โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์

เป็นโปรแกรมหรือระบบที่อำนวยความสะดวกในการจองห้องประชุมออนไลน์ ผ่าน Internet หรือ Intranet(เครือข่าย Lan) พัฒนาโดยใช้ความสามารถของโปรแกรมภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL

การเลือกห้องและวันประขุม

+++ ปรับโปรแกรมใหม่ให้ตรวจสอบการจองซ้ำได้แล้ว ลองทดลองใช้ดูก่อน +++ โปรดระมัดระวังในการจองห้องซำ้กับกลุ่มงานอื่น ๆ
ถ้าจองห้องซ้ำกับกลุ่มงานอื่น ๆ ผู้ที่จองลำดับแรก
.จะ่มีสิทธิใช้ห้องประชุมก่อน โดยใช้วันที่บันทึกหรือแก้ไขข้อมูลเป็นหลัก

ควรยกเลิกหรือลบข้อมูลการใช้ห้องทันที ถ้าไม่มีการใช้งานหรือเลื่อนการประชุม

ห้องประชุมทั้ง 3 ห้อง จะใช้ประชุม คปสจ. ทุกวันสิ้นเดือน ห้องประชุมชั้น 3 ห้องใหญ่ จะจัดประชุม STAFF
ทุกวันอังคารของทุกสัปดาห์ (ติดต่อผู้รับผิดชอบงาน ให้ชัดเจนอีกครั้งก่อนจอง)

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับโปรแกรม Tel. 055-252052 ต่อ 454-455
เกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องประชุม Tel. 055-252052 ต่อ 221-222
เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ Tel. 055-252052 ต่อ 112