สถิติการใช้ห้องประชุม

เลือกเดือนที่ต้องการดูแล้วกดปุ่มตกลง
ห้องประชุม
การ่ใช้งานเดือน พฤษภาคม..2564
รวมการ่ใช้งานทั้งหมด ปีงบประมาณ 2564
ครั้ง
วัน
จำนวนคนประชุม
ครั้ง
วัน
จำนวนคนประชุม
ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์
2143
11133
105433
2143
11133
105433
ชั้น 3 ห้องใหญ่ สสจ.พิษณุโลก
2694
2709
56859
2694
2709
56859
ชั้น 3 ห้องเล็ก สสจ.พิษณุโลก
1847
1890
39390
1847
1890
39390
Web Conference
11
11
155
11
11
155