้องประชุมใต้ตึก5ชั้น
ที่ตั้ง :
ชั้นล่างอาคารใหญ่ 5 ชั้น
ความจุที่นั่ง :
40 คน
อุปกรณ์ในห้อง :
เครื่องเสียง โปรเจ็คเตอร์
ชื่อห้อง :
Web Conference ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ใช้ห้องประชุม
ที่ตั้ง :
61.19.242.78
ความจุที่นั่ง :
500 คน
อุปกรณ์ในห้อง :
tranfer file,chat etc
ชื่อห้อง :
ห้องประชุมงานประกันฯชั้น4
ที่ตั้ง :
ชั้น 4 อาคารใหญ่ 5 ชั้น
ความจุที่นั่ง :
15 คน
อุปกรณ์ในห้อง :